اخبار

نظرسنجي

مهمترین دلیل رکود در فعالیتهای پژوهشی در کشور ما چیست؟

عدم تخصیص بودجه کافی به پژوهش 23.9%
عدم وجود فرهنگ پژوهش محوری در جامعه 15.5%
کاربردی نبودن نتیجه پژوهشهای انجام شده 31.0%
وابسته بودن پژوهشگران به بودجه دولتی 11.3%
عدم حمایت کافی از پژوهشگران 18.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مرکز تحقيقات جراحي عروق و اندو وسکولار ( 29434 )
دكتر مدقق ( 4507 )
آموزش پژوهش انتخاب ژورنال مناسب برای سابمیت مقالات ( 3778 )
دكتر پزشكي راد ( 3372 )
اعضاي مركز ( 2994 )
رزومه دکتر مدقق ( 2940 )
رزومه دكتر كاظم زاده ( 2923 )
رزومه دکتر کاظم زاده صفحه دوم ( 2870 )
دکتر حسن راوری ( 2861 )
دكتر كاظم زاده ( 2692 )
رزومه دکتر مدقق 3 ( 2552 )
دكتر ناظميان ( 2523 )
دكتر راوري ( 2176 )
دكتر معتمدالشريعتي ( 2139 )
دكتر داريوش حميدي ( 2069 )
دكتر سيد عليرضا بامشكي ( 1993 )
رزومه دکتر مدقق 2 ( 1979 )
هیات موسس مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار مشهد ( 1925 )
واحد بورگر مركز تحقيقات جراحي عروق اندوواسكولار ( 1860 )
رئیس مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار مشهد ( 1855 )
شورای عالی مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار ( 1725 )
اولويتهاي پژوهشي مركز تحقيقات جراحي عروق و اندوواسكولار ( 1637 )
واحد لنف ادم مركز تحقيقات جراحي عروق و اندوواسكولار ( 1624 )
رزومه دکتر مدقق 4 ( 1621 )
ماموریت مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار مشهد ( 1552 )

  

20

17460

بررسي عملکرد مرکز اورژانس تهران در رابطه با بيماران ترومايي با تاکيد بر شاخص هاي اصلي متوسط زمان انتقال و ميزان بهره وريد بيماران از ALS و BLS و مقايسه يافته ها با مقادير استاندارد جهاني

عارف سجاده چي

بهمن سيار رودسري

دکتري پزشکي عمومي

21

17515

بررسي مرگ و مير هاي متعاقب تروما در بيماران ارجاع شده به بيمارستانهاي سينا ، شهداي تجريش ، فياض بخش از خرداد 1375 تا تير 1376

مهرزاد غلامپور – اسدا... شاکري

دکتري حرفه اي پزشکي

22

------

مقايسه کارکرد (Patency Rate) و عوارض (Complication) يکساله در Bridge Fistule افراد دياليزي بر اساس قطر گورتکس (SIZE) در بخش جراحي عروق بيمارستان سينا طي سالهاي 1378-1379

فيض ا... نيازي شهرکي

دکتري تخصصي جراحي عمومي

23

------

بررسي اپيدميولوژيک و محاسبه احتمال بقا بر حسب شدت تروما ، در بيماران تروماتيک بستري در سه بيمارستان سينا ، شهدا، فياض بخش ، 1376-1375

مرتضي عبدالهي

دکتري تخصصي پزشکي اجتماعي

24

17071

بررسي تروماي قفسه سينه در بيماران ترومايي مراجعه کننده به بيمارستانهاي سينا ، شهيد فياض بخش و شهداي تجريش تهران در دوره يکساله ارديبهشت 1375 الي ارديبهشت 1376

فرنام عجميان – فرشاد اسکندري

دکتري حرفه اي پزشکي

25

------

بررسي اپيدميولوژيک و محاسبه احتمال بقا بر حسب شدت تروما ، در بيماران تروماتيک در سه بيمارستان سينا ، شهدا ، فياض بخش ، 1375-1376

مرتضي عبدالهي

دکتري تخصصي پزشکي اجتماعي

26

--------

بررسي موارد لاپاراتومي در بيماران ترومايي مراجعه کننده به بيمارستانهاي سينا ، فياض بخش و شهداي تجريش در سالهاي 1376-1375

