اخبار

نظرسنجي

آيا كارگاههاي آموزشي برگزار شده براي شما مفيد بوده است ؟

بسيار زياد 34.5%
زياد 34.5%
متوسط 6.9%
كم 0.0%
بسيار كم 24.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مركز تحقيقات ايمني بيمار ( 28885 )
نمودار سازمانی مرکز تحقيقات ( 2589 )
كارگاه و سمينار آموزشي ( 2353 )
اولویتهای پژوهشی در حیطه ایمنی بیمار ( 2320 )
عناوین پیشنهادی ( 2071 )
هيأت موسس مركز تحقيقات ( 1944 )
مقالات ( 1919 )
رياست مركز تحقيقات ايمني بيمارو ارتقاء كيفيت سلامت ( 1879 )
پزشكي مبتني بر شواهد ( 1867 )
صورت جلسات ( 1804 )
معرفي مركز تحقيقات ( 1759 )
نحوه آدرس دهي مقالات مركز تحقيقات ايمني بيمارو ارتقاء كيفيت سلامت ( 1752 )
كميته دانشجويي مركز تحقيقات ( 1669 )
تازه هاي پژوهشي مركز تحقيقات ( 1637 )
فرم هاي مرتبط ( 1583 )
لينك هاي مفيد ( 1523 )
مم ( 1488 )
فعاليتهاي علمي و پژوهشي ( 1420 )
اهداف راهبردي مركز ( 1380 )
طرح های پژوهشی ( 1352 )
international collaboration ( 1174 )
INTERNATIONAL JOURNAL OF PATIENT SAFETY ( 987 )
INTERNATIONAL JOURNAL OF PATIENT SAFETY. ( 900 )
صفحه اصلی ( 896 )
دبير خانه مركز تحقيقات ( 886 )

 
تازه هاي پژوهشي مركز تحقيقات سال 1391
 
 
زنان
 • وضعيت موجود c/s
 • وضعيت موجود مورتاليتي
 • وضعيت موجود هيستركتومي (اورژانسي –پس از زايمان-elective )
 • وضعيت وجود اكلامپسي و پره اكلامسي
 • وضعيت موجود عفونتهاي محل زخم پس از عمل
 • وضعيت موجود ترانسفوزيون خون
 • وضعيت موجود فرآيند پانسمان زخم
 • وضعيت موجود گزارش نويسي پرستاري
 • بررسي وضعيت AB پروفيلاكسي قبل از جراحي
 • وضعيت موجود ثبت دستورات پزشكي

عفوني

 • وضعيت موجود Niddle stick
 • وضعيت موجود تعداد بستري HIV+;HCV+;HBV+;HTLV1+در سال و ماه
 • مشخص نمودن بيماران پر خطر در HIS
 • بررسي ثبت آلرژي هاي دارويي
 • وضعيت موجود و احتياطات استاندارد

داخلي

 • وضعيت موجود Niddle stick
 • وضعيت موجود تعداد راديو گرافي روزانه اورژانس
 • وضعيت موجود عفونت كاتتر
 • بررسي ثبت آلرژي هاي دارويي
 • وضعيت موجود فرآيند انجام CPR
 • وضعيت موجود و ثبت دستورات پزشكي
 • وضعيت موجود گزارش نويسي پرستاري

اطفال

 • وضعيت موجود مورتاليته در بخش اطفال و NICU
 • Outcome NICU و بخش
 • تعداد راديوگرافي روزانه انجام شده در NICU و بخش
 • وضعيت موجود عفونت كاتتر در NICU و بخش
 • بررسي ثبت آلرژي هاي داروئي
 • بررسي وضعيت واكسيناسوين در هنگام ترخيص نوزادان
 • بررسي فرآيند انجام CPR

قلب

 • Out come بخش
 • متوسط فاصله زماني شروع ترومبوليز
 • بررسي انديكاسيون ها و درمان درست TE
 • بررسي ثبت آلرژي هاي دارويي
 • وضعيت موجود فرآيند انجام CPR

اعصاب

 • ريسك فاكتورهاي CVA (sys review)
 • اقدامات انجام شده براي بيماران با هوشياري پائين براي جلوگيري از FALL
 • اقدامات انجام شده براي بيماران با هوشياري پائين براي جلوگيري از آسپيراسيون
 • اقدامات انجام شده براي بيماران با هوشياري پائين براي جلوگيري از BED SORE
 • بررسي فرآيند انجام CPR
 • وضعيت موجود فرآيند پانسمان زخم
 • بررسي ثبت آلرژي هاي دارويي

گوش و حلق و بيني

 • وضعيت موجود مورتاليتي
 • وضعيت موجود تراكئوستومي و علل آن
 • بررسي وضعيت AB پروفيلاكسي قبل از جراحي

ICU

 • وضعيت موجود عفونت كاتتر
 • وضعيت موجود عفونت تنفسي
 • وضعيت موجود عفونت ادراري
 • وضعيت موجود Bed Sore
 • وضعيت موجود عفونتهاي پوستي
 • وضعيت موجود فرآيند پانسمان زخم

