آرشيو اخباردسته اخبار

مجله زنان، مامائی و نازائی ایران>شماره 9 پاییز و زمستان 85>خلاصه مقاله فارسی

تعيين سن حا ملگي بر اساس اندازه گيري سر تا نشيمن و تطبیق با قطر متوسط و حجم ساک حاملگی

نویسندگان:

حسين رضائي دلوئي

استاديار گروه راديو لوژي بيمار ستان قائم

محمود برادران رحیمی

استاديار گروه راديو لوژي بيمار ستان قائم

مقدمه: تعيين سن حا ملگي و تشخيص اختلال رشد جنين بر اساس اندازه گيري پا را متر هاي سونوگرافيك جنين ميسر ميشود. بهتر ين پارا متر براي تعيين سن حاملگي در سه ماهه اول اندازه گيري سر تا نشيمن (CRL) است. اين مطالعه با هدف بررسي ار تباط اندازه سر تا نشيمن (CRL) و سن جنين در گروهي از زنان باردار ايراني كه پريود منظم و مشخصي داشتند محاسبه و مقا يسه آن با جدولهاي موجود انجام شده است .بعلاوه ارتباط آن با حجم و قطر متوسط ساك حا ملگي (MSD) نيز مشخص شده است. روش كار: این مطالعه توصیفی از سال 83-1379 در بیمارستان سینا مشهد انجام شده است. در 417 حا ملگي يك قلو كه زما ن اولين روز آخرين عادت آنها (LMP) مشخص و دوره پريود منظمي داشتند و برای سونوگرافی اندازه هاي سر تا نشيمن (CRL)، حجم و قطر متوسط ساك حاملگي محا سبه و نتيجه در برنامه آماري SPSS براي ويندوز ثبت شدند. جدولها و مطا لعات آماري از داده هاي فوق براي حا ملگي هاي كه اندازهCRL بين 6 تا 60 ميليمتر داشتند و عوا رض حاملگي مشخصي نداشتند بدست آ مد. نتایج: بيشتر ين ار تباط بين CRL وسن حا ملگي مشا هده شد.(0001/00< p و935/0 R= ) و95% موارد بين86/4 ± روز بو دند . منا سبتر ين معادله رگرسيون براي محاسبه سن جنين بصورت زير بدست آ مد :

(CRL) 080/0 (CRL)610/1 +822/5 = سن حا ملگي بر اساس هفته

جدولي بر اساس يا فته هاي بدست آمده براي CRL تهيه شد كه با جدول رابینسون و هادلاک و جدول مقايسه شدند. ارتباط خطيمفهوم داري بين قطر متوسط ساك حا ملگي MSD)) (0001/0 p< 886/0 = R) و حجم سا ك حاملگي. (0001/0 p< 814/0 = R) وجود داشت.

نتيجه گيري: تفاوت مهمي در اندازه CRL و سن حا ملگي نسبت به جداول متداول اروپا ئي و امريکائي بکار رفته در دستگا های اولترا سو ند مشا هده نشد بهتر ين زمان بر اي تعيين سن جنين بر اساسCRL كه كمترين انحراف معيار را داشت 8 تا 12 هفتگي بود .

کلمات كليدي: اندازه سر تا نشيمن جنين (CRL)، اولين روز آخر ين پر يود (LMP)، قطر متوسط ساك حاملگي (MSD)، تست رگرسيون  

 

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 20/10/85 ساعت 11:47

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بیمارستان امام رضا، بخش زنان، طبقه دوم، دفتر مجله زنان مامایی و نازایی ایران تلفن: 8022617-0511* و تلفکس:‌8525204-0511
پست الکترونيک: Journal.Gyn.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.