اخبار

نظرسنجي

به نظر شما بر كداميك از موارد زير بايد نظارت بيشتري انجام شود؟

ستاد مركزي دانشگاه 18.1%
دانشكده ها 17.3%
مراكز بهداشت مشهد 6.9%
بيمارستان ها مشهد 26.1%
شبكه بهداشت و درمان شهرستان ها 28.0%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مديريت توسعه سازمان و منابع انساني ( 5141596 )
دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 3080879 )
صدور کارت تغذيه ( 940563 )
روزنامه هاي ايران ( 849327 )
كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 802996 )
اموزش ( 801497 )
كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 757635 )
گروه آموزش کارکنان قديم ( 748011 )
گروه آموزش کارکنان ( 658746 )
دانشکده پزشکی مشهد ( 598041 )
دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 549082 )
راهنماي استفاده از سايت نوبت دهي اينترنتي مركز قائم ( 541002 )
شناسنامه آموزشی کارکنان ( 527734 )
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء(ص) مشهد ( 525250 )
چگونه نفخ معده را برطرف نماييم ؟ ( 524299 )
مركزآموزشي،پ‍ژوهشي و درماني امام رضا(ع) ( 497989 )
ويژه دانشجويان ( 488807 )
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 473802 )
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 435467 )
معاونت دانشجويي فرهنگي ( 433943 )
معاونت دانشجويي فرهنگي ( 421340 )
بيمارستان امام رضا (ع) ( 399242 )
صفحه اصلي مركز آموزشي و پژوهشي و درماني قائم-عج ( 384999 )
صفحه اصلی سایت معاونت توسعه ومدیریت منابع (قبلي) ( 378441 )
ثبت نام استخر شهيد شاديفر دانشگاه ( 376013 )

حوزه رياست > مديريت امور شاهد و ايثارگر > آيين نامه تشكيل شوراي نمايندگان فرهنگي صنفي دانشجويان شاهد و ايثارگر  
 
 
 
آيين نامه تشكيل شوراي نمايندگان فرهنگي صنفي دانشجويان شاهد و ايثارگر
دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مقدمه

به منظور پاسخگويي به نيازهاي متنوع و رشد خلاقيتهاي فرهنگي ,و اجتماعي دانشجويان شاهد وايثارگر ، سامان بخشيدن به خواسته ها و تلاشهاي خودجوش فرهنگي ،صنفي و اجتماعي آنان ، حمايت و همراهي هدفمند فعاليتها براي نيل به ارزشهاي متعالي اسلامي، ارتقاء سطح همکاري جمعي ، بسط و تعميق فرهنگ مسئوليت پذيري در اموردانشگاهي و دانشجويي ، حرکت وتکيه هرچه بيشتر فعاليتهاي ستاد امور دانشجويان شاهد وايثارگر ، طرح شوراي نمايندگان فرهنگي صنفي دانشجويان شاهد وايثارگر در قالب آيين نامه ذيل پيشنهاد مي شود :

ماده 1 - كليات وتعاريف

الف- دانشجوي شاهد و ايثارگر : دانشجوياني كه برابر دستورالعملهاي صادره از بنياد شهيد و امور ايثارگران واجد اين عنوان مي باشند و به اختصار دانشجو ناميده مي شود.

ب- ستاد شاهد وايثارگر(ستاد امور دانشجويان شاهد وايثارگر) : به اختصار ستاد ناميده مي شود.

ج- دانشگاه علوم پزشكي مشهد :به اختصار دانشگاه ناميده مي شود .

د- بنياد شهيد وامور ايثارگران استان خراسان رضوي :به اختصار بنياد ناميده مي شود .

ه- مديريت امور شاهد وايثارگر (مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر): به اختصار دبير ستاد ناميده مي شود .

و- شوراي نمايندگان فرهنگي - صنفي دانشجويان شاهد وايثارگر : مجموعه اي دانشجويي است که در قالب ضوابط اين آيين نامه در زمينه هاي فکري، فرهنگي، اجتماعي و صنفي از طريق انتخابات و با نظارت وهمكاري ستاد و در چارچوب نظام برنامه و بودجه دانشگاه فعاليت مي نمايد ونقش اجرايي نيز در مورد وظايف و اختيارات مصرح در اين آيين نامه به عهده خواهد داشت و در اين آيين نامه به اختصار شورا ناميده مي شود .

