اخبار

نظرسنجي

بيمارستان شيخ مخصوص كودكان مي باشد،دوست داريد چه مطالبي را در آن بيشتر ببينيد؟

تغذيه و تربيت كودكان 27.7%
مقالات جديد 16.8%
كادر درماني و اداري 6.9%
عكسها و تصاوير 25.3%
بيماريهاي كودكان 22.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مركز آموزشي ، پژوهشي و درماني دكتر شيخ ( 191704 )
روشهای درمان ( 78462 )
كليه ها و مجراي ادراري ( 68369 )
برنامه درمانگاههاي فوق تخصصي ( 63420 )
راهنمای نگهداری شير مادر ( 54111 )
گرفتن مايع نخاعي ( 50055 )
برنامه غذايی دوران شيرخوارگی ( 43131 )
دوشيدن شير با دست ( 40409 )
رشد ذهنی نوزادان ( 38312 )
عفونت ادراري ( 35417 )
زندگینامه دکتر شیخ ( 33115 )
خواص برخی ميوه ها ( 28711 )
معرفي اعضاي هيات علمي ( 23758 )
مشکلات شيردهی ( 23197 )
بيماريهاي سيستم عصبي ( 21503 )
عوامل موثر در رشد ( 20425 )
بيماريهای گوش ( 20344 )
مراحل رشد و نمو ( 19519 )
معرفی واحد راديولوژی ( 19416 )
اتاق عمل ( 19249 )
معرفی واحدهای درمانگاهی ( 18590 )
سن شروع نخستين غذا ( 18268 )
تومور گرانولوزاسل جوونايل تخمدان ( 18169 )
پوره سيب زمينی ( 16627 )
بررسي تأثير روروك بر ميانگين سن اكتساب ( 15995 )

 
 
قابل توجه: در درمانگاه فوق تخصصي دکتر شيخ مجهز به سيستم نوبت دهي حضوري مي باشد که جهت کليه پزشکان متخصص اطفال در ساعات مختلف شبانه روز نوبت دهي حضوري از طريق دستگاه انجام مي شود و جهت پزشکان فوق تخصص طبق برنامه زمانبندي شده ذيل مي توان ساعت 7 صبح از دستگاه نوبت دهي استفاده نمود - فقطتعداد نوبتها محدود مي باشد

درمانگاه فوق تخصصي خونشناسي :

درمانگاه خون و انكولوژي بيمارستان تحت نظر پزشكان فوق تخصص خون و انكولوژي اداره مي شود . بيماران داراي بيماريهاي خوني ، مثل كم خوني فقر آهن ، كم خوني سلول و ... تالاسمي ، هموفيلي و نيز بدخيمي هاي خوني كودكان مثل انواع لوسمي ها و ... در اين درمانگاه پذيرفته شده و تحت اقدامات درماني قرار مي گيرند . اين درمانگاه هر روزه داير مي باشد ( نوبت دهي جهت وقت آينده )و همان روز

دكتر بديعي (فوق تخصص خون و سرطان، دانشيار )- در دفتر رزرو جهت نوبت آينده با توجه به آزمايش بعدي توسط خانم دكتر ثبت مي شود

دوشنبه صبح از ساعت 10.30

دكتر بني هاشم (متخصص اطفال ، دانشيار)

سه شنبه ساعت 11( نوبت دهي دفتري)
 
دكتر فرهنگي (فوق تخصص خون و سرطان )- در دفتر رزرو جهت نوبت آينده با توجه به آزمايش بعدي توسط آقاي دكتر ثبت مي شود

شنبه ساعت 10 و يكشنبه - سه شنبه- پنج شنبه ساعت 20-16 ( نوبت دهي دفتري)

دكتر قاسمي ( فوق تخصص هماتولوژي )

يک شنبه صبح 10 ( نوبت دهي حضوري از 7 صبح از دستگاه )

شنبه - دوشنبه - چهار شنبه عصر در دفتر رزرو نوبت

درمانگاه جراحي كودكان و نوزادان Surgery ( General ) :

اين كلنيك تنها درمانگاه شرق كشور در ارتباط با خدمات رساني به نوزادان و كودكان نيازمند به مداخله جراحي مي باشد ، كليه مداخلات جراحي در سنين 0 تا 16 سالگي در اين درمانگاه پذيرفته مي شود
 
بيماران پذيرفته شده شامل طيف وسيعي از بيماريهاي مختلف مي باشد ، از قبيل : بيماريهاي مادرزادي همچون شكاف لب و كام ، مقعد بسته - هيروشپرونگ - آترزي مري و روده ، بيماريهاي مادرزادي سيستم ادراري مثل :
hypospadias - puv- upjo- reflux
و نيز انواع بيماريهاي اكتسابي مربوط به سنين اطفال كه نيازمند مداخله جراحي مي باشند
 
