اخبار

نظرسنجي

نظر شما در مورد سايت مجله چيست؟

بسيار عالي 17.4%
عالي 10.2%
خوب 12.0%
متوسط 6.9%
ضعيف 53.5%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله زنان، مامائی و نازائی ایران ( 82207 )
آرشیو ( 23283 )
ارسال الکترونیکی مقالات ( 10969 )
فهرست مقالات مجله زنان مامائی و نازایی ایران، شماره نهم پاییز و زمستان 85 ( 9703 )
دستورالعمل نگارش مقالات ( 8303 )
خلاصه فارسی مقالات ( 6782 )
خلاصه فارسي مقالات ( 4878 )
فهرست مقالات دوره دهم، شماره دوم،‌ پاييز و زمستان 1386 ( 4379 )
مجله زنان، مامائي و نازايي ايران> فهرست مقالات دوره پانزدهم، شماره بیست و نهم، هفته سوم آذر 91 ( 4165 )
مجله زنان، مامائي و نازايي ايران> فهرست مقالات دوره پانزدهم، شماره اول، فروردین 91 ( 4125 )
فهرست مقالات دوره نهم، شماره اول، بهار و تابستان 1385 ( 4122 )
خلاصه فارسی مقالات ( 4077 )
هيات تحريريه ( 4032 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3557 )
درباره مجله ( 3552 )
خلاصه مقالات فارسی ( 3458 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3290 )
خلاصه فارسی مقالات ( 3163 )
خلاصه فارسی مقالات ( 3161 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3156 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3073 )
فهرست مقالات دوره يازدهم، شماره اول،‌بهار 87 ( 2920 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2886 )
خلاصه فارسی مقالات ( 2707 )
خلاصه فارسی مقالات ( 2673 )

دستور العمل نگارش مقالات

مجله زنان، مامايي نازائي ايران، طليعه جديد ونويني ناشي ازخواست بحق اساتيد، محققان، دانشمندان ومتخصصان محترم رشته هاي مختلف علوم پزشكي به ويژه همكاران ارجمند رشته هاي جراحي زنان، مامايي ونازائي داخل وخارج از كشور و ساير رشته هاي وابسته مي باشد. هدف از انتشار اين مجله، چاپ نتايج بهترين تحقيقات در زمينه ارتقاء سلامت زنان در ايران مي باشد. ضمناً برای کلیه نویسندگان دو نسخه از مجله ارسال می گردد.

انواع مقالات قابل پذيرش :

ـ‌ تحقيقي

ـ گزارش مورد

ـ مروري

ـ مقالات پژوهشي

لازم است مقالات طبق استانداردهاي بين المللي تهيه و ارسال شوند.

فرآيند ارزيابي :

مقالات نويسندگان محترم جهت اظهارنظر براي حداقل سه نفر از متخصصين مورد تأييد هيئت تحريريه ارسال و پس از تأييد نهايي و ويرايش لازم قابل چاپ خواهد بود.

هيئت تحريريه اين مجله در ويرايش جزئي، پذيرش و رد مقالات مختار است و لازم به ذكر است كه رعايت اخلاق در تحقيقات باليني يا حيواني و هم چنين حفظ منافع و اسرار بيماران و هم چنين انتقال حق مؤلف و مجوز آن الزامي است .

راهنماي نويسندگان :

از نويسندگان محترمي كه مايل هستند مقاله آن ها در اين مجله چاپ شود ، خواهشمند است نكات ذيل را در نگارش مقاله رعايت نمايند :

1) ارائه تعهدنامه نويسنده مقاله مبني بر جديدبودن مطالب ارائه شده و عدم چاپ آن در نشريه ديگر

2) مقاله به فارسي روان به صورت يك خط در ميان ( فاصله سطرها 2/1
سانتي متر) در يك روي كاغذ A4 تايپ گردد و از آوردن اصطلاحات خارجي كه معادل دقيق و پذيرفته شده در زبان فارسي دارند خودداري گردد .