ز- امور فکري و فرهنگي: مجموعه اي از شناختها ، گرايشها و رفتارهايي است که جوان مسلمان ايراني در چارچوب آموزه هاي اسلام ناب از حيث دانشجوي شاهد وايثارگربودن بايد به صورت فعال و نه منفعل دارا باشد .

ح- امور اجتماعي و صنفي به مجموعه اي از بايسته هاي زندگي اجتماعي – ديني در يک محيط دانشجويي اطلاق مي شود که به لحاظ محتوايي و شکلي ضمن سامان دهي به احتياجات مادي و طبيعي زندگي ، زمينه ساز رشد و تعالي فکري و فرهنگي نيز خواهد بود.

ماده 2 - اهداف

الف - حرکت در راستاي استقرار الگوهاي حيات ديني درميان دانشجويان و تحقق رسالت ستاد با همکاري واحدهاي ذيربط دانشگاه .

ب - تلاش در جهت تقويت مشارکت فعال دانشجويان در امور خود و دانشگاه ، ايجاد نظم ، نشاط ، انگيزه ، برادري و مواسات ، حرمت ، کرامت انساني و تعهد پذيري در ميان ايشان .

ج - ايجاد همدلي و ارتباط مستمر بين دانشجويان و مسئولان دانشگاه و آشنايي آنان با واقعيتها و مشکلات يکديگر .

د - همکاري در حسن اجراي مقررات امور صنفي دانشجويي و تلاش براي هدفمند نمودن ونهادينه سازي خدمات ممکن معيشتي ،رفاهي و آموزشي دانشجويان با فعاليت خود ايشان .

ه - تقويت و تعميق هويت اسلامي و انقلابي

ماده 3 - تشکیلات

الف: شورا متشکل از نماینده / نمایندگان دانشكده هاي دانشگاه است که با حضور حداقل يك چهارم دانشجويان دانشكده و با کسب اکثریت آراء حاضرين (نصف به اضافه يك) به مدت یک سال انتخاب می گردند.

ب- روش اجرايي، نظارت و اعلام نهايي اعضاي انتخاب شده به مراجع ذيربط توسط دبير ستاد انجام خواهد شد و كليه واحدهاي دانشگاه ملزم به همكاري در اين زمينه مي باشند .

تبصره 1: در صورت عدم شرکت حداقل یک چهارم دانشجويان هر دانشكده در انتخابات، نماینده / نمایندگان آن دانشكده در اولين دوره با معرفي دبير ستاد و دوره هاي آتي با پيشنهاد شورا و تاييد دبير ستاد منصوب مي گردند.

تبصره 2: اگرفقط يک نفر کانديد معرفي شود ، انتخابات برگزار نخواهد شد و آن فرد به عنوان نماينده شناخته مي شود .

تبصره 3: دانشجويان انتقالی و میهمان دائم ، حق شرکت در انتخابات را دارند.

ج : تعداد نمایندگان دانشجويان هر دانشكده مطابق جدول ذیل می باشد :

تعداد نماينده علی البدل

تعداد نماینده

تعداد دانشجويان شاهد وايثارگر هر دانشكده

1 نفر

1 نفر

21- 80 نفر

1 نفر

2 نفر

160 -81 نفر

2 نفر

3 نفر

161 نفر به بالا

تبصره 4: دانشكده اي كه تعداد دانشجويان كمتر از 21 دانشجو داشته باشد ،با نظر دبير ستاد ، در انتخابات نزديكترين دانشكده مجاور شركت خواهند نمود و تعداد نماينده براساس عدد تجميعي خواهد بود .

تبصره 5 : دبير ستاد می تواند جدول فوق را اصلاح نمايد .

د : تعيين زمان برگزاري انتخابات اعضای شورا برعهده دبير ستاد است .

ه- نمايندگان منتخب در اولین جلسه شورا ، یک نفر را به عنوان دبیر تا پايان دوره انتخاب می نمایند که وظیفه مدیریت جلسات و امضا و ابلاغ مصوبات شورا را به عهده دارد.