اين كلنيك به بيماران نيازمند مداخلات جراحي كم تهاجمي (MIS) نيز سرويس مي دهدو تنها مركز اعمال جراحي نوزادان به طريق آندوسگوپي در كشور مي باشد
 
 
دكتر مهران هيرافر(جراح اطفال،دانشيار دانشگاه )- جهت نوبت آقاي دكتر هيرادفر در دفتر رزرو مي شود
يكشنبه ساعت 10 و پنج شنبه ساعت 13 ( نوبت دهي حضوري از 7 صبح از دستگاه )
 
دكتر بذرافشان (جراح اطفال، دانشيار دانشگاه )- جهت نوبت آقاي دكتر بذرافشان ساعت 7 صبح وقت داده مي شود( نوبت دهي حضوري از7 صبح از دستگاه )

چهار شنبه ساعت 10

دكتر جودي ( جراح و اورولوژي اطفال ) ( نوبت دهي حضوري از 7 صبح از دستگاه )

دوشنبه صبح ساعت 10-12  و شنبه ،دوشنبه ، 4شنبه عصر ساعت 19

دكتر پريسا سعيدي ( فلوي جراحي مجاري ادراري و كليه )( نوبت دهي حضوري از 7 صبح از دستگاه )

شنبه ساعت 11 و  دوشنبه ساعت 14 و  چهار شنبه ساعت 13

درمانگاه فوق تخصصي گوارش :

درمانگاه تخصصي گوارش زير نظر پزشك فوق تخصص مي باشد . در اين كلينيك كودكاني كه از بيماريهاي سيستم گوارش رنج مي برند ، پذيرفته مي شوند ، مثل ريفلاكسهاي گاستروازوفاژال و يا يبوست و يا .... . اين درمانگاه ساعت 7 صبح شماره دهي را انجام مي دهد .

دكتر كياني فر (فوق تخصص گوارش)

يك شنبه ها ساعت 13 : فقط جهت بيماران cf در شيفت صبح

دكتر جعفري ( نوبت دهي حضوري از 7 صبح از دستگاه )

شنبه ساعت 16 و دوشنبه ساعت 16  و پنج شنبه ساعت 14

دکتر کياني

يک شنبه - سه شنبه - چهار شنبه ساعت 16( نوبت دهي دفتری از ساعت 14 همان روز)

درمانگاه فوق تخصصي نوزادان و اطفال :

درمانگاه تخصصي بيماريهاي نوزادان تحت نظر پزشك فوق تخصص نوزادان و كودكان اداره مي شود . اين درمانگاه نوزاداني كه داراي ايكتر ، اشكال تغذيه ا ي ، ... و يا هر مشكل ديگري مي باشد پذيرفته مي شوند . اين درمانگاه فعلاً داير نمي باشد .

درمانگاه عفوني (Infectious Disease):

اين درمانگاه يك درمانگاه فوق تخصصي بيماريهاي عفوني كودكان مي باشد . خدماتي از قبيل ويزيت بيماران ، انجام مشاوراتي كه از طرف ساير پزشكان درخواست مي شود و درصورت لزوم بستري بيماران. به اين درمانگاه بيماران تب دار به طور اعم و بيماران عفوني به طور خاص جهت دريافت درمانهاي فوق تخصصي به اين درمانگاه مراجعه مي كنند .

دكترمحمدسعيد ساسان (فوق تخصص بيماريهاي عفوني اطفال ، استاديار دانشگاه) ( نوبت دهي حضوري از 7 صبح از دستگاه )

شنبه - چهار شنبه ساعت 16

دكتر محمد حسين اعلمي ( فوق تخصص عفوني ) ( نوبت دهي حضوري از 7 صبح از دستگاه )

سه شنبه ساعت 16 و پنج شنبه ساعت 16

درمانگاه نفرولوژي (Nephrology ) :

درمانگاه نفرولوژي تحت نظرپزشكان فوق تخصصي نفرولوژي اطفال به طورسرپايي بيماران را مي پذيرد . بيمارن كليوي با سابقه بستري در بيمارستان جهت پيگيريfollow up ، يا بيماران ارجاع شده از ساير كلينيكها و پزشكان و در كل بيماراني كه ناراحتيهايي از قبيل ناهنجاريهاي سيستم كليوي ، عفونتهاي سيستم ادراري و سنگهاي ادراري - ريفلاكس و نيز پيگيري و درمان شب ادراري دارند مي توانند در روزهاي به قرار ذيل به اين درمانگاه مراجعه كنند .

