اخبار

نظرسنجي

22.6%
16.0%
7.2%
4.8%
49.2%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

صفحه اصلي ( 12954 )
دکتر بذرافشان ( 6622 )
دکتر هيرادفر ( 6290 )
هيات علمي ( 5742 )
دکتر فتاحي ( 4588 )
لیست رزیدنتهای بیمارستان قائم(عج) ( 4044 )
لاگ بوک کارآموزان ( 3138 )
دکتر شريعتي ( 2644 )
دکترمدقق ( 2203 )
دکترمهدی اسدی ( 2129 )
دکتر احسان سلطاني ( 1871 )
بخش جراحی عمومی بیمارستان قائم ( 1832 )
دکترحسین شباهنگ ( 1796 )
دکتر راوري ( 1789 )
ليست كارورزان بيمارستان امام رضا(ع) ( 1753 )
دکتر رضائي ( 1604 )
بيمارستان امام رضا(ع) ( 1568 )
لیست رزیدنتهای بیمارستان امام رضا(ع) ( 1549 )
ليست كارآموزان بيمارستان امام رضا(ع) ( 1440 )
دکترهادی مدقق ( 1406 )
دکتر بیرقی ( 1344 )
برنامه روزانه اعضاء هیات علمی ( 1229 )
ليست دستياران بيمارستان امام رضا(ع) ( 1227 )
کارکنان جراحی ( 1167 )
دکترمصطفی مهرابی ( 1133 )

Curriculum vitae
 
 
Motamed al shariatim.mohamad
      
 
 
shariatim@mums.ac.ir
ِ

Degrees

1358-1367.mashad university of medical science .MD

1367-1372- board of general surgery . .mashad university of medical science

1382-1385- plastic surgery .shahid beheshti university of medical science

List of published papers

SIMULTANEEOUS RECONSTRUCTION OF UPPER AND LOWER LIP BESIDE CHIN AND NASAL LOBULE IN A CASE OF FACIAL CHEMICAL BURN

S.E . HASSAN POUR,S.M.SHAIATI

BURNS 33(2007).522-525

تاثیر درمانهای نئو اجوان در مورتالیته و عوارض کوتاه مدت بیماران سرطان مری تحت جراحی به روش ترانس هیاتال

دکتر سید محمد معتمد الشریعتی –دکتر علی جنگجو

مجله دانشکده پزشکی ایلام دوره هفدهم شماره اول بهار 1388 صفحه 47

گزارش 3200 مورد ازوفاگوسکوپی رژید تشخیصی و درمانی در مدت 11 سال

دکتر سید ضیا الله حقی – دکتر سید محمد معتمد الشریعتی

مجله گوش و حلق و بینی و حنجره ایرا ن

پائیز 1382 – شماره سوم – سال پانزدهم

مطالعه بیماران با سوختگی الکتریکی

1عزت اله رضايي * 2سيد محمد معتمد الشريعتي 3حسين صفري

مجلهدانشکده پزشکی مشهد> سال 52، شماره 2، تابستان88

مقایسه دو روش درمانی گرافت زود هنگام با درمان رایج در بیماران دارای سوختگی کمتر از20 درصد

1 لیلی مهاجرزاده 2 معتمد الشریعتی 3 علی جنگجو 4 عليرضا حميد

مجلهدانشکده پزشکی مشهد شماره 3- سال51- پاييز87

Tissue expansion for reconstruction of an unusual form of complex syndactyly.

Motamed S, Mafi P, Shariati M, Arasteh E.

Arch Iran Med. 2006 Jul;9(3):271-3.