3) اصل مقاله به همراه سه كپي از مقاله به آدرس مجله ارسال گردد (مقالات ارسالي عودت داده نمي شود ) .

4) مقاله پژوهشي (Original Article) بايد قسمتهاي زير را دارا باشد :

1) عنوان مقاله به فارسي و انگليسي

2) خلاصه مقاله به فارسي و انگليسي

3) مقدمه

4) مواد و روش ها

5) يافته ها

6) بحث

7) نتيجه گيري

8) سپاس گزاري

9) مراجع

10) ضمائم ( شامل شكلها، جداول، نمودارها و ... )‌

عنوان مقاله :

در صفحه اول يا صفحه عنوان مقاله نكات زير رعايت گردد :

1) عنوان مقاله بايد گويا دقيق و رسا بوده و دربرگيرنده محتوي اصلي تحقيق باشد. " عنوان مکرر " که عبارت است از خلاصه عنوان اصلی نيز ذکر شود .

2) نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان ، رتبه علمي و عنوان دانشگاهي ، نام مركز يا سازماني كه تحقيق در آن انجام شده است ، تاريخ ارسال و نشاني دقيق به همراه شماره تلفن، نمابرو پست الكترونيك ذكر گردد.

خلاصه مقاله :

خلاصه مقاله بايد حاوي حداقل150 وحداكثر250 كلمه بوده وشامل بخش هاي مقدمه وهدف، روش كار، يافته ها و نتيجه گيري باشد. در پايان خلاصه مقاله بين 3 الي 10 واژه كليدي بايد ذكر شود .

خلاصه مقاله بايد به دو زبان انگليسي و فارسي تهيه گردد .

مقدمه :

مقدمه بايد هدف از تحقيق را بيان كند. هم چنين به تاريخچه و زمينه تحقيق و مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقيق موردنظر اشاره نمايد و سؤالات بدون پاسخ از تحقيقات قبلي عنوان شود .

مواد و روشها :‌

اين بخش بايد به طور دقيق تهيه گردد. به نحوي كه تحقيق توسط محققين ديگر امكان پذير باشد. لذا در اين بخش نوع مطالعه و شيوه و ملاك هاي انتخاب نمونه ها ، نحوه جمع آوري اطلاعات ، نوع مداخله انجام شده (بر حسب نوع مطالعه) و ... بايد بيان شود هم چنين مفاهيم آماري به كارگرفته شده بايد به خوبي شرح داده شود .

يافته ها :

اين بخش بايد در قالب متن ، جدول يا نمودار بيان شود و يافته هاي تحقيق در اين قسمت بدون هيچ گونه تعبير يا تفسير ذكر گردند.

راهنماي تهيه عكس و تصاوير ، جداول و نمودارها :

1) شكل ها، جداول و نمودارها بايد در صفحات جداگانه نوشته و شماره گذاري شوند و در متن مقاله نيز به آنها اشاره شود.

2) جداول و نمودارها به زبان فارسي تنظيم شوند و داراي عنوان و زيرنويس كامل باشند (حداكثر ابعاد 12×8 سانتي متر) .

3) عكس ها و شكل هاي ارسالي بايد اصل(فتوگرافي) باشند و به صورت فتوكپي نباشند (جهت آنها نيز مشخص شود) .

بحث :

در اين بخش تعبير و تفسير يافته هاي تحقيق و يا مفهوم يافته هاي حاصل از مطالعه بيان مي شود. هم چنين بايد به محدوديت هاي تحقيق انجام شده اشاره گردد و در پايان ، كاربردهاي عملي و پيشنهادات ذكر شوند .

منابع :

منابع مورد اشاره به ترتيب ورود آنها در متن و طبق دستورالعمل ذيل شماره گذاري شده و در متن مقاله در جاي مناسب شماره منبع مربوطه در داخل پرانتز قيد گردد .

