اخبار

نظرسنجي

نظر کلی شما در مورد وبگاه این مجله چیست؟

عالی 80.9%
خوب 9.6%
متوسط 1.5%
ضعیف 6.2%
1.7%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله دانشکده پزشکی ( 52612 )
ارسال الکترونیکی مقالات مجله دانشکده پزشکی مشهد ( 15542 )
آرشيو ( 13618 )
راهنمای نويسندگان ( 6731 )
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکي مشهد> سال 52، شماره 2، پاييز 88> فهرست مقالات ( 5720 )
فهرست مقالات شماره 98، سال 50، زمستان 1386 ( 4418 )
شناسنامه ( 4133 )
فهرست مقالات شماره 95، بهار 86 ( 3968 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3963 )
فهرست مقالات شماره ۹۳ پائيز ۸۵ ( 3940 )
فهرست مقالات شماره 94 زمستان 85 ( 3921 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3919 )
هيات تحريريه ( 3820 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3646 )
فهرست مقالات شماره 96، سال 50، تابستان 1386 ( 3440 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3360 )
فهرست مقالات شماره 91 بهار 85 ( 3278 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3276 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3209 )
فهرست مقالات شماره ۹۲ تابستان ۸۵ ( 3067 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3053 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3022 )
فهرست مقالات شماره ۹۰زمستان۸۴ ( 2849 )
فهرست مقالات مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 53، شماره 4، زمستان 89 ( 2769 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2680 )

راهنمای نويسندگان

به منظور انتشار فعاليتهای علمی پژوهشی استادان و پژوهشگران ايرانی، مجله علمی- پژوهشی « دانشگاه علوم پزشکی مشهد» پذيرای مقالات استادان، محققان و متخصصان رشته های علوم پزشکی می باشد.

فرايند ارزيابی

مقالات نويسندگان محترم جهت اظهار نظر برای سه نفر از متخصصين مورد تائيد هيات تحريريه ارسال و پس از تاييد نهايی و ويرايش لازم، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که هيات تحريريه مجله در ويرايش جزئی، پذيرش يا رد مقالات مختار است.

رعايت اصول اخلاقی در مقاله

اصول اخلاقی در تحقيقات رعايت گردد (بيماران بايد با آگاهی و رضايت کامل در مطالعه شرکت داده شوند و عکسهای مربوطه بايد فاقد اسم آنها و با استتار چشمها باشد) و سياست انتقال حق مولف و مجوز آن الزامی می باشد. در صورت کار با حيوانات آزمايشگاهی قوانين مراقبت و استفاده از حيوانات آزمايشگاهی رعايت شود.

راهنمای نحوه عرضه و تنظيم متن مقاله

از نويسندگان محترمی که مايل هستند مقاله آنها در اين مجله چاپ شود، خواهشمند است نکات ذيل را در تهيه و تنظيم مقاله رعايت کنند.

v مقاله پژوهشی (Original Article)

مقاله به فارسی روان بر يک روی صفحه A4 با رعايت فاصله بين خطوط (cm1) و حاشيه جانبی کاغذ (حاشيه از راست و چپ cm25/2 و از بالا و پائين cm3)، تورفتگی اول پاراگراف در متن مقاله cm1 و در خلاصه فارسی و انگليسی cm5/0 نوع قلم (فونت قلم) و سايز قلم (پوينت قلم):

- عنوان مقاله: Zar 18 Bold

- نام نويسندگان: Nazanin 14 Bold

خلاصه فارسی:

- کلمه خلاصه: Zar 12 Bold

- متن خلاصه: Zar 10 Regular

- عناوين، شامل: مقدمه، روش کار، نتايج، نتيجه گيری، واژه های کليدی: Zar 10 Bold

متن مقاله اصلی

- متن مقاله: Zar 12 Regular - کلمات يا عبارات نگليسی در متن مقاله: Times New Roman 12 Regular