ارزش علائم بالینی و معاینه فیزیکی در تشخیص اپاندیسیت حاد در حاملگی

مجله زنان و مامائ و نازائی ایران پائیز و زمستان1379 صفحه 66-71

دکتر محمد قائمی- دکتر سید محمد معتمد الشریعتی دکتر عزت الله رضائی

تومور کارسینوئید معده با تظاهر خونریزی شدید دستگاه گوارش فوقانی

مجله دانشکده پزشکی مشهد پائیز 1379-شماره 69 صفحه 120-123

دکتر سید محمد معتمد اشریعتی –دکتر سید مجید رضا امید خدا – دکتر حمید تقی پور

بررسی اسیبهای شریانی اندام فوقانی در حوادث شهری

دکتر محمد قائمی – دکتر سید محمد معتمد الشریعتی – دکتر عزت الله رضائی – دکتر بهمن مترجم

مجله دانشکده پزشکی مشهد بهار 1381 شماره 75 صفه 73 -78

بررسی 80 مورد کیست هداتیک ریه اطفال در بیمارستان امام رضا

دکتر محمد قائمی – دکتر سید محمد معتمد الشریعتی

مجله طب و تزکیه شماره 19 و 20 زمستان 1374-بهار

1375

اسیبهای یاتروژنیک مجاری صفراوی و نتایج درمان در 12 بیمار

دکتر محمد قائمی – دکتر سید محمد معتمد الشریعتی – دکتر عزت الله رضائی

مجله دانشکده پزشکی مشهد

ه

ارزش اندازه گیری CRPسرم و شمارش کلبول سفید در تشخیص بیماران مشکوک به اپاندیسیت حاد

دکتر عزت الله رضائی – دکتر محمد قائمی – دکتر سید محمد معتمد الشریعتی

مجله دانشکده پزشکی گرگان سال ششم شماره 14 پائیز و زمستان 1383 صفه 83 – 86

سرطان روده بزرگ و معرفی یک مورد ادنو کارسینوم رکتوم در دختر 13 ساله

دکتر محمد قائمی –– دکتر عزت الله رضائی دکتر سید محمد معتمد الشریعتی

مجله دانشکده پزشکی مشهد شماره 76 سال چهل و پنج تابستان 1381 صفه 117 -122

مقایسه رزکسیون مری با روش ترانس هیاتال و ترانس توراسیک در سرطان انتهای تحتانی مری