و: مدت فعالیت هر دوره شورا از تاريخ صدور ابلاغ نمايندگان توسط دبير ستاد تا روز قبل از صدور ابلاغ نمايندگان دوره بعدي شورا مي باشد .

ز : جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با کسب آراء نصف به اضافه یک اعضای حاضر رسميت مي يابد .

ماده 4 - شرايط نامزدي عضويت در شورا

الف- تائيد حراست دانشگاه

ب- نداشتن حکم قطعي و نيز تذکر انضباطي از سوي کميته انضباطي دانشگاه

ج - داشتن حسن شهرت دربين دانشجويان و ديگر ويژگيهاي مصرح درتعهدنامه انضباطي دانشگاه

تبصره 6 : مرجع تشخيص موارد فوق ، دبير ستاد مي باشد .

د- موافقت كتبي استاد مشاور / راهنماي نامزد نمايندگي مبني بر اينكه اين فعاليت ، لطمه اي به وضعيت تحصيلي وي وارد نمي سازد .

ه : چنانچه هر کدام از اعضاي شورا ، يکي از شرايط اين ماده را از دست دهد ، عضويت وي لغو وعضو علي البدل طبق مقررات جايگزين خواهد شد .

و- مدت باقیمانده از دوران تحصیل داوطلب نمايندگي نباید کمتر از یک سال باشد.

ماده 5- رسیدگی به تخلفات و شکایات

الف - چنانچه هر یک از اعضای شورا در حين انجام وظيفه وپيگيري امور دانشجويان (در راستاي مفاد اين آيين نامه) مرتکب خطا يا اشتباهي شود ، موضوع ابتدا توسط دبير ستاد بررسي مي گردد و در صورت اثبات خطاي نماينده يا نمايندگان ، ضمن تعليق ، موضوع براي تعيين تكليف به ستاد ارجاع و از اعضای علی البدل به عنوان جانشين انجام وظيفه مي نمايد.

ب- چنانچه هر یک از اعضای شورا در کمیته انضباطی دانشگاه محکوم قطعی گردند، عضویت آنها در شورا از تاریخ ابلاغ حکم ملغی و اعضای علی البدل جایگزین می شوند.

ج- چنانچه هر یک از اعضای شورا ، ترم تحصیلی جاري مشروط شوند، ادامه عضویت آنها در شورا تا اتمام دوره شورا منوط به موافقت استاد مشاور / راهنما می باشد و در صورت مخالفت با ادامه عضویت ، اعضای علی البدل جایگزین می شوند.

د- رسیدگی به شکایات وارده از شورا برعهده دبير ستاد است .

ماده 6- انحلال شورا

الف – ستاد مي تواند شورا را منحل نمايد .

ب - در صورت احراز عدم صلاحیت ادامه فعالیت شورا از سوي ديگر مراجع ذيصلاح ، دبير ستاد ،رسماً فعاليت اعضاي شورا را متوقف و موضوع را جهت تعيين تكليف در اولين جلسه ستاد مطرح مي نمايد .

ج - درصورت انحلال، دبير ستاد حداكثر طی يك ماه مشروط بر اينكه بيش از شش ماه از فعاليت شورا باقي مانده باشد ، نسبت به برگزاري انتخابات اقدام می نماید.

تبصره 7 : شورا در صورت اعتراض نسبت به حکم توقف يا انحلال ، موارد و دلایل مستند خود را به دبير ستاد ، جهت تصمیم گیری نهایی ارسال نماید.

ماده 8- هزينه و اعتبارات

الف - هزینه ، اعتبارات و امکانات مورد نیاز شورا ، حسب مورد به تشخيص وتائيد دبير ستاد از محل اعتبارات وامكانات دبير و بنياد تامین خواهد شد .

ب- مدير اموردانشجويان شاهد وايثارگر برحسب میزان فعالیت و عملکرد هر یک از اعضای شورا ، حق الزحمه تا سقف 100 ساعت در ماه در قالب کار دانشجویی طبق "آیین نامه استفاده از كار دانشجویی" را در نظر گرفته و به دفتر رياست دانشگاه جهت پرداخت اعلام می کند.

تبصره 8 : میزان، زمان و نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای شورا را دبير ستاد تعیین می کند.