- عناوين شامل: مقدمه، روش کار، نتايج، بحث، نتيجه گيری، تشکر و قدردانی: Zar 12 Bold

- پاورقی ها: Regular 10 Times New Roman

عناوين جداول و نمودارها

- عنوان نمودار يا جدول مثل نمودار 1- جدول 1- : Zar 12 Bold

- توضيح مربوط به نمودار يا جدول: Zar 12 Regular

خلاصه انگليسی:

- عنوان مقاله: Times New Roman 12 Bold

- نام نويسندگان: Times New Roman 12 Italic

- متن خلاصه: Times New Roman 12 Regular

Introduction, Material and Method, Result, Conclusion, Keywordعناوين شامل: -

Times New Roman 12 Bold

با برنامه Office XP- Word 2003 تايپ و در 3 نسخه به همراه ديسکت يا سي دی به دفتر مجله تحويل گردد و يا از طريق ايميل به پست الکترونيکی مجله ارسال گردد:

E-mail: MJMS@mums.ac.ir

اين مقالات بايد شامل قسمتهای زير باشند:

1 - عنوان مقاله

عنوان مقاله بايد گويا، دقيق و رسا بوده و در برگيرنده محتوای اصلی باشد. در صفحه اول، منحصرا عنوان مقاله به دو زبان فارسی و انگليسی، « عنوان مکرر» که عبارت است از خلاصه عنوان اصلی، نام و نام خانوادگی نويسندگان و مرتبه علمی هر کدام و نشانی دقيق (آدرس پستی و پست الکترونيک)، شماره تلفن نويسنده رابط ذکر گردد.

2- خلاصه مقاله

در صفحه دوم، عنوان انگليسی و خلاصه انگليسی نوشته شود. خلاصه انگليسی بايد شامل قسمتهای زير باشد:

Introduction, Material and Method, Result, Conclusion, Keyword

در صفحه سوم، عنوان فارسی و خلاصه فارسی نوشته شود. خلاصه فارسی بايد شامل قسمتهای زير باشد:

مقدمه، روش کار، نتايج، بحث، نتيجه گيری، واژه های کليدی

خلاصه مقاله بايد حداقل 150 و حداکثر250 کلمه باشد و در پايان خلاصه، بايد10 - 3 واژه کليدی بر اساس سيستم MeSH (Medical Subject Headings) ذکر شود.

3 – مقدمه

در اين قسمت بايد بيان مسئله، اطلاعات قبلی در زمينه پژوهش انجام شده در ايران و جهان و هدف اصلی و اهداف فرعی نوشته شود.

4 - روش کار

در روش کار نوع مطالعه و زمان و مکان انجام مطالعه، روش انتخاب جمعيت و حجم نمونه، معيارهای ورود و خروج از مطالعه، نحوه جمع آوری اطلاعات، مداخلات انجام شده، ابزارهای اندازه گيری، آزمونهای آماری مورد استفاده نوشته شود.

5 – نتايج

نتايج و جداول، نمودار يا تصوير و توضيح در مورد آنها بدون نتيجه گيری و بحث ذکر گردد. جداول، منحنی ها، نمودارها و تصاوير بايد کاملاً واضح، با ذکر شماره و عنوان در صفحات جداگانه نوشته شود و در متن به محل آن اشاره گردد. جداول و کادر اطراف آنها ساده و بدون پشت زمينه باشد. نمودارها بايد ستونی و مسطح و بدون پشت زمينه بوده به صورت سه بعدی نباشد.

تصاوير مقالات بايد اصلی بوده و به صورت کپی نباشد. نام مولف، شماره تصوير همراه با عنوان در پشت هر عکس مشخص گردد. تعداد تصاوير و جداول حداکثر از 6 عدد بيشتر نباشد. در صورت امکان بهتر است تصاوير بر روی سی دی يا ديسکت موجود باشد.

