اخبار

نظرسنجي

دوست دارید چه مطالبی در سایت قرار گیرد؟

اطلاعات کلی مرکز تحقیقات 3.3%
اخبار همایش های جدید 6.6%
اخبار تحقیقات در حال انجام 12.3%
اطلاعات آموزشی در مورد پزشکی هسته ای 46.7%
همه موارد 30.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای ( 44722 )
cvاعضا ( 3855 )
کتابهای مرجع و مجلات موجود در کتابخانه مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای ( 3836 )
کاربرد انرژی هسته ای ( 3788 )
اعضاي هیئت موسس ( 3744 )
معرفی مرکز ( 3559 )
لیست مجلات پزشکی هسته ای ( 2889 )
اعضای شورايعالي ( 2868 )
اهداف پژوهشی ( 2612 )
تماس ( 2549 )
اهداف آموزشی ( 2484 )
اهداف راهبردی ( 2427 )
مقالات مركز ( 2414 )
تجهيزات مركز ( 2375 )
اعضای شوراي عالي مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای ( 2303 )
طرحهای در دست اجرا ( 2292 )
رئیس مرکز ( 2240 )
خدمات مركز ( 2194 )
داوطلب شرکت در طرح های تحقیقاتی ( 2169 )
طرحهای مرکز تحقیقات ( 2130 )
لینکهای مفید ( 2122 )
برنامه های درمانی ( 2082 )
وقایع مهم در پزشکی هسته ای ( 2010 )
همکاري در انجام طرح هاي تحقيقاتي ( 1887 )
کارگاههای برگزار شده ( 1887 )

مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای>وقایع و حوادث مهم در پزشکی هسته ای

تــــاريخ حوادث و وقايع مــهم در پزشكي هسته اي :

