اخبار

نظرسنجي

جهت گسترش طرح هاي تحقيقاتي مشتري مدار كدام گزينه را پيشنهاد مي دهيد:

1- تشكيل واحد ارتباط با صنعت و سازمان ها در دانشگاه 19.1%
2- ايجاد ارتباط گسترده و جلسات مشترك با صنايع و سازمان ها توسط معاونت پژوهشي 25.6%
3- اعطاي امتياز در ارتقاء اعضاي هيئت علمي به اين طرح ها 6.7%
4- اتخاذ سياست تشويقي يا هزينه پرسنلي مناسب براي اين طرح ها 31.0%
5- معرفي مستمر نيازهاي سازمان ها و صنايع به اعضاي هيئت علمي 16.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 307317 )
اخبار همايشهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدقديمي ( 215036 )
مجلات علمي - پژوهشي دانشگاه ( 203491 )
پروپوزال طرح های تحقيقاتی ( 105996 )
مديريت امور پژوهشي دانشگاه ( 80380 )
صفحه نخست- کميته تحقيقات دانشجويی ( 60516 )
فرم خلاصه طرح و پايان نامه ( 38817 )
صفحه اصلی مدیريت روابط بين الملل ( 34403 )
سمينارهای آتی دانشگاهها ی سراسر کشور1 ( 32302 )
اولويتهاي تحقيقاتي ( 29946 )
فرم ها ( 28122 )
کاربرگ درخواست پرداخت هزینه طرح تحقیقاتی ( 27117 )
فرم رضايت نامه آگاهانه ( 26187 )
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 24134 )
مديريت امور پژوهشي دانشگاه ( 22484 )
طرح های تحقيقاتی ( 22302 )
اخبار همايشهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 21618 )
دستورالعمل برگزاری همايش داخلی ( 21347 )
معاون پژوهشی ( 21048 )
پژوهانه ( 20443 )
اعتبار پژوهشي اعضاي هيات علمي ( 18115 )
معرفی کميته تحقيقات دانشجويی ( 17500 )
اخبار همايشهای خارجی ( 16569 )
راهنمای برگزاری همايشها ( 15233 )
تفاهم نامه های منعقده ( 14975 )

 
کارشناسان مديريت پژوهشی دانشگاه
 

معاون مدير امور پژوهشي

دکتر مهيارميرحيدري

شرح وظائف

پست الكترونيك

ü تشکیل جلسات کمیته کارشناسی بودجه طرح‎های تحقیقاتی دانشگاه

ü بررسی فرم‎های اعتبار پژوهشی اعضاء هیأت علمی و اعلام میزان گرانت پژوهشی محاسبه شده

ü شرکت در جلسات شورای عالی مراکز تحقیقات (عندالزوم)

ü نظارت بر کلیه امور مرتبط با حوزه مدیریت امور پژوهشی از جمله عملکرد کارشناسان

ü پاسخ گویی به سوالات ارباب رجوع و راهنمایی ایشان در مواردی که پاسخ کارشناسان کمک کننده نباشد

ü ارائه راهکارها و پیشنهادها جهت ارتقاء عملکرد مدیریت پژوهشی

ü برگزاری کمیته راهبردی مدیریت امور پژوهشی با حضور کارشناسان حوزه و بررسی نقاط قوت و ضعف در عملکرد حوزه مربوطه

Mirheydarim1[AT]mums.ac.ir

تلفن تماس

8433557

داخلي 143

 

مسئول دفتر مديريت امور پژوهشي

مرجان اردكانيان

شرح وظائف

پست الكترونيك

ü پاسخ گویی و راهنمایی ارباب رجوع (اعم از مراجعات حضوری و یا تلفنی) درخصوص وضعیت طرح تحقیقاتی، فرآیندها و درصورت ضرورت ارجاع به کارشناس مربوطه

ü اخذ نامه های ارسالی به مدیریت امور پژوهشی، دسته بندی و ارجاع نامه های رسیده به مدیر/ کارشناس مسوول مدیریت امور پژوهشی و ارجاع آنها به سایر کارشناسان حوزه پس از اخذ دستور

ü ارسال کلیه مراسلات مدیریت امور پژوهشی (اعم از نامه‎ها، پرونده‎های طرح‎های تحقیقاتی یا سایر اشکال مستندات ارسالی) و ثبت آنها جهت پیگیری لازم

ü بایگانی نامه‏های مدیریت امور پژوهشی

ü پیگیری

ü تایپ و تكثير نامه های تعیین شده از طرف مدیر پژوهشی یا کارشناس مسوول مدیریت امور پژوهشی
 
ü صدورگواهی برای داوران علمی و ساختاری و مجریان طرح های تحقیقاتی
 
üارسال طرح تحقیقاتی جهت معاونت‎های پژوهشی/ کمیته های پژوهشی معاونت‎های دانشگاه جهت داوری (که بر اساس بودجه طرح تحقیقاتی ممکن است تنها کلیات و یا داوری علمی و ساختاری کامل را شامل شود.)
 
