اخبار

نظرسنجي

اطلاع رساني سايت در بخشهاي مختلف را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

عالي است 56.0%
خوب است 18.8%
در حد خوب است 2.8%
متوسط است 3.6%
در حد متوسط است 18.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 549204 )
دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ( 156231 )
دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ( 156041 )
سوالات رايج در مورد شير خشک ( 123811 )
تحصيلات تكميلي عناوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ( 102193 )
راهنماي نگارش پايان نامه ( 87301 )
تحصيلات تكميلي ( 40216 )
هيئت علمی ( 40214 )
دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 32850 )
واریکوسل ( 31805 )
گروه های آموزشی ( 27746 )
مقالات چاپ شده گروه مامايي ( 25281 )
آموزش ( 25196 )
كارشناسي ارشد تحصيلات تكميلي ( 24737 )
كتابخانه ( 24712 )
طرح درس ( 22632 )
امور دانشجويی فرهنگی ( 20785 )
رياست ( 19446 )
پايان نامه هاي در دست اجرا مقطع كارشناسي ارشد ( 16925 )
مجله دانشكده ( 16580 )
اطلاعات رشته ها ( 16278 )
دانشجويان جديد ( 15973 )
آموزش مجازي ( 14932 )
گروه فوريت هاي پزشكي ( 14537 )
کارنامه خديوزاده ( 14234 )

دکتر عباس حیدری
                                                 
دانشيار گروه پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 

آدرس: مشهد، خیابان ابن سینا، دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن: 8548884- 0511
نمابر:
8597313 - 0511
 
 
دکتری (پرستاري): دانشگاه علوم پزشکي تبريز، دانشکده پرستاري و مامايي، 1383-1378.
دوره تکميلي Ph.D (تحقيق کيفي): دانشگاه سيتي (CITY UNIVERCITY) لندن، ژوئن تا دسامبر 2003.
فوق ليسانس (پرستاري داخلي-جراحي): دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، 1373-1370.
ليسانس (پرستاري): دانشکده علوم پزشکي سبزوار، 1370-1366. 

عنوان رساله دکتری (Ph.D): تجارب فارغ التحصيلان پرستاري در جريان گذر از نقش دانشجويي به نقش حرفه اي در ايران.
عنوان پايان نامه فوق لیسانس: بررسي مقايسه اي دقت تکنيکهاي غيرتهاجمي اندازه گيري فشار خون در بيماران بعد از جراحي قلب بستری در بخش ICU بيمارستان قائم (عج) مشهد، 1373. 

 الف) مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي (3 سال اخیر)
 
 Heydari A., Farzad, M., Ahmadi Hosseini, H. Comparing inspiratory resistive muscle training with incentive spirometry on rehabilitation of COPD patients. Rehabilitation Nursing. (Early view- doi: 10.1002/rnj.136)
 
 Ildarabadi E; Karimi Moonaghi H; Heydari A; Taghipour A; Abdollahimohammad A; Arbabisarjou A. Teaching methods in community health nursing clerkships: Experiences of health care staff in Iran. Journal of Educational Evaluation for Health Profession. 2014; 11: 25. 

 Mirhaghi A, Heydari A, Mazlom R, Hasanzadeh F. Reliability of the Emergency Severity Index: Meta-analysis. Sultan Qaboos University Medical Journal. February 2015, 15 (1): e71-77.

 حيدری، عباس؛ صادق نژاد، مليحه. برون‌دادهای پژوهشی پايان‌نامه‌های کارشناسی ارشد پرستاری و سطوح شاهدمحوری آنها. مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 14، شماره 10، دی 1393، صفحات 887-879.

 Heydari A, Ziaee ES, Gazrani A. Relationship between Awareness of Disease and Adherence to Therapeutic Regimen among Cardiac Patients. IJCBNM. 2015; 3 (1): 23-30.

 حيدری، عباس؛ مشکين يزد، علی؛ سودمند، پروانه. تحليل مفهوم انگ (استيگما) بيماري روانی.مراقبتهاي نوين، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشکی بيرجند، دوره 11، شماره 3، 1393، صفحات 223-218.

 حيدری، عباس؛ عصاررودی، عبدالقادر. كيفيت گزارش مطالعات كوهورت پرستاري و مامايي براساس بيانيه STORBE. حيات، مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دوره 20 ، شماره 3، 1393، صفحات 73-60.
 
 Heydari A., Emami Zeydi A. Barriers to and Facilitators of Research Utilization among Iranian Nurses: A Literature Review. Journal of Caring Sciences, December 2014, 3(4), 265-275. Doi: 10.5681/jcs.2014.029
 
 Heydari A, Mazloum SR, Ranjbar H, Scurlock-Evans L. A Study of Iranian Nurses’ and Midwives’ Knowledge, Attitudes, and Implementation of Evidence-Based Practice: The Time for Change Has Arrived. Worldviews on Evidence-Based Nursing,  October 2014, 11 (5), 325-31. (DOI: 10.1111/wvn.12052)
 
 Heydari A, Khorashadizadeh F. Pender’s health promotion model in medical research. Journal of Pakistan Medical Association, September 4014, 64 (9), 1067-74.
 
