اخبار

نظرسنجي

به نظر شما چه مطالبي در سايت قرار گيرد

پژوهشی 7.7%
آموزشی 30.0%
درماني 28.3%
اخبار 12.1%
اطلاع رسانی عمومی 20.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

راهنماي استفاده از سايت نوبت دهي اينترنتي مركز قائم ( 541476 )
صفحه اصلي مركز آموزشي و پژوهشي و درماني قائم-عج ( 385089 )
درمانگاههاي تخصصي بيمارستان قائم (عج) ( 315212 )
برنامه عصر کلینیک ویژه مرکز آموزشی ؛پژوهشی و درمانی قائم-عج ( 207569 )
برنامه درمانگاههای بیمارستان قائم(عج) صبح ( 187030 )
مرکز آموزشي و پژوهشي و درماني قائم(عج) ( 146397 )
بخشها تخصصی و فوق تخصصی ( 81934 )
دستور العمل هاي مرتبط با كنترل عفونتهاي بيمارستاني ( 65842 )
كارگزيني بيمارستان قائم (عج) ( 54245 )
سمعی و بصری مرکز آموزشي،پژوهشي و درماني قائم ( 51460 )
هیئت علمی بیمارستان قائم ( 39796 )
ادامه برنامه عصر کلینیک ویژه مرکز آموزشی ؛پژوهشی و درمانی قائم-عج ( 38668 )
روابط عمومی بیمارستان قائم ( 34494 )
برنامه كاري درمانگاه هاي تخصصي كلينيك ويژه بيمارستان قائم ( 32495 )
سولفات منیزیوم ( 26659 )
پاراكلينيك ( 26108 )
درمانگاههای صبح بيمارستان قائم(عج) ( 25468 )
مدیریت بیمارستان ( 21462 )
درمانگاههای تخصصی عصر کلينيک ويژه ( 21311 )
پزشکان هيئت علمي داخلي ( 19184 )
اداري و پشتيباني ( 18569 )
دكتر فرح اشرف زاده فوق تخصص اعصاب اطفال ( 17814 )
دريافت فايلهاي آموزشي ( 17599 )
امور رفاهي ( 17264 )
لينكهاي مفيد ( 17216 )

 

‌آيين‌نامه مربوط به حضور و غياب پرسنل بخش دولت

 

28/10/1365

‌آيين‌نامه مربوط به حضور و غياب پرسنل بخش دولت
1365.10.28 - 81450 - 1365.11.27 - 988
‌استخدام كشوري
‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1365.10.28 بنا به پيشنهاد شماره .3435‌د مورخ 1365.10.1 سازمان امور اداري و استخدامي كشور آيين‌نامه مربوط به‌حضور غياب پرسنل بخش دولت را به شرح زير تصويب نمودند:
"‌آيين‌نامه مربوط به حضور و غياب پرسنل بخش دولت"
‌ماده 1 ـ كليه پرسنل بخش دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند ساعات تعيين شده براي ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعايت نموده، ساعات ورود و خروج خود را‌در كارت يا دفتر حضور و غياب ثبت نمايند مگر آن كه از سوي مقام ذي‌صلاح دستگاه مربوط براي ورود و خروج هر يك از آنان كتباً ترتيب ديگري مقرر شده‌باشد.
‌ماده 2 ـ ورود به محل خدمت بعد از ساعات مقرر و بدون كسب مجوز قبلي تأخير ورود محسوب گرديده و با مستخدمي كه تأخير ورود داشته باشد به شرح زير‌رفتار مي‌شود:
‌الف ـ تأخير ورود تا 2 ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و در مرخصي استحقاقي منظور مي‌گردد.
ب ـ تأخير ورود بيش از 2 ساعت در ماه مستلزم كسر حقوق و فوق‌العاده شغل و مزاياي شغل و مزاياي مستمر مستخدمين رسمي و ثابت و اجرت و فوق‌العاده‌مخصوص و ساير فوق‌العاده‌هاي مستخدمين پيماني يا دستمزد پرسنل بخش خريد خدمت و قراردادي به ميزان كل ساعات تأخير خواهد بود.
‌ماده 3 ـ خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نيز تعجيل خروج محسوب گرديده و حسب مورد مشمول حكم قسمت‌هاي "‌الف" و 2ب" ماده 2 خواهد‌بود.
‌ماده 4 ـ تأخير ورود در موارد زير موجه محسوب گرديده و مدت تأخير در هر صورت جزو مرخصي استحقاقي منظور خواهد شد:
‌الف ـ وقوع حوادث و سوانح غير مترقبه براي مستخدم، همسر و فرزندان تحت تكفل و نيز ساير افراد خانواده در صورتي كه تحت تكفل وي باشند.
ب ـ احضار مستخدم توسط مراجع قضايي و انتظامي با ارايه گواهي مرجع احضاركننده.
‌تبصره ـ تشخيص موارد مذكور در اين ماده با مدير واحد ذيربط خواهد بود.
‌ماده 5 ـ به مستخدميني كه در هر ماه بيش از 4 بار تأخير ورود يا تعجيل خروج غير موجه داشته و جمع مدت تأخير مزبور به بيش از 4 ساعت در ماه برسد براي‌بار اول و دوم كتباً اخطار خواهد شد و در صورت تكرار پرونده مستخدم خاطي جهت رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع خواهد گرديد.
‌تبصره ـ تأخير ورود يا تعجيل خروج بيش از 8 ساعت در هر ماه در هر حال مشمول حكم اين ماده خواهد بود. كارگزيني دستگاه‌هاي اجرايي مسئول پيگيري‌اجراي اين آيين‌نامه مي‌باشند.
‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير
 
