اخبار

نظرسنجي

به نظر شما چه مطالبي در سايت قرار گيرد

پژوهشی 7.7%
آموزشی 30.0%
درماني 28.3%
اخبار 12.1%
اطلاع رسانی عمومی 20.7%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

راهنماي استفاده از سايت نوبت دهي اينترنتي مركز قائم ( 539295 )
صفحه اصلي مركز آموزشي و پژوهشي و درماني قائم-عج ( 384744 )
درمانگاههاي تخصصي بيمارستان قائم (عج) ( 314550 )
برنامه عصر کلینیک ویژه مرکز آموزشی ؛پژوهشی و درمانی قائم-عج ( 207121 )
برنامه درمانگاههای بیمارستان قائم(عج) صبح ( 186381 )
مرکز آموزشي و پژوهشي و درماني قائم(عج) ( 146387 )
بخشها تخصصی و فوق تخصصی ( 81800 )
دستور العمل هاي مرتبط با كنترل عفونتهاي بيمارستاني ( 65818 )
كارگزيني بيمارستان قائم (عج) ( 54224 )
سمعی و بصری مرکز آموزشي،پژوهشي و درماني قائم ( 51439 )
هیئت علمی بیمارستان قائم ( 39768 )
ادامه برنامه عصر کلینیک ویژه مرکز آموزشی ؛پژوهشی و درمانی قائم-عج ( 38601 )
روابط عمومی بیمارستان قائم ( 34456 )
برنامه كاري درمانگاه هاي تخصصي كلينيك ويژه بيمارستان قائم ( 32445 )
سولفات منیزیوم ( 26482 )
پاراكلينيك ( 26061 )
درمانگاههای صبح بيمارستان قائم(عج) ( 25437 )
مدیریت بیمارستان ( 21452 )
درمانگاههای تخصصی عصر کلينيک ويژه ( 21295 )
پزشکان هيئت علمي داخلي ( 19139 )
اداري و پشتيباني ( 18560 )
دكتر فرح اشرف زاده فوق تخصص اعصاب اطفال ( 17778 )
دريافت فايلهاي آموزشي ( 17591 )
امور رفاهي ( 17256 )
لينكهاي مفيد ( 17208 )

  

 

       
   
 
      

                                                                                     

          
 

 

بیمارستان

کمیته تخصصی سازمان بهداشت جهانی (1992) بیمارستان رابه عنوان یک بخش جامع از سازمان پزشکی – اجتماعی تعریف کرده است که برای جمعیت تحت پوشش خودخدمات بهداشتی درمانی کاملی شامل درمان تشخیص ،پیشگیری وسرپایی فراهم می کند

بیمارستان مرکزی است برای آموزش کارکنان بهداشتی – درمانی وتحقیقات زیستی – اجتماعی: بنابراین ازلحاظ عملی بیمارستان موسسه ای است که مراقبت های پرستاری وپزشکی رابرای بیماران بستری فراهم می آورد. سایرفعالیت های بیمارستان شا مل توابخشی به بیماران بستری وسرپایی، پژوهش های اپیدمیولوژی بالینی وتحقیات سازمانی واجتماعی است

استاندارد

((استاندارد))عبارت است ازشرایطی که تعیین کننده تحقق انتظارت درعملکرد ساختار یافرایندهایی است که دریک سازمان قادر به افزایش کیفیت خدمات باشد

انواع مختلف استانداردها:………..

1. استانداردهای ساختاری

استانداردهای ساختاری به مواردی اطلاق می شوند که ارائه خدمات راامکان پذیر می سازند :مانند انسان، منابع مالی، وفیزیکی…

2. استانداردهای فرآیند

استانداردهای فرایندبه مواردی اطلاق می شوند که انجام می دهیم (فعالیت هایی که مراقبت ، خدمات یامدیریت رادربرمی گیرد)

3. استانداردهای پیامد(نتیجه)

استانداردهای پیامد نشان دهنده نتایج (بالینی وغیربالینی)درزمینه کاری است که با امکانات دردسترس انجام می دهیم

به نظر می رسد که ترکیبی ازاستاندارهای ساختاری فرآیندونتیجه بهترین انتخاب برای کنترل کیفیت مراقبت وخدمات تسهیلات مراقبت بهداشتی – درمانی خواهد بود

پایش

((پایش)) عبارت است ازمراقبت ازدریافت نشانه های انحراف یاعدم انحراف ازمعیار درکوتاه مدت ودرجریان عملکرد فرآیند های اصلی بیمارستانی

ارزیابی وارزشیابی

((ارزیابی))ازدیدگاه صاحب نظران 3مقوله به شرح زیر دارد

1. ارزیابی برنامه پیش ازاجرا

دربرخی ازمتون معتبر،ارزیابی یاارزشیابی پیش ازاجرای برنامه راAppraisalثبت کرده اند