 حيدری، عباس؛ شکوهی­طرقی، الهه.تأثير برنامه آموزشی-توجيهی بر خودپنداره حرفه­ای دانشجويان مقطع کارشناسی پرستاری. مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 14، شماره 5، شهريور 1393، صفحات 494-483.
 
 حيدری، عباس؛ سودمند، پروانه؛ حاجی آبادی، فاطمه؛ آرمات، محمدرضا؛ راد مصطفی. بررسی علل و راهکارهای فاصله تئوری و عمل در پرستاری از ديدگاه آموزش: يک مطالعه مروری. مجله توسعه آموزش در علوم پزشكي، تابستان 1393، دوره 7، شماره 14، صفحات 85-72.
 
 Heydari A, Rad M, Ghasemi MR, Torkmannejad Sabzevari M, Rad M. Challenges Ahead of Emergency Medical Technician Graduates in the Workplace in Iran. Journal of Allied Health, Summer 2014, 43(2): e19-e24.
 
 حيدري، عباس؛ صالحيان، مريم. مفهوم مراقبت: يک مرور تلفيقي. مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره 12، شماره 2، ارديبهشت 1393، صفحات 135-129.
 
 مهدي زاده، سيد موسي؛ حيدري، عباس. سهم پرستاري ايران در توليدات علمي يک دهه اخير (2012-2003) در پايگاه استنادي علم سنجی. فصلنامه مديريت ارتقاي سلامت، دوره 3، شماره 2، بهار 1393، صفحات 33-25.
 
 Heydari A., Emami Zeydi A. Is gastric residual volume monitoring in critically ill patients receiving mechanical ventilation an evidence-based practice? Indian Journal of Critical Care Medicine, April 2014; 18 (4): 259-60. (DOI:10.4103/0972-5229.130588)
 
 حيدري، عباس؛ آهنچيان، محمدرضا؛ مهدی­زاده، سيدموسی. بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محيط کار موثر بر آن در اعضای هيات علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال 1391. فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار، دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحات: 27-17.
 
 Heydari A, Emami Zeydi A. Can Family History Be Used As a Predictor in Patients with Suspected Acute Appendicitis at the Emergency Department? Bull Emerg Trauma. 2014; 2(2): 99-100.
 
 Yaghobinia, F.; Heydari, A.; Latifnejad, R. Seeking a progressive relationship for learning: A theoretical scheme about the continuity of student-educator relationship in clinical nursing education. Japan Journal of Nursing Science, 2014, 11 (1): 65-77. (DOI: 10.1111/jjns.12005)
 
 Heydari, A; Dashtgard, A; Emami-moghadam Z. The effect of Bandura's social-cognitive theory implementation on addiction quitting of clients referred to addiction quitting clinics. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, January- February 2014, 19 (1): 19-23.
 
 حيدری، عباس؛ راد، مصطفی. بررسی صحت شيوه پژوهش مقالات مداخله ای آموزش پزشکی، منتشر شده در مجلات مصوب داخلی طی سال های 1384 تا 1391. گامهای توسعه در آموزش پزشکی، دوره 10، شماره 4، زمستان 1392: صفحات 348-341.
 
 Heydari, A; Yaghobinia, F; Latifnejad Roudsari, R. Supportive Relationship: Experiences of Iranian Students and Teachers concerning Student-Teacher Relationship in Clinical Nursing Education. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, November-December 2013, 18 (6): 467-74.
 
 Ildarabadi, E; Karimi Moonaghi, H; Heydari, A; Taghipour, A. The Process of community health nursing clinical clerkship: A grounded theory. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, November-December 2013, 18 (6): 457-62.
 
 منظري، زهرا سادات؛ محمدي، عيسي؛ حيدري، عباس. نقش کيفيت خدمات درمانی و مراقبتی در تسهيل تصميم گيری و رضايت به اهدای عضو در خانواده بيماران مرگ مغزي: يک مطالعه کيفي. مجله مراقبت مبتني بر شواهد، دوره سوم، شماره 8، پاييز 1392: صفحات 32-19.
 
 Heydari A.; Mazloum S.R.; Karimi Moonaghi H.; Mojalli M.; Hosseini Shahidi L.; Namdar Areshtanab H. Educational challenges ahead of nursing from the perspective of faculty members of Mashhad University of Medical Sciences. Journal of Advances in Medical Education and Professionalism, 2013; 1(4):125-128.
 