 

‌اصلاح ماده 5 آيين‌نامه مربوط به حضور و غياب پرسنل بخش دولت
1367.04.12 - .40900ت281 - 1367.04.19 - 482
&‌استخدام كشوري
&‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1367.4.12 بنا به پيشنهاد شماره .276.31م مورخ 1366.9.22 وزارت راه و ترابي و شماره .298م62. مورخ1367.2.25 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمودند.
‌ماده 5 آيين‌نامه مربوط به حضور و غياب پرسنل بخش دولت مصوب 1365.10.28 به شرح زير اصلاح گردد.
‌ماده 5
------
‌به مستخدمي كه در هر ماه بيش از 4 بار تأخير ورود يا تعجيل خروج غير موجه داشته باشد و جمع مدت تأخير مزبور به بيش از 4 ساعت در ماه برسد‌در قبال مجموع تأخير براي ماه اول و دوم كتباً اخطار داده خواهد شد و براي ماه سوم فوق‌العاده شغل مستخدمي خاطي به ميزان 30 درصد و براي ماه‌چهارم به ميزان 50 درصد و براي ماه پنجم به ميزان صد درصد و به مدت يك ماه كسر خواهد شد و در صورت تكرار پرونده مستخدم جهت رسيدگي به"‌هيأت رسيدگي به تخلفات اداري" ارجاع خواهد گرديد.
‌تبصره 1
-------
‌تأخير ورود يا تعجيل خروج بيش از 8 ساعت در هر ماه در هر حال مشمول حكم اين ماده خواهد بود.
‌تبصره 2
-------
‌در مورد مستخدميني كه قبلاً به علل ديگري به جز موارد فوق‌الذكر، فوق‌العاده شغل آنان قطع گرديده از سومين ماهي كه تأخير ورود با تعجيل خروج‌آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع خواهد شد.
‌كارگزيني دستگاه‌هاي اجرايي مسئول پيگيري اجراي اين آيين‌نامه مي‌باشند.
‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير

 

 

 

 

 

 

 

 

‌اصلاح ماده 5 آيين‌نامه مربوط به حضور و غياب پرسنل بخش دولت

 

12/4/1367

‌اصلاح ماده 5 آيين‌نامه مربوط به حضور و غياب پرسنل بخش دولت
1367.04.12 - .40900ت281 - 1367.04.19 - 482
استخدام كشوري
‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1367.4.12 بنا به پيشنهاد شماره .276.31م مورخ 1366.9.22 وزارت راه و ترابي و شماره .298م62. مورخ1367.2.25 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمودند.
‌ماده 5 آيين‌نامه مربوط به حضور و غياب پرسنل بخش دولت مصوب 1365.10.28 به شرح زير اصلاح گردد.
‌ماده 5
------
‌به مستخدمي كه در هر ماه بيش از 4 بار تأخير ورود يا تعجيل خروج غير موجه داشته باشد و جمع مدت تأخير مزبور به بيش از 4 ساعت در ماه برسد‌در قبال مجموع تأخير براي ماه اول و دوم كتباً اخطار داده خواهد شد و براي ماه سوم فوق‌العاده شغل مستخدمي خاطي به ميزان 30 درصد و براي ماه‌چهارم به ميزان 50 درصد و براي ماه پنجم به ميزان صد درصد و به مدت يك ماه كسر خواهد شد و در صورت تكرار پرونده مستخدم جهت رسيدگي به"‌هيأت رسيدگي به تخلفات اداري" ارجاع خواهد گرديد.
‌تبصره 1
-------
‌تأخير ورود يا تعجيل خروج بيش از 8 ساعت در هر ماه در هر حال مشمول حكم اين ماده خواهد بود.
‌تبصره 2
-------
‌در مورد مستخدميني كه قبلاً به علل ديگري به جز موارد فوق‌الذكر، فوق‌العاده شغل آنان قطع گرديده از سومين ماهي كه تأخير ورود با تعجيل خروج‌آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع خواهد شد.
‌كارگزيني دستگاه‌هاي اجرايي مسئول پيگيري اجراي اين آيين‌نامه مي‌باشند.
‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير

 

 

 

 

 

تاريخ بروز رساني : شنبه 28/01/89 ساعت 18:26

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان دکتر شریعتی (تقی آباد)، خیابان احمد آباد، مركز آموزشي و پژوهشي و درماني قائم (عج) كد پستي99199-91766 صندوق پستي451-91735 تلفن: 9-8400001 0513 نمابر: 05138453239 Email:Quaem.Medical.Center@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.