اخبار

نظرسنجي

به نظر شما سايت چند درصد نياز شما را بر آورده کرده است؟؟

100% 19.7%
75% 14.6%
50% 8.9%
30% 11.0%
0 45.8%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مركز تحقيقات روان پزشكی و علوم رفتاري ( 73581 )
آشنايي با درمان تشنج الکتريکي مغز ECT ( 33352 )
تست روانشناسي ( 11199 )
دکتر محمدرضا فیاضی بردبار ( 11073 )
دكتر علي طلايى ( 8770 )
فيلم هاي آموزشي ( 8725 )
دكتر ابراهيم عبداللهيان ( 7632 )
rTMS ( 7186 )
دوره آموزشی MMT ( 7008 )
لابراتوار خواب ( 6949 )
دكتر پريا حبراني ( 6697 )
دوره آموزشي مهارتهاي زندگي ( 6543 )
دكتر نغمه مخبر ( 5557 )
دكتر فاطمه بهداني ( 4622 )
سمينارهاي داخلي روان پزشكي وعلوم رفتاري ( 4422 )
کارگاه هاي آموزشي ( 4189 )
کارگاه روان پزشکی ژنومیک ( 4054 )
كارگاه هاى آموزشى ( 3898 )
تماس ( 3579 )
پروپوزال ( 3483 )
اهداف مركز تحقيقات روان پزشكى ( 3415 )
دكتر علي آخوندپور منطقي ( 3340 )
چارت سازماني ( 3272 )
اعضاي شوراي عالي مركز تحقيقات روان پزشكي ( 3140 )
ترک سيگار ( 3103 )

رزومه

Curriculum Vitae

 برای دریافت CV کامل اینجا کلیک کنید.

 

1)      مشخصات فردي

نام : فاطمه

نام خانوادگي: بهدانی          

جنسيت: زن

رشته تحصيلي: متخصص روانپزشکي

گروه آموزشي: روانپزشکي

مرتبه علمي:  دانشيار

آدرس محل كار: مشهد خيابان عامل بيمارستان روانپزشكي ابن سينا

تلفن محل كار:   7112722-0511

آدرس پست الكترونيك: behdanif@mums.ac.ir

 

2)     تحصيلات دانشگاهي

1)      پزشكي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد (1368)

2)      بورد تخصصي روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد( 1378)

3)    تجربيات حرفه اي

1) متخصص روانپزشكي - دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 79-78

2) پزشك عمومي - دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 72-69

 

 

4)    تجربيات آموزشي

1)      دانشيار گروه روانپزشكي -  دانشگاه علوم پزشكي مشهد از ارديبهشت ماه 1387

2)      استاديار گروه روانپزشكي -  دانشگاه علوم پزشكي مشهد از تير ماه 1379

3)      رزيدنت روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد 78- 75

4)      تدريس دروس روانپزشکي در مامايي و اختلال عملکرد جنسي براي دانشجويان کارشناسي مامايي ناپيوسته در سالهاي 82-83-85 -87

 

 

 

5)     فعاليت هاي پژوهشي

الف) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح I: (ISI)

 

1- . Bajestan  S, Sabouri  A H,  Nakamura  M,  Takashima  H,   Keikhaee  M R, Behdani  F, and et al .Association of Akti haplotype with the risk of schizophrenia in Iranian population , American journal of medical genetics part b 1-4 (2006) .page(383-386)31 mar 2006. (if:3.48).

2- Hebrani P, Abdolahian E, Behdani F , Vosoogh  I , Javanbakht A ,prevalence of attention deficit hyper activity disorder in preschool age children in Mashhad city of Iran. Archive of Iranian medicine, 2007; 10 (2): 147 – 151. (if: 0/038).

3- Hebrani P, Behdani F. influence of gender on familial aggregation of ADHD in relatives of probands with ADHD Pakistan journal of medical sciences, 2007.23(4) 610-613.

