اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره وبگاه این نشریه چیست؟

عالی 16.1%
خوب 6.5%
متوسط 7.0%
ضعیف 58.1%
12.4%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله فيزيك پزشكي ايران ( 42111 )
ارسال الکترونیکی مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران ( 10078 )
آرشیو ( 9587 )
راهنماي نويسندگان ( 5280 )
شناسنامه مجله ( 4710 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره ششم، شماره دوم، تابستان 88 ( 4142 )
فهرست مقالات دوره سوم، شماره دهم، بهار 85 ( 3854 )
فهرست مقالان دوره سوم، شماره دوازدهم، پاییز 85 ( 3713 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان 89 ( 3518 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3430 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3323 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره هفتم، شماره اول، بهار 89 ( 3171 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3140 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره ششم، شماره سوم، پاییز و زمستان 88 ( 3120 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3113 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3085 )
فهرست مقالات شماره هشتم پاییز 84 ( 3052 )
فهرست مقالان دوره سوم، شماره سيزدهم،زمستان 85 ( 2978 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2943 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2911 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2909 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2876 )
فهرست مقالات دوره سوم، شماره یازدهم، تابستان 85 ( 2872 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2826 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2777 )

Instruction to Authors

 1. Aims and Scope: The “The Iranian Journal of Medical Physics“is the official scientific quarterly publication of the Iranian Association of Medical Physicists is publishing original research, both laboratory and theoritical, relating to the study and research of Medical Physics. Papers are considered from all areas of medical physics and related branches of science.
 2. This Journal accepts Original Papers, Review Articles, Short Communications, technical notes and Letters to the Editor in the fields of Medical physics and related topics.
 3. Submission: Always submit three copies of the article and two sets of photographs, illustration, diagrams etc to the Journal posted address. Manuscript must be accompanied by a covering letter to the Editor-in-Chief, including title and author (s) name and undertaking that it has not been published or submitted elsewhere. In case the manuscript has been earlier submitted to an other Journal and has been rejected, the authors must provide full information for proper analysis. Manuscript should be typed in double space on one side of an A-4 size paper with clear margins on both sides. Tables as well as illustrations should be typed and drawn on a separate paper. Do not submit tables as photographs. In case of electronic submission of the manuscript the authors must declare that it is being exclusively contributed to this Journal. The text should be submitted in Microsoft Word format as an attachment. The figures should be sent in a format of JPEG or GIF which will produce high quality images in the online edition of the journal.
 4. The manuscript should include: Title page; Abstract; Introduction; Materials & Methods; Results; Discussion; Acknowledgement and References.

 1. The title page: The complete title of the manuscript, name of all authors with their highest qualifications, the institution to which they are attached, address for correspondence with telephone numbers, e-mail address, and fax number.
 2. The Abstract: All original articles must accompany a structured abstract up to 250 words. It should be structured as Background, Methods, Results and Conclusion followed by 3 to 5 Keywords. Keywords will assist indexers in cross indexing the article as they are published with abstract. Use terms from the Medical Subject Headings (MeSH) list of index medicus (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html ). Authors need to be careful that the abstract reflects the content of the article accurately.
 1. Introduction: This should summarize the purpose and the rationale for the study. It should neither review the subject extensively nor should it have data or conclusions of the study.

 1. Materials & Methods: This should include exact method or observation or experiment. If an apparatus is used, its manufacturer’s name and address should be given in parenthesis. If the method is established, give reference but if the method is new, give enough information so that another author is able to perform it. If a drug is used, its generic name, dose and route of administration must be given. For patients, age, sex with mean age ± standard deviation must be given. Statistical method applied must be specified and describe any general computer programme used. The Info system used should be clearly explained.
 1. Results: It must be presented in the form of text, tables, figures, diagrames and illustrations. The contents of the tables should not be all repeated in the text. Instead, a reference to the table number may be given. Long articles may need sub-headings within some sections (especially the Results and Discussion parts) to clarify their contents.

