اخبار

نظرسنجي

مایلید چه مطالبی را بیشتر در سایت دانشکده ببینید

قوانين و آئين نامه ها 19.1%
صورتجلسات 4.0%
راهنماي گروهها وافراد 27.4%
اخبار و تازه ها 32.1%
پژوهش و آموزش 17.4%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده پزشکی مشهد ( 598058 )
متن مناجات شعبانیه متن مناجات شعبانيه ( 56915 )
آموزش تخصصی و فوق تخصصی ( 52101 )
اداره آموزش دانشکده پزشکي ( 50135 )
گروه های بالینی ( 47869 )
آموزش علوم پایه ( 42802 )
گروه های علوم پایه ( 37742 )
گروههای آموزشی بالينی ( 31043 )
دريافت فايل ( 30203 )
گروه های بالینی ( 30175 )
معاونت پژوهشي در دانشكدة پزشكي ( 29366 )
آموزش فیزیوپاتولوژی ( 26020 )
آموزش تخصصی و فوق تخصصی ( 25703 )
راهنماي نگارش پايان‌نامه ( 24551 )
خوش آمديد به واحد تحصيلات تکميلي ( 22792 )
پزشکی عمومی ( 22708 )
دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي مشهد ( 21970 )
برنامه آموزشي کلی دانشجويان پزشكي ( 20099 )
كتابخانه دانشكده پزشكي ( 20034 )
آموزش کارآموزی ( 19652 )
صفحه اختصاصي دانشجويان جديد الورود ( 17892 )
معاونت آموزشي تحصيلات تکميلي ( 16927 )
فهرست آیین نامه آموزشی پزشکی عمومی ( 16133 )
واحد آموزش تخصصي و فوق تخصصي ( 15920 )
كتابخانه دانشكده پزشكي ( 14153 )

 
  
 
                                            
دکتر سید هادی موسوی
MD, PhD
 متولد: 1353 تربت حیدریه
دانشيار فارماکولوژی- عضو هیات علمی گروه فارماکولوژي دانشکده پزشکی
 
مدير پژوهشي دانشکده پزشکي مشهد
معاون گروه توسعه آموزش دانشکده پزشکی مشهد
 
هیات علمی مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان داروئی
عضو موسس و هیات علمی  مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی
                                                                                

آدرس: مشهد، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، گروه فارماکولوژی تلفن: 09155199598- 8002258 0511
 
 
فعالیتهای تحقیقاتی (CV)
 
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
  پزشکی  عمومي دانشگاه علوم پزشکی مشهد  1379  
 دانشيار - عضو گروه فارماکولوژي دانشکده پزشکي مشهد

  دکتري تخصصي (Ph.D)  فارماکولوژی- دانشگاه علوم پزشکی ایران 1385

 

 دوره فرصت مطالعاتی استرالیا، دانشگاه نیوکاسل، 1384

   رتبه اول آزمون دکتراي تخصصي فارماکولوژي در کشور، سال 1379
رتبه سوم ازمون پره انترني- دانشکده پزشکي، سال 1377
پژوهشگر رتبه اول در گروه علوم پايه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 1388
 

شرکت در دوره های آموزش
کارهای انجام شده
 
 
   
 

 
سوابق اجرایی
سوابق تدریس
  هيات علمي گروه فارماکولوژي- 1385
تدريس  درس فارماکولوژی از 1385
 معاون گروه توسعه آموزش دانشکده پزشکي - 1388
 
عضو هيات علمي مرکز تحقيقات فارماکولوژيک گياهان دارويي
 
 عضو موسس مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی  
 
  عضو کميته پژوهشي علوم پايه دانشکده پزشکي- 1389
 عضو کميته پژوهشي علوم پايه دانشگاه- 1389-1387
 عضو کميته اجرايي انجمن تحقيقات سرطان خاور ميانه

 

علایق تحقیقاتی

  مرگ سلولی و القا اپپتوز ناشی از داروها 
  
 
 مقالات ارائه شده در مجلات علمي
مقالات کامل
 

2- Sharifi AM, Mousavi SH, Bakhshayesh M, Tehrani FK, Mahmoudian M, Oryan S. Study of correlation between lead-induced cytotoxicity and nitric oxide production in PC12 cells. Toxicol Lett. 2005 Dec 30;160(1):43-8. Epub 2005 Jul 21.