4- Hebrani  P, Behdani F, Akhoondpoor manteghi A ,double bland, randomized, clinical trial of topiramate versus sodium valproate for the treatment  of bipolar disorder in adolescents, pak j med sci 2009;apr-jun, 25(2): 247-252.  

Behdani F, Hebrani P, Ardani A R, Rafee E, Effect of Topiramate Augmentation In Chronic Schizophrenia: A Placebo-Controlled Trial, Iran. Archive of Iranian medicine, 2011; 14 (4): 270 –275.

ب) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح II: (Index Medicus, Pub med, Medline)

 

1- Behdani F,  Hebrani P ,Toufani H , Frequency of Attention-deficit hyperactivity disorder in substance dependent  patients hospitalized in Mashhad Ibn-e- Sina hospital, journal of Health and Substance Use , volume 4, issue 4, 2011.(forthcoming).

ب) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح III: (Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstract)

 

  1.  . Moosavifar  N, Behdani  F, soltanifar  A , Hebrani  P. the effect of anxiety and depression of infertile woman on the outcome of assist reproductive technology. Journal of gynecology , obstetric and infertile ,2008,10(2)119-126.

 

 

 

 

 

ج) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح IV: (ساير سايت‎هاي تخصصي)

 

1.      Hebrani  P, Behdan  F. Gender differences in co morbid disorders with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) : journal of Pakistan psychiatry society , 2007, 4(2),92-95.

 

1.    طوفانی. حمید، بهدانی. فاطمه، "گزارش یک مورد اگرانولوسیتوز بدنبال مصرف کلوزاپین" ، فصلنامه اندیشه و رفتار،سال5، شماره 3 ،سال 1379

2.    بهدانی. فاطمه ، محمدرضا. سرگلزایی، قرباني. اسماعيل، "مطالعه ارتباط سبک زندگی با افسردگی واضطراب در دانشجویان سبزوار" مجله اسرار دانشکده علوم پزشکی سبزوار،سال7، شماره 2، سال1379، 37-27

3.    سرگلزایی. محمدرضا ، بهدانی. فاطمه و همکاران. ، "مطالعه همبستگي فعالیتهای مذهبی باافسردگی اضطراب و سوء مصرف مواد دردانشجویان دانشگاه سبزوار"، فصلنامه علمی اصول بهداشت روانی سال 4، شماره 13،سال1381.

4.   طوفانی.حمید، بهدانی. فاطمه، " مقایسه نتایج تست ویسکانسین در بیماران اسکیزوفرن مبتلا و غیر مبتلا به دیسکنزی دیر رس مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، سال 4، شماره 9، سال 1381، 30- 25 

5.      طوفانی.حمید، بهدانی. فاطمه، " مقایسه اثر ( ريسپیریدون- لورازپام ) با  (هالوپریدول- لورازپام ) در بیماران با سایکوز حادمجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، سال 4، شماره 10 ، سال1382

6.   بهدانی. فاطمه، عرفانیان تقوایی. مجيد،سيدکاوه. حجت، "بررسی شیوع افسردگی و عوامل موثر بر آن در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مشهد"، فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت روانی، شماره (23-24) :141 -146، سال 1383

7.      بهدانی. فاطمه ، حبرانی. پریا وهمکاران، "تاثیر عوامل مامایی و روانشناختی موثر بر بهداشت روان در زنان بعد از زایمان" ، دوره 7 ، شماره 2، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، صفحات 46-51 ، سال1384

8.      حبرانی. پریا، بهدانی. فاطمه، علاقبندراد.جواد،" ارتباط خانوادگی اختلال بیش فعالی و کمبود توجه با اختلال افسردگی اساسی در مبتلایان به اختلال بیش فعالی و کمبود توجه مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی اطفال بیمارستان دکتر شیخ مشهد مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، پاييز و زمستان (1384)، دوره7، شماره 2 صفحات 36-31