دکتر محمد قائمی –– دکتر عزت الله رضائی دکتر سید محمد معتمد الشریعتی

مجله دانشکده پزشکی مشهد شماره سال

Technical skills

hand surgery

craniomaxilofacial surgery

burn patent management

aesthetic surgery

Training

Endoscopic face lift .gandi day clinic .by DR AMIRZAD

Research interest

MICRO SURGERY

AESTHETIC SURERY

Seminar participation

First congea of west asia societyof aesthetic plastic surgery

May,14-18,2005

Tehran ,Iran

Endoscopic plastic workshop

17 april 2006

15 khordad hospital

Tehran iran

کنگره و باز اموزی سرطانها در جراحی 10-12 فروردین 1376سخنران

باز اموزی مدون ب متخصصین داخلی 1379/3/9سخنران

مدون الف متخصصین جراحی عمومی 30/10/1377سخنران

مدون ح پزشکان عمومی 28/11/1377سخنران

بسیج جامعه پزشکی فوریتهای شایع اذر 1387سخنران

همایش فوریتهای جراحی 16/9/1378سخنران

مدون ح پزشکان عمومی 18/12/1378سحنران

مدون ح پزشکان عمومی 27/2/1379سخنران

مدون ح پزشکان عمومی 23/12/1379 سخنران

مدون الف جراحان عمومی 25/11/1379 سخنران

مدون ح در سبزوار 19/10/1380 سخنران

مدون الف جراحان عمومی 30/9/1380 سخنران

باز اموزی جهت جراحان عمومی – دبیر برنامه

میز گرد سنگهای صفراوی 20/2/1380 سخنران

پانل ترومای شکم و لگن 29/11/1380

Work shop

روش تحقیقات مقدماتی 22 تا 25 تیر ماه 1388

پیشرفته دوشنبه 25 ابان ماه 1388 osce

Thesis

اتیولوژی شکم حاد ذر بیمارستان امام خمینی 1373 استاد مشاور

ارزش سونوگرافی در اپاندیسیت حاد 1372 استاد راهنما

اپاندیسیت حاد در اطفال 1372 استاد راهنما

پارگی تروماتیک مری گزارش 10 ساله صاد سجادی 1378-1379

کلانزیت حاد چرکی گزارش 10 ساله از بیمارستان امام رضا قربانی نژاد 1379-1380

بررسی 5 ساله سو مصرف موا مخدر در بیمارستان امام رضا در بیماران بستری در بخش جراحی حسن ابراهیمی 1379-1380

فاکتورهای مستعد کننده پرفوراسیون زخم پپتیک لاله حمید 1379-1380 استاد مشاور

لنفوم معده بررسی 5 ساله مهدی کریمی 1380 -1381

Interesلنفوللم معده t

Curriculum vitae

Motamed al shariatim.mohamad

shariatim@mums.ac.ir
ِ

 

Degrees

1358-1367.mashad university of medical science .MD

1367-1372- board of general surgery . .mashad university of medical science

1382-1385- plastic surgery .shahid beheshti university of medical science

List of published papers

SIMULTANEEOUS RECONSTRUCTION OF UPPER AND LOWER LIP BESIDE CHIN AND NASAL LOBULE IN A CASE OF FACIAL CHEMICAL BURN

S.E . HASSAN POUR,S.M.SHAIATI

BURNS 33(2007).522-525

تاثیر درمانهای نئو اجوان در مورتالیته و عوارض کوتاه مدت بیماران سرطان مری تحت جراحی به روش ترانس هیاتال

دکتر سید محمد معتمد الشریعتی –دکتر علی جنگجو

مجله دانشکده پزشکی ایلام دوره هفدهم شماره اول بهار 1388 صفحه 47

گزارش 3200 مورد ازوفاگوسکوپی رژید تشخیصی و درمانی در مدت 11 سال

دکتر سید ضیا الله حقی – دکتر سید محمد معتمد الشریعتی

مجله گوش و حلق و بینی و حنجره ایرا ن

پائیز 1382 – شماره سوم – سال پانزدهم

مطالعه بیماران با سوختگی الکتریکی

1عزت اله رضايي * 2سيد محمد معتمد الشريعتي 3حسين صفري

مجلهدانشکده پزشکی مشهد> سال 52، شماره 2، تابستان88

مقایسه دو روش درمانی گرافت زود هنگام با درمان رایج در بیماران دارای سوختگی کمتر از20 درصد

1 لیلی مهاجرزاده 2 معتمد الشریعتی 3 علی جنگجو 4 عليرضا حميد

مجلهدانشکده پزشکی مشهد شماره 3- سال51- پاييز87

Tissue expansion for reconstruction of an unusual form of complex syndactyly.

Motamed S, Mafi P, Shariati M, Arasteh E.

Arch Iran Med. 2006 Jul;9(3):271-3.

ارزش علائم بالینی و معاینه فیزیکی در تشخیص اپاندیسیت حاد در حاملگی

مجله زنان و مامائ و نازائی ایران پائیز و زمستان1379 صفحه 66-71

دکتر محمد قائمی- دکتر سید محمد معتمد الشریعتی دکتر عزت الله رضائی

تومور کارسینوئید معده با تظاهر خونریزی شدید دستگاه گوارش فوقانی

مجله دانشکده پزشکی مشهد پائیز 1379-شماره 69 صفحه 120-123

دکتر سید محمد معتمد اشریعتی –دکتر سید مجید رضا امید خدا – دکتر حمید تقی پور

بررسی اسیبهای شریانی اندام فوقانی در حوادث شهری

دکتر محمد قائمی – دکتر سید محمد معتمد الشریعتی – دکتر عزت الله رضائی – دکتر بهمن مترجم

