اخبار

نظرسنجي

جهت گسترش طرح هاي تحقيقاتي مشتري مدار كدام گزينه را پيشنهاد مي دهيد:

1- تشكيل واحد ارتباط با صنعت و سازمان ها در دانشگاه 19.1%
2- ايجاد ارتباط گسترده و جلسات مشترك با صنايع و سازمان ها توسط معاونت پژوهشي 25.6%
3- اعطاي امتياز در ارتقاء اعضاي هيئت علمي به اين طرح ها 6.7%
4- اتخاذ سياست تشويقي يا هزينه پرسنلي مناسب براي اين طرح ها 31.0%
5- معرفي مستمر نيازهاي سازمان ها و صنايع به اعضاي هيئت علمي 16.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 307318 )
اخبار همايشهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدقديمي ( 215036 )
مجلات علمي - پژوهشي دانشگاه ( 203491 )
پروپوزال طرح های تحقيقاتی ( 105996 )
مديريت امور پژوهشي دانشگاه ( 80380 )
صفحه نخست- کميته تحقيقات دانشجويی ( 60516 )
فرم خلاصه طرح و پايان نامه ( 38817 )
صفحه اصلی مدیريت روابط بين الملل ( 34404 )
سمينارهای آتی دانشگاهها ی سراسر کشور1 ( 32302 )
اولويتهاي تحقيقاتي ( 29946 )
فرم ها ( 28122 )
کاربرگ درخواست پرداخت هزینه طرح تحقیقاتی ( 27117 )
فرم رضايت نامه آگاهانه ( 26187 )
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 24135 )
مديريت امور پژوهشي دانشگاه ( 22484 )
طرح های تحقيقاتی ( 22302 )
اخبار همايشهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 21618 )
دستورالعمل برگزاری همايش داخلی ( 21347 )
معاون پژوهشی ( 21048 )
پژوهانه ( 20446 )
اعتبار پژوهشي اعضاي هيات علمي ( 18115 )
معرفی کميته تحقيقات دانشجويی ( 17500 )
اخبار همايشهای خارجی ( 16569 )
راهنمای برگزاری همايشها ( 15233 )
تفاهم نامه های منعقده ( 14975 )

بسمه تعالي

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

آئين‌ نامه اجرائي استفاده از دوره فرصت مطالعاتي
 اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها ، دانشكده‌ها
و مؤسسات تحقيقات علوم پزشكي

   
مقدمه:
با استعانت از خداوند متعال و به منظور ايجاد فرصت لازم جهت بهره‌گيري اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها، دانشكده‌ها و مؤسسات تحقيقات علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از دستاوردهاي علمي و پژوهشي و آشنايي آنها با دانش نوين بشري در عرصه‌‌هاي علوم پزشكي و انتقال آن به مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور و تبادل اطلاعات و تجارب حاصله، اين آئين نامه تدوين گرديد.
اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها، دانشكده ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي علوم پزشكي كشور (كه در اين آئين نامه دانشگاه ناميده مي‌شوند) مي‌توانند طبق ضوابط مندرج در آئين نامه از دوره فرصت مطالعاتي(كه در اين آئين نامه دوره ناميده مي شود) استفاده نمايند.


  ماده 1- استادان، دانشياران و استادياران تمام وقت رسمي قطعي آموزشي يا پژوهشي دانشگاه‌ها مي‌توانند از اين دوره در هر نوبت حداقل سه ماه و حداكثر 12 ماه استفاده نمايند.
  تبصره 1- استفاده از دوره صرفاً به صورت پيوسته و متداوم در خارج از كشور به ازاء حداقل 5 سال خدمت مداوم تمام وقت جهت هر نوبت براي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران، شهيد بهشتي، ايران، اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز، و مشهد و چهار سال يك بار براي ساير دانشگاه‌ها خواهد بود.
  تبصره 2-  استفاده از اين دوره به صورت متداوم و يا متناوب در داخل كشور به ازاء حداقل چهار سال خدمت مي‌باشد.
  تبصره3- استفاده مربيان و اعضاي هيأت علمي رسمي آزمايشي صرفاً از دوره فرصت مطالعاتي در داخل كشور، برابر مفاد آئين نامه بلامانع است.