3- Sharifi AM, Mousavi SH, Larijani B. Study of correlation between systolic blood pressure and angiotensin converting enzyme (ACE) activity in STZ induced diabetic rats. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders. 2005 4(2): 7-13

4- Sharifi AM, Mousavi SH, Larijani B. Effect of insulin on serum and tissue ACE  activity in diabetic rats. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders. 2004 3(2): 195-200

5- Farhadi M, Parivar K, Sharifi AM, Zeinali S, Mousavi SH, Bakhshayesh M. Effect of different glucose concentration on PC12 cells apoptosis: role of Bax and Bcl-2 proteins. Medical Sciences Journal of Islamic Azad University. 2005 15(4), 161-166

6-Fata AM ,  Bloorsaz M, Mousavi SH.  Porbadakhshan M. Comparison the efficacy of griseofulvin and miconazole (alone and together) on 100 patients suffering from  dermatophytosis in Mashhad.. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences  2001, 44 (72), 36-41

7- Mousavi SH* ,    Zhang XD ,  Sharifi AM  and Hersey P. Study of Rose Bengal-Induced Cell  Death in Melanoma Cells  in the Absence of Light. Iranian Journal of Basic Medical Sciences.  2006. 9 (3), 216-222

 

8- Fata AM, Tavasoli F, Mousavi SH, EbrahimBoshra – Al- Amin Sh. Efficacy of  Clotrimazole, Nystatin and Povidone Iodine in Traetment of Patients Suffering from Vaginal Candidiasis. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. .. .2007.  (94)

9- Sharifi AM, Mousavi SH, Farhadi M, Larijani B. Study of high glucose-induced apoptosis in PC12 cells: role of bax protein. J Pharmacol Sci. 2007 Jul;104(3):258-62.

10- Mousavi SH* , and Hersey P.  Role  of caspases  and reactive oxygen species in rose bengal-induced toxicity in melanoma cells. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. 2007 10 (2), 210-215   

11-  Sharifi AM, Mousavi SH  Studying the Effects of Lead on DNA Fragmentation and Proapoptotic Bax and Antiapoptotic Bcl-2 Protein Expression in PC12 Cells Toxicology Mechanisms and Methods, 2008, 18, 75-79

12- Balali-Mood M, Mousavi SH, Balali-Mood B. Chronic health effects of sulfur mustard  exposure with special reference to Iranian veterans. Emerging Health Threats. 2008, 1:e2, 1-12

13- Mousavi SH*, Moosavi SH,  Lysosome: as a proposed target for rose bengal in inducing cell death in melanoma cells. Irn J Med Hypotheses Ideas. 2008, 2:12

14.  Alavian SM, Moosavi SH, Mousavi SH, Azizi B, Akbari H, Study of Admission Rate of Hepatitis B Surface Antigen Positive Patients in 50 Dentistry Centers in Tehran

(Spring 2003). Hepatitis Monthly 2007; 8(1), 67-69

15- Tavakkol Afshari J, Brook A, Mousavi SH*. Study of cytotoxic and apoptogenic properties of saffron extract in human cancer cell lines. Food Chem Toxicol, 2008 Nov; 46, 3443-3447.

16 Mousavi SH*, Tayarani-Najaran Z, Hersey P. Apoptosis: from Signalling Pathways to Therapeutic Tools. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. Vol. 11, No. 3, Autumn 2008, 121-142

                       

17-  Mousavi SH*., Tavakkol Afshari J, Brook A, Jafari Anarkooli I. Direct toxicity of rose bengal in MCF-7 cell line: Role of apoptosis. Food Chem Toxicol, 2009. 47(4):855-9.