9.      فیاضی بردبار. محمدرضا، بهدانی. فاطمه، حبرانی. پریا،" بررسی همه گیر شناسی  بیماران بستری در بیمارستان ابن سینا" ، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بهار1385،‌ شماره91 صفحات70-63

10. عابدینی. صدیقه، بهدانی. فاطمه و همکاران. ،" مقايسه خشنودي زناشويي در زنان با و بدون غم پس از زايمان مجله دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان ، سال دهم، شماره 3 ، سال85 13، 256-251                     

11.   بهدانی.فاطمه، حبرانی.پریا، ارشدي. حميدرضا،" بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماران تحت درمان نگهدارنده متاون در بیمارستان حجازی" ، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال نهم، شماره24-32، سال1386

12.   بهدانی. فاطمه، حبرانی. پریا، "بررسی سوء مصرف مواد در بیماران اسکیزوفرن بستری در بیمارستان ابن
سینا
" ، فصلنامه اصول بهداشت روانی،‌ سال 10، شماره 1 ، سال1387،70-63

13.   بهداني. فاطمه، موسوي فر. نزهت، حبراني. پريا ، سلطاني فر. عاطفه، محمد نژاد. مريم ، "بررسی اختلالات اضطرابي  و خلقی در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مشهد(83-84)" ، مجله زنان و مامايي و نازايي ايران  شماره 3 (11)، صفحات  23- 15، سال 1387

14.   حبرانی. پریا، بهدانی. فاطمه، مبتکر. مجید، " بررسی عوامل تنش زا در پرستاران"، فصلنامه بهداشت روانی ، شماره 3 (پیاپی39) ،  صفحات237-231،  سال 1387

15.   بهدانی. فاطمه ، فیاضی بردبار. محمدرضا ، حبرانی. پریا وهمکاران ،" بررسی اختلالات روانپزشکی در جانبازان جسمی و شیمیایی شهرستان مشهد"، مجله طب نظامی، سال 88 ، دوره 11، شماره 1، صفحات 31 تا 35.

16.   حبرانی. پریا ، محرری. فاطمه، بهدانی. فاطمه، "بررسی اختلالات روانپزشکی در فرزندان یبیماران با اختلال دو قطبی مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد" سال  1389، شماره  4 ، صفحات227-222

17.   اسعدی. نگار، بهدانی. فاطمه، محسن. نوزادی ، فرهادی. مهدي،"بررسی نقش محیط کار بر بهداشت روانی پزشکان"،مجله اصول بهداشت رواني، سال89 ، صفحات 623-612

18.   موسوي فر. نزهت، بهداني. فاطمه، سلطاني فر. عاطفه، حبراني. پريا. " تأثيرافسردگي و اضطراب برپيامد درمان کمک باروري"، مجله زنان و مامايي ايران، 1386، 10(2)، 126-119

و) ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي خارجي:

1-  Hebrani  P, Behdani  F, Arabgol  F.  Gender differences in co morbid disorders with attention- deficit/hyperactivity disorder (ADHD). ESCAP XIII International Congress. Poster Presentation ,25 -29 August,2007, in Florence, Italy.

    2-  Hebrani  P, Arabgol  F,  Behdani  F.  Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder in preschool age children in Mashhad city of Iran. ). ESCAP XIII International Congress. Poster Presentation, 25 -29 August,2007, in Florence, Italy.

3-  Behdani  F, Hebrani  P. Evidence of familial association between attention deficit hyperactive disorder and major depressive disorder in probands of ADHD . ESCAP XIII International Congress. Poster Presentation ,25 -29 August,2007, in Florence, Italy.

Page 2

تاريخ بروز رساني : شنبه 08/05/90 ساعت 05:29

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بلوار حر عاملی، میدان بوعلی، بیمارستان آموزشی روان پزشکی ابن سینا. کد پستی: 91959 تلفن و نمابر: 37112540 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: PBSRC@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.