آرشيو اخباردسته اخبار

مجله فیزیک پزشکی ایران>شماره 6 بهار 84>خلاصه مقاله فارسی
 
آشکارساز استرس نوری با حساسيت بالا و پهنای باند وسيع جهت کاربرد در روش های تصويربرداری نوری- صوتی

عليرضا احمديان١و2،مرجانه حجازی1*، محمد جواد ابوالحسنی۱و2، مارتين فرنز3، ژاول نيدرهاوز4، مايل ياگر5 و احمد امجدی6

۱- استادیار گروه فيزيک و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2- مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، بیمارستان امام خمینی، تهران

3- استاد گروه بيومديکال فوتونيک، انستيتو فيزيک کاربردی، دانشگاه برن، سوﺋﻴس

4- استادیار گروه بيومديکال فوتونيک، انستيتو فيزيک کاربردی، دانشگاه برن، سوﺋﻴس

5- دانشجوی دکتری تخصصی بيومديکال فوتونيک، انستيتو فيزيک کاربردی، دانشگاه برن، سوﺋﻴس

6- استادیار گروه فیزیک، دانشکده فيزيک، دانشگاه صنعتی شريف

تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: 21/2/84 تاریخ پذیرش مقاله: 25/2/84

چکيده

مقدمه: روش تصويربرداری پالسی نوری- صوتی با کاربرد وسيع در پزشکی، روشی است که در آن امواج ترموالاستيک فراصوتی بر اثر جذب پالس های نوری در رنگدانه‏ها ايجاد می‌گردند. اين امواج درسطح بافت توسط مبدل‌های فراصوتی دريافت می‌شوند. مبدل فراصوتی با حساسيت و توان تفکيک مطلوب، تصويربرداری ملکولی از بافت‌های سطحی بدن نظير پوست و عروق کوچک را ميسر می‌نمايد. در اين مقاله، برای اولين بار حساسيت سيستم‌های آشکارساز نوری در مقايسه با حساسيت هيدروفون کاليبره شده تحت شرايط آزمايشگاهی يکسان اندازه‌گيری شد.

مواد و روشها: دو ليزر پالسی و پيوسته (Nd:YAG)، سيستم آشکارسازی استرس نوری، سيستم آشکارسازی فابری پرو، هيدروفون سوزنی، فوتوديود سريع و اسيلوسکوپ رقمی ۵۰۰ مگا هرتز استفاده شدند. پالس‌هاي ليزر ﴿انرژی ۱۰ ميلی ژول، پهنای پالس۶ نانوثانيه﴾ توسط فيبر نوری به محلول آّبی ِايندوسيانين سبز[1] تابيده شدند. بر اثرجذب پالس‌های در محلول، امواج صوتی ايجاد و در سطح بافت توسط آشکارسازهای فراصوتی دريافت گشتند. سطح ديگر آشکارساز تحت تابش پرتو پيوسته ليزر با طول موج ۵۳٢ قرار گرفت. پرتو نوری مدوله شده توسط فوتوديود و اسيلوسکوپ رقمی آشکار شد. بدين ترتيب، سيگنال
فوتو اکوستيک به صورت سيگنال دوقطبی برروی نمايشگر اسيلوسکوپ مشاهده گشت.

حساسيـت آشکارساز استرس نوری در مقايسه با حساسيت تداخل سنج فابری پرو و هيدروفون سوزنی توسط نسبت سيگنال به نويز[2] و نويز معادل فشار [3] محاسبه شد.

نتايج: نسبت سیگنال به نویز در هيدروفون و مبدل استرس نوری و فابری پرو به ترتيب ۵۶ دسی‌بل، ٤۵ دسی‌بل و٢۶ دسی‌بل بدست آمدند. NEP هيدروفون، فابری پرو و مبدل استرس نوری نيز به ترتيب ۱۱ کيلو پاسکال، ۱۳ کيلو پاسکال و
۱۵کيلو پاسکال بودند. بنابراين NEP فابری پرو از NEP مبدل استرس نوری ٢ کيلو پاسکال بيشتر است.

بحث: NEPفابری پرو از NEP سيستم آشکارسازی استرس نوری بيشتر است. زيرا پهنای نوار آن از پهنای نوار استرس نوری ٨ مگا هرتز بيشتر می‌باشد.

نتيجه گيری: آشکارساز استرس نوری با حساسيت بالا و سطح فعال کوچک برای استفاده در روش‌های تصويربرداری نوری- صوتی بسيار مناسب می‌باشد. (مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره 2، شماره 6، بهار 84: 12-3)
واژگان کليدی: روش تصويربرداری نوری- صوتی، آشکارساز استرس نوری، آشکارساز فابری پرو،  نويز معادل فشار، حساسیت
 


[1]- Indocyanine Green =ICG

[2]- Signal-to-Noise Ratio=SNR

[3] - Noise- Equivalent – Pressure= NEP

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 14/10/85 ساعت 06:06

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی. تلفن: 38002319 ۰۵۱ نمابر: 38002320 ۰۵۱پست الکترونيک: medical.physics.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.