  ماده 2- استفاده از اين دوره براي تمام متقاضيان واجد شرايط براساس امتيازات مندرج در مواد 1، 2 و3 آئين نامه ارتقاء اعضاء هيأت علمي و ديگر فعاليتها و با رعايت حداقل امتيازات مكتسبه از زمان استفاده از آخرين دوره فرصت مطالعاتي (يا تاريخ استخدام رسمي آزمايشي براي كساني‌كه از اين دوره استفاده ننموده اند) به شرح­ زير خواهد بود.  
تبصره 1- در هر سال حداكثر ده درصد اعضاء هيئت علمي در هر دانشگاه مي‌توانند از اين دوره استفاده نمايند.
تبصره 2- در صورتيكه تعداد واجدين شرايط استفاده از دوره بيش از حد نصاب تعيين شده باشد، انتخاب متقاضيان بر اساس تعيين اولويت بر مبناي جمع امتياز كسب شده از موارد زير مي‌باشد:
الف- ارتباط دوره با فعاليتهاي پژوهشي متقاضي در جهت رفع نيازهاي كشور (حداكثر 15 امتياز)
ب- ارتباط دوره با پيشبرد برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه متبوع (حداكثر 15 امتياز)
 ج- ميزان مشاركت متقاضي در هر يك از فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي- اجرايي برابر آئين نامه ارتقاء (حداكثر امتياز براي هر فعاليت 10 و جمعاً حداكثر 30 امتياز به ازاء هر سال)
د- امتيازات مربوط به مدت زمان فعاليت تمام وقت آموزشي و پژوهشي داوطلب به ازاء هر سال 10 امتياز
ه- خدمت در مراكز تحقيقاتي صنعتي، توليدي و خدماتي در مناطق محروم كشور به صورت مأموريت تمام وقت به ازاء هر سال كامل 15 امتياز

ماده3 – دانشگاه يا مؤسسه‌اي به عنوان مؤسسه ميزبان داخل يا خارج از كشور جهت انجام دوره قابل قبول است كه مورد تائيد دانشگاه محل خدمت عضو هيئت علمي بوده به نحوي كه متقاضي بتواند به پيشرفتهاي علمي، فني و تحقيقاتي كه در منطقه دانشگاهي وي امكان دسترسي به آن نيست، دست يابد.
تبصره 1- در رابطه با دوره فرصت مطالعاتي در خارج از كشور، صلاحيت كشور و واحد ميزبان، مدت و موضوع دوره فرصت مطالعاتي مي‌بايست در مرحله اول به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده و پس از اعلام مراتب توسط رئيس دانشگاه به معاون تحقيقات و فناوري وزارت متبوع، در مرحله بعدي به تأييد كميته مربوطه در حوزه معاونت ياد شده برسد.
تبصره 2- شرايط ميزباني دوره در داخل كشور به شرح­ ذيل مي‌باشد:
گروه‌ها و بخش‌هاي آموزشي دانشگاه‌ها يا مراكز پژوهشي كه از اين به بعد "واحد ميزبان" ناميده خواهند شد براي رشته مورد نظر جهت گذراندن دوره داخلي مي‌بايست داراي شرايط ذيل باشند:
  الف- تعداد محققان تمام وقت داراي درجه دكتراي تخصصي (PhD)  يا تخصص در رشته مورد نظر   مي‌بايست حداقل 5 نفر باشد.
  ب- تعداد مقالات چاپ شده محققان واحد ميزبان در رشته مورد نظر براي دوره فرصت مطالعاتي در مجلات معتبر در 5 سال اخير مي‌بايست حداقل 2 مقاله به ازاي هر محقق بوده و حداقل 20 درصد آنها در مجلات خارجي چاپ شده باشند.
  ج- تعداد طرح­هاي ‌تحقيقاتي پايان يافته و يا در دست اجراي واحد ميزبان در رشته مورد نظر در 5 سال گذشته حداقل 3 طرح­ باشد.
            د- واحد ميزبان مي‌بايست امكانات كافي جهت اجراي طرح­ مورد نظر در دوره از جمله فضاي فيزيكي،   تجهيزات پيشرفته و سيستم تداركاتي مناسب براي تهيه مواد و وسايل پژوهشي را دارا باشد.
              ه- هر يك از اعضاي هيئت علمي واحد ميزبان در 5 سال گذشته (قبل از شروع دوره فرصت مطالعاتي) مي‌بايست راهنمايي حداقل 3 پايان نامه دكتراي تخصصي (PhD) ، تخصص و يا فوق تخصص پزشكي را انجام داده باشند.