üامور مرتبط با كميته كارشناسي ستادي و داوري طرح هاي تحقيقاتي

Ardakanianm1[AT]mums.ac.ir

تلفن تماس

8433363

داخلي 142

 

کارشناس کمیته منطقه‎ای اخلاق در پژوهش‎های علوم پزشکی دانشگاه

دکتر مريم تقوي

شرح وظائف

پست الكترونيك

ü امور مرتبط با برگزاري جلسات كميته اخلاق و صورتجلسات

ü بررسی طرح‎های تحقیقاتی قابل طرح در کمیته اخلاق از نظر کلیه ملاحظات اخلاقي مد نظر کمیته و اعلام موارد نقص به مجری طرف قرارداد و تعامل مستمر با ایشان و پیگیری اخذ فرم های تکمیل شده و نواقص رفع شده جهت ارجاع طرح تحقیقاتی به کمیته منطقه‌ای اخلاق در پژوهش

Taghavim1[AT]mums.ac.ir

تلفن تماس

8437594

 

 

کارشناس طرح‎های پژوهشی

محبوب خورسند

شرح وظائف

پست الكترونيك

ü گزارش ماهانه به مدیریت پژوهشی در خصوص عملکرد کمیته کارشناسی و مجموعه عملکرد حوزه طرح های تحقیقاتی
ü امور مرتبط با اعضاء هیات علمی پژوهشی

Khorsandm1[AT]mums.ac.ir

تلفن تماس

8452475

داخلي 150

 

کارشناس طرح‎های پژوهشی(امور مرتبط با شورای پژوهشی دانشگاه)

مينا رمضاني

شرح وظائف

پست الكترونيك

ü بررسی و تطبیق درخواست‎های مالی طرح هاي تحقيقاتي مصوب
ü امور مرتبط با شوراي پژوهشي شامل: صدور دعوت نامه‎ها، هماهنگی با دفتر معاونت پژوهشی از نظر مکان و زمان جلسات شورای پژوهشی دانشگاه و پذیرایی، تنظیم پاورپوینت و صورت جلسات شورا

ramezanim2[AT]mums.ac.ir

تلفن تماس

8451521

 

 

کارشناس طرح‎های پژوهشی

فائزه عصمتي

شرح وظائف

پست الكترونيك

ü صدور مصوبه‎های شورای پژوهشی دانشگاه شامل تصویب و نظارت طرح تحقیقاتی، موارد انصراف مجری از ادامه اجرای طرح تحقیقاتی یا اعلام موارد راکد شدن طرح تحقیقاتی

ü اخذ گزارش پایانی بر اساس سیاست معاونت پژوهشی دانشگاه (دریافت مستقیم مدیریت پژوهشی/ دریافت پس از تأیید در شورای پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقات)، بررسی از نظر بازه زمانی گزارش و درصورت تأیید، ارجاع به شورای پژوهشی دانشگاه

Esmatif1[AT]mums.ac.ir

تلفن تماس

8451521

 
 

کارشناس مراکز تحقیقات دانشگاه

مژگان داورپناه

شرح وظائف

پست الكترونيك

ü امور مربوط به تصویب مراکز تحقیقات

1. بررسی مدارک متقاضی و اعلام موارد نقص در مدراک متقاضی تاسیس مرکز

2. اعلام وضعیت مرکز متقاضی و ارسال مدارک مرکز متقاضی به شورای پژوهشی دانشگاه

3. ارسال نامه تصویب شورای پژوهشی به مرکز تحقیقات به همراه فرم ارزشیابی

4. تعامل مستمر با مرکز تحقیقات مصوب شورای پژوهشی دانشگاه جهت رفع نقایص احتمالی تا تکمیل مدارک و تصویب در معاونت تحقیقات و اخذ موافقت قطعی

5. صدور احکام هیئت موسس مرکز

Davarpanahm1[AT]mums.ac.ir

تلفن تماس

8452475

داخلي 150

 

کارشناس سایت و نرم افزار مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

هاله مرادي

شرح وظائف

پست الكترونيك

ü امور مربوط به سایت مدیریت پژوهشی دانشگاه

ü مديریت بانک نرم افزاری پژوهان

ü مدیریت پست الکترونیک مدیریت پژوهشی دانشگاه

ü نظارت و پیگیری مشکلات احتمالی نرم افزار پژوهان در دانشکده ها و سایر مراکزی که از این نرم افزار استفاده می کنند

Moradih3[AT]mums.ac.ir

تلفن تماس

8451521

 
 
 
 
 
 

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 29/02/93 ساعت 12:39

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، ساختمان قریشی کد پستی: ۳۴۵ - ۹۱۳۷۵ تلفن: 5-38412081 051 38411538 051 نمابر: 38430249 051پست الکترونيک: vcresearch@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.
کاربر گرامی
برای مشاهده اطلاعات بروز به آدرس سایت جدید معاونت پژوهش و فناوری مراجعه نمایید.

http://v-research.mums.ac.ir/index.php