اخبار

نظرسنجي

سايت ستاد سلولهاي بنيادي تا چه اندازه پاسخگوي انتظارات شما ميباشد؟

%1 تا 20% (خيلي كم) 55.3%
%21 تا 40% ( تا حدودي) 15.5%
%41 تا 60% ( خوب) 8.7%
%61 تا 80% ( خيلي خوب) 4.9%
%81 تا 100% ( عالي) 15.5%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

 

محل درج عکس

دكتر سعيده خواجه احمدي
 
KhajehahmadiS@mums.ac.ir
آدرس: دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشكده دندانپزشكي، پژوهشكده علوم دنداني
تلفن: 05118829501
نمابر: 05118829500
پست الکترونيک: KhajehahmadiS@mums.ac.ir
فعاليتهاي تحقيقاتي CV

سوابق شغلي

  PROFESSIONAL APPOINTMENTS: 
 
  Assistant Professor of Oral and Maxillofacial Pathology,Dental Research Centre- Oral and  Maxillofacial Disease Research Centre- stem cell center, Faculty of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
 
 

مقالات منتشرشده و ارائه شده در سمينارها

  PUBLICATIONS:
 

  Rahpeyma A, Khajeh Ahmadi S, Hosseini VR, Azimi H. Bilateral pediculated palatal connective tissue flap for coverage of the large bone graft in anterior maxillary region. Iranian Journal of Otorhinolaryngology. 2012;3(24):58-62.

 
  Rahpeyma A ,saghravanian N,Khajeh ahmadi S.osteolipoma in the floor of the mouth: report of a case. Indian Jurnal of Dental Education.2009;2(3):29-33.
 
  Rapeyma A, JafarianAH, Khajeh Ahmadi S, Sarabadani JA. Schwannoma of the Soft Palate in a Child: Histological andImmunohistochemical Features and Surgical Method. Iranian Journal of Otorhinolaryngology. 2012; 24(2):95-99.
 
  Saghafi SH, Salehinejad J, Rahpeyma A, Mahmoodabadi RZ, Khageh Ahmadi S. Intraosseous Ancient Schwannomaof the Mandible: A Case Report Iranian Journal of Pathology .2011;6 (2): 101- 105.
 
  Salehinejad J,  Vaezi T,Mahmoodabadi RZ, Saghafi SH, Rahpeyma A, Khageh Ahmadi S. Malignant TritonTumor  of mandibular.The Iranian Journal of Otorhinolaryngology  2009;21(55):45-49.
 
  Mahdavishahri N, Yarjanli Z, Matin MM,   Fereidoni M, Banihashem  Rad SA, Khajeh Ahmadi S. Investigating the effect of gingival tissue as a natural scaffold on attachment and differentiation of rat’s bone marrow mesenchymal stem cells towards keratinocytes. Iranian Journal of Basic Medical Sciences.2012: under press.
 

  Mohtasham N, Babakoohi S, Montaser-Kouhsari L, Memar B, Salehinejad J, Rahpeyma A, Khageh-Ahmady S, Marouzi P, Firooz A, Pazoki-Toroudi H, Anvari K. The expression of heat shock proteins 27 and 105 in squamous cell carcinoma of the tongue and relationship with clinicopathological index. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011; 16(6):e730-735.

 
  Mahdavishahri N, Matin MM , Fereidoni M ,Bahrami AR,Khajehahmadi S, Yarjanli Z ,Naderi S.Comparison  of induction of Bone marrow mesenchymal Stem cell and blastema  behaviors in in three-dimensional scaffold of human periodontal tissue in vitro.Juornal of cell and tissue. Under press.
 
  Sarabadani  J, Ahanbariha M, Khajeh Ahmadi S.consistency Rates of Clinical and Histopathologic Diagnosis of Oral Soft Tissue Exophytic lesions. JODDD.2009; 3( 3 ):86-89.
 
  Mohtasham N, Rahpeyma A, Khageh Ahmadi S, Merati M. Calcifying Odontogenic Cyst with Complex Odontoma: Histological and Immunohistochemical features. Journal of Dental Materials and Techniques .2012;1(1):49-38.
 
