اخبار

نظرسنجي

مایلید چه مطالبی را بیشتر در سایت دانشکده ببینید

قوانين و آئين نامه ها 19.1%
صورتجلسات 4.0%
راهنماي گروهها وافراد 27.4%
اخبار و تازه ها 32.1%
پژوهش و آموزش 17.4%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده پزشکی مشهد ( 597818 )
متن مناجات شعبانیه متن مناجات شعبانيه ( 56859 )
آموزش تخصصی و فوق تخصصی ( 52087 )
اداره آموزش دانشکده پزشکي ( 50118 )
گروه های بالینی ( 47830 )
آموزش علوم پایه ( 42786 )
گروه های علوم پایه ( 37718 )
گروههای آموزشی بالينی ( 31034 )
دريافت فايل ( 30189 )
گروه های بالینی ( 30164 )
معاونت پژوهشي در دانشكدة پزشكي ( 29345 )
آموزش فیزیوپاتولوژی ( 25999 )
آموزش تخصصی و فوق تخصصی ( 25689 )
راهنماي نگارش پايان‌نامه ( 24491 )
خوش آمديد به واحد تحصيلات تکميلي ( 22781 )
پزشکی عمومی ( 22689 )
دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي مشهد ( 21959 )
برنامه آموزشي کلی دانشجويان پزشكي ( 20047 )
كتابخانه دانشكده پزشكي ( 20001 )
آموزش کارآموزی ( 19638 )
صفحه اختصاصي دانشجويان جديد الورود ( 17882 )
معاونت آموزشي تحصيلات تکميلي ( 16912 )
فهرست آیین نامه آموزشی پزشکی عمومی ( 16122 )
واحد آموزش تخصصي و فوق تخصصي ( 15908 )
كتابخانه دانشكده پزشكي ( 14139 )

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع تدریس: نوروآناتومی

مدت تدریس: 16 جلسه نظری و14 جلسه عملی                 گروه هدف:دانشجویان پزشکی ترم  3

پیش نیاز: آناتومی ماکروسکپی و میکروسکپی                   محل اجرا: کلاسها، سالــن تشریــح و
          آزمایشگاه مدل دانشکده پزشکی

مدرسین: دکتر عليرضا فاضل– دکتر حسين حقیر

 

هدف کلی :

آشنایی دانشجویان با ساختار طبیعی سیستم عصبی مرکزی انسان

 

اهداف ویژه:

داشنجویان در پایان دوره باید قادر باشند:

1-      کلیات  ساختار موروفولوژیک سیستم عصبی مرکزی انسان و مجاورات مربوطه را حداقل به میزان 80% توضیح دهند.

2-      جزئیات ساختار موروفولوژیک سیستم عصبی مرکزی انسان را :

الف)  که دارای اهمیت کاربردی (بالینی) می باشد حداقل به میزان 60% توضیح دهند.

ب) که فاقد اهمیت کاربردی (بالینی) می باشد حداقل به میزان 50% توضیح دهند.

3-       کلیات مسیرهای عصبی تدریس شده را حداقل به میزان 80% توضیح دهند.

4-       جزئیات مسیرهای عصبی تدریس شده را :

الف) که دارای اهمیت کاربردی (بالینی) می باشد حداقل به میزان 60% توضیح دهند.

ب) که فاقد اهمیت کاربردی (بالینی) می باشد حداقل به میزان 50% توضیح دهند.

5-       کلیات عروق مغز ونخاع را حداقل به میزان 80% توضیح دهند.

6-      جزئیات عروق مغز و نخاع را :

الف) که دارای اهمیت کاربردی (بالینی) می باشند حداقل به میزان 60% توضیح دهند.

ب) که فاقد اهمیت کاربردی (بالینی) می باشد حداقل به میزان 50% توضیح دهند.

7-   حداقل به میزان 70% قادر به شناسایی کلیات ساختار مورفولوژیک سیستم عصبی  مرکزی انسان و مجاورات مربوطه در نخاع ومغز طبیعی یا تصاویر آنها در مولاژها و مقاطع بیوپلاستیک را نشان دهند.

 

فهرست محتوای و ترتیب ارائه درس:

در هر سرفصل، کلیات جزئیات دارای اهمیت کاربردی (بالینی) و جزئیات حداقل فاقد اهمیت کاربردی با توجه به زمان ارائه سرفصل به صورت تفکیک شده و به ترتیب زیر بیان میشود:

1-   آشنائی با سیستم عصبی، ترمینولوژی ، مختصری از بافت شناسی و جنین شناسی سیستم عصبی جایگاه و ظاهر نخاع، مننژهای نخاع

2-   نخاع: شکل ظاهری و ساختمانی داخلی

3-   ساقه مغز : شکل ظاهری و ساختار درونی

4-   هسته ها عصبی در ساقه مغز، تشکیلات رتیکولر

5-   مخچه: شکل ظاهری و ساختمان داخلی

6-   دیانسفال: حدود و تقسیمات تالاموس

7-   دیانسفال: هیپتوتالاموس، اپی تالاموس

8-   تلانسفال: سطوح، کناره ها، لوب ها، شیارها، و شکنج ها

9-   عروق مغز و نخاع

10-    ساختمان داخلی نیمکروه ها (قشر، ماده سفید، هسته های قاعده ای )

11-    سیستم لیمبیک، بطن های طرفی، مننژهای مغز، شبکه کوروئید، CSF

12-    راه های عصبی (1): راه های حسی نخاع (گیرنده ها، سیناپس های عصبی)

13-    راه های عصبی (2): راه های حسی سر و صورت ، سردردها و مسیرهای عصبی مربوطه.

