بررسي ارتباط كهير مزمن با اتو آنتي باديهاي تيروئيد

دکتر رضا فريد حسيني1، دکتر جواد غفاري2، دکتر هوشنگ رفعت پناه3، دکتر فرحزاد جباري آزاد4، دکتر مرتضي تقوي5، دکتر محمدتقی شاکري6

تاريخ دريافت: 27/1/84 - تاريخ پذيرش: 19/8/84

 

خلاصه

مقدمه: كهير بيماري اريتماتو و خارش داري است كه به طور شايع تنه و اندامها را درگير مي نمايد. كهير حاد بيماري شايعي بوده و حدود 20 - 10% جمعيت در طول زندگي خود به آن مبتلا مي شوند. در صورتي كه كهير بيشتر از 8 هفته ادامه يابد كهير مزمن ناميده مي شود و مي تواند در هر سني بروز نمايد. هدف از اين مطالعه بررسی شيوع آنتی باديهای ضدتيروئيد در بيماران مبتلا به کهير مزمن ايديوپاتيک و تاثير درمان لووتيروکسين در بهبودی آن می باشد.

روش کار: اين مطالعه توصيفی مقطعی در کلينيک آلرژی دکتر فريد حسينی در سال 1383 انجام شده است. در اين مطالعه60 بيمار مبتلا به کهير مزمن ايديوپاتيک که از نظر آنتي بادي هاي تيروييد با تست پوستي پريك منفي و IgE سرمي طبيعی، بررسي شدند. برای اين بيماران آنتي باديهاي ضدپراكسيداز و ضدتيروكلوبولين تيروئيد را به روش الايزا و آزمايشاتCBC, ESR, BUN, Cr, S/E, HBS Ag, Anti HCV ALT, AST,، آنتي باديهاي ضد هليكو باكتر پيلوري و تستهاي تيروئيد نيز بررسي شدند. مشخصات فردی، سابقه بيماری، نتايج آزمايشات در پرسشنامه ای جمع آوری گرديد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصيفی و آزمون تی دانشجويی پردازش شد.

نتايج: در 57 بيمار (95%) تستهاي فونكسيون تيروئيد طبيعی و در60 بيمار (100%) ساير آزمايشات طبيعی بوده ولي در 22 بيمار (6/36%) آنتي باديهاي ضد تيروئيد (آنتي پراكسيداز و آنتي تيروكلوبولين) مثبت بود (جدول 3). در اين گروه آنتي پراكسيداز در 3 بيمار (6/13%) و آنتي تيروگلوبولين در 9 بيمار (41%) و هر دو آنتي بادي در10 بيمار (4/45%) گزارش شد (نمودار3).

از 22 بيمار داراي آنتي باديهاي ضد تيروئيد 16بيمار1 ميلي گرم لووتيروكسين روزانه را براي مدت دو ماه دريافت کردند و 6 نفر به عنوان گروه شاهد براي پاسخ درماني فقط آنتي هيستامين دريافت نمودند. از 16 بيماري که لووتيروكسي در يافت نمودند 70% به درمان پاسخ كامل يا نسبي دادند.

نتيجه گيري: دراين مطالعه همراهي كهير مزمن ايديوپاتيك و اتوآنتي باديهاي تيروئيد نشان داده شده در صورتي كه 57 بيمار(95%) از نظر فونكسيون تيروئيد طبيعی بودند. در غالب افراد دارای تيروئيد با عملکرد طبيعی يکی از علل کهير مزمن می تواند وجود آنتی بادی های تيروئيد باشد.

واژه های کليدی: کهير مزمن، آنتی پراکسيداز، آنتی تيروگلوبولين، لووتيروکسين

1- مشهد، استاد و فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي - نويسنده رابط

2- دستيار فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي

3- استاديار ايمونولوژي

4- استاد يار و فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي

5- استاد يار و فوق تخصص غدد

6- استاد يار آمار حياتي

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 02/11/85 ساعت 22:56

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، روبروي خيابان کفايي، مرکز جامع ديابت، دفتر مجله دانشکده پزشکي مشهد کد پستی: 9137913316 تلفن و نمابر: 8533630 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: MJMS@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.