 1. Discussion: This section should contain the present findings and emphasize the differences or similarities with other work done in the field by other workers. The detailed results should not be repeated in the discussion again. Emphasize the new and important aspects of the study and the conclusions that follow from them. It must be mentioned whether the hypothesis mentioned in the article is true, false or no conclusions can be derived.
 1. Acknowledgement: All contributors who do not meet the criteria for authorship should be covered in the acknowledgement section. It should include persons who provided technical help, writing assistance and departmental head who only provided general support. Financial and material support should also be acknowledged.
 1. Tables: In limited numbers should be submitted with the captions placed above. Do not submit tables as photograph. Place explanatory matters in footnotes, not in the heading.
 1. Figures: Should be presented in limited numbers, with high quality art work and mounted on separate pages. The captions should be placed below. The same data should not be presented in tables, figures and text, simultaneously.
 1. References: The references should be numbered consecutively as they appear in the text. Please note that all authors should be listed when six or less; when seven or more, list only the first six and add et al.The author should ensure reference to locally published studies by doing proper literature search. It may not be possible for the editor and reviewers to check the accuracy of all reference citations. To minimize such errors author should verify references against the original documents. The Reference should provide the following information as stated in the presented models as follows:

1. In-text Citing

A number is allocated to a source in the order in which it is cited in the text. If the source is referred to again, the same number is used.

Example:

...as one author has put it "the darkest days were still ahead" [1]: which is well documented in the literature [2-5]. This proves that "the darkest days were still ahead" [1].

The author's name can also be integrated into the text eg. Scholtz [2] has argued that...

either square [ ] or curved brackets ( ) can be used as long as it is consistent. Superscripts can also be used rather than brackets eg. ...was discovered. 1,3 numbers should be inserted to the left of colons and semi-colons.

full stops are placed either before or after the reference number - check with your department/tutor/journal publisher to determine their preference. Whatever format is chosen, it is important that the punctuation is consistently applied to the whole document.

2. References

References are listed in numerical order in the Reference List at the end of the paper: eg.

Smith SD, Jones, AD. Organ donation. N Engl J Med. 2001;657:230-5.

Brown JG. Asphyxiation. Med J Aust. 2003; 432:120-4.

Only examples for the most common publication types are listed below. For a complete list consult Uniform requirements for Manuscripts submitted to Biomedical Journals: Sample References <http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html>

2a. Journal Article:

Elements of a Citation: non continuous pagination

Author's surname authors first name initials. Title of article. Title of Journal. [abbreviated] Year of publication Month date; Volume Number (Issue number): page numbers.

Example:

Smithline HA, Mader TJ, Ali FM, Cocchi MN. Determining pretest probability of DVT: clinical intuition vs. validated scoring systems. N Engl J Med. 2003 Apr 4;21(2):161-2.

Journal titles are abbreviated (to decipher abbreviations see: PubMed Journals Database <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals>)

Only first words of article title and words that normally begin with a capital letter are capitalised.

First 6 authors are listed separated by coma; thereafter add an et al. after the sixth author .

If the journal has continuous page numbering, you may omit month/issue number

Example: continuous pagination; more than 6 authors

Gao SR, McGarry M, Ferrier TL, Pallante B, Gasparrini B, Fletcher JR, et al. Effect of cell confluence on production of cloned mice using an inbred embryonic stem cell line. Biol Reprod. 2003;68(2):595-603.

2b. Books:

Elements of a Citation:

Author/Editor/Compiler's surname initials. Title of the book. # ed. [if not 1st] Place of publication: Publisher's name; Year of publication.Only first words of the article title and words that normally begin with a capital letter are capitalized.

Personal author:

Example:

Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 3rd ed. St. Louis: Mosby; 2004.

Edited book:

add editor or editors after the name/s

Example:
Brown AM, Stubbs DW, editors. Medical physiology. New York: Wiley; 1983.

Chapter in a book:

Elements of a Citation:

Author's surname initials. Title of chapter. In: Editor's surname initials, editor. Title of the book. # ed. [if not 1st] Place of publication: Publisher's name; Year of publication. p. #. [page numbers of chapter] Abbreviate page numbers to p. eg p. 12-25.

Abbreviate numbers where appropriate eg p. 122-8.

Example:
Blaxter PS, Farnsworth TP. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel JR, editors. Equalities and inequalities in health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. p. 165-78.

2c. Conferences

Conference paper:

Elements of a citation:

Author's surname initials. Title of paper. In: Editor's surname initials, editor. Title of the Conference; Date of conference; Place of publication: Publisher's name; Year of Publication. p. page numbers.

Example:

Anderson JC. Current status of chorion villus biopsy. In: Tudenhope D, Chenoweth J, editors. Proceedings of the 4th Congress of the Australian Perinatal Society; 1986: Brisbane, Queensland: Australian Perinatal Society; 1987. p. 190-6.

Conference proceedings:

Example:
Harris AH, editor. Economics and health: 1997: Proceedings of the 19th Australian Conference of Health Economists; 1997 Sep 13-14; Sydney, Australia. Kensington, N.S.W.: School of Health Services Management, University of New South Wales; 1998.