فريبا جهانگيري

دکتري تخصصي در رشته جراحي عمومي

27

1489

بررسي شيوع سني و فراواني انواع توده هاي خوش خيم پستان در بيمارستان شهداء تجريش

مهران احساني

دکتري پزشکي

28

1436

نتايج تايمکتومي در اطفال زير 15 سال مبتلا به مياستني گراويس طي 10 سال گذشته در بيماران شهداء تجريش

علي رعيت نوش آبادي

دکتري پزشکي

 
 سوابق تدريس:
 

رديف

نام درس

گروه آموزش گيرنده

زمان تدريس

نوع درس

1

انسداد آئورت و ايلياك – فمورو پوپليته

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 82-81

جراحي نظري

2

آنوريسم آئورت و عروق محيطي و احشائي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 82-81

جراحي نظري

3

عروق احشائي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 82-81

جراحي نظري

4

آمبولي شرياني – هيپرتانسيون پورتال

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 82-81

جراحي نظري

5

تروماتيسم گردن – بيماريهاي عروق مغزي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 82-81

جراحي نظري

6

انسداد آئورت و ايلياك – فمورو پوپليته آل

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 83-82

جراحي نظري

7

انسداد عروق احشائي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 83-82

جراحي نظري

8

آنوريسم آئورت و عروق محيطي و احشائي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 83-82

جراحي نظري

9

بيماري بورگر و آنژيواسپاتيک

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 83-82

جراحي نظري

10

آمبولي شرياني

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 83-82

جراحي نظري

11

انسداد آئورت و ايلياك – فمورو پوپليته آل

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 83-82

جراحي نظري

12

عروق احشايي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 83-82

جراحي نظري

13

آنوريسم آئورت و عروق محيطي و احشايي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 83-82

جراحي نظري

14

آمبولي شرياني – هيپرتانسيون پورتال

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 83-82

جراحي نظري

15

تروماتيسم گردن – بيماريهاي عروق مغزي خارج جمجمه

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 83-82

جراحي نظري

16

انسداد آئورتو ايلياک

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83

جراحي نظري

17

انسداد عروق احشايي و آنوريسم آئورت شکمي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83

جراحي نظري

18

انسداد آئورتو ايلياک

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 84-83

جراحي نظري

19

انسداد عروق احشايي و آنوريسم آئورت شکمي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 84-83

جراحي نظري

20

جراحي عروق

دانشجويان پرستاري و مامايي

سال تحصيلي 85-84

21

انسداد آئورتو ايلياک

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 85-84

جراحي نظري

22

انسداد عروق احشايي و آنوريسم آئورت شکمي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 85-84

جراحي نظري

23

بيماريهاي وريدي و لنفاوي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 85-84

جراحي نظري

24

جراحي عروق

دانشجويان پرستاري و مامايي

سال تحصيلي 85

25

عروق

کارورزان

نيمسال اول سال تحصيلي 86-85

نشانه شناسي

26

انسداد عروق احشايي و آنوريسم آئورت شکمي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 86-85

جراحي نظري

24

انسداد آئورتو ايلياک

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 86-85

جراحي نظري

28

بيماريهاي وريدي و لنفاوي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 86-85

جراحي نظري

29

بيماريهاي وريدي و لنفاوي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

جراحي نظري

30

انسداد آئورتو ايلياک

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

جراحي نظري

31

انسداد عروق احشايي و آنوريسم آئورت شکمي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

جراحي نظري

32

عروق

کارورزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

نشانه شناسي

33

انسداد آئورتو ايلياک

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 87-86

جراحي نظري

34

انسداد عروق احشايي و آنوريسم آئورت شکمي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 87-86

جراحي نظري

35

بيماريهاي وريدي و لنفاوي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 87-86

جراحي نظري

36

عروق

کارورزان

نيمسال اول سال تحصيلي 87-86

نشانه شناسي

37

بيماريهاي عروق محيطي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 87-86

جراحي نظري

38

بيماريهاي شريان کاروتيد و تروماي گردن

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 87-86

جراحي نظري

39

انسداد عروق احشايي و آنوريسم آئورت شکمي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 87-86

جراحي نظري

40

بيماريهاي وريدي و لنفاوي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 87-86