تبصره 3- به منظور ارزيابي واحدها از نظر قابليت ميزباني برنامه دوره داخل كشور، كميته تخصصي تخت عنوان «ارزشيابي واحدهاي واجد شرايط جهت ميزباني دوره فرصت مطالعاتي داخل كشور» مركب از اعضاي زير تشكيل خواهد شد:
              الف- يك نفر به انتخاب معاون تحقيقات و فناوري كه دبير كميته نيز خواهد بود.
              ب- حسب مورد، يك نفر از اعضاي هيئت ممتحنه رشته مربوطه به انتخاب معاون آموزشي و امور دانشگاه‌ها 
              ج- حسب مورد، يك نفر از محققان واحد متقاضي ميزباني به انتخاب رئيس واحد
              د- حسب مورد، دو نفر از محققان برجسته در رشته مورد تقاضا به انتخاب معاون تحقيقات و فناوري
       توضيح اينكه:
1- دبيرخانه بررسي درخواست متقاضيان براي ميزباني دوره فرصت مطالعاتي تحت نظر دبير كميته در
      معاونت تحقيقات و فناوري تشكيل خواهد شد.
2- كليه در خواستهاي متقاضيان جهت ميزباني مي‌بايست حداكثر تا پايان اسفند ماه هر سال از طريق رئيس دانشگاه به دبير‌خانه كميته تخصصي ارسال گردد. كميته موظف است صلاحيت واحد متقاضي را بررسي و تا شروع سال تحصيلي بعد (مهر ماه) نتيجه را به متقاضي ميزباني و كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات علوم پزشكي كشور اعلام نمايد.
3- كميته تخصصي مي‌بايست هر 3 سال يك بار صلاحيت تائيد شده واحد ميزبان را مورد ارزشيابي مجدد قرار دهد.
4- در صورتي كه واحدي جهت ميزباني اين دوره مورد تصويب كميته تخصصي ارزشيابي قرار گرفت، متقاضي پس از انتخاب يكي از اعضاي هيئت علمي واحد ميزبان جهت راهنمايي انجام دوره به رئيس واحد معرفي خواهد شد.


ماده 4- درخواست متقاضي جهت استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور پس از كسب نظر مدير گروه آموزشي مربوطه و تائيد رئيس دانشكده و يا مؤسسه براي بررسي كارشناسي به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال و نتيجه پس از طرح­ در شوراي پژوهشي جهت اخذ تصميم به رئيس دانشگاه اعلام مي‌گردد. رئيس دانشگاه در صورت موافقت با اعطاي دوره فرصت مطالعاتي بايد مراتب را جهت اقدامات لازم به معاونت تحقيقات و فناوري منعكس نمايد.
              تبصره 1- استفاده كننده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل در دوره‌هاي تحصيلي براي اخذ مدرك دانشگاهي‌ نمي‌باشد و در اين مدت فقط از مقرري ارزي مربوط به هزينه زندگي و حق تكفل و عائله‌مندي مي‌تواند استفاده نمايد.
تبصره 2- هزينه هاي بيمه درماني جهت متقاضي و اعضاي خانواده همراه وي بر اساس سقف تعيين شده توسط مراجع ذيصلاح­ كشور (بانك مركزي... ) قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 5- متقاضي در قبال استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور بايد به موجب سند رسمي تعهد نمايد كه به مدت سه برابر زمان استفاده از دوره در دانشگاه متبوع خدمت نمايد. به منظور حسن اجراي اين تعهد، متقاضي مي‌بايست به ميزان دو برابر كل هزينه هاي ارزي و ريالي كه قرار است در طول استفاده از دوره فرصت مطالعاتي دريافت دارد (مبلغ آن توسط دانشگاه متبوع تعيين خواهد شد) تعهد بسپارد. چگونگي اخذ تعهد به عهده دانشگاه متبوع مي‌باشد. متقاضي براي سپردن تعهد فوق به تشخيص دانشگاه مي‌تواند به يكي از دو روش زير با توجه به ساير مقررات اقدام نمايد:
             الف- سپردن وثيقه ملكي
             ب- سپـردن ضمانـت نـامـه معـتبـر كارمنـدي يـا سپـردن وجـه نـقـد يـا اوراق بهـادار همانند سفتـه و بيمـه نامـه (به غير از چك).

