اخبار

نظرسنجي

نظر کلی شما درباره سایت این نشریه چیست؟

عالی 28.9%
خوب 14.2%
متوسط 6.7%
ضعیف 33.8%
16.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله اصول بهداشت رواني ( 81355 )
آرشیو ( 24134 )
ارسال الکترونیکی مقالات مجله اصول بهداشت روانی ( 14635 )
فصلنامه علمي - پژوهشي اصول بهداشت رواني، دوره نهم، شماره 34-33، بهار و تابستان 1386 ( 12902 )
راهنمای نویسندگان ( 9301 )
مجله اصول بهداشت رواني، دوره سيزدهم، شماره49- بهار 90 ( 6530 )
شناسنامه مجله ( 5225 )
فصلنامه علمي - پژوهشي اصول بهداشت رواني، دوره دهم، شماره 37- بهار 87 ( 4997 )
مجله اصول بهداشت رواني، دوره دوازدهم، شماره46- تابستان 89 ( 4896 )
مجله اصول بهداشت رواني، دوره دوازدهم، شماره47- پاییز 89 ( 4670 )
خلاصه فارسی مقاله ( 4104 )
فصلنامه علمي - پژوهشي اصول بهداشت رواني، دوره نهم، شماره 34-33، پاييز و زمستان 1386 ( 4023 )
هیات تحریریه ( 3949 )
مجله اصول بهداشت رواني، دوره دوازدهم، شماره 45- بهار 89 ( 3863 )
فهرست مقالات شماره 28-27 پاییز و زمستان 84 ( 3839 )
فهرست مقالات شماره 30-29 بهار و تابستان 1385 ( 3826 )
مجله اصول بهداشت رواني، مقالات در دست چاپ ( 3675 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3669 )
بررسی رابطه بهداشت روان ، هوش معنوی وافکار ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان ( 3667 )
فهرست مقالات شماره ۲۵-۲۶ بهار و تابستان ( 3628 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3376 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3317 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3294 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3107 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3011 )

مجله اصول بهداشت روانی> دوره دوازدهم، شماره 1 (پیاپی49)، زمستان 89>خلاصه فارسی مقاله
 
بررسی رابطه بهداشت روان ، هوش معنوی  وافکار ناکارآمد  در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
    *  صدیقه معلمی   ** دکتر نورمحمد بخشانی *** دکتر مهوش رقیبی
 

چکیده

مقدمه: عوامل مختلفی در بهداشت روان نقش دارند .از دیدگاه روانشناسی شناختی –رفتاری افکارناکارامد و از نظر دیدگاههایی که بر معنویت تاکید دارند هوش معنوی نقش اساسی در بهداشت روان دارند .

هدف: از این رو پژوهش حاضر به بررسی رابطه بهداشت روان، هوش معنوی و افکار ناکارامد در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 88-87 پرداخته است . روش: نمونه شامل 370 دانشجو بود که دراین میان 108پسر و255 دختر حضور داشتند. ایزار های مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ4 ،پرسشنامه افکار ناکارامد (DAS) و پرسشنامه خود گزارشی هوش معنوی 24 _ (SISRI)5 بوده است .برای تحلیل نتایج از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی به روش ورود مکرر استفاده کردیم.

یافته ها: نتایج نشان داد بین هوش معنوی و بهداشت روان همبستگی مثبت معنادار(p</01)وجود دارد . همچنین بین هوش معنوی و افکار ناکارامد و بین بهداشت روان و افکار ناکارامدنیز همبستگی منفی معنی دار در (p<01)وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد هم هوش معنوی و هم افکارناکارامد هرکدام قادر به پیش بینی قسمتی از واریانس بهداشت روان می باشند.

نتیجه گیری: به نظر میرسد از طریق کنترل و اصلاح افکارناکارامد ، همچنین از طرفی از طریق پرورش هوش معنوی می توان بهداشت روان افراد را بهبود بخشید.

کلمات کلیدی : بهداشت روان ، افکارناکارامد ،هوش معنوی
 

* دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان.s.moallemy@yahoo.com شماره تماس 09179698870

* * دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،گروه روانشناسی بالینی

*** استادیار گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، گروه روانشناسی و علوم تربیتی

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 29/10/89 ساعت 00:07

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بلوار حر عاملی، نرسیده به میدان بوعلی، بیمارستان آموزشی روان پزشکی ابن سینا. صندوق پستی: 91959 تلفن و نمابر: 7124184 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: Fu.Me.He@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.