آرشيو اخباردسته اخبار

مجله زنان، مامائی و نازائی ایران>شماره 9 پاییز و زمستان 85>خلاصه مقاله فارسی

 

مقایسه مفنامیک اسید و ترانس امیک اسید در درمان هیپرمنوره در شهرستان يزد (83-1382)

نویسندگان :

لیلی سخاوت

استاد یار گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پژشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

فاطمه زارع طزرجانی

استاد یار گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پژشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

محمد علی کریم زاده میبدی

استاد گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پژشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

مقدمه:خونریزی شدید هنگام قاعدگی عارضه ای است که حدود 5% از زنان رادر سن 49-30 سالگی مبتلا میکند مطالعات اخیر نشان داده پدیده فیبرینولیزو اختلال در پروستاگلاندینها در ایحاد آن نقش دارد.هدف از اين مطالعه مقايسه اثر مفناميک اسيد و ترانس اميک اسيد در درمان هيپرمنوره در زنان مي باشد.

روش کار: این مطالعه کار آزمایی بالینی به صورت دو سو کور در سال 83-1382 روی مراجعین به درمانگاههای زنان شهرستان یزد با شکایت خونریزی شدید قاعدگی (هیپر منوره) انجام شده است.
نمونه هاي مورد بررسی 75 زن در سن 49- 25که به طور تصاد فی به دوگروهتقسیم شده اند به گروه اول (36نفر) ازروز اول قاعدگی تا روز پنجم 500 میلی گرم مفنامیک اسید هر 8 ساعت وبه گروه دوم (39 نفر) که از روز اول تاپنجم قاعدگی 500 میلی گرم ترانس امیک اسید هر 6 ساعت تحویز شد درمان در هر دو گروه به مدت سه دوره ادامه یافت. مدت خونريزي تخمين ميزان خونريزي(به وسيله تعداد نوارهاي مصرف شده) و ساير موارد بررسي شد. اطلاعات جمع آوری شده در پرسشنامه با استفاده از آمار توصيفي و جداول توزيع فراواني و نرم افزار آماری SPSS وتوسط آزمون آماری مجذور کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد.

نتایج: خونریزی قاعدگی در گروه اول به میزان 20%ودر گروه دوم به میزان 50% کاهش یافت.(P=0.001.) دوره قاعدگی در هر دو گروه یکسان بود وتغییری نکرد .

نتیحه گیری: ترانس امیک اسید که در زمان قاعدگی استفاده شود بدون عارضه وموثر است ومیتواند درمان دارویی هیپرمنوره قبل از تصمیم گیری جهت هیسترکتومی باشد.

کلمات كليدي: هيپزمنوره، ترانس امیک اسید، مفنامیک اسید

تاريخ بروز رساني : يكشنبه 17/10/85 ساعت 23:06

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بیمارستان امام رضا، بخش زنان، طبقه دوم، دفتر مجله زنان مامایی و نازایی ایران تلفن: 8022617-0511* و تلفکس:‌8525204-0511
پست الکترونيک: Journal.Gyn.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.