ماده6-  اعضاء هيئت علمي در مدت استفاده از دوره خارج از كشور از حقوق و فوق‌العاده مخصوص مرتبه خود استفاده خواهند كرد. دانشگاه متبوع موظف است هزينه رفت و برگشت، هزينه عوارض گذرنامه و خروج از كشور آنها و خانواده شان (حداكثر 5 نفر با احتساب متقاضي) را فقط يك بار در طول هر دوره پرداخت نمايد.

ماده 7- حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي كه از دوره فرصت مطالعاتي داخل كشور استفاده مي‌نمايند مطابق با آئين نامه مأموريتها توسط دانشگاه مبدأ پرداخت خواهد شد. واحد ميزبان حتي‌الامكان تسهيلات رفاهي نظير مسكن را براي اعضاء فراهم خواهد نمود.

ماده8-  در دوره داخل كشور هزينه رفت و برگشت متقاضي و خانواده وي (حداكثر 5 نفر با احتساب متقاضي) يك بار در طول مدت استفاده از هر دوره از محل اعتبارات دانشگاه مبدأ قابل پرداخت مي‌باشد.

ماده 9- لازم است دانشگاه ها اعتبارات لازم را جهت انجام دوره هاي فرصت مطالعاتي اعضاي هيئت علمي خود در بودجه سالانه پيش‌بيني و منظور نمايند.
             تبصره 1- مابه التفاوت معادل ريالي مقرري ارزي انجام دوره فرصت مطالعاتي متقاضي و افـراد خانواده همراه وي (5 نفر با احتساب متقاضي) با حقوق و مزاياي استفاده كننده از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود. دريافت حق‌التحقيق از مؤسسه آموزشي محل طي دوره در خارج از كشور بلامانع مي‌باشد.
             تبصره 2- معادل ريالي هزينه هاي بيمه درماني (موضوع تبصره 2 ذيل ماده 4 اين آئين نامه) حداكثر به ميزان تعيين شده در دستور‌العمل‌هاي مربوطه پس از ارائه اسناد مثبته به شرط وجود اعتبار از محل اعتبارت دانشگاه قابل پرداخت مي‌باشد.

ماده 10- در صورت وجود اعتبار تمام يا قسمتي از هزينه‌‌هاي لازم جهت اجراي طرح دوره فرصت مطالعاتي داخل كشور از محل رديف متمركز مربوطه در معاونت تحقيقات و فناوري تأمين و در اختيار واحد ميزبان قرار مي‌گيرد.

ماده 11-  استفاده كننده از دوره فرصت مطالعاتي موظف است گزارش پيشرفت مطالعه و تحقيقات خود را به فواصل معيني كه در هنگام اعزام و در هر مورد تعيين خواهد گرديد (حداقل در فواصل زماني سه ماهه) به دانشگاه متبوع خود ارسال نموده و حداكثر 2 ماه پس از پايان دوره نيز گزارش جامع فعاليتهاي علمي و پژوهشي خود در طول دوره را به دانشگاه مربوطه تسليم نمايد.
                 تبصره 1- گزارش ادواري و نهايي دوره فرصت مطالعاتي بايستي مورد بررسي و تأييد شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گيرد. در صورت عدم تأييد شورا و يا در مواردي كه به هر دليل استفاده كننده از ارائه گزارشهاي ياد شده استنكاف ورزيده باشد، از استفاده دوره‌هاي بعدي محروم خواهد شد. چنانچه گزارشهاي ادواري مورد تأييد شورا قرار نگرفت، دانشگاه مي‌تواند در صورت لزوم باقيمانده دوره فرصت مطالعاتي را لغو و مراتب را به استفاده كننده ابلاغ نمايد.