18- Mousavi SH*., Tavakkol Afshari J, Brook A, Jafari Anarkooli I. Role of caspases and Bax protein in saffron-induced apoptosis in MCF-7 cells. Food Chem Toxicol, 2009. Aug;47(8):1909-13

19- Mousavi SH*., Tavakkol Afshari J, Brook A. Study of cytotoxic effects of saffron in MCF-7 cells: role of apoptosis. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences (IJPS). 2008: 4(4): 263-268

20- Mousavi SH, Tayarani-Najaran Z, Parsaee H.  Protective effect of saffron extract and crocin on reactive oxygen species-mediated high glucose-induced toxicity in PC12 cells. Cell Mol Neurobiol 2009 Aug 27..  

 

21- Mousavi SH, Zamani TR SH, Siadat Z, Mahmoudi  M.Study the anti-inflammatory effect of Rose Bengal in LPS-activated macrophages in dark. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2009; 16 (2): 10-17.

 

22- Tayarani-Najaran Z, Mousavi SH, Asili J, Emami SA. Growth-inhibitory effect of Scutellaria lindbergii in human cancer cell lines. Food Chem Toxicol. 2009 Nov 20. 

 

23- Tayarani-Najaran Z, Asili J, Emami SA. Mousavi SH* Analyzing cytotoxic and apoptogenic properties of Scutellaria litwinowii root extract on cancer cell lines. Evidence Based Complementary and Alternative Medicine (Ecam). Dec 2009  

 

24- Mousavi SH, Tayarani-Najaran Z, Sadeghnia HR. Protective effect of Nigella sativa extract and thymoquinone on serum/glucose deprivation-induced PC12 cells death. Cell Mol Neurobiol. Jan 2010

25- Sharifi AM, Mousavi SH, Jorjani M. Effect of Chronic Lead Exposure on Pro-Apoptotic Bax and Anti-Apoptotic Bcl-2 Protein Expression in Rat Hippocampus In Vivo. Cell Mol Neurobiol. 2010 Feb

26- Tayarani-Najaran, Z, Parsaee H, Hoseini A, Mousavi SH*. Study of noscapine-induced cell death in hepatocellular carcinoma cell line. Pharmacologyonline. Volume 3, September 2009, Pages 522-530

27- Tayarani-Najaran Z, Sadeghnia HR, Asghari M,  Mousavi SH*. Neuroprotective effect of Nigella sativa hydro alcoholic extract on serum/glucose deprivation induced PC12 cells death. Physiology and Pharmacology, 2009, 13 (3), 263 – 270.   

 

28- M. Bakavoli, M. Rahimizadeh, A. Shiri, M. Akbarzadeh, Mousavi SH, Z. Tayarani-Najaran, Z, H. Atapour-Mashhad, M. Nikpour, J. Synthesis of New Derivatives of 3-Aryl-1,5-dimethyl-1H- [1,2,4]triazolo[40,30:1,2]pyrimido[4,5-e][1,3,4]oxadiazines as

Potential  Antiproliferative Agents J. Heterocycl. Chem., 2010,

 

29- M. Bakavoli, M. Rahimizadeh, A. Shiri, M. Akbarzadeh, Mousavi SH, H. Atapour-Mashhad, Tayarani-Najaran, Z,  Synthesis and anticancer evaluation of new derivatives of 3-phenyl-1,5- dimethyl-1H-[1,2,4]triazolo[4’,3’:1,2]pyrimido[4,5-e][1,3,4]oxadiazine J. Chem. Res., 2010, 2010 JULY, 403–406.

30-  Atapour-Mashhad H, Tayarani-Najaran Z,  Davoodnia A, Moloudi R.  Mousavi SH*. Antitumor activity of novel pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ones. Drug and Chemical Toxicology, 2011; 34(3): 271–276.

31 Mehri S, Abnous K, Mousavi SH, Shariaty VM, Hosseinzadeh H. Neuroprotective Effect of Crocin on Acrylamide-induced Cytotoxicity in PC12 cells. Cell Mol Neurobiol. 2011 Sep 7

32- Mousavi SH, Moallem SA, Mehri S, Shahsavand S, Nassirli H, Malaekeh-Nikouei B. Improvement of cytotoxic and apoptogenic properties of crocin in cancer cell lines by its nanoliposomal form. Pharm Biol. 2011 Oct;49(10):1039-45.