مجله دانشکده پزشکی مشهد بهار 1381 شماره 75 صفه 73 -78

بررسی 80 مورد کیست هداتیک ریه اطفال در بیمارستان امام رضا

دکتر محمد قائمی – دکتر سید محمد معتمد الشریعتی

مجله طب و تزکیه شماره 19 و 20 زمستان 1374-بهار

1375

اسیبهای یاتروژنیک مجاری صفراوی و نتایج درمان در 12 بیمار

دکتر محمد قائمی – دکتر سید محمد معتمد الشریعتی – دکتر عزت الله رضائی

مجله دانشکده پزشکی مشهد

ه

ارزش اندازه گیری CRPسرم و شمارش کلبول سفید در تشخیص بیماران مشکوک به اپاندیسیت حاد

دکتر عزت الله رضائی – دکتر محمد قائمی – دکتر سید محمد معتمد الشریعتی

مجله دانشکده پزشکی گرگان سال ششم شماره 14 پائیز و زمستان 1383 صفه 83 – 86

سرطان روده بزرگ و معرفی یک مورد ادنو کارسینوم رکتوم در دختر 13 ساله

دکتر محمد قائمی –– دکتر عزت الله رضائی دکتر سید محمد معتمد الشریعتی

مجله دانشکده پزشکی مشهد شماره 76 سال چهل و پنج تابستان 1381 صفه 117 -122

مقایسه رزکسیون مری با روش ترانس هیاتال و ترانس توراسیک در سرطان انتهای تحتانی مری

دکتر محمد قائمی –– دکتر عزت الله رضائی دکتر سید محمد معتمد الشریعتی

مجله دانشکده پزشکی مشهد شماره سال

Technical skills

hand surgery

craniomaxilofacial surgery

burn patent management

aesthetic surgery

Training

Endoscopic face lift .gandi day clinic .by DR AMIRZAD

Research interest

MICRO SURGERY

AESTHETIC SURERY

Seminar participation

First congea of west asia societyof aesthetic plastic surgery

May,14-18,2005

Tehran ,Iran

Endoscopic plastic workshop

17 april 2006

15 khordad hospital

Tehran iran

کنگره و باز اموزی سرطانها در جراحی 10-12 فروردین 1376سخنران

باز اموزی مدون ب متخصصین داخلی 1379/3/9سخنران

مدون الف متخصصین جراحی عمومی 30/10/1377سخنران

مدون ح پزشکان عمومی 28/11/1377سخنران

بسیج جامعه پزشکی فوریتهای شایع اذر 1387سخنران

همایش فوریتهای جراحی 16/9/1378سخنران

مدون ح پزشکان عمومی 18/12/1378سحنران

مدون ح پزشکان عمومی 27/2/1379سخنران

مدون ح پزشکان عمومی 23/12/1379 سخنران

مدون الف جراحان عمومی 25/11/1379 سخنران

مدون ح در سبزوار 19/10/1380 سخنران

مدون الف جراحان عمومی 30/9/1380 سخنران

باز اموزی جهت جراحان عمومی – دبیر برنامه

میز گرد سنگهای صفراوی 20/2/1380 سخنران

پانل ترومای شکم و لگن 29/11/1380

Work shop

روش تحقیقات مقدماتی 22 تا 25 تیر ماه 1388

پیشرفته دوشنبه 25 ابان ماه 1388 osce

Thesis

اتیولوژی شکم حاد ذر بیمارستان امام خمینی 1373 استاد مشاور

ارزش سونوگرافی در اپاندیسیت حاد 1372 استاد راهنما

اپاندیسیت حاد در اطفال 1372 استاد راهنما

پارگی تروماتیک مری گزارش 10 ساله صاد سجادی 1378-1379

کلانزیت حاد چرکی گزارش 10 ساله از بیمارستان امام رضا قربانی نژاد 1379-1380

بررسی 5 ساله سو مصرف موا مخدر در بیمارستان امام رضا در بیماران بستری در بخش جراحی حسن ابراهیمی 1379-1380

