اخبار

نظرسنجي

به نظر شما سايت چند درصد نياز شما را بر آورده کرده است؟؟

100% 19.7%
75% 14.6%
50% 8.9%
30% 11.0%
0 45.8%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مركز تحقيقات روان پزشكی و علوم رفتاري ( 73549 )
آشنايي با درمان تشنج الکتريکي مغز ECT ( 33317 )
تست روانشناسي ( 11193 )
دکتر محمدرضا فیاضی بردبار ( 11060 )
دكتر علي طلايى ( 8767 )
فيلم هاي آموزشي ( 8721 )
دكتر ابراهيم عبداللهيان ( 7618 )
rTMS ( 7173 )
دوره آموزشی MMT ( 7007 )
لابراتوار خواب ( 6948 )
دكتر پريا حبراني ( 6690 )
دوره آموزشي مهارتهاي زندگي ( 6540 )
دكتر نغمه مخبر ( 5548 )
دكتر فاطمه بهداني ( 4607 )
سمينارهاي داخلي روان پزشكي وعلوم رفتاري ( 4410 )
کارگاه هاي آموزشي ( 4186 )
کارگاه روان پزشکی ژنومیک ( 4044 )
كارگاه هاى آموزشى ( 3898 )
تماس ( 3570 )
پروپوزال ( 3481 )
اهداف مركز تحقيقات روان پزشكى ( 3413 )
دكتر علي آخوندپور منطقي ( 3331 )
چارت سازماني ( 3262 )
اعضاي شوراي عالي مركز تحقيقات روان پزشكي ( 3137 )
ترک سيگار ( 3101 )

رزومه

Curriculum Vitae

1)      مشخصات فردي

نام : محمد رضا       

نام خانوادگي: فياضي بردبار

جنسيت: مرد

رشته تحصيلي: روانپزشکي

گروه آموزشي: روانپزشکي

مرتبه علمي:  دانشيار

آدرس محل كار: مشهد، ميدان بوعلي، خيابان حر عاملي، بيمارستان آموزشي روان پزشکي ابن سينا

تلفن محل كار: 7112721 -0511

آدرس پست الكترونيك: fayyazimr@mums.ac.ir 

2)     تحصيلات دانشگاهي

پزشکي عمومي، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1368 لغايت 1375

       متخصص  روانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1378 لغايت 1381 

1)      تجربيات آموزشي 

روانپزشک و مشاور بیمارستان های قائم و امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از سال 1383 تاکنون
استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 1381

دانشيار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از سال 87 13تاکنون
دستیار روانپزشکی،  بیمارستان روانپزشکی ابن سینا مشهد،از سال 1379 لغايت 1381
مدرس روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی مشهد. از سال 1384 تاکنون

روانپزشک و مشاور اجرایی کمیته پیشگیری از سوء استفاده مواد مخدر -- دانشگاه علوم پزشکی  مشهد.از سال 1383 لغايت 1385

 

2)     عناوين و امتيازات ويژه

رتبه سوم  بورد تخصصي ناسيونال در سال  1381  

3)    فعاليت هاي پژوهشي

الف) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح I: (ISI)
 

1.Bajestan SN, Sabouri AH, Nakamura M, Takashima H, Keikhaee MR, Behdani F, Fayyazi Bordbar MR, Sargolzaee MR, Bajestan MN, Sabouri Z, Khayami E, Haghighi S, Hashemi SB, Eiraku N, Tufani H, Najmabadi H, Arimura K, Sano A, Osame MAssociation of AKT1 haplotype with the risk of schizophrenia in Iranian population. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet.31; .(2006) [Epub ahead of print]  

 

ب) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح II: (Index Medicus, Pubmed, Medline)

 

  1.Mokhber N, Lane CJ, Azarpazhooh M, Salari, Fayyazi Bordbar MR, Shakeri MT, Young AH Anticonvulsant treatments of dysphoric mania: a trial of gabapentin, lamotrigine and carbamazepine in Iran. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 4(1) 227–234. (2008) 

ج) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح III: (Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstract) 

  1.  Hootkani AR, Fayyazi Bordbar MR, Ghayyem Hasankhani E .Relationship between Anxiety, Depression, and Personality Type and the Incidence of Reflex Sympathetic Dystrophy in Patients with Distal Radius Fracture: Iran J Med Sci ; Vol 33 No 2: 1-5. (June 2008) 

  2.  Fayyazi Bordbar M R, Soltanifar A, Talaei A. ُShort-term family-focused psycho-educational program for bipolar mood disorder in Mashhad..Iranian Journal of Medical Sciences, Volume 34, Number 2.June 2009 (Shiraz, Iran). (IF: 0.013)      

د) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح IV: (ساير سايت‎هاي تخصصي)

1- Fayyazi Bordbar MR, Abdollahian E, Hojjat SK, Samari AA Effects of Selegiline on Negative Symptoms in Schizophrenia: A Double-Blind, Placebo-Controlled Study:Iranian Journal of Psychiatry and Psychology.2008.