ماده 9 -وظايف شورا:

شورا دارای نقش مشورتی است ، اما حسب مورد و با تائيد دبير ستاد مي تواند نقش اجرايي در چهار چوب قوانين و مقررات ايفا نمايد. رئوس وظايف عبارتند از:

1. بررسي و دسته بندي مشکلات دانشجويان به ويژه درمحيط دانشگاه .

2. پيگيري حل مشکلات فوق الذکر و همکاري با مسئولان مربوطه در برنامه ريزي و امور اجرايي براي حل آنها

3. ايجاد هماهنگي و تعادل بين امور صنفي و فکري فرهنگي

4. تعظيم شعائر – اعم از مکتوب و غير مکتوب و برگزاري محافل صميمي لازم در محيط دانشگاه

5. ايفاي نقش شوراي حل اختلاف درمسائل ومشكلات دانشجويان و همکاري لازم با نهادهاي ذيربط

6. امر به معروف ونهي از منکر مشفقانه اما نظام مند و با هماهنگي واحد هاي ذيربط در محيط دانشگاه

7. برنامه ريزي و در صورت توان و تمايل برگزاري اردوها بر اساس تعادل سه گانه : الف– اردوهاي مذهبي ، انقلابي ب - اردوهاي علمي ، پژوهشي ج - اردوهاي تفريحي ، ورزشي

8. پيشنهاد و طراحي و ايجاد ساز و کار مناسب براي انتخاب و معرفي استاد/ دانشجوي نمونه از سوي دانشجويان بر اساس رسالت ستاد

9. همکاري سازنده و هدفمند با نهادهاي فعال ذيربط در دانشگاه مانند بسيج دانشجويي، دفتر نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه و .......

10. دريافت نظام مند نظرات اصلاحي و پيشنهادات دانشجويان در خصوص کليه مسائل دانشگاه و انتقال آن به واحدها ونهادهاي مربوطه ( اجراي سيستم مديريت مشارکتي )

11. همکاری در مراحل اجرایی برگزاری انتخابات نمایندگان دوره بعد دانشجويان

12. تدوین آیین نامه داخلی که پس از تصویب دبير ستاد قابل اجرا خواهد بود.

تبصره9- فعاليتها و مصوبات شوراي فرهنگي صنفي نبايد هيچگونه مغايرتي با شرع ، قوانين و مقررات و آئين نامه هاي کشوري يا دانشگاه داشته باشد . مرجع اين تشخيص حسب مورد واحد ذيربط و دبير ستاد مي باشد .

تبصره 10 - حوزه فعاليت شورا اصالتًا ناظر به فضاي زندگي و تحصيل دانشجويي يعني محيط دانشگاه است وتعامل شورا به صورت سازماني با فضاها و نهادهاي خارج ازدانشگاه بايد به منظور تقويت هدفهاي اصلي مذکور و با موافقت دبير ستاد باشد .

تبصره 11- امکان فعاليت زيرگروههاي متعدد براي نيل به اهداف مرتبط بارسالت شورا وجود دارد وکليه مقررات مربوط به شورا براي گروههاي مرتبط نيزجاري خواهد بود .

ماده 10- دستورالعمل اجرايي

اين آيين نامه داراي يک دستورالعمل اجرايي است که پس ازتهيه و تصويب مفاد آن در شورا و تاييد ستاد قابل اجرا مي باشد .

ماده 11 - تبيين و اصلاح آئين نامه شورا

ستاد مرجع اصلاح يا بازنگري و دبير ستاد مرجع تبيين و رفع ابهام اين آئين نامه مي باشد.

- اين آئين نامه دريازده ماده و يازده تبصره تنظيم و پس از تائيد ستاد اجرايي خواهد بود.
 
 
 
 
 
 

تاريخ بروز رساني : يكشنبه 13/06/90 ساعت 01:27

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه،- صندوق پستی: ۳۴۵ - ۹۱۳۷۵ تلفن: 3852119-0511نمابر: 051138521119 پست الکترونيک: cg@mums.ac.ir
مشهد، بلوار شهید فکوری، حد فاصل میدان شهید آل شهیدی و میدان شهید جوان، شهرک دانش و سلامت، کدپستی 9177899191 صندوق پستی 345، ساختمان زکریا، طبقه اول
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.