جراحي نظري

41

انسداد آئورتوايلياک

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 87-86

جراحي نظري

42

بيماريهاي عروق محيطي

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 87-86

جراحي نظري

43

بيماريهاي شريان کاروتيد و تروماي گردن

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 87-86

جراحي نظري

44

عروق

کارورزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 87-86

نشانه شناسي

45

آموزش سندروم هاي کاردينال ( هيپرتانسيون عروقي

46

عروق

کارورزان

نيمسال اول سال تحصيلي 88-87

نشانه شناسي

47

بيماريهاي شريان کاروتيد و تروماي گردن

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 88-87

جراحي نظري

48

بيماريهاي عروق محيطي

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 88-87

جراحي نظري

49

اپيدميولوژيک – تظاهرات باليني و بررسي هاي پاراکلينيک در جراحي عروق

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

جراحي نظري

50

آترواسکلروز بيماريهاي وازواسپاتيک – بورگر – واسکوليتها

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 88-87

جراحي نظري

51

عروق

کارورزان

نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

نشانه شناسي

52

آترواسکلروز بيماريهاي وازواسپاتيک – بورگر – واسکوليتها

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 89-88

جراحي نظري

53

اپيدميولوژيک – تظاهرات باليني و بررسي هاي پاراکلينيک در جراحي عروق

کار آموزان

نيمسال دوم سال تحصيلي 89-88

جراحي نظري

54

اپيدميولوژيک – تظاهرات باليني و بررسي هاي پاراکلينيک در جراحي عروق

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

جراحي نظري

55

آترواسکلروز بيماريهاي وازواسپاتيک – بورگر – واسکوليتها

کار آموزان

نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

جراحي نظري

56

عروق

کارورزان

نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

نشانه شناسي

 
 سخنراني در مجامع علمي خارجي:
 

رديف

عنوان همايش

محل برگزاري همايش

تاريخ برگزاري همايش

عنوان سخنراني

نوع ارائه (سخنران مدعو- سخنرانی- پوستر)

1

International Congress of Asian Society for Vascular Surgery.

Malaysia

16th – 19th August2006

Thoracoscopic Sypmathectomy; the Optimal management for hyperhydrosis and severe uper extremity ischemia.

پوستر

The CME Committee of the European Board of Vascular Surgery has Approved the ESVS XXI Annual Meeting for Points

Madrid , Spain

20th – 23rd September 2007

 

2

International Congress of Asian Society for vascular Surgery&7th Shanghai – Tokyo Symposium of Vascular Surgeons

Shanghai- China

November1-3,2007

Acomparison of Efficacy and Patency Rate of Polyurethane and Expanded Polytetrafluoroethylene Vascular Access Grafts in Patients with end-Stage Renal Disease:A Match group case – Control Study.

سخنران

3

The 9 th International

Congress of Asian

Society for Vascular Surgery.

Bangkok- Thailand

October 29-31,2008

1.A Study on Causes of Complications

and Failure of Arteriovenous Fistula

in Hemodialysis Patients.

2.Serum Lipid Changes After High Pressure Short Term IPEC Therapy .

پوستر

4

The 10th Annual Congress of Asian Society For Vascular Surgery.

Busan, Korea

2009

1. Study Of Serum homocysteine Level of Atherosclerotic Patients with Limb Ischemia As Well As Those With Burger’s Dieses Comparing it to Control Group and Study of Clinical and Para Clinical Change After Treatment by Folic Acid.

2.Evaluation of The Effect of Topical Nitroglycerin on Limb Circulation in non Atherosclerotic Ischemia : A Preliminary Double Blind Randomized Clinical Trial Study

سخنران

5

6th European Angiology Days.

Milan (Italiya)

14-15 November 2009

Burger Questionnaire

سخنران

6

Kuala Lumpur Vascular Access Conference 18th – 19th March 2010

Kuala Lumpur (Malaysia)

2010

1-Primary Patency Rate of AV Fistulas and the Effect of Patient Variables .

2- A Study of Outcome Results After Therapeutic Interventions performed for AVF Complications During A one Year Period .

پوستر

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

تاريخ بروز رساني : شنبه 01/08/89 ساعت 01:29

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان ابن سینا، بیماستان امام رضا (ع)، بخش فوق تخصصی جراحي عروق، مرکز تحقیقات جراحي عروق و اندوواسکولار مشهد
تلفن : 8525311-0511 نمابر: 8525311-0511 پست الکترونیک:mvasrc@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهدمی باشدو هرگونه استفاده از مطالب آن، تنها با ذکر منبع بلامانع است.