دكتر ميترا ناصري ( نفرولوژيست اطفال ، دانشيار) ( نوبت دهي حضوري از 7صبح از دستگاه )

شنبه - دوشنبه – چهارشنبه ساعت14.30  و دوشنبه ساعت 11

دكتر محمد اسماعيلي (نفرولوژيست اطفال ، دانشيار- استاديار)( نوبت دهي حضوري از 7 صبح از دستگاه )

سه شنبه ساعت 10

دكتر قانع (نفرولوژيست اطفال- استاديار)
 
شنبه 11 صبح  و  دوشنبه ، چهارشنبه ساعت 12
 
دكتر خزاعي (فوق تخصص كليه اطفال)

پنج شنبه ساعت 16 ( نوبت دهي حضوري از 7 صبح از دستگاه )

دكتر آذرفر (فوق تخصص كليه و مجاري ادراري)( نوبت دهي حضوري از 7 صبح از دستگاه )

يك شنبه - سه شنبه - پنج شنبه ساعت 15  و چهار شنبه صبح ساعت 11
 
درمانگاه اعصاب و روان :

درمانگاه روانپزشكي بيمارستان ، يك درمانگاه فوق تخصصي مربوط به بيماريهاي رواني كودكان مي باشد .فعاليتهايي از قبيل ويزيت بيماران روانپزشكي ، مشاوره خانواده جهت كودكان و پيگيري بيماران ، درمان اختلالات روانپزشكي كودكان و نوجوانان دارد .همچنين واحد روانشناسي بيمارستان جهت انجام مشاوره روانشناسي با اين درمانگاه همكاري دارد .روزهاي فعال اين درمانگاه دوشنبه ، شنبه و چهار شنبه مي باشد .

دكتر پريا حبراني (متخصص بيماريهاي اعصاب و روان ، فوق تخصص روانپزشكي كودكان و نوجوانان دانشيار تمام وقت دانشگاه) - نوبت دهي به صورت رزرو انجام مي شود و در نوع اول مراجعه بايد 3 دفترچه مشاوره ( پدر - مادر - فرزند ) به همراه خود بياورد و اگر بيمه نبود سه قبض آزاد تهيه مي كند .

دوشنبه ساعت 10

دكتر عبداللهيان (فوق تخصص بيماريهاي رواني كودكان و نوجوانان ، دانشيار تخصصي دانشگاه)- رزرو در دفتر

چهار شنبه ساعت 11

دكتر هاشميان ( نوبت دهي حضوري از 7صبح از دستگاه )

شنبه ساعت 10

درمانگاه گوش و حلق و بيني (ENT ) - نوبت دهي حضوري در همان روز

اين درمانگاه تخصصي ، مربوط به بيمارانيست كه از ناراحتيهايي در گوش و حلق و بيني رنج مي برند مثل اوتيت ، سينوزيت ، كاهش شنوايي و... همچنين توده هاي گردني و غدد بزاقي و اختلالات شكاف كام و شكاف لب را نيز شامل مي شود . فعلاً داير نمي باشد.

درمانگاه ايمونولوژي (كلنيك فوق تخصصي آلرژي و ايمني شناسي باليني )

در اين درمانگاه كليه بيماران مبتلا به آلرژي شامل آلرژي فصلي ( رينيت آلرژيك ) ، آسم ، آلرژي پوستي ( درماتيت آتوپيك ) ، آلرژي دارويي و ... مورد ارزيابي و درمان قرار مي گيرند ، كليه تستهاي تشخيصي شامل تست آلرژي ، تست ريه ، تستهاي آلرژي دارويي و ... انجام مي گيرد
همچنين با توجه به اينكه تنها درمان قطعي آلرژي ها ، ايمنو تراپي ( واكسن آلرژي ) است ، مبتلايان به آلرژي شديد يا مقاوم تحت ايمنو تراپي و واكسن قرار مي گيرند
همچنين بيماران مبتلا به نقص ايمني كه با تظاهرات عفونتهاي راجعه مثل عفونت مكرر گوش ، عفونت مكرر ريوي ، سينوزيت راجعه ، بستري مكرر به دليل عفونت و ... مراجعه مي كنند مورد ارزيابي و درمان قرار مي گيرند
 

دكتر آهنچيان (استاديار و فوق تخصص آلرژي و ايمني شناسي ) (نوبت دهي حضوري دردفتر رزرو)

يک شنبه - سه شنبه  ساعت2 بعد از ظهر  و پنج شنبه ساعت 10 صبح . تست الرژي

 آقاي دكتر عبدي : طب سوزني

يک شنبه - سه شنبه ، پنج شنبه ساعت 3-7 بعد از ظهر ( نوبت دهي دفتري و حضوري)

درمانگاه بيهوشي : فلوي بيهوشي

شنبه تا چهارشنبه ساعت 8-9 در درمانگاه حضور دارند و نوبت دهي حضوري مي باشد ( نوبت دهي حضوري از 7صبح از دستگاه )
 
كارشناس گفتار درماني 
يك شنبه - سه شنبه و پنج شنبه  ساعت 8 

تجهيزات درمانگاهها شامل ...

 

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 20/11/93 ساعت 20:03

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان توحید،خیابان طاهری، بیمارستان دکتر شیخ تلفن: 5-7269021 0511 نمابر: 7277470 0511 پست الکترونیک: Sheikh.Hos@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هر گونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است