14-    راه های عصبی (3): حس های ویژه (بینایی، بویایی و چشایی)

15-    راه های عصبی (4): حس های ویژه (شنوایی ، تعادلی) و ارتباطات هسته های مغزی

16-    راه های عصبی (5) : راه های حرکتی و مسیر گانگلیونهای قاعده ای مغز

 

روش تدریس:

الف) درس نظری به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ جهت کمک به روند تفکر فعال دانشجویان با استفاده از وسایل آموزشی زیر می باشد :

1- Data projector, Overhead Slide Projector

2- تخته سیاه یا white board

ب) در بخش عملی در ابتدای ترم ، دانشجویان به گروههای کوچک تقسیم می شوند و درس به صورت نمایش با استفاده از وسایل زیر ارائه می گردد:

1- نشان دادن ساختارهای مربوطه در نمونههای طبیعی مغز ونخاع

2- نشان دادن ساختارهای مربوطه در مقاطع بیوپلاستیک

3- نشان دادن ساختارهای مربوطه در مولاژها

4- نشان دادن ساختارهای مربوطه از روی تصاویر واقعی مغز و نخاع توسط Slide projector

 

وظایف و تکالیف دانشجو :

دانشجویان موظف می باشند:

1-   در کلیه کلاسهای نظری و عملی حضور فعال و منظم داشته باشند.

تذکر: چنانچه دانشجویان در درس عملی بیش از سه جلسه غیبت غیرموجه داشته باشند، از آزمون عملی در پایان ترم محروم خواهند شد و نمره عملی این دانشجویان صفر در نظر گرفته می شود. دانشجویان موظف هستند جلسات عملی را که در آن غیبت غیرموجه داشته اند با شرکت در کلاسهای گروههای دیگر جبران کنند. تشخیص غیبت موجه با اداره آموزش دانشکده پزشکی است.

2-   در طول ترم یک مقاله تدوینی (Review article) را به صورت گروهی زیر نظر مدرس مربوطه تهیه نمایند . این مقاله نبایداز 10صفحه کمتر باشد. (نحوه تهیه این مقاله در اولین جلسه درس عملی نوروآناتومی توسط مدرس مربوطه بیان خواهدشد)

3-   در هر جلسه (تئوری وعملی) آمادگی لازم جهت پاسخگویی به پرسش های مربوط به درس جلسات قبل را داشته باشند.

4-   در مورد بحث هر جلسه با مطالعه قبلی به کلاس وارد شوند (در پایان هر جلسه، جلسه بعدی به اطلاع دانشجویان خواهد رسید)

 

روش ارزشیابی دانشجو :

حداکثر نمره درس نوروآناتومی 20 وحداقل آن صفر می باشد. معیار قبولی طبق آئین نامه اداره آموزش دانشکده پزشکی تعیین میگردد.

دوم سوم از نمره کل درس نوروآناتومی مربوط به درس نظری و یک سوم آن مربوط به درس عملی است.

برای سهولت در محاسبات، نمره درس نظری حداکثر 40 و حداقل صفر و نمره درس عملی حداکثر 20 و حداقل صفر در نظرگرفته میشود. نمره کل درس نوروآناتومی از تقسیم حاصل  جمع نمرات دروس نظـــری و عملی برعدد 3 بــه دست می آید. یعنی 3÷20=40+20

 

1- سنجش و ارزشیابی درس نظری :

درس نظری نوروآناتومی طی یک آژمون کتبی مورد ارزشیابی قرا رمیگیرد. پرسش های این آزمون کتبی به صورت متنوع شامل پرسش های چند گزینه ای، پرکردن مکانهای خالی، پاسخهای تشریحی کوتاه جورکردنی و نامگذاری عناصر تشریحی در تصاویر می باشد. 80 درصد از پرسش ها از کلیات و 20درصد از جزئیات مباحث تدریس شده خواهدشد.

2- سنجش و ارزشیابی درس عملی:

درس عملی نوروآناتومی یک سوم از کل درس نوروآناتومی را به خود اختصاص می دهد و همانطور که بیان شد این نمره از 20 محاسبه میشود. سنجش و ارزشیابی درس عملی در چند حیطه مختلف صورت می گیرد که در ذیل به تفکیک و با ذکر بارم مربوطه بیان شده است:

-ارائه مقاله تدوینی (3 نمره از 30 نمره)

- شناسائی کلیات ساختار مورفولوژیک سیستم عصبی مرکزی انسان از روی نمونه های طبیعی ، مقاطع بیوپلاستیک و مولاژهای مغز و نخاع (12 نمره از 20 نمره)

شناسایی کلیات ساختار مورفولوژیک سیستم عصبی مرکزی انسان از روی تصاویر واقعی مغز و نخاع به طریقه Slide projection  (نمره از 20 نمره)

 

منابع مطالعه :

-1  Snell R S: Clinical Neuronatomy for Medical Students, 5 th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2001

2- Barr ML, Kierman JA: The Human Nervous System, An Anatomical Viewpont, 6 th ed. JB Lippincott Company, 1993.

3- اطلس های فتوگرافیک نوروآناتومی (که دارای تصاویرواقعی از مغز ونخاع باشند)

 

 

 

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 03/05/87 ساعت 07:59

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد ،ميدان آزادي، داخل مجموعه پرديس دانشگاه، دانشكده پزشكي، کدپستي:8564-917794 تلفن: 38828888 0511 نمابر: 38828560 پست الكترونيك: med.faculty@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.