ماده 12- مدت استفاده از دوره فرصت مطالعاتي جزو سابقه خدمت دانشگاهي استفاده كننده محسوب مي‌شود.
               تبصره 1- در مورد كساني كه گزارش آنها مورد تأييد شوراي پژوهشي دانشگاه قرار نگيرد، مدت دوره جزء خدمت استفاده كننده محسوب نخواهد شد.

ماده 13-  عضو هيئت علمي هنگام استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور نمي‌تواند از مرخصي استفاده نمايد.

ماده 14-  عضو هيأت علمي در دوران استفاده از دوره فرصت مطالعاتي داخل كشور علاوه بر حقوق و فوق‌العاده مخصوص مي تواند از واحد ميزبان حق التحقيق و نيز حق التدريس در دوره‌‌هاي آموزشي شبانه دريافت نمايد.
                              
ماده 15- انصراف از ادامه انجام دوره فرصت مطالعاتي (پس از آنكه متقاضي بخشي از آن را انجام داده است) به عنوان يك بار استفاده از دوره براي وي محسوب مي‌گردد.
تبصره1- چنانچه متقاضي استفاده از دوره خارج از كشور به هر دليل موفق به اخذ رواديد ورود به كشور ميزبان نگرديده و مراجعت نمايد، با احتساب شرايط و مدتي كه در خارج از كشور بوده، پرداخت حداكثر يك ماه مقرري ارزي به وي بلامانع مي‌باشد.
تبصره 2- در صورت انصراف، عدم توفيق در اخذ رواديد و يا نيمه تمام گذاردن دوره فرصت مطالعاتي در خارج از كشور، استفاده كننده موظف است نسبت به استرداد ارز مازاد دريافتي به بانك عامل اقدام نمايد. معاونت پژوهشي دانشگاه مسئول پيگيري اين امر مي‌باشد.
تبصره 3- در صورتي كه عضو هيئت علمي پس از اتمام دوره فرصت مطالعاتي به موقع خود را به دانشگاه متبوع معرفي ننمايد، غايب محسوب و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.
تبصره 4- معاونت پژوهشي دانشگاه موظف است هر 6 ماه يك بار گزارشات علمي حاصل از انجام دوره هاي فرصت مطالعاتي اعضاي هيئت علمي خود را با استفاده از شيوه‌هاي اطلاع رساني در اختيار ساير محققين كشور قرار دهد.

ماده 16- رئيس دانشگاه يا مؤسسه واحد ميزبان (در صورت وابسته نبودن به دانشگاه) مي‌بايست نسبت به صدور گواهينامه گذراندن دوره فرصت مطالعاتي داخل براي استفاده كننده اقدام نمايند.

ماده 17- معاون پژوهشي دانشگاه موظف است اين آئين نامه را جهت اطلاع اعضاي هيئت علمي به آنها ابلاغ نمايد.

ماده 18- نظارت بر حسن اجراي اين آئين نامه به عهده معاونت ت�­قيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد.

اين آئين نامه به استناد ماده 5 اصلاحي پيوست شماره 6 آئين نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور در يك مقدمه، 18 ماده و 18 تبصره در تاريخ   /    /      به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده و از تاريخ مذكور لازم الاجرا مي‌باشد. آئين نامه قبلي و اصلاحيه‌هاي آن لغو و بدون اعتبار اعلام مي‌گردد.      


 

 

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 18/04/88 ساعت 12:48

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، ساختمان قریشی کد پستی: ۳۴۵ - ۹۱۳۷۵ تلفن: 5-38412081 051 38411538 051 نمابر: 38430249 051پست الکترونيک: vcresearch@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.
کاربر گرامی
برای مشاهده اطلاعات بروز به آدرس سایت جدید معاونت پژوهش و فناوری مراجعه نمایید.

http://v-research.mums.ac.ir/index.php