اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره وبگاه این نشریه چیست؟

عالی 16.1%
خوب 6.5%
متوسط 7.0%
ضعیف 58.1%
12.4%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله فيزيك پزشكي ايران ( 42111 )
ارسال الکترونیکی مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران ( 10077 )
آرشیو ( 9586 )
راهنماي نويسندگان ( 5279 )
شناسنامه مجله ( 4709 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره ششم، شماره دوم، تابستان 88 ( 4141 )
فهرست مقالات دوره سوم، شماره دهم، بهار 85 ( 3853 )
فهرست مقالان دوره سوم، شماره دوازدهم، پاییز 85 ( 3712 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان 89 ( 3518 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3430 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3322 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره هفتم، شماره اول، بهار 89 ( 3170 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3139 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره ششم، شماره سوم، پاییز و زمستان 88 ( 3119 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3112 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3085 )
فهرست مقالات شماره هشتم پاییز 84 ( 3051 )
فهرست مقالان دوره سوم، شماره سيزدهم،زمستان 85 ( 2977 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2943 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2911 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2908 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2875 )
فهرست مقالات دوره سوم، شماره یازدهم، تابستان 85 ( 2871 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2825 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2776 )

مجله فیزیک پزشکی ایران>شماره 8  پاییز 84>خلاصه مقاله فارسی
 
 

راديوايمونوسينتي گرافي از موش BALB/c ماده دارای تومور پستان پيوندي با استفاده از آنتي بادي منوكلونال PR81 نشاندار شده با تکنسیوم به روش مستقیم

مجتبی صلوتی1*، حسین رجبی2، حسین بابایی3، محمد جواد رسایی4، رضا نجفی5، محمد مزیدی6، محمد شفیعی7، زهیر محمد حسن8، احمد بیطرفان رجبی1، جواد محمد نژاد9، محمد تقی الطریحی10، نبی ا... نامور11

1- دانشجوی دکتری تخصصی فیزیک پزشکی، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2- استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3- استادیار، بخش رادیوایزوتوپ، مرکز تحقیقات هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران.

4- استاد، گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.

5- دانشیار، بخش رادیوایزوتوپ، مرکز تحقیقات هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران.

6- کارشناس، بخش رادیوایزوتوپ، مرکز تحقیقات هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران.

7- کارشناس ارشد، بخش رادیوایزوتوپ، مرکز تحقیقات هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران.

8- استاد، گروه ایمونولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران.

9- دانشجوی دکتری تخصصی، گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.

10- استاد، گروه پاتولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

11- استادیار، آزمایشگاه علوم حیوانی، انستیتو پاستور، تهران، ایران.

تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: 22/8/84 تاریخ پذیرش مقاله: 29/11/84

چکيده

مقدمه: آنتي بادي هاي منوكلونال نشاندارشده با مواد راديواكتيو بخصوص با تکنسیوم (99mTc) كاربرد وسيعي براي مطالعات تصويربرداري در پزشکی هسته ای پيدا كرده اند. آنتي بادي PR81 يك آنتي بادي منوكلونال موشي ضد ماک وان
((anti-MUC1 بر عليه آدنوكارسينوماي پستان انسان است. در اين تحقيق پس از ارایه يك روش ساده، سريع و موثر براي نشاندارسازي PR81 با تکنسیوم به روش مستقیم و کنترل کیفی آن، به مطالعات رادیوایمونوسینتی گرافی روی مدل موشی دارای تومور پستان پیوندی پرداخته شده است.

مواد و روشها: آنتي بادي PR81 با استفاده از 2-مركاپتواتانل احياء و سپس با تکنسیوم با استفاده از متيلن دي فسفونات (MDP) بعنوان ترانس شلاتور نشاندار گرديد. بازده نشاندارسازي با روش كروماتوگرافي لايه نازك آماده ((ITLC و میزان راديوكلوئيدها از طريق الكتروفورز نيترات سلولز اندازه گیری گردیدند. پايداري برون تني فرآورده نشاندارشده در سرم انساني توسط روش كروماتوگرافي غربالي تعیین گردید. آزمايش يكنواختي (integrity) آنتي بادي نشاندارشده از طريق الكتروفورز پلی آکریلامید در حضور سدیم دودسیل سولفات ((SDS-PAGE انجام گردید.توانایی اتصال آنتی بادی PR81 نشاندارشده با سلول هاي MCF-7 با استفاده از روش اتصال سلولی (cell-binding assay) تعیین گردید. نحوه توزيع حياتي فرآورده تولید شده در موش هاي BALB/c 4 و 24 ساعت پس از تزريق بررسی گردید. تصويربرداري از تومور در موش هاي BALB/c داراي تومور پستان 24 ساعت پس از تزريق انجام شد.

نتایج: بازده نشاندارسازي 3/2 ± 2/94% و میزان راديوكلوئيدها 7/1 ± 5/2% بود. پايداري برون تني فرآورده نشاندارشده در سرم تازه انساني 7/5 ± 70% پس از 24 ساعت بود. بررسی يكنواختي آنتي بادي نشاندارشده مشخص كرد كه هيچگونه قطعه قطعه شدني در اثر عمليات نشاندارسازي در آنتي بادي رخ نداده است. نتايج مطالعات اتصال سلولي نشان داد كه آنتي بادي PR81 نشاندار شده قادر است براي اتصال به آنتي ژن هاي سطحی سلول هاي سرطاني MCF-7 با آنتي بادي نشاندارنشده PR81 رقابت نمايد. مطالعه توزيع حياتي فرآورده تولید شده در موش هاي BALB/c نشان داد که تجمع خاصي در بافت هاي حياتي وجود ندارد. تصويربرداري از موش هاي BALB/c داراي تومور پستان نشان دهنده تجمع فرآورده در تومور بود.

بحث و نتیجه گیری: در این تحقیق ما توانستیم با استفاده از روش شوارتز (با کمی تغییرات) به بازده بیش از 90% در نشاندارسازی آنتی بادی PR81 با 99mTc و با پایداری بالا در سرم خون انسان دست پیدا کنیم. نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان مي دهند كه مي توان فرآورده جديد را بعنوان يك كانديداي امیدوارکننده جهت تصويربرداري از سرطان پستان انسان در پزشكي هسته اي در نظر گرفت که بدین منظور نیاز به مطالعات تکمیلی بیشتری وجود دارد. (مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره 2، شماره 8، پاییز 84 : 52-45)

 

واژگان كليدي: راديوايمونوسينتي گرافي، تومور پیوندی پستان، نشاندارسازي با تکنسیوم، آنتی بادی منوکلونال

تاريخ بروز رساني : شنبه 21/11/85 ساعت 06:04

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی. تلفن: 38002319 ۰۵۱ نمابر: 38002320 ۰۵۱پست الکترونيک: medical.physics.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.