فاکتورهای مستعد کننده پرفوراسیون زخم پپتیک لاله حمید 1379-1380 استاد مشاور

لنفوم معده بررسی 5 ساله مهدی کریمی 1380 -1381

Interesلنفوللم معده t

Curriculum vitae

Motamed al shariatim.mohamad

shariatim@mums.ac.ir
ِ

 

Degrees

1358-1367.mashad university of medical science .MD

1367-1372- board of general surgery . .mashad university of medical science

1382-1385- plastic surgery .shahid beheshti university of medical science

List of published papers

SIMULTANEEOUS RECONSTRUCTION OF UPPER AND LOWER LIP BESIDE CHIN AND NASAL LOBULE IN A CASE OF FACIAL CHEMICAL BURN

S.E . HASSAN POUR,S.M.SHAIATI

BURNS 33(2007).522-525

تاثیر درمانهای نئو اجوان در مورتالیته و عوارض کوتاه مدت بیماران سرطان مری تحت جراحی به روش ترانس هیاتال

دکتر سید محمد معتمد الشریعتی –دکتر علی جنگجو

مجله دانشکده پزشکی ایلام دوره هفدهم شماره اول بهار 1388 صفحه 47

گزارش 3200 مورد ازوفاگوسکوپی رژید تشخیصی و درمانی در مدت 11 سال

دکتر سید ضیا الله حقی – دکتر سید محمد معتمد الشریعتی

مجله گوش و حلق و بینی و حنجره ایرا ن

پائیز 1382 – شماره سوم – سال پانزدهم

مطالعه بیماران با سوختگی الکتریکی

1عزت اله رضايي * 2سيد محمد معتمد الشريعتي 3حسين صفري

مجلهدانشکده پزشکی مشهد> سال 52، شماره 2، تابستان88

مقایسه دو روش درمانی گرافت زود هنگام با درمان رایج در بیماران دارای سوختگی کمتر از20 درصد

1 لیلی مهاجرزاده 2 معتمد الشریعتی 3 علی جنگجو 4 عليرضا حميد

مجلهدانشکده پزشکی مشهد شماره 3- سال51- پاييز87

Tissue expansion for reconstruction of an unusual form of complex syndactyly.

Motamed S, Mafi P, Shariati M, Arasteh E.

Arch Iran Med. 2006 Jul;9(3):271-3.

ارزش علائم بالینی و معاینه فیزیکی در تشخیص اپاندیسیت حاد در حاملگی

مجله زنان و مامائ و نازائی ایران پائیز و زمستان1379 صفحه 66-71

دکتر محمد قائمی- دکتر سید محمد معتمد الشریعتی دکتر عزت الله رضائی

تومور کارسینوئید معده با تظاهر خونریزی شدید دستگاه گوارش فوقانی

مجله دانشکده پزشکی مشهد پائیز 1379-شماره 69 صفحه 120-123

دکتر سید محمد معتمد اشریعتی –دکتر سید مجید رضا امید خدا – دکتر حمید تقی پور

بررسی اسیبهای شریانی اندام فوقانی در حوادث شهری

دکتر محمد قائمی – دکتر سید محمد معتمد الشریعتی – دکتر عزت الله رضائی – دکتر بهمن مترجم

مجله دانشکده پزشکی مشهد بهار 1381 شماره 75 صفه 73 -78

بررسی 80 مورد کیست هداتیک ریه اطفال در بیمارستان امام رضا

دکتر محمد قائمی – دکتر سید محمد معتمد الشریعتی

مجله طب و تزکیه شماره 19 و 20 زمستان 1374-بهار

1375

اسیبهای یاتروژنیک مجاری صفراوی و نتایج درمان در 12 بیمار

دکتر محمد قائمی – دکتر سید محمد معتمد الشریعتی – دکتر عزت الله رضائی

مجله دانشکده پزشکی مشهد

ه

ارزش اندازه گیری CRPسرم و شمارش کلبول سفید در تشخیص بیماران مشکوک به اپاندیسیت حاد