2d. Electronic sources

CD-Rom / DVD

The format is added after the title eg. [DVD]

Example:
Collier L, Balows A, Sussman M, editors. Topley and Wilson's microbiology and microbial infections [CD-ROM]. 9th ed. London: Arnold; 1998.

(i) Journal article on the internet

Elements of a Citation:

Author's surname authors first name initials. Title of article. Abbreviated Title of Journal [serial on the Internet]. Year of publication Month day [cited Year Month Day];Volume Number(Issue number):[about number of pages or screens]. Available from: URL

Only cite month/day if applicable

Can list either pages or screens

Example:
Aylin P, Bottle A, Jarman B, Elliott, P. Paediatric cardiac surgical mortality in England after Bristol: descriptive analysis of hospital episode statistics 1991-2002. BMJ [serial on the Internet]. 2004 Oct 9;[cited 2004 October 15]; 329:[about 10 screens]. Available from: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/329/7470/825

(ii) Book/Monograph on the Internet

Example:
Donaldson MS, editor. Measuring the quality of health care [monograph on the internet]. Washington: National Academy Press; 1999 [cited 2004 Oct 8]. Available from: http://legacy.netlibrary.com/.

(iii) Web site / homepage

Elements of a citation:

Author/Editor/Organisation's name. Title of the page [homepage on the Internet]. Place of publication: Publisher's name; [updated yr month day; cited yr month day]. Available from: (url)

Example:

HeartCentreOnline [homepage on the Internet]. Boca Raton, FL: HeartCentreOnline, Inc.; c2000-2004 [updated 2004 May 23; cited 2004 Oct 15]. Available from: http://www.heartcenteronline.com/

(iv) Web Site/part of a Homepage:

Add number of screens and title of page

Example:

American Medical Association [homepage on the Internet]. Chicago: The Association; c1995-2002 [cited 2005 Apr 20]. Group and Faculty Practice Physicians; [about 2 screens]. Available from: http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html

Further information and examples are available from National Library of Medicine, Recommended Formats for Bibliographic Citation SUPPLEMENT: Internet Formats (pdf 410kb)

2e. Other sources

For a list of other publication types consult Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample References

<http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html>

 1. Proof Reading: A computer prints out is sent to the corresponding author for proof reading before publication in order to avoid any mistakes. Corrections should be marked clearly and sent immediately to the Journal office.
 1. Abbreviations and symbols: Use only standard abbreviations. Avoid using them in the title and abstract. The full term for which an abbreviation stands should precede its first use in the text unless it is a standard unit of measurement.
 1. The corresponding author: Will be supplied with 5 free issues.
 1. Ethical guidelines: Ethical considerations must be addressed in the Materials and Methods section. 1) Please state that informed consent was obtained from all human adult participants and from the parents or legal guardians of minors. Include the name of the appropriate institutional review board that approved the project. 2) Indicate in the text that the maintenance and care of experimental animals complies with National Institutes of Health guidelines for the humane use of laboratory animals, or those of your Institute or agency.
 1. Conflicts of interest: Authors must acknowledge and declare any sources of funding and potential conflicting interest, such as receiving funds or fees by, or holding stocks and shares in, an organization that may profit or lose through publication of your paper. Declaring a competing interest will not lead to automatic rejection of the paper, but we would like to be made aware of it.
 1. Page charges: There are no charges for publication in this Journal.
 1. Copyright: The entire contents of the Iranian Journal of Medical Physics (IJMP) are protected under international copyrights. This Journal is for your personal noncommercial use. You may not modify copy, distribute, transmit, display, or publish any materials contained on the Journal without the prior written permission of it or the appropriate copyright owner.
 1. Peer review process: All manuscripts are considered to be confidential. They are peer reviewed by at least 3 anonymous reviewers selected by the Editorial Board. The corresponding author is notified as soon as possible of the editor decision to accept, reject, or require modifications. If the manuscript is completely acceptable according to the criteria set forth in these instructions, it is scheduled for the next available issue.
 1. Disposal of material: Once published, all copies of the manuscript, correspondence and artwork will be held for 6 months before disposal.

Editor-in-Chief,

Iranian Journal of Medical Physics

Email: Bahreynim@mums.ac.ir

تاريخ بروز رساني : يكشنبه 01/02/92 ساعت 06:11

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی. تلفن: 38002319 ۰۵۱ نمابر: 38002320 ۰۵۱پست الکترونيک: medical.physics.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.