اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره وبگاه این نشریه چیست؟

عالی 16.1%
خوب 6.5%
متوسط 7.0%
ضعیف 58.1%
12.4%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله فيزيك پزشكي ايران ( 42111 )
ارسال الکترونیکی مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران ( 10077 )
آرشیو ( 9586 )
راهنماي نويسندگان ( 5279 )
شناسنامه مجله ( 4709 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره ششم، شماره دوم، تابستان 88 ( 4142 )
فهرست مقالات دوره سوم، شماره دهم، بهار 85 ( 3853 )
فهرست مقالان دوره سوم، شماره دوازدهم، پاییز 85 ( 3712 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان 89 ( 3518 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3430 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3323 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره هفتم، شماره اول، بهار 89 ( 3171 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3140 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره ششم، شماره سوم، پاییز و زمستان 88 ( 3120 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3113 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3085 )
فهرست مقالات شماره هشتم پاییز 84 ( 3051 )
فهرست مقالان دوره سوم، شماره سيزدهم،زمستان 85 ( 2978 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2943 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2911 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2909 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2876 )
فهرست مقالات دوره سوم، شماره یازدهم، تابستان 85 ( 2872 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2826 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2777 )

مجله فیزیک پزشکی ایران>شماره 9 زمستان 84>خلاصه فارسی مقاله
 
 
 
بررسي داده‌هاي تابشي در پرتودهی تمام بدن با دستگاه کبالت 60 به كمك ديود نوع P و فانتوم انسان گونه
 
محمود الله وردي1*، غزاله گرايلي2، مهبد اصفهاني3، پيمان حداد4، علي اكبر شرفي5 ، عليرضا شيرازي6

1- استادیار گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بخش فیزیک رادیوتراپی انستيتو كانسر بیمارستان امام خمینی تهران

2- دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي تهران

3- کارشناس ارشد فیزیک پزشکی، بخش فیزیک رادیوتراپی انستیتوکانسر بیمارستان امام خمینی تهران

4- دانشیار گروه رادیوتراپی، بخش رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتوکانسر بیمارستان امام خمینی تهران

5- دانشیار گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

6- استادیار گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي تهران

تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: 5/7/85                       تاریخ پذیرش مقاله: 22/8/85

چكيده

مقدمه: پرتو دهي تمام بدن بخشي از پرتودرمانی خارجی است كه در آن با استفاده از چشمه‌هاي تابشي ، يك دوز يكنواخت به كل بدن مي‌رسانند و در عين حال اندامهاي بحراني (از قبيل ريه و...) اگر لازم باشد پوشانده مي‌شود. كاربرد عمده پرتودهی تمام بدن تضعیف سيستم ايمني بدن بيمار قبل از پيوند مغز استخوان مي‌باشد تا از پس زدن مغز استخوان مهمان جلوگيري شود.

مواد و روشها: در اين مطالعه برخي از داده‌هاي اساسي تحت شرايط پرتودهی تمام بدن (از قبيل درصد دوز عمقي، آهنگ دوز و...) با استفاده از باریکه کبالت-60 در بخش پرتودرمانی بيمارستان امام خميني اندازه گيري شدند.

براي اندازه گيري برخي پارامترهاي اساسي از قبيل درصد دوز عمقي از فانتوم آب ساخته شده از پرسپكس (به ابعاد 30´30´30 سانتي متر مكعب) و اتاقک فارمر 6/0 سي سي استفاده شد. اندازه‌گيري‌هاي دوز سطحي با اتاقک صفحات موازي[1] انجام شد. اتاقکهاي استفاده شده در اين مطالعه به يك الكترومتر UNIDOS متصل شدند. براي بررسي صحت در تحويل دوز[2] از فانتوم انسان گونه كه شامل سه مقطع (سر و گردن – تنه – لگن) مي‌باشد، استفاده شد. مقدار دوز تحويل داده شده براساس محاسبات (با دو روش) با مقدار دوز
اندازه گيري شده توسط اتاقک يونيزان 3/0 سي سي، كه در عمق مياني فانتوم (در سطح ناف) قرار داده شد،‌ مقايسه شدند. در روش اول در محاسبات دوز از درصد دوز عمقي و آهنگ دوز اندازه‌گيري شده در شرايط پرتودهی تمام بدن استفاده شد در صورتيكه در روش دوم محاسبه دوز، درصد دوز عمقي از ضریب ماينورد و آهنگ دوز از قانون عكس مجذور فاصله منظور گرديد.

براي بررسي يكنواختي دوز در كل بدن، از ديودهاي نيمه هادي نوع – p كه به يك الكترومتر چند كاناله MULTIDOS متصل مي‌شدند، استفاده شد. اين ديودها در چندين نقطه روي سطح ورودي و خروجي فانتوم انسان گونه قرار گرفتند و بدين ترتيب يكنواختي دوز نسبت به نقطه تجويزي (ناف) بررسي شد.

نتايج : نتايج اندازه‌گيري‌ها نشان مي‌دهد كه در صورت بكارگيري روش اول، صحت در تحويل دوز برابر 6/2 درصد و در صورت بكارگيري روش دوم صحت در تحويل دوز برابر 3 درصد مي‌باشد. همچنين اختلاف درصد دوز عمقي محاسبه‌اي و اندازه‌گيري شده تحت شرايط پرتودهی تمام بدن، 71/0 درصد و انحراف معيار 96/0 درصد است.

یکنواختي دوز حاصل شده در كل بدن در ناحيه جلو محدوده 6 درصد و در ناحيه پشت در محدوده 5 درصد مي‌باشد. همچنين نتايج اندازه گيري دوز در لوب مياني ريه نشان مي‌دهد كه ريه 14/14 گري دوز دريافت كرده كه بيش از مقدار دوز تجويزي (5/13 گري) است.

بحث و نتیجه گیری: نتايج بررسي صحت در تحويل دوز در دو حالت (روش اول و دوم) بيانگر آن است كه اختلاف مقادير محاسبه به اندازه گيري شده قابل قبول است ودر دو روش در محدوده 5 درصد است. با توجه به اينكه روش دوم ساده‌تر است، لذا پيشنهاد مي‌شود اين روش در محاسبات پرتودهی تمام بدن بكار گرفته شود. اما در صورتيكه مراكز به صحت بالاتري نياز دارند بهتر است از روش اول استفاده نمايند.

از جمله اهدافي كه در پرتودهی تمام بدن مدنظر است، دستيابي به دوز يكنواخت در كل بدن مي‌باشد. نتايج اندازه‌گيري‌هاي فانتوم انسان گونه نشان مي‌دهد كه هدف يكنواختي دوز كل بدن تأمين شده است. همچنين نتايج اندازه گيري دوز ريه نشان مي‌دهد كه ريه بيش از حد دوز دريافت كرده كه براي كاهش آن بايد از حفاظ مناسب استفاده شود. بنابراين با توجه به يكنواختي‌حاصل شده پيشنهاد مي‌شود درمان پرتودهی تمام بدن با بكارگيري حفاظ مناسب براي ريه در مراكز پرتودرمانی كشور اجرا شود. (مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره 2، شماره 9، زمستان84 : 10-1)

 
وازگان كليدي: پرتودهي تمام بدن (TBI)، دوزيمتري، كبالت 60، فانتوم انسان گونه، دیود نوعP


[1]- parallel plate

[2]- accuracy

تاريخ بروز رساني : جمعه 23/06/86 ساعت 06:08

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی. تلفن: 38002319 ۰۵۱ نمابر: 38002320 ۰۵۱پست الکترونيک: medical.physics.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.