آشنایی با آموزش مجازی

آموزش الکترونیک به استفاده از فناوری های الکترونیکی اعم از رایانه، تلفن همراه و سایر ابزارهای مشابه برای یادگیری و آموزش گفته می شود. در زبان فارسی غالبا واژه eLearning آموزش الکترونیک ترجمه می شود در حالیکه ترجمه صحیح این واژه یادگیری الکترونیک است و واژه انگلیسی صحیح تر شاید online Education یا Virtual Education باشد. اگر چه آموزش الکترونیک مفهوم عام تی نسبت به دو عبارت گفته شده دارد

از آنجایی که آموزش و یادگیری مناسب یک فرآیند دو طرفه و تعاملی میان مدرس و فراگیر می باشد، لذا آموزش الکترونیکی نیز شامل دو بخش اصلی شامل محتواهای آموزشی و تعاملات آموزشی می باشد.

آموزش و یادگیری الکترونیکی استفاده از ابزارها و فناوری های الکترونیکی برای آموزش و یادگیری هستند.

راهنما

 • راهنمای ایجاد کلاس مجازی

  راهنمای سریع آموزش سامانه وبینار برای اساتید و دانشجویان.

  دانلود نمایید ...

 • فرآیند ایجاد درس الکترونیکی

  اساتید محترم فرم ایجاد درس را دانلود و پس از تکمیل برای دفتر آموزش الکترونیک و رابط مربوط به دانشکده خود ارسال نمایید.

  دانلود فرآیند ...


  دانلود فرم ایجاد درس ...