تازه‌ها

واکسيناسيون سالانه 100 هزار نوزاد بر عليه هپاتيت Bدر شهرهاي زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد
مدير گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد گفت:‌به منظور پيشگيري از بروز...

همایشها

علمی

سلامت

دانشجویی و فرهنگی

واحدها

اخبار شبکه بهداشت و درمان قوچان
برگزاري نشست نياز سنجي پزشکان متخصص در قوچان نشست نياز سنجي پزشکان متخصص بيمارستانهاي زير پوشش شبکه بهداشت...

ويژه ها

آموزشي

بهداشتي

پژوهشی

توسعه مديريت و منابع

دانشجويي و فرهنگي

درمان

غذا و دارو

حراست

this template designed and developed by Ahmad Azimi

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد