اخبار

نظرسنجي

مشاهده اطلاعیه های بیمارستان روی وب سایت برای شما چقدر مفید بوده است؟

خیلی زیاد 38.8%
زیاد 11.9%
متوسط 10.1%
کم 5.7%
خیلی کم 33.5%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

بيمارستان ابن سينا ( 229119 )
سفكسيم چيست؟ ( 122014 )
افسردگي در نوجوانان ( 43827 )
كلينيك ويژه ابن سينا ( 33401 )
پزشكان بيمارستان روانپزشكي ابن سينا و دكتر حجازي ( 31511 )
روشهاي فرزند پروري ( 27576 )
استرس وروشهاي كنترل آن ( 26273 )
درباره بيمارستان ( 25356 )
نوبت دهي اينترنتي ( 24812 )
ليست داروهاي داروخانه بيمارستان ابن سينا1 ( 23922 )
ترک اعتياد با متادون ( 22746 )
واحد روانشناسی باليني ( 22376 )
پمفلت هاي آموزشي درماني بيمارستان ( 18104 )
آشنايي با گفتار درماني ( 16939 )
ليست داروهاي داروخانه بيمارستان ابن سينا2 ( 16723 )
بلوغ چيست؟ ( 16008 )
تصاوير ( 15971 )
کمک های اولیه در حملات تشنج ( 15592 )
مباحث بهداشت روان ( 15202 )
مدارک پزشکی ( 14297 )
آزمايشگاه ( 13289 )
واحد پرستاری ( 13068 )
ليست داروهاي داروخانه بيمارستان ابن سينا4 ( 12926 )
ترس ( 12452 )
درمانگاه متادون ( 12062 )

 
 
خدمات پرستاري در بخش هاي بستري روانپزشکي
     دريافت فايل
          
علاوه بر وظايف عمومي ، وظايف تخصصي پرستار در بخش روان با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرايند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي‌باشد:
پذيرش مددجو
 • ارزيابي مددجو رواني و خانواده آن كه شامل:جمع آوري اطلاعات در رابطه با وضعيت بهداشتي ( جسمي – رواني – اجتماعي و معنوي ) با استفاده از تكنيك مشاهده، مصاحبه، معاينه وضعيت فيزيكي و رواني براساس ابزارها و مقياس‌هاي استاندارد از مددجو و خانواده و ساير منابع كه شامل پرونده، اعضاء تيم درماني، مراكز، سازمان ها، نهادها، سوابق مدددجو و ساير موارد
 • تجزيه و تحليل اطلاعات و طبقه بندي آنها بر اساس معيارهاي استاندارد
 • تعيين و تشخيص مشكلات مددجو مبتني بر تشخيص هاي پرستاريتعيين برآيندهاي مورد انتظار يا معيارهاي ارزشيابي انفرادي براي هر مددجو
  طراحي و برنامه ريزي به منظور اجراي مراقبت هاي پرستاري براساس اولويت هاي تشخيصي مددجو
اجرا و انجام طرح مراقبتي ( مداخلات روان‌پرستاري ) جهت مددجو و خانواده از قبيل موارد زير:
 • انجام مشاوره فردي و گروهي مددجو و خانواده به منظور اصلاح يا كسب مجدد توانايي‌هاي تطابقي گذشته
 • تقويت و ارتقاء بهداشت رواني و پيشگيري از عوارض و ناتواني با استفاده از مهارت هاي زير (توسط روان پرستار يا پرستار دوره ديده که شامل اين موارد است : ارتباط درماني ، مداخله در بحران ، كنترل استرس ، تكنيك هاي آرام سازي ، آموزش ابراز وجود و حل مشكلات
 • گروه درماني ، ساير موارد و تكنيك هاي جديد
 • محيط درماني : ايجاد و فراهم نمودن محيط درماني مناسب با مشاركت مددجو و ساير اعضاي تيم درمان به منظور وصول اهداف مراقبتي و توانبخشي ( پرستار آموزش ديده يا روان پرستار )
 • مداخلات و آموزش فعاليت هاي خود مراقبتي : نيازسنجي اختصاصي آموزشي به منظور اجراي روش هاي مختلف آموزشي و مشاوره اي در راستاي توانمند سازي مددجو در مراقبت از خود جهت فعاليت هاي روزانه
 • مداخلات زيست – رواني ( سايكوبيولوژيك )
  اجرا و انجام تكنيك هاي روان درماني ( توسط روان پرستار ) شامل: فرد درماني ، خانواده درماني ، گروه درماني ، بازي و تفريح درماني ،مشاوره پرستاري ، ساير موارد و تكنيك هاي جديد
 • تشخيص، برنامه ريزي و مراقبت از مددجويان پرخطر از جهت اقدام به خودكشي و آسيب به ديگران يا محيط
 • مشاوره به مددجو و خانواده در مورد تمام مسايل مرتبط به مددجوي، درمان و مراقبت و توانبخشي آن (پرستار آموزش ديده ) : مشاوره و آموزش مهارت هاي اجتماعي ، مشاوره و آموزش مهارت هاي ارتباط ،‌مشاوره و آموزش مهارت هاي شغلي و حرفه اي ، مشاوره و آموزش مهارت هاي از عهده برآيي ، مشاوره  و آموزش مهارت هاي حل بحران ، مشاوره و آموزش مهارت هاي كنترل استرس ،‌ مشاوره و آموزش مهارت هاي كنترل خشم و مشاوره و آموزش مهارت هاي كنترل خشونت و پرخاشگري