مقاله فارسي :

نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان . عنوان مقاله . نام مجله، دوره انتشار، شماره مجله (فصل انتشار. سال انتشار)، صفحه شروع و صفحه ختم مقاله .

مثال :

كاشانيان ، مريم . بررسي ميزان آنگاژمان در خانم هاي نولي پار ... . مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران ، سال دهم ، ش. 33 ، (فصل تابستان 1382) ، ص95-91 .

مقاله خارجي :

نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان ، حرف اول نام نويسنده يا نويسندگان ، عنوان كامل مقاله ، نام كوتاه شده مجله ، سال انتشار، جلد مجله (شماره مجله)، شماره صفحه شروع و ختم مقاله .

Diegmann EK, Chez RA , Danclair WG . Station in early labor in nulli parous women at term,nurse midwifery. 1995 Aug ; 40(4): 382-90.

كتاب :

نام خانوادگي نويسنده ، حرف اول نام نويسنده . عنوان كامل كتاب . شماره چاپ و ویرایش ، محل يا شهر انتشار : نام ناشر ؛ سال انتشار : صفحه شروع و ختم مطلب .

مثال :

CunninghamFG. William’s obstetrics. 21ed, New York, McGraw-Hill Com; 2001: P:58.

بخشي از يك كتاب :

نام خانوادگي نويسنده بخش . حرف اول نام نويسنده . بخش ، عنوان بخش مربوطه : كلمه In: ، نام خانوادگي نويسنده كتاب ، حرف اول نام نويسنده، عنوان كامل كتاب، شماره چاپ و ویرایش ، محل يا شهر انتشار، نام ناشر، سال انتشار و صفحه شروع و ختم مطلب.

مثال :

Stillman RJ. Endometriosis. In: Scott RJ, Disaia PhJ, Hammond chB, et al. Danforth’s obstetrics & gynecology. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & willkins; 1999: 669-676.

1) گزارش مورد (Case Report):

اين مقالات بايد شامل نوادر پزشكي ، عوارض بسيار كمياب بيماري هاي شايع و يا
پاسخ هاي غيرقابل انتظار به درمان هاي رايج بوده و گزارش آن فايده عملي در برداشته باشد و شامل خلاصه فارسي و انگليسي ، مقدمه ، توصيف مورد ، بحث و مراجع باشد. ضمناً ارسال فرم رضایت نامه از بیمار یا بیماران الزامی است .

2) مقالات مروری ( Review articles) :

نويسندگان محترمی که مقالات مروری ارسال می نمایند درصورتی پذیرفته خواهد شد که درآن زمینه صاحب نظر بوده و حداقل چند تا از منابع مقاله مربوط به خود نویسنده باشد.

مسؤوليت كامل منابع و مطالب چاپ شده برعهده نويسنده يا نويسندگان مي باشد. مجله از پذيرش و يا چاپ و ترجمه مقالاتي كه قبلاً در مجلات يا نشريات ديگر چاپ شده اند معذور است. جهت حفظ حقوق مؤلفین و محققین ، نویسنده وفرستنده مقاله مسؤولیت تمام در جهت پاسخ گوئی اعتراض شخصیت های حقیقی وحقوقی راداشته و این مجله هیچ گونه مسؤولیتی در این زمینه ندارد.

نويسندگان محترم باید مقالات ارسالی را در 4 نسخه (یک نسخه اصل با عنوان و نام نویسندگان و 3 کپی بدون نام نویسندگان) تهیه و به دفتر مجله یا با مراجعه به سایت مجله به آدرس الکترونیکی  Journal.gyn.ir@mums.ac.ir تحت wordارسال نمایند.

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 13/06/86 ساعت 06:05

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بیمارستان امام رضا، بخش زنان، طبقه دوم، دفتر مجله زنان مامایی و نازایی ایران تلفن: 8022617-0511* و تلفکس:‌8525204-0511
پست الکترونيک: Journal.Gyn.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.