 حيدري، عباس؛ عليزاده، بتول، مظلوم، سيد رضا. تأثير برنامه پرسپتورشيپ بر مهارت باليني دانشجويان كارشناسي پرستاري. مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکی، جلد 13، شماره 7، مهر 1392، صفحات 600-588.
 
 Ildarabadi E.; Karimi Moonaghi, H.; Heydari A.; Taghipour A. The Nursing Students Perception of the Community Health Nursing Training: A Grounded Theory Study. Life Science Journal, 2013, 10(5s): 6-11.
 
 Karimi Moonaghi, H.; Heydari A.; Taghipour A.; Ildarabadi E. Challenges of Community Health Nursing Education in Iran. IJCBNM, 2013; 1(1): 62-68.
 
 حيدري، عباس؛ يعقوبي نيا، فريبا؛ لطيف نژاد رودسري، رباب. تعامل گرايي نمادين در گراندد تئوري: ديدگاهي براي تبيين ارتباط استاد و دانشجو در آموزش باليني پرستاري. مجله تحقيقات کيفي در علوم سلامت، سال اول، شماره 4، 1391، صفحات 309-298.
 
 منظری، زهرا سادات؛ محمدی، عيسی؛ حيدری، عباس. عوامل مؤثر بر تصميم گيري خانواده هاي بيماران مرگ مغزي در اهداي عضو: يک مطالعه کيفي. فصلنامه پايش، سال يازدهم، شماره ششم، آذر و دی 1391، 925-913.
 
 توفيقيان، طاهره؛ راد، مصطفی؛ حيدری، عباس. بررسي مقايسه اي علائم باليني و نشانه هاي همراه سكته قلبي حاد در مردان و زنان مراجعه كننده به بيمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج) مشهد. فصلنامه پرستاري داخلي - جراحي ، سال اول، شماره 1، پائيز 1391 ، صفحات 42-37.
 
 Heydari A.; Sharifi H.; Salek R. Effect of Oral Cryotherapy on Combination Chemotherapy-induced Oral Mucositis: A Randomized Clinical Trial. Middle East Journal of Cancer, 2012, 3 (2&3): 55-64.
 
 Manzari, Z.S.; Mohammadi, E.; Heydari, A.; Aghamohammadian Sharbaf, H.R.; Modabber Azizi, M.J.; Khaleghi, E. Exploring families' experiences of an organ donation request after brain death. Nursing Ethics, 2012, 19 (5): 654-665
 
 حيدری، عباس؛ مظلوم، سيد رضا؛ ايلدرآبادی، اسحاق. جايگاه پرستاری در نظام عرضه خدمات سلامتی در ايران: مقاله مروری. پژوهش پرستاری، دوره هفتم، شماره 25، تابستان 1391: صفحات 44-37.
 
 Manzari, Z.S.; Mohammadi, E.; Heydari, A.; Aghamohammadian Shearbaff, H.R.; Modabber Azizi, M.J.; Khaleghi, E. Exploring the Needs and Perceptions of Iranian Families Faced with Brain Death News and Request to Donate Organ: A Qualitative Study. International Journal of Organ Transplantation Medicine, 2012, 3(2): 92-100. 
 
حبيبی، رحيم؛ کارشکی، حسين؛ دشتگرد، علی؛ حيدری، عباس؛ طلايی، علی. رواسازی و تعيين پايايی پرسشنامه خودکارآمدی ترک اعتياد برامسون. مجله پژوهشی حکيم، دوره پانزدهم, شماره اول، بهار 1391: صفحات 59-53.
 
 عباس زاده، عباس؛ سابقی، حکيمه؛ حيدری، عباس؛ برهانی، فريبا. تاثير برنامه آموزش مداوم بر دانش، نگرش و عملکرد گزارش نويسی پرستاران. مجله مراقبت مبتنی بر شواهد، دوره دوم، شماره 1، بهار 1391.
 
 احراری، شهناز؛ حيدری، عباس؛ واقعی، سعيد. نقش مد خودپنداره ی الگوی سازگاری روی در تبعيت از رژيم غذايي در مبتلايان به نارسايي قلب. افق دانش: فصلنامه ي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، دوره ي17، شماره ي 4، زمستان 1390، صفحات 24-18.
 
 منظری، زهرا سادات؛ محمدی، عيسی؛ حيدری، عباس؛ آقامحمديان شعرباف، حميد رضا؛ مدبر عزيزی، محمد جعفر؛ خالقی، ابراهيم. تجربه خانواده بيماران مرگ مغزی کانديد درخواست اهدای عضو: يک مطالعه کيفی. مجله اخلاق و تاريخ پزشکی، دوره 4، شماره 6، آذر 1390: صفحات 74-63.
 
Heydari, Abbas, Ahrari, Shahnaz, Vaghee, Saeed. The Relationship Between Self-concept and Adherence to Therapeutic Regimens in Patients With Heart Failure. Journal of Cardiovascular Nursing, 2011, 26(6): 475-480.
 
Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.