اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره وبگاه این نشریه چیست؟

عالی 16.1%
خوب 6.5%
متوسط 7.0%
ضعیف 58.1%
12.4%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله فيزيك پزشكي ايران ( 42111 )
ارسال الکترونیکی مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران ( 10077 )
آرشیو ( 9586 )
راهنماي نويسندگان ( 5279 )
شناسنامه مجله ( 4709 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره ششم، شماره دوم، تابستان 88 ( 4141 )
فهرست مقالات دوره سوم، شماره دهم، بهار 85 ( 3853 )
فهرست مقالان دوره سوم، شماره دوازدهم، پاییز 85 ( 3712 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان 89 ( 3518 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3429 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3322 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره هفتم، شماره اول، بهار 89 ( 3170 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3139 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره ششم، شماره سوم، پاییز و زمستان 88 ( 3119 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3112 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3085 )
فهرست مقالات شماره هشتم پاییز 84 ( 3051 )
فهرست مقالان دوره سوم، شماره سيزدهم،زمستان 85 ( 2977 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2942 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2911 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2908 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2875 )
فهرست مقالات دوره سوم، شماره یازدهم، تابستان 85 ( 2871 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2825 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2776 )

مجله فیزیک پزشکی ایران>شماره 8  پاییز 84>خلاصه مقاله فارسی

ارزيابی دوز سی تی اسکن کودکان در روشهای معمول و شاخصه های کنترل کيفی

در يک سيستم سی تی اسکن

توفيق صادقياني1، بيژن هاشمي ملايري*2، حسن هاشمي3، علي اكبر شرفي4

1- دانش آموخته کارشناسی ارشد فيزيک پزشکی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.

2- استاديار گروه فيزيک پزشکی دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.

3- استاديار مرکز تصوير برداری بيمارستان امام خمينی، تهران، ايران.

4- دانشيار گروه راديولوژی دانشگاه علوم پزشکی ايران، تهران، ايران.

تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: 22/8/84 تاریخ پذیرش مقاله: 15/11/84

چکيده

مقدمه: امروزه، توموگرافي كامپيوتري (CT) يكي از روشهاي مدرن تصوير برداري پزشکی است كه با استفاده از اشعه ايكس تصاويري مقطعي از بدن با كيفيت بالا ارائه مي كند .از طرف ديگر متاسفانه سی تی اسکن يكي از مهمترين منابع دريافت دوز تجمعی بيماران در اكثر جوامع امروز به شمار می رود. ميزان دوز دريافتی از آزمايشهای سی تی اسکن نزديك به سطوح افزايش دهنده احتمال سرطان است. كودكان نسبت به بزرگسالان از حساسيت پرتوي بالا تري برخوردارند و حدود شش درصد از آزمايشات سی تی اسکن در كل دنيا بر روي كودكان انجام مي شود. با روشهای كنترل كيفي می توان به طور دوره اي عملكرد اسكنرهای سی تی اسکن را بررسي و در جهت بالا بردن كيفيت تصوير وكاهش دوز بيمار و پرتو كار عمل کرد. هدف از اين تحقيق برآورد دوز موثر كودكان زير دو سال ناشی آزمايشات معمول سی تی اسکن در يک مرکز تصوير برداری همراه با ارزيابي پارا متر هاي كنترل كيفي بوده است.

مواد و روشها: مقادير شاخص دوز سی تی اسکن (CTDI)[1] در مركز چرخش يک دستگاه سی تی اسکن با استفاده از اتاقك يونيزاسيون قلمي و همچنين [2]TLD در يك اسكن منفرد براي چند پروتكل معمول در آزمایشهای سی تی اسکن بر روی کودکان اندازه گيري شد. با بدست آوردن مقادير CTDI مقادير دوز موثر با استفاده از نرم افزارImPACT براي هر پروتكل بدست آمد.

نتايج: مقادير دوز موثر حاصل در پروتكل هاي انجام شده در محدوده ای از 05/2 الي 45/21 ميلي سيورت براي كودك مونث و 05/2 الي 7/15 ميلي سيورت براي کودك مذكر بدست آمد. مقادير CTDI در فانتومهاي استاندارد كنترل كيفي سر وتنه نيز با استفاده از اتاقك يونيزاسيون قلمي به دست آمد. مقدارCTDIw براي فانتوم سر 01/2±67/20 وبراي فانتوم تنه 04/1±13/11ميلي گري به ازای 100 ميلي آمپر ثانيه به دست آمد. تحقيق حاضر همچنين شامل برآورد پارامترهاي كنترل كيفي دستگاه بود که ازآن جمله می توان به برآورد نويز، كاليبره بودن اعداد CT، رزلوشن كنتراست بالا وپايين، مسطح بودن تصوير اشاره كرد.طبق برآورد اعداد سی تی اسکن دستگاه كاليبره نيست و اين اعداد به قطر مريض و ضخامت مقطع انتخاب شده بستگي دارند. اسكنر تصوير مسطح با نويز پايين ايجاد ميكند رزلوشن كنتراست بالا و پايين دستگاه به ترتيب 8/0 و 1 ميلي متر برآورد شد. همچنين مقدار gap و overlap اسكنر در حد قابل قبول است.

بحث و نتيجه گيری: مقادير دوز بدست آمده كمتراز مقادير گزارش شده در هلند وآلمان ودر حد مقادير گزارش شده در انگليس است. مقاديرCTDIw بدست آمده حدود 11 درصد از مقادير گزارش شده توسط ImPACTبالاتر است. با اينکه مقادير دوز برآورد شده در حد مقادير ساير کشور ها بود و ليکن اندازه گيری پارامتر های کنترل کيفی حاکی از کاليبره نبودن و غير يکنواختی اعداد CT است. با کاليبره کردن مناسب اعداد سی تی اسکن، اسکنر مورد بررسي می‌توان از يك سو تا حدودی به بالا بردن کيفيت تصوير کمک کرد و از سوي ديگر با امكان كاهش میلی آمپر ثانیه در نهايت دوز بيمار را كاهش داد كه مي‌تواند گامي در راستاي اصلALARA در حفاظت پرتوي باشد. (مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره 2، شماره 8، پاییز 84 : 44-31)

 

واژگان كليدي: سی تی اسکن، دوز موثر، شاخص دوز سی تی اسکن، كنترل كيفي، كودكان[1]- Computed Tomography Dose Index

[2]- Thermolumiscent Dosimeter

 
 

تاريخ بروز رساني : شنبه 21/11/85 ساعت 06:04

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی. تلفن: 38002319 ۰۵۱ نمابر: 38002320 ۰۵۱پست الکترونيک: medical.physics.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.