اخبار

نظرسنجي

مشاهده اطلاعیه های بیمارستان روی وب سایت برای شما چقدر مفید بوده است؟

خیلی زیاد 38.8%
زیاد 11.9%
متوسط 10.1%
کم 5.7%
خیلی کم 33.5%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

بيمارستان ابن سينا ( 229119 )
سفكسيم چيست؟ ( 122015 )
افسردگي در نوجوانان ( 43827 )
كلينيك ويژه ابن سينا ( 33401 )
پزشكان بيمارستان روانپزشكي ابن سينا و دكتر حجازي ( 31511 )
روشهاي فرزند پروري ( 27576 )
استرس وروشهاي كنترل آن ( 26273 )
درباره بيمارستان ( 25356 )
نوبت دهي اينترنتي ( 24812 )
ليست داروهاي داروخانه بيمارستان ابن سينا1 ( 23922 )
ترک اعتياد با متادون ( 22746 )
واحد روانشناسی باليني ( 22376 )
پمفلت هاي آموزشي درماني بيمارستان ( 18104 )
آشنايي با گفتار درماني ( 16939 )
ليست داروهاي داروخانه بيمارستان ابن سينا2 ( 16723 )
بلوغ چيست؟ ( 16008 )
تصاوير ( 15971 )
کمک های اولیه در حملات تشنج ( 15592 )
مباحث بهداشت روان ( 15202 )
مدارک پزشکی ( 14297 )
آزمايشگاه ( 13289 )
واحد پرستاری ( 13068 )
ليست داروهاي داروخانه بيمارستان ابن سينا4 ( 12927 )
ترس ( 12452 )
درمانگاه متادون ( 12062 )