6 - بحث

تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده از مطالعه و استدلال در مورد آنها و مقايسه يافته های حاصل با يافته هاي ديگران همراه با استدلال

7 – نتيجه گيری

در اين قسمت نتيجه نهائی و پيشنهادات مشخص شود.

8- تشکر و قدردانی

از حمايت کننده های مالی و همکاراني که اسمشان جزء نويسندگان نمی باشد قدردانی شود.

9 – منابع

منابع بايد بر اساس روش ونکور و با تقدم ورود در مطالعه باشد (به ترتيب استفاده در متن شماره گذاری و مرتب شوند) و در متن مقاله در جاهای مناسب شماره منبع مربوطه در داخل پرانتز قيد گردد.

- در مورد مجله : نام خانوادگی مولف (فاصله) حرف اول اسم کوچک. عنوان مقاله. نام مجله (فاصله) سال; شماره: صفحه (صفحات). به ترتيب مورد لزوم است.

مثال مجله:

Vakili R, Baradran – Heravi A, Barid – Fatehi B, Gholamin M, Ghaemi N, Abbaszadegan M.R. Molecular Analysis of the CYP21 Gene and Prenatal Diagnosis in Families with 21-Hydroxylas Deficiency in Northeastern Iran. Horm Res 2005; 63(3): 119 – 124.

- در مورد کتاب: نام خانوادگی نويسنده (فاصله) حرف اول اسم کوچک. عنوان فصل مورد استفاده، اسم نويسنده يا نويسندگان کتاب، اسم کتاب، نام ناشر، سال انتشار و صفحه (صفحات) بايد ذکر گردد.

مثال کتاب:

Goadsby PJ. Pathophsiology of headache.In: Silberstein SD, Lipton RB, Dalessio DJ, et al. Wolffs headache and other head pain. 7th ed. Oxford, England: Oxford University Press; 2001: 57 – 72.

مثال از منابع الکترونيکی:

Panteghini M. Recommendations on use of biochemical markers in acute coronary syndrome: IFCC proposals eJIFCC 14.

http://www.ifcc.org/ejifcc/vol%2014no2/1402062003014n.htm (28 May 2004).

v گزارش مورد (Case report)

اين مقالات به تعداد محدودی در هر مجله چاپ می گردد و اين مقالات بايد شامل نوادر پزشکی، عوارض بسيار کمياب بيماريهای شايع و يا پاسخ های غيرقابل انتظار به درمانهای رايج بوده و گزارش آن فايده عملی در برداشته باشد و شامل خلاصه فارسی و انگليسی، مقدمه، شرح مورد، بحث و فهرست منابع باشد.

v مقالات مروری (Review articles)

اين مقالات فقط از مولفين صاحب نظر و مجرب که تعدادی از رفرنسها تجارب خودشان باشد، پذيرفته خواهد شد.

مسووليت کامل منابع و مطالب چاپ شده بر عهده نويسندگان می باشد. مجله از پذيرش و يا چاپ مقالاتی که قبلاً در مجلات يا نشريات ديگر چاپ شده اند معذور است. جهت حفظ حقوق مولفين و محققين، نويسنده مسوول مقاله، مسووليت تمام در جهت پاسخگويی اعتراض شخصيت های حقيقی و حقوقی را داشته و اين مجله هيچگونه مسووليتی در اين زمينه ندارد.

نويسندگان محترم مقالات خود را به آدرس پستی: مشهد -خيابان دانشگاه، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ساختمان قرشی کدپستی: 9138813944 ارسال فرمايند. تلفن ها: 8403555 - (0511) ، 8412081 – (0511)، فاکس: 8430249 (0511)
پست الکترونيک: E-mail - MJMS@mums.ac.ir

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 03/08/89 ساعت 06:31

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، روبروي خيابان کفايي، مرکز جامع ديابت، دفتر مجله دانشکده پزشکي مشهد کد پستی: 9137913316 تلفن و نمابر: 8533630 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: MJMS@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.