اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره وبگاه این نشریه چیست؟

عالی 16.1%
خوب 6.5%
متوسط 7.0%
ضعیف 58.1%
12.4%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله فيزيك پزشكي ايران ( 42111 )
ارسال الکترونیکی مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران ( 10077 )
آرشیو ( 9586 )
راهنماي نويسندگان ( 5279 )
شناسنامه مجله ( 4709 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره ششم، شماره دوم، تابستان 88 ( 4141 )
فهرست مقالات دوره سوم، شماره دهم، بهار 85 ( 3853 )
فهرست مقالان دوره سوم، شماره دوازدهم، پاییز 85 ( 3712 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان 89 ( 3518 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3430 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3322 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره هفتم، شماره اول، بهار 89 ( 3171 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3139 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره ششم، شماره سوم، پاییز و زمستان 88 ( 3120 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3113 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3085 )
فهرست مقالات شماره هشتم پاییز 84 ( 3051 )
فهرست مقالان دوره سوم، شماره سيزدهم،زمستان 85 ( 2977 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2943 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2911 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2908 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2876 )
فهرست مقالات دوره سوم، شماره یازدهم، تابستان 85 ( 2871 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2825 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2776 )

مجله فیزیک پزشکی ایران>شماره 8  پاییز 84>خلاصه مقاله فارسی
 

ارزیابی مشخصات کویل های دستگاه تصویربرداری تشدید مغناطیسی مربوط به ناهمگنی میدان امواج فرکانس رادیویی با استفاده از توالی پالس اسپین اکوی مرسوم

محمد علی عقابیان1، شاهین مهدیپور2، نادر ریاحی عالم1، بهروز رفیعی3، حسین قناعتی4

1- دانشيار گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکي تهران و مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی تهران.

2- کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

3- کارشناس، مرکز تصویربرداری امام خمینی، مجتمع درمانی امام خمینی تهران.

4- دانشیار گروه رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکي تهران و مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی تهران.

تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: 12/4/85 تاریخ پذیرش مقاله:26/5/85

چكيده

مقدمه: یکی از مهمترین عوامل عدم یکنواختی تصویر در تصویربرداری تشدید مغناطیسی، ناهمگنی در ارسال و دریافت پالس امواج با فرکانس رادیویی[1]است و می تواند در مطالعات کمی نیز مؤثرترین منبع خطا باشد. بخشی از این ناهمگنی بیانگر ویژگی کویل امواج با فرکانس رادیویی و بخشی دیگر نیز ناشی از برهمکنش میدان امواج با فرکانس رادیویی با ماده مورد تصویربرداری است. در این مطالعه با استفاده از فانتوم روغن، ناهمگنی میدان امواج با فرکانس رادیویی در کویلهای سطحی و حجمی بررسی شده است.

مواد و روشها: برای تعیین نایکنواختی امواج با فرکانس رادیویی روشی بر مبنای توالی اسپین اکو (θ-180) بکار گرفته شد که قبلا توسط مولف پیشنهاد و گزارش شده است. در این روش، تصاویر متعددی با پارامترهای یکسان تصویربرداری در زوایای انحراف مختلف از یک برش که با دستگاه تصویربرداری تشدید مغناطیسی[2]از فانتوم یکنواخت تهیه می شود. سپس شدت سیگنال بدست آمده در این تصاویر با مدل ریاضی سیگنال دستگاه تصویربرداری تشدید مغناطیسی تطبیق داده می شود. از آنجاییکه این معادله ریاضی بیانگر رابطه میان شدت سیگنال و زاویه انحراف در یک توالی اسپین اکو (θ-180) است میتوان تغییرات مقدار انتقال و دریافت کویل امواج با فرکانس رادیویی را بر حسب تغییرات سیگنال از مقدار واقعی آن (که توسط مدل بدست می آید) اندازه گیری نمود. در موارد کاربرد کویلهای سطحی که تنها بعنوان گیرنده عمل می کنند (در این حالت کویل بدن ارسال پالس امواج با فرکانس رادیویی را انجام می دهد)، ابتدا نتایج اندازه گیریهای همگنی کویل دریافت بدست می آید، و سپس ویژگیهای ارسال کویل بدن بررسی می شود.

نتایج: ضریب تغییرات (C.V) بر حسب تغییرات R(r) و یا T(r) نسبت به مقادیر آنها در مرکز کویل بدست آمد. برای مقدارهمگنی ارسال T(r) در تصاویر کویل سر، ضریب تغییرات 6% بود. از آنجا که کویلهای حجمی هم بعنوان فرستنده و هم گیرنده عمل می نماید، هرگونه نایکنواختی در یکی از مراحل دریافت یا ارسال منجر به ناهمگنی میدان امواج با فرکانس رادیویی می شود. به استثنای کویلهای سطحی تغییرات حاصل از عمل کویل دریافت در تمام موارد کمتر از کویل ارسال بود که قابل قبول می باشد. تغییرات مقدار عملکرد حساسیت دریافت کویلهای سطحی بدلیل حساسیت ذاتی متفاوت آنها در مناطق مختلف میدان زیاد می باشد که طبق انتظار بود.

بحث و نتیجه گیری: باتوجه به کوچک بودن اثر برهمکنش میدان رادیوفرکانس در فانتوم روغن، تغییرات نشان داده شده در مقدار T(r) ناشی از ناهمگنی میدان B1 سیستم کویل است. از آنجا که کویل سر هم بعنوان فرستنده و هم گیرنده عمل می نماید، هرگونه نایکنواختی در یکی از مراحل دریافت یا ارسال منجر به ناهمگنی میدان رادیوفرکانس می شود. (مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره 2، شماره 8، پاییز 84 : 65-61)

 

واژگان كليدي: همگنی امواج فرکانس رادیویی ، یکنواختی تصویر، کویلهای RF[1]- RF

[2]- MRI

تاريخ بروز رساني : شنبه 21/11/85 ساعت 06:05

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی. تلفن: 38002319 ۰۵۱ نمابر: 38002320 ۰۵۱پست الکترونيک: medical.physics.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.