1896 هنري بكرل اشعه مرموز ساطع شده از اورانيوم را كشف كرد.
1897 ماري كوري اين تابش مرموز را راديواكتيوينه ناميد.
1901 هنــري الكـــسا نــــدر دانــــلوس و يوگن بلاچ ، راديوم را در تماس با ناراحتي پوستي توبركولوز قرار دارند.
1903 الكــــــســــاندر گراهـــامبل, جاگذاري منبع اورانيوم در داخل و يا نزديكي بافت تومورال را پيشنهاد نمود.
1913 فــــردريــــك پــــروســچر ، براي اولين بار مطالعه درمان بيماريهاي مختلف را بتوسط تزريق ور يدي اروانيوم را بنيان نهاد.
1924 جرج. د. هوسي ، كريستينسن و لومـــــهولت ، اولين رديـــــــاب راديواكتيو ( 210 Pb و 210 Bi ) را بر روي حيـــــــوانات آزمايش نمودند.
1932 ارنست لارنس و استانلي ليوينگستون ، اولين ذره را بدون استفاده از ’’‌ ولـــتاژ هاي بالا و بواسطه شتاب دادن يونهاي نوري توليد نمودند. اين اولين گام در توليد مقادير قابل توجه راديو نوكلو ئيدها بود.
1936 جان لارنس و برادرش ارنست ، اولين كاربرد كلينيكي راديو نوكلو ئيدهاي خاص را در درمان لوسمي بوسيله P 32 بنيان نهادند.
1937 جان ليـــــوينگود ، فــرد فيــــــــر برادر و گليــــن سيبورگ ، 59 Fe را كشف كردند.
1939 اميليو سگره و گلين سيبورگ تكنسيم m 99 را كشف كردند.
1940 راكفلر ،اولين سيكلو ترون را جهت توليد راديوايزوتوپهاي ويژه پزشكي در دانشگاه واشنگتن اختصاص داد.
1946 ســـا مو ئل. ام. ســـــدلــــــين لئــــو. د. مارينــــلي و اليــــــنور اشري , يك بيمار با سرطان تيروئيد را با 131 I درمان كردند.
1947 بنـــديكت كا سن يد راديواكتـــــــيو را جهت تشخيـــــــص و افتراق ندولــــــــهاي بد خيم و خوش خيم تيروئيد بكار برد.
1948  آزمايشگاه ابت, استــفاده از راديو ايزوتوپها را آغاز نمود.
1950 ك. آر. كــــريســــپل و جان. پ. استراسلي، سرم آلبومين انساني نشاندار شده با I 131 را براي تصويربرداري از حجم خون داخل قلب استفاده نمودند.
1951 سازمان دارو و غذاي آمريكا ( FDA ), استفاده از I 131 را براي بيماريهاي تيروئيد تأييد نمود. اين اولين مصوبه FDA در رابطه با راديو ايزوتوپها بود.
1953 گوردن براونل و اچ. اچ. سويت يك آشكارساز پوزيــــــــتروني را، بر اساس شناسايي فوتـــــونهاي حاصل از پديده فنا و شمارش برخــــوردهاي حاصل ساخت.
1954 ديويد كول ، يك سيستم ثبت فوتوني را براي اسكنــينگ ( Scanning ) راديو نــــــوكلئيــــــدها اختراع كرد. اين پيشرفت پزشكي هســـــته اي را هم جهت با راديــــــولوژي به سمت پيشرفتهاي بيـــــشتر هدايت نمود
1955 ركس هاف, ميزان خروجي قلب را با استفاده از سرم آلبومين انساني نشاندار شده با 131 I اندازه گيري نمود.
1958 هــال انگـــــر ( Hal Anger) دوربين سنتيلا سيون را اختراع نمود. بــــدينوسيله تصويربرداري ديناميك نيز در پزشكي هسته اي مقدور گشت.
1960 لوئيس. ج. استا نگ و پاؤل( جيم) ريچارد ، دز آگهي فروش ژنراتـــــــــورهاي تكنسيـــم m 99 و ديگر ژنراتـــــورهاي ساخت آزمــــــــايشگاه ملــي بروك هــــــون (Brookhaven) را تبليغ كردند.
تا آن زمان هنوز تكسنيم m 99 در پزشكي هسته اي استفاده نشده بود.
1962 ديويد كول ،بازسازي تصاوير توموگرافي نشر شده را ابداع نمود. بعدها اين روش SPECT, PET نام گرفت.
تعميم اين روش در راديولوژي همان CT مي باشد.
1963 تنظيم ملزومات و قوانين داروهاي جديد مرتبط با راديو داروها را به سازمان انرژي اتمي واگذار نمود.
1969 سي. ال. ادوارد( ( C.L. Edwards تجمع 67 Ga را در سرطان گزارش نمود.
1970 اعلام نمود كه با توجه به كاربردهاي اين مواد، راديـــــــو داروها را مي توان با عنوان دارو خطاب نمود. ايـــــن روند تا ژوئن 1977 كاملاً جا افتاد.
1971 ¬ سازمان پــــزشكي آمريكا , پزشـــكي هسته اي را به عنوان يكي از شاخه هاي طب به رسميت شناخت.
1973 اچ ويلــــــــيـــــــــام استـــــراس ، تست ورزش را بعنوان اسكن ميوكارد معرفي نمود.
1976 جان كـــيز اولين دوربين SPECT را طراحي نمود و رونالد جازاك اولين هــد ( Head ) دوربين SPECT را طراحي كرد.
1978 ديـــــــويـــد گــــــــلدنبـــــــرگ, از آنتي بادي هاي نشاندار شده با مواد راديواكتيو جهت تصويربرداري از تومورها استفاده نمود.
1981 جــي. پـــــي. مـــچ ( J.P. Mach) آنتي بادي هاي تك كلني نشاندار شده با مواد راديواكتيو را جهت تصـــــويربرداري از تومورها بكار برد.
1982 استيو لارسون و جف كاراسكو ايلو ،بيـــــــماران سرطاني ملانـــــوماي بد خــــيم را با آنتـــــي بادي هاي تك كلني نشاندار شده با I131 تحت درمان قرار داد.
1989 اولـــــين راديو داروي پـوزيترون را جهت تصويربرداري پرفيوزن ملانوما تصويب نمود.
1992 اولين راديو داروي آنتـــي بادي تك كلني را جهت تصــــويربـــرداري از تومور تصويب كرد.

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 23/06/89 ساعت 06:08

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد- بیمارستان قائم (عج)- طبقه منهای یک- بخش پزشکی هسته ای- مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای - تلفن: 8400494-0511 نمابر:
پست الکترونیک:nmrc@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.