اخبار

نظرسنجي

جهت گسترش طرح هاي تحقيقاتي مشتري مدار كدام گزينه را پيشنهاد مي دهيد:

1- تشكيل واحد ارتباط با صنعت و سازمان ها در دانشگاه 19.1%
2- ايجاد ارتباط گسترده و جلسات مشترك با صنايع و سازمان ها توسط معاونت پژوهشي 25.6%
3- اعطاي امتياز در ارتقاء اعضاي هيئت علمي به اين طرح ها 6.7%
4- اتخاذ سياست تشويقي يا هزينه پرسنلي مناسب براي اين طرح ها 31.0%
5- معرفي مستمر نيازهاي سازمان ها و صنايع به اعضاي هيئت علمي 16.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 306150 )
اخبار همايشهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدقديمي ( 214975 )
مجلات علمي - پژوهشي دانشگاه ( 202914 )
پروپوزال طرح های تحقيقاتی ( 105517 )
مديريت امور پژوهشي دانشگاه ( 80276 )
صفحه نخست- کميته تحقيقات دانشجويی ( 60146 )
فرم خلاصه طرح و پايان نامه ( 38645 )
صفحه اصلی مدیريت روابط بين الملل ( 34351 )
سمينارهای آتی دانشگاهها ی سراسر کشور1 ( 32205 )
اولويتهاي تحقيقاتي ( 29946 )
فرم ها ( 28016 )
کاربرگ درخواست پرداخت هزینه طرح تحقیقاتی ( 26991 )
فرم رضايت نامه آگاهانه ( 25964 )
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 23972 )
مديريت امور پژوهشي دانشگاه ( 22419 )
طرح های تحقيقاتی ( 22229 )
اخبار همايشهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 21437 )
دستورالعمل برگزاری همايش داخلی ( 21229 )
معاون پژوهشی ( 20972 )
پژوهانه ( 20345 )
اعتبار پژوهشي اعضاي هيات علمي ( 18041 )
معرفی کميته تحقيقات دانشجويی ( 17442 )
اخبار همايشهای خارجی ( 16497 )
راهنمای برگزاری همايشها ( 15137 )
تفاهم نامه های منعقده ( 14894 )


ناظرین

گروه آموزش در پژوهش

عمران عسکری، هاجر بهبودی راد


ناظرین

گروه کارگاه ها