 

33- Study of cytotoxic properties of Rosa damascena extract in human cervix carcinoma cell line. Amir Zamiri-Akhlaghi1, Hasan Rakhshandeh1, Zahra Tayarani-Najaran1, Mousavi SH*. Avicenna Journal of Phytomedicine. Vol. 1, No. 2, Autumn 2011, 74-77

 

34- Tayarani-Najaran Z, Mousavi SH, Vahdati-Mashhadian N, Emami SA, Parsaee H. Scutellaria litwinowii induces apoptosis through both extrinsic and intrinsic apoptotic pathways in human promyelocytic leukemia cells. Nutr Cancer. 2012;64(1):80-8. 2011 Nov 18.

 

35- Afsharzadeh M, Tayarani-Najaran Z, Zare A, Mousavi SH*. Protective Effect of Scutellaria litwinowii Extract on Serum/Glucose-Deprived Cultured PC12 Cells and Determining the Role of Reactive Oxygen Species. Journal of Toxicology. 2012

36- Tayarani-Najaran Z, Asili J, Parsaee H, Mousavi SH, Vadati Mashhadian N, Mirzaee A, Emami SH. Wogonin and neobaicalein from Scutellaria litwinowii roots are apoptotic for HeLa cells. Rev. Bras. Farmacogn. / Braz. J. Pharmacogn. 2012

37- Rajabi-Mashhadia MT, Mousavi SH, Khosravi-Mashizi MH, ,Ghayour-Mobarhand M, Sahebkard A. Optimum duration of perioperative antibiotics therapy in patients with acute non-perforated appendicitis: a prospective randomized trial. Asian Biomedicine Vol. 6 No. 6 December 2012; 891-894

38- Assessment of Cytotoxic Properties of Safranal and Nanoliposomal Safranal in Various Cancer Cell Lines. Malaeke M,  Mousavi SH,  Shahsavand S, Mehri S, Nassirli H and Moallem SA. Phytotherapy Research 2013

39- Cytotoxic and apoptogenic properties of three isolated diterpenoids from Salvia chorassanica through bioassay-guided fractionation. Tayarani-Najaran Z, Mousavi SH,, Tajfard F, Asili J, Soltani S, Hatamipour M, Emami SA. Food and Chemical Toxicology, 2013

40- Apoptosis Induction of Salvia Chorassanica Root Extract on Human Cervical Cancer Cell Line. Parsaee H, Asili J, Mousavi SH, Soofi H, Emami SA and Tayarani-Najaran Z. Iranian Journal of Pharmaceutical Research (2013), 12 (1): 75-83

41- In vitro evaluation of cytotoxic and apoptogenic properties of Sophora pachycarpa. Tayarani-Najaran Z, Hosseini-Motaez M, Zamiri-Akhlagh A, Emami SA, Mousavi SH. Iranian Journal of Pharmaceutical Research (2013)

42- Acetylcholinesterase Inhibitors Promote Angiogenesis in Chick Chorioallantoic Membrane and Inhibit Apoptosis of Endothelial Cells. Mortazavian SM, Parsaee H, Mousavi SH, Tayarani-Najaran Z, Ghorbani A, Sadeghnia HR. International Journal of Alzheimer's Disease. (2013), Article ID 121068, 7 page

43- Cytotoxic and Apoptotic Potential of Rheum turkestanicum  Janisch Root Extract on Human Cancer and Normal Cells. Shiezadeha F, Mousavi SH, Amiri MS,  Iranshahi M, Tayarani-Najarand  Z,  Karimi G. Iranian Journal of Pharmaceutical Research (2013), 12 (4):

45- Rose Bengal suppresses gastric cancer cell proliferation via apoptosis and inhibits nitric oxide formation in macrophages. Zamani Taghizadeh Rabe;Mousavi SH;Tabasi;Rastin;Siadat;Mahmoudi. Journal of Immunotoxicology

46- Different effects of adenylyl cyclase activators and phosphodiesterases inhibitors on cervical cancer (HeLa) and breast cancer (MCF-7) cells proliferation.Mahdian D, Shafiee-Nick R, Mousavi SH. Toxicol Mech Methods. 2014 Mar 5.