2.ارزیابی برنامه درجریان اجرا

دربرخی ازمتون معتبر ، این نوع ارزیابی راAssessmentثبت کرده اند

3.ارزیابی برنامه پس ازخاتمه کار

دربرخی ازمتون معتبر این نوع ارزیابی را E valuationثبت کرده اند

ممیزی

((ممیزی)) فرایندی است نظام مند،مستقل ومکتوب به منظور گرد آوری شواهد عینی درتعیین میزان برآورده شدن معیار های استاندارد. ممیزی را می توان به سه نوع زیر بیان نمود:

1.ممیزی داخلی یاممیزی شخص اول

فرایند مذکور به وسیله خودسازمان یابه نمایندگی ازطرف آن بامقاصد داخلی انجام می شود که مبنای حصول اطمیان ازنیل به اهداف سازمان است

2.ممیزی بیرونی یاممیزی شخص دوم

به وسیله کسانی انجام می شود که ازطرف ذی نفع سازمان هستند

3.ممیزی شخص سوم

این ممیزی به وسیله سازمان مستقل بیرونی انجام می شود نتیجه ممیزی مستقل معمولا به تعیین درجه موسسه بهداشتی – درمانی می انجامد

AccreditatiOn

اعتباربخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محور بودن بیمار و بهبودایمنی بیمار و کارکنان، تأکید دارند.

مدل اعتبار بخشی به عنوان یکی ازمعتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی برکیفیت وایمنی بابرخورداری ازمقبولیت جهانی روزافزون دربخش سلامت ومبتنی برشواهد علمی روز بعنوان جایگزین مدل ارزشیابی مراکز درمانی کشور ازسه سال پیش دردستور کاروزارت بهداشت درمان وآموزش قرارگرفته است

اعتباربخشی به منظور ایجاد اعتمادعمومی ازوجود واجرای فرایندهای مبتنی براستاندارد ودرنظر گرفتن پیامدهای سلامت به عنوان یک ابزار سیستماتیک وهدفمند جهت تامین ایمنی بیمار همراهیان وکارکنان وبهبود مستمرکیفیت تمام خدمات قابل ارائه دربیمارستان مدیران ورهبران نظام سلامت درراعمل به وظایف خطیر خود درحوزه مراقبتی یاری می نمایند

انواع

گستره عملکرد : بین المللی و ملی

JCI: Joint Commission International

ACHSI: Australian Council for Health Care Standards International

ACI:Accreditation Canada International

مدل تدوین و پیاده سازی:

Functional - -

Departmental--

Mixed - -

اختیار:

Voluntary

Involuntary.

ارکان اصلی استانداردهای اعتباربخشی

1 . کیفیت: سازمان را به ارتقاء کیفیت و عملکرد تشویق می نمایند.

2. ایمنی: بهبود ایمنی بیماران، کارکنان و ملاقات کنندگان را مد نظر قرار می دهند.
3. بیمار محوری: متمرکز بر بیمار و گیرنده خدمت هستند و استمرار خدمات مراقبتی را در نظر دارند.
4. بهره وری: ظرفیت، قابلیت و کارایی سازمان را ارتقاء می دهند.

محورهای استاندارداعتبار بخشی بیمارستانی کمیته مشترک بین المللی

1دسترسی به درمان وتداوم درمان( ACC)

Access to Care and Continuity of Care

2. حقوق بیماروخانواده(PER)

Patient and Family

Rights

3.ارزیابی بیماران( AOP)

Assessment of Patients

4. مراقبت ازبیماران(POC)

 Care of Patients

5.مراقبت جراحی وبیهوشی(ASC)

Anesthesia and Surgical Care

6. استفاده ومدیریت دارو (MMU)

 Medication Management and Use

7. آموزش بیمار وخانواده(PFE)

 Patient and Family Education

8. بهبود کیفیت وایمنی بیمار( QIPS)

 Quality Improvement Patient Safety

9.پیشگیری وکنترل عفونت

Prevention and Control of Infections

10نظارت ورهبری ومدیریت( GLD)

Governance, Leadership and Direction

11. مدیریت ارتباطات واطلاعات(MC)

 Management of Communication and Information

12. مدیریت تاسیسات وایمنی( FMS)

 Facility Management and Safety

13. آموزش حین خدمت ومهارت حرفه ای( SQE)

 Staff Qualifications and Education

بخشها اداري پاراكلينيك به روايت تصوير خبر
بخشها اداري پاراكلينيك به روايت تصوير خبر

 

 

 

 

مشهد ميدان دكتر علي شريعتي(ميدان تقي اباد)-خيابان احمد اباد كدپستي 99199-91766صندوق پستي 451-91735 تلفن:9-05118400001 نمابر 05118409612ايميل مركز:quaem.medical.center@mums.ac.ir
 
   
  
 

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 07/10/91 ساعت 06:11

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان دکتر شریعتی (تقی آباد)، خیابان احمد آباد، مركز آموزشي و پژوهشي و درماني قائم (عج) كد پستي99199-91766 صندوق پستي451-91735 تلفن: 9-8400001 0513 نمابر: 05138453239 Email:Quaem.Medical.Center@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.