دکتر عزت الله رضائی – دکتر محمد قائمی – دکتر سید محمد معتمد الشریعتی

مجله دانشکده پزشکی گرگان سال ششم شماره 14 پائیز و زمستان 1383 صفه 83 – 86

سرطان روده بزرگ و معرفی یک مورد ادنو کارسینوم رکتوم در دختر 13 ساله

دکتر محمد قائمی –– دکتر عزت الله رضائی دکتر سید محمد معتمد الشریعتی

مجله دانشکده پزشکی مشهد شماره 76 سال چهل و پنج تابستان 1381 صفه 117 -122

مقایسه رزکسیون مری با روش ترانس هیاتال و ترانس توراسیک در سرطان انتهای تحتانی مری

دکتر محمد قائمی –– دکتر عزت الله رضائی دکتر سید محمد معتمد الشریعتی

مجله دانشکده پزشکی مشهد شماره سال

Technical skills

hand surgery

craniomaxilofacial surgery

burn patent management

aesthetic surgery

Training

Endoscopic face lift .gandi day clinic .by DR AMIRZAD

Research interest

MICRO SURGERY

AESTHETIC SURERY

Seminar participation

First congea of west asia societyof aesthetic plastic surgery

May,14-18,2005

Tehran ,Iran

Endoscopic plastic workshop

17 april 2006

15 khordad hospital

Tehran iran

کنگره و باز اموزی سرطانها در جراحی 10-12 فروردین 1376سخنران

باز اموزی مدون ب متخصصین داخلی 1379/3/9سخنران

مدون الف متخصصین جراحی عمومی 30/10/1377سخنران

مدون ح پزشکان عمومی 28/11/1377سخنران

بسیج جامعه پزشکی فوریتهای شایع اذر 1387سخنران

همایش فوریتهای جراحی 16/9/1378سخنران

مدون ح پزشکان عمومی 18/12/1378سحنران

مدون ح پزشکان عمومی 27/2/1379سخنران

مدون ح پزشکان عمومی 23/12/1379 سخنران

مدون الف جراحان عمومی 25/11/1379 سخنران

مدون ح در سبزوار 19/10/1380 سخنران

مدون الف جراحان عمومی 30/9/1380 سخنران

باز اموزی جهت جراحان عمومی – دبیر برنامه

میز گرد سنگهای صفراوی 20/2/1380 سخنران

پانل ترومای شکم و لگن 29/11/1380

Work shop

روش تحقیقات مقدماتی 22 تا 25 تیر ماه 1388

پیشرفته دوشنبه 25 ابان ماه 1388 osce

Thesis

اتیولوژی شکم حاد ذر بیمارستان امام خمینی 1373 استاد مشاور

ارزش سونوگرافی در اپاندیسیت حاد 1372 استاد راهنما

اپاندیسیت حاد در اطفال 1372 استاد راهنما

پارگی تروماتیک مری گزارش 10 ساله صاد سجادی 1378-1379

کلانزیت حاد چرکی گزارش 10 ساله از بیمارستان امام رضا قربانی نژاد 1379-1380

بررسی 5 ساله سو مصرف موا مخدر در بیمارستان امام رضا در بیماران بستری در بخش جراحی حسن ابراهیمی 1379-1380

فاکتورهای مستعد کننده پرفوراسیون زخم پپتیک لاله حمید 1379-1380 استاد مشاور

لنفوم معده بررسی 5 ساله مهدی کریمی 1380 -1381

Interesلنفوللم معده t

 
 
 
 
 

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 25/07/90 ساعت 19:58

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.