ليست داروهاي موجود در بيمارستان ابن سينا
 
رديف
كد دارو
نام دارو
شكل دارو
واحد شمارش
301
6230
لورازپام 4
آمپول
عدد
302
6228
لورازپام 1
قرص
عدد
303
6229
لورازپام 2
قرص
عدد
304
6350
لورازپام 2
آمپول
عدد
305
6231
لووتيروكسين 1/0
قرص
عدد
306
6232
ليپيد
سرم
عدد
307
6233
ليتيوم كربنات
قرص
عدد
308
6338
ليدوكائئن 5 ميلي 2%
آمپول
عدد
309
6234
ليدوكائين 010/0
اسپري
عدد
310
6235
ليدوكائين 1
ويال
عدد
311
6236
ليدوكائين 2
ويال
عدد
312
6395
ليدوكائين ژل 2/0
ژل
عدد
313
6237
ماپروتيلين (لوديوميل)75
قرص
عدد
314
6238
ماپروتيلين 25 ميلي
قرص
عدد
315
6239
مبندازول
قرص
عدد
316
6241
مترونيدازول 250
قرص
عدد
317
6240
مترونيدازول 100 ميلي ليتر (ويال)
ويال
عدد
318
6242
متفورمين 500 ميلي ايراني
قرص
عدد
319
6374
متورال 50
قرص
عدد
320
6245
متوكاربامول قرص
قرص
عدد
321
6244
متوكاربامول 10 ميلي
آمپول
عدد
322
6246
متوكلوپراميد
قرص
عدد
323
6247
متوكلوپراميد 2 ميلي
آمپول
عدد
324
6250
متي مازول
قرص
عدد
325
6248
متيل دوپا
قرص
عدد
326
6254
متيل ساليسيلات
پماد
عدد
327
6251
مدروكسي پرژسترون 5
قرص
عدد
328
6252
مرفين 10 ميلي
آمپول
عدد
329
6253
مفناميك اسيد
كپسول
عدد
330
6146
مكلوبمايد 150
قرص
عدد
331
6249
منتول ساليسيلات
پماد
عدد
332
6255
منيزيوم هيدوركسايد
سوسپانسيون
عدد
333
6257
موپيروسين
پماد
عدد
334
6256
مولتي ويتامين
قرص
عدد
335
6348
ميني رين
قطره
عدد
336
6259
ناپروكسن 500
قرص
عدد
337
6258
ناپروكسن 250 ميلي
قرص
عدد
338
6260
نالتروكسان 25
كپسول
عدد
339
6261
نالتروكسان 50
كپسول
عدد
340
6262
نالديكسيك اسيد
قرص
عدد
341
6263
نالوكسان (آمپول) 4/0
آمپول
عدد
342
6384
ناندرولون 25
آمپول
عدد
343
6265
نفازولين چشمي
قطره
عدد
344
6266
نورترپتيلين 10
قرص
عدد
345
6267
نورترپتيلين 25
قرص
عدد
346
6268
نيتروفورازون 2/0
كرم
عدد
347
6275
نيتروكانتين 4/6
قرص
عدد
348
6274
نيتروكانتين 6/2
قرص
عدد
349
6271
نيتروگلسيرين 1 سي سي
آمپول
عدد
350
6270
نيتروگلسيرين پرل
پرل
عدد
351
6269
نيتروگليسرين 4
قرص
عدد
352
6398
نيترومينت 5/6
قرص
عدد
353
6273
نيفيدپين (كپسول)
كپسول
عدد
354
6272
نيفيدپين 10
قرص
عدد
355
6370
وارفارين 5
قرص
عدد
356
6319
وازلين
پماد
قوطي
357
6373
وازلين 2
پماد
عدد
358
6277
والپروات سديم ايراني
قرص
عدد
359
6276
والپروات سديم (خارجي)
قرص
عدد
360
6278
وراپاميل
آمپول
عدد
361
6279
ولتارن
آمپول
عدد
362
6280
ويتامين 1ب 100
قرص
عدد
363
6290
ويتامين ا + د جلدي
پماد
عدد
364
6289
ويتامين ث
قرص
عدد
365
6281
ويتامين 1 ب 300
قرص
عدد
366
6282
ويتامين 12ب
آمپول
عدد
367
6287
ويتامين 6 ب 100 (آمپول)
آمپول
عدد
368
6286
ويتامين 6 ب 300 (آمپول)
آمپول
عدد
369
6285
ويتامين 6 ب (قرص)
قرص
عدد
370
6291
ويتامين اي
قرص
عدد
371
6288
ويتامين 1 چشمي
پماد چشمي
عدد
372
6045
ويتامين بكمپلس
قرص
عدد
373
6047
ويتامين بكمپلس 2
آمپول
عدد
374
6404
ويتامين ث آمپول 500
آمپول
عدد
375
6284
ويتامين د 3 پرل
قرص
عدد
376
6381
ويتامين د 3
آمپول
عدد
377
6005
ويتامين كا (مناديول)
آمپول
عدد
378
6293
هالوپريدول 5
قرص
عدد
379
6292
هالوپريدول 05/0
قرص
عدد
380
6296
هالوپريدول دكانوات
آمپول
عدد
381
6294
هالوپريدول 5
آمپول
عدد
382
6380
هالوپريدول 2
آمپول
عدد
383
6405
هالوديك 5
آمپول
عدد
384
6299
هپارين 5000 واحدي ايراني
آمپول
عدد
385
6297
هپارين 25000 واحدي ايراني
آمپول
عدد
386
6298
هپارين 25000 واحدي خارجي
آمپول
عدد
387
6301
هماتنيك
كپسول
عدد
388
6302
هيدروكسي زين 10
قرص
عدد
389
6303
هيدروكسي زين 25
قرص
عدد
390
6304
هيدروكلروتيازيد
قرص
عدد
391
6307
هيدروكورتيزون
پماد چشمي
عدد
392
6305
هيدروكورتيزون (آمپول) 100
آمپول
عدد
393
6306
هيدروكورتيزون جلدي
پماد
عدد
394
6309
هيوسين 20 ميلي
آمپول
عدد
395
6308
هيوسين ان
قرص
عدد
396
6311
يك سوم دو سوم 500
سرم
عدد
397
6310
يك سوم دو سوم 1000 ليتر
سرم
عدد

 

 

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 04/10/91 ساعت 08:10

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، انتهای خیابان حرعاملی، جنب نقلیه آستان قدس، کدپستی: 91959 تلفن: 9_7112701 0511 نمابر: 7112545 0511 پست الکترونیک:Ebnesina.hos@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.