2- Abdolahian E , Mohareri F , Fayyazi Bordbar MR): Haloperidol Versus Risperidone: A Comparison of Beneficial Effect on Cognitive Function of Patients With Chronic Schizophrenia, Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (IJPBS), Volume 2, Number 1,: 14-20. (Spring and Summer 2008(

3-  Mokhber M, Fayyazi Bordbar MR, Talaea A The relationship between demographic variables and work factors with depression in Iranian nurses, Journal of Pakistan Psychiatric society , (In Press)

4- Fayyazi Bordbar MR, Hootkani AR, Samari AA Post traumatic stress disorder and related factors following orthopedic traumas, journal of Pakistan Psychiatric society, 4(1): 37-43. (2007 January- June)

 

 

1-  طلايي. علي، فياضي بردبار. محمدرضا ، مخبر. نغمه، حجت .کاوه،"مقايسه آسيب شناسي رواني دانشجويان پزشکي در دوره کارورزي با دانشجويان هم مقطع غيرپزشکي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد"، مجله علمي- پژوهشي اصول بهداشت رواني 1385 سال هشتم شماره 30-29

2- فيِاضی بردبار. محمدرضا،  طلايي. علی، ،حجازی. آريا، طالبی. مهدی، کوهستانی. لاله، ثمری. علی اکبر، «رابطه  متغيرهاي هواشناسي با جرايم خشونت آميز و بستري بيماران روانپزشکي در شهر مشهد». مجله علمی پژوهشی پزشکی قانونی ايران. 1387 ، سال 14 شماره 2  

3- طلايي، علي، فياضي بردبار. محمدرضا، نصيرايي.افشين، پهلوانی. مهشيد ، دادگر. سلمه، ثمری.علی اکبر، « بررسي همه گير شناسي سندرم قبل از قاعدگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مشهد». مجله زنان و نازايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد.1388 ، سال 12 شماره 2.          

 4 - طلايي.علي، فياضي بردبار. محمدرضا،  نصيرايي.افشين، ثمری مهزاد. علی اکبر ،« خودبيمارانگاری و عوامل وابسته به آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مشهد»، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکي ايلام.1388 ، سال 17 شماره 1

5- طلايي.علی، فياضی بردبار.محمدرضا، نصيرايی. افشين، رضايی اردانی.امير، «ارزيابی الگوی علامتی و فراوانی اختلال بدشکلی بدن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مشهد"، مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد.1388، سال 52 شماره 1. 

6- بهدانی. فاطمه ، فیاضی بردبار. محمدرضا ، حبرانی. پریا وهمکاران ،" بررسی اختلالات روانپزشکی در جانبازان جسمی و شیمیایی شهرستان مشهد"، مجله طب نظامی، سال 88 ، دوره 11، شماره 1، صفحات 31 تا 35.

7- فیاضی بردبار. محمدرضا، بهدانی. فاطمه، حبرانی. پریا،" بررسی همه گیر شناسی  بیماران بستری در بیمارستان ابن سینا" ، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بهار1385،‌ شماره91 صفحات70-63  

8-     طلايي. علی، فياضي بردبار. محمدرضا، ثمري. علي اکبر، ارشدي. حميدرضا،سالاري. الهام، فرقاني.ميترا سادات "آيا در بيماراني با شکايت اصلي افسردگي مراجعه مي کنند الگوي علايم با توجه به فصل متفاوت است؟" ، مجله علمي- پژوهشي اصول بهداشت رواني.1384 سال هفتم شماره26-25

9-     طوفانی. حمید، بهدانی. فاطمه، فیاضی بردبار. محمدرضا، منطقی.علی،" مقایسه اثر هالوپریدول عضلانی و لورازپام خوراکی باریسپریدون  و لورازپام خوراکی در درمان بیقراری حاد سایکوتیک". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان،82  13- شماره 119/35/د.م.

10- محرری. فاطمه، فیروز کوهی مقدم. محبوبه، محمودي قرايي. جواد، فياضي بردبار.محمدرضا، طوفاني.حميد  ،   "تأثیر آمادنتاین برکاهش وزن بیماران مبتلا به سایکوزمزمنی تحت درمان با آنتی سایکوتیهای آتی پیک"، مجله علوم مغز و اعصاب ایران. زمستان 87،‌ 7(24)، ‌327-321 

 

12- مخبر. نغمه، فياضي بردبار.محمدرضا، جاويد.کامران. بررسي اثرات درماني فلوکستين برسندرم ملال پيش ازقاعدگي" فصلنامه اصول بهداشت رواني، سال ششم، پاييزوزمستان 1383 شماره بيست وسوم وبيست وچهارم ،صفحه  115- 111

13- طباطبایی، سید محمود - فیاضی بردبار، محمد رضا - لطفی، "مژگان. بررسی شیوع علائم جسمی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی" مجله اصول بهداشت روانی ،بهار و تابستان 1383 - شماره 21 و 22، صفحات 36-29

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 24/12/90 ساعت 01:30

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بلوار حر عاملی، میدان بوعلی، بیمارستان آموزشی روان پزشکی ابن سینا. کد پستی: 91959 تلفن و نمابر: 37112540 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: PBSRC@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.