اورژانس

 • بررسي فرآيند انجام CPR
 • بررسي ميزان ترخيص با رضايت شخصي و علل ترخيص با رضايت شخصي
 • بررسي زمان سنجي فرآيند ترياژ
 • بررسي زمان سنجي تعيين تكليف بيماران بستري اورژانس زير 6 ساعت
 • بررسي زمان سنجي ترخيص (خروج فيزيكي )بيماران بستري اورژانس زير 12 ساعت
 • بررسي ميزان CPR موفق و ناموفق

جراحي

 • وضعيت موجود مورتاليتي
 • وضعيت موجود عمل آپانديسيت اشتباه
 • وضعيت موجود راديوگرافي هاي انجام شده در اورژانس و بخش
 • وضعيت موجود اجسام خارجي باقيمانده پس از عمل
 • بهبود فرآيند پانسمان زخم
 • بررسي و مقايسه روند گذاشتن Chest tube با استاندارد
 • بررسي وضعيت ترانسفوزيون خون
 • بررسي وضعيت AB پروفيلاكسي قبل از جراحي
 • بررسي آزمايشات انجام شده قبل از عمل جراحي

جراحي اعصاب

 • جلوگيري از عفونت مغزي در بيماران داراي رينوره
 • بررسي وضعيت AB پروفيلاكسي قبل از جراحي
 • بررسي آزمايشات انجام شده قبل از عمل جراحي
 
1. ارزیابي تاثير سياستهاي سلامت بر پيامدهاي بالینی

2. ارزيابيهاي مرتبط با فرهنگ سازماني، فرهنگ ايمنی، فرهنگ كيفيت، باورها و نگرش پرسنل بخش از وضعيت موجود، مديريت سازمان

3. مطالعات مربوط به ارزيابي تكنولوزيهاي سلامت Health Technology Assessment

4. بررسي هزينه اثر بخشي مراقبتهاي درماني

5. پژوهشهاي مربوط به ميزان صحيح مستندسازي پرونده هاي بيمارستاني ( توسط پزشك ، پرستار ، دستياران و......)

6. تعيين ميزان بروز و شيوع عفونتهاي بيمارستاني ( به تفكيك بخشها)

7. تاثير اقدامات مربوط به كنترل عفونتهاي بيمارستاني بر ميزان بروز اين نوع از عفونتها

8. تهيه استانداردهاي مربوط به فرايند كار در اورژانس و تعيين ميزان برآورده شدن اين گونه از استانداردها

9. مقايسه روشهاي درماني كه پژوهشهای گذشته در باره آن ، نتيجه گيري قطعي را به دست نياورده است.

10. تهيه استانداردهاي عملكردي ، براي مراقبتهاي مختلف سلامت و تعيين ميزان برآورده شدن اين گونه از استانداردها

11. اندازه گيري زمان انتظار براي فرايندهاي مختلف و مطابقت آن با استانداردها

12. مطالعات موردي ( case study ) و ( case series ) در زمينه خطاهاي پزشكي

13. مطالعات موردي ( case study ) و ( case series ) در زمينه ارزيابي خطر

14. سوق دادن مميزي هاي باليني كه قابليت تبديل به طرحهاي پژوهشي را دارند به سمت پژوهش

15. مطالعاتknowledge-Attitude-Practice (KAP) در زمينه خطاهاي پزشكي ، ايمني بيمار ، حاكميت باليني

16. تاثير تكنولوژيهاي نوين نظير Computer provider order entry ((CPOE و ‍(CDSS) Clinical Decision Support System در جهت كمك به ارتقاي كيفيت خدمات باليني و كاهش خطاهاي پزشكي

17. ميزان رضايتمندي ذينفعان از تعرفه هاي مصوب

18. تاثير راه حلها و عملكردهاي ايمني ارائه شده بر ارتقاي كيفيت و ايمني

19. تعيين ريسك فاكتورهاي تهديد كننده سلامت ( جديد) با استفاده از مطالعات مورد شاهدي ، با استفاده از اطلاعات پرونده هاي بيمارستاني كه به درستي مستند سازي شده اند.

20. تاثير مستندسازيها بر كاهش دعواهاي حقوقي

21. مطالعات مداخله اي مربوط به افزايش دانش درحوزه هاي حاكميت باليني ، ايمني بيمار ، خطاهاي پزشكي و .........

22. سنجش عملكردهاي رايج دربخشهاي جراحي و مطابقت آن با چك ليست جراحي ايمني

23. تعيين بروز حوادث جانبي مرتبط با مداخلات طبي گوناگون

24. مطالعات مربوط به بروز عفونتهاي بيمارستاني

25. ميزان به كارگيري منشور حقوق بيمار در بيمارستانهاي مختلف

26. مطالعات مربوط به ‍cost minimization analysis براي آلترناتيوهاي درماني كه پيامد يكساني دارند

27. مطالعات مربوط به ‍cost effective analysis براي آلترناتيوهاي درماني كه پيامد مختلفي دارند

مطالعات مربوط به cost utility analysis ، با در نظر گرفتن كيفيت سالهاي زندگي

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 03/05/91 ساعت 19:06

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد،بيمارستان امام رضا (ع).طبقه فوقاني مرکز جامع قلب ،مركز تحقيقات ايمني بيمار ،تلفن: 8022340 0511 نمابر: 8521119 0511 پست الکترونیک: cg.rc@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.