  Sarabadani  J ,pakfetrat A, Khajeh Ahmadi S.The evaluation of the dental therapeutic needs in sulfur mustard veterans referred from medical toxicology Center of Imam Reza hospital to oral medicine department, Mashhad Dental School of Mashhad University, Iran, 2009.Iranian Journal of War and Public Health Accepted
 
  Khajeh Ahmadi S. Rahpeyma A,Ahrari F, Farhadi F. Introduction of new surgical- orthodontic elastic. JODDD. Accepted
 
  Ghodsi Z, Mahdavi Shahri N, Khajeh Ahmadi S. Quantitative and Qualitative Study of Dermatoglyphic Patterns in Albinism. Maxwell Scientific Organization, 2012 .Accepted.

 

  poster presentation:

 

title

 

year

 

adverse reactions after bone wax application in surgically created bone cavity

VI international congress of Iranian Society of Oral & Maxillo Facial Surgeons (Tehran- Iran)

2010

poster presentation

treatment of sagital fracture of maxilla with over mucosal plating

VI international congress of Iranian Society of Oral & Maxillo Facial Surgeons (Tehran- Iran)

2010

poster presentation

experience with submental flap in intraoral Reconstraction

VI international congress of Iranian Society of Oral & Maxillo Facial Surgeons (Tehran- Iran)

2010

poster presentation

heat shock protein 27 , 105 expressions in oral tongue squamous cell carcinoma and their clinicopathological characteristics by in munohistochemistry

35th ESMO Congress – Milan Italia

2010

poster presentation

Simulation implant placement and sinus lift in sever pneumatized maxillary ridge.

The 11th annual meeting of the Iranian Academy of Periodontologic(IAP)

2011

poster presentation

Sever osteolysis of the mandible and total condylosis in progressive systemic sclerosis.

The 5th Annual Congress of Iranian Rheumatology Association & the First International Rhaumatology Congress of Iran (Program Code: 1104612, Organization Code: MUMS; 21111).

2011

poster presentation

Case report of sphenoid sinus hyperpnematization: CT scan and orthopantomo findings.

 

 

The 4th congress Iranian association of oral and maxillofacialradiology

2011

poster presentation

Puknodusostosis: 50 years cross sectional radiographic follow up of a patient.

 

The 4th congress Iranian association of oral and maxillofacialradiology

2011

poster presentation

Correlation between maxillary sinus lateral wall thickness and dental status with special look at open sinus lift surgery.

 

The 4th congress Iranian association of oral and maxillofacialradiology

2011

poster presentation

Side effect of bone wax application in surgery 

The first annual meeting of dental material

2011

poster presentation

evaluation of surgical- orthodontic elastic.

The first annual meeting of dental material

2011

poster presentation

 

ساير موارد

 

 Proposal:

Comparative evaluation of implant fixture length in open sinus lifts procedure simultaneously with delayed placement: a retrospective study

Determination distance of inferior  labii artery to vermillion border of lower lip on fresh cadaver.

Determination of Lateral Maxillary Sinus wall Thickness in the Posterior Maxilla using Cone Beam CT.

Comparison evaluation of the force and tensile properties of elastic made of silicone coated  natural  latex (SCNL) with the 3/16- inch elastics in the initial state and simulated oral environment

Evaluation of vitality of the intact teeth anterior to the mental foramen following incisive nerve transection of inferior alveolar nerve transposition

Repair of alveolar cleft defects with mesenchymal stem cells and platelet derived growth factors and VIP-CT Flap

Histological investigation of the interactions between msenchymal stem cells and natural 3D schneiderian membrane invitro.

Immunohistochemical study of mast cells in periapical inflammatory lesion(cyst and granuloma) by CD117(C-KIT).

Evaluation of invitro low level LASER treatment effect on the human gingival fibroblasts (HFG3-P1 53 cell line) proliferation and function 

 

  WORKSHOP

1) FIRST WORKSHOP OF "TISSUE ENGINEERING IN DENTISTRY"DENTAL SCHOOL OF SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENE, FROM 22-23 SEPTEMBER 2011.

2)2ed Work shop of tissue engineering in bone using mesenchymal stem cell. 2011. Royan institute

3)8th Work shop of Embryonic stem cell 2011. Royan institute

4)3th Work shop of Flow Cytometry and cell separation techniques. (MACS,FACS).2011. Royan institute

 

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.