طراحي و اجراي برنامه ترخيص براي هر مددجو ( Discharge planning ) با مشاركت اعضاء تيم درمان ( پرستار آموزش ديده )
بازديد و ويزيت هاي منظم از منزل مددجو ( Home Visit ) و ارائه خدمات پرستاري در منزل بر حسب نياز ( پرستار آموزش ديده )
برنامه ريزي و هماهنگي جهت برگزاري نشست هاي مشترك درماني با اعضاي تيم درمان و توانبخشي
ثبت كليه مداخلات درماني و مراقبتي انجام شده، واكنش هاي مددجو و نتايج آنها در پرونده و گزارش به پزشك و ساير اعضاء تيم درماني
ايجاد هماهنگي بين تيم درماني در مورد درمان و مراقبت از مددجو و خدمات ارائه شده به مددجو
هماهنگي و همكاري با تيم درمان و توانبخشي جهت حفاظت مددجو جهت تهاجمات احتمالي
ارزشيابي مداخلات انجام شده و ثبت آنها
برنامه ريزي و اجراء مراقبت هاي پرستاري ويژه در مددجوان رواني خاص ( مددجوان رواني، مبتلا به ايدز،‌ هپاتيت،‌ اعتياد، مجرم كيفري و زنان ويژه و ساير موارد ( پرستار آموزش ديده)

دارو درماني:
 • دادن صحيح داروي تجويز شده به مددجو به روش استاندارد
 • اجراي دستورات داروييPRN براساس تشخيص صحيح موارد نياز
 • آموزش به مددجو و خانواده در مورد نحوه صحيح مصرف دارو، عوارض دارويي و ساير موارد
 • ارزيابي واكنش ها نسبت به داروهاي تجويز شده و گزارش به پزشك معالج
 • همكاري و هماهنگي با تيم درمان در راستاي اجراي صحيح پروتكل دارو درماني
 • ارزيابي سير علايم مددجوي و انجام معاينه وضعيت رواني به طور متناوب با توجه به استانداردهاي بخش
شوك درماني:
 • هماهنگي و آماده كردن مددجو جهتECT با نظر پزشك
 • اخذ رضايت از تيم قانوني مددجو
 • آموزش مددجو و خانواده در مورد اجراECT و اهداف آن
 • انجام مراقبت هاي پرستاري از مددجو قبل، حين و بعد از انجام ECT
  ثبت گزارشات ضروري

فعاليت درماني ( Activity Therapy ) و كار درماني:
 • هماهنگي و همكاري با تيم درمان جهت انتخاب فعاليت درماني مناسب با توجه به وضعيت مددجو
 • هماهنگي و برنامه ريزي و آماده كردن مددجو براي انجام فعاليت هاي درماني و آماده كردن محيط، امكانات جهت انجام فعاليت ها

تذكر:
 • همكاري با پزشك در انجام اينتوباسيون و در موارد ضروري توسط پرستاري كه دوره اينتوباسيون و  CPR را به صورت كامل گذرانده باشد.
 • منظور از روان پرستار، پرستاري است كه دوره كارشناسي ارشد با تخصص پرستاري بهداشت روان (روانپرستاري) را طي نموده باشد.
 • منظور از پرستار آموزش ديده پرستاري است كه دوره هاي آموزشي ( بازآموزي، ضمن خدمت و يا حين خدمت ) را طي نموده است.
رفرنس : سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران

http://portal.ino.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&PageId=95&codeV=1&tempname=SharheVazaayef 

تاريخ بروز رساني : يكشنبه 17/10/91 ساعت 08:02

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، انتهای خیابان حرعاملی، جنب نقلیه آستان قدس، کدپستی: 91959 تلفن: 9_7112701 0511 نمابر: 7112545 0511 پست الکترونیک:Ebnesina.hos@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.