آرشيو اخباردسته اخبار

مجله زنان، مامائی و نازائی ایران>شماره 9 پاییز و زمستان 85>خلاصه مقاله فارسی

ارتباط علائم يائسگي با شدت افسردگي زنان يائسه

زهرا شجاعیان*

کارشناسی ارشد مامایی، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان

زهرا عابدیان

کارشناسی ارشد مامایی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

نغمه مخبر

روانپزشک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سید رضا مظلوم

کارشناسی ارشد پرستاری، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

مقدمه: بدنبال قطع قاعدگی و یائسگی علائمی همچون گرگرفتگی، عرق شبانه، ازدست رفتن توده استخوانی، آتروفی واژن، و در طولانی مدت افزایش خطرات قلبی عروقی و احتمالا افسردگی رخ می دهدعلائم یائسگی از علائمی هستند که می توانند فرد را مستعد افسردگی سازند اما ارتباط علائم یائسگی با شدت افسردگی مورد سئوال است از اینرو این پژوهش با هدف تعیین ارتباط علائم یائسگی با شدت افسردگی زنان یائسه انجام گرفت.

مواد وروشها:این مطالعه توصیفی که در سال 1382 در درمانگاه زنان و یائسگی بیمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج) انجام شده است. 60 زن یائسه مراجعه کنندهبه کلینیکهای فوق که سابقه عمل جراحی برداشتن رحم و تخمدانها، سابقه بیماری روانی در حال و گذشته، بیماری جسمی مزمن، و استعمال مواد مخدر و سیگاردر حال حاضر نداشتند و تمایل به شرکت در این پژو هش را داشتند مورد مطالعه قرار گرفتند. و از کلیه زنان در بدو ورود به مطالعه از جمله اندازه گیری اندکس توده بدن، فشار خون، درخواست آزمایشات روتین، معاینه لگنی و معاینه پستان بعمل آمد، پرسشنامه افسردگی بک توسط زنان مورد مطالعه تکمیل گردید. در صورت دارا بودن نمره 9 و بالاتر از پرسشنامه افسردگی بک، بعنوان حد پایه افسردگی در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای تی دانشجویی، همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یکطرفه تحلیل شد.

نتایج:نتایج نشان داد میانگین نمره افسردگی در زنان (94/7± 43/19) و میانگین طول مدت آمنوره (8/4± 6/36) بود. از مجموع60 نمونه 8/26 درصد افسردگی مرزی, 8/26 درصد افسردگی خفیف ,8/26 درصد افسردگی متوسط و3/14 درصد افسردگی شدید داشتند. 5/62 درصد افراد گرگرفتگی، 2/73 درصد درد استخوان، 8/26 درصد درد پستان، 1/41 درصد سردرد، 9/67 درصد کرختی انگشتان، 1/57 درصد زبرشدن پوست، 4/46 درصد بی اختیاری ادرار، 6/19 درصد سوزش ادرار، 1/22 درصد درد زمان مقاربت را گزارش کرده و 3/64 درصد از کاهش میل جنسی نسبت به قبل از یائسگی شاکی بودند. ارتباط معنی داری بین میانگین نمره افسردگی و شدت افسردگی بر حسب وجود علائم افسردگی یافت نشد بجز سوزش ادرار ، نمره افسردگی در افرادی که سوزش ادرار نداشتند در مقایسه با افراد شاکی از سوزش ادرار به طور معنی داری بالاتر بود. (47/20در مقابل 18/15) .

نتیجه گیری:بر اساس نتایج پژوهش علائم ایجادشده در زنان یائسه در نتیجه یائسگی بر شدت افسردگی زنان یائسه اثر ندارد لذا پیشنهاد می گردد مطالعه در سطح وسیعتر و با در نظر گرفتن سایر عوامل مستعد کننده افسردگی انجام گردد.

کلمات کلیدی :افسردگی، یائسگی، علائم یائسگی

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 21/10/85 ساعت 23:05

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بیمارستان امام رضا، بخش زنان، طبقه دوم، دفتر مجله زنان مامایی و نازایی ایران تلفن: 8022617-0511* و تلفکس:‌8525204-0511
پست الکترونيک: Journal.Gyn.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.