47- Comparative Studies of Cytotoxic and Apoptotic Properties of Different Extracts and the Essential Oil of Lavandula angustifolia on Malignant and Normal Cells. Tayarani-Najaran Z, Amiri A, Karimi G, Emami SA, Asili J, Mousavi SH. Nutr Cancer. 2014 Feb 26

48- Saffron in metabolic syndrome: its effects on antibody titers to heat-shock proteins 27, 60, 65 and 70. Shemshian M, Mousavi SH, Norouzy A, Kermani T, Moghiman T, Sadeghi A, Ghayour-Mobarhan M, Ferns GA.  J Complement Integr Med. 2014 Feb 6;11(1):43-9

خلاصه مقالات

Mousavi SH*, Zhang XD, Wachter E , Hersey P. ُStudy of in vitro and clinical effects of Rose Bengal-induced cell death in melanoma 18th Iranaian Congress of Physiology & Pharmacology, August 2007, Mashhad, Iran (Oral presentation).

Mousavi SH*., Sharifi A.M, Bakhshayesh M Investigation of lead-induced neurotoxicity in PC12 cell: Role of Nitric Oxide & Apoptosis. 6th annual congress of Asia Pacific Association of Medical Toxicity, Bangkok, Thailand, December2007.(Oral presentation).

Sharifi AM , Mousavi SH* , Larijani B. Study of interaction between nitric oxide and ACE activity in STZ-induced diabetic rats. 7th International Congress of Endocrine disorder. Tehran, Iran, October ,2004. (Oral presentation).

Mousavi SH, Zhang X, Gillespie S, Wachter E, Hersey P*. Rose Bengal induces dual modes of cell death in melanoma cells and has clinical activity against melanoma. Melanoma Congress. Holland . September 2006 (Oral presentation).

Mousavi SH*,.Sharifi AM, Bakhshayesh m, Tehrani F, Oryan S, Mahmoudian M. Study of Correlation between Lead-Induced Toxicity and Nitric Oxide Production in PC12 cells.17th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology, October 2005 Kerman, Iran

Mousavi SH*,.Sharifi AM. Investigation of the protective effect of garlic extract on glucose-induced cytotoxicity in PC12 cells: Role of Apoptosis. IUPHAR 2006, China

Sharifi AM, Mousavi SH*., Bakhshayesh Masoomeh . Study of lead-induced-apoptosis in PC12 cell. The 9th Iranian Congress of Toxicology, May 2007, shiraz, Iran

Tavakol Afshari J , Mousavi SH , Brook A. Study of Rose Bengal-induced cytotoxicity and apoptosis in breast cancer cell line(MCF-7). 18th Iranaian Congress of Physiology & Pharmacology, August 2007, Mashhad, Iran

Brook A, Mousavi SH , Tavakol Afshari. Study of aqueous and etanolic saffron extract-induced cytotoxicity and apoptosis in MCF-7 cell lines. 18th Iranaian Congress of Physiology & Pharmacology, August 2007, Mashhad, Iran

Zamani Taghizadeh Rabe Sh, Mousavi SH, Mahmoudi M. Study of anti-inflammatory effect of Rose bengal in inflammatory macrophages18th Iranaian Congress of Physiology & Pharmacology, August 2007, Mashhad, Iran

Mousavi SH*, Tavakol Afshari J , Brook A Study of cytotoxic and apoptogenic properties of different saffron extracts in human cancer cells. 6th annual congress of Asia Pacific Association of Medical Toxicity, Bangkok, Thailand, December 2007

* Presenting Author

 
 

طرحهاي تحقيقاتي انجام شده 

 
 
 
 
 
 

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 02/07/93 ساعت 14:50

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد ،ميدان آزادي، داخل مجموعه پرديس دانشگاه، دانشكده پزشكي، کدپستي:8564-917794 تلفن: 38828888 0511 نمابر: 38828560 پست الكترونيك: med.faculty@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.