آرشيو اخباردسته اخبار

 معاملات

كليه معاملات موسسه و شرايط انجام مناقصه تابع قانون برگزاري مناقصات مصوب مجلس شوراي اسلامي ابلاغي با شماره   130890 مورخ  17/11/1383  خواهد بود .

ترتيب تحويل كالا يا خدمت :

درمورد معاملات كوچك به وسيله و مسئوليت انباردار و يا تحويل گيرنده برحسب مورد.

در مورد معاملات متوسط به وسيله و مسئوليت انباردار و يا تحويل گيرنده و نماينده قسمت تقاضا كننده

درمورد معاملات بزرگ به استثناي امور ساختماني و ساير امور فني به وسيله و مسئوليت انباردار ويا تحويل گيرنده و نماينده قسمت تقاضا كننده و نماينده ديگري كه از طرف رئيس موسسه تعيين خواهد شد.

در مورد تحويل گرفتن دارو و مواد شيميايي براي بيمارستانها حضور مسئول مربوطه كه از طرف رئيس واحد تعيين خواهد شد ضروري است.

در مورد امور ساختماني ‘ راهسازي و به طور كلي امور فني يك نفر متخصص فني حسب مورد به انتخاب رئيس موسسه شركت خواهند كرد .

مزايده

در مورد معاملات كوچك مامور فروش يا كارپرداز مكلف است به خريداران مراجعه و پس از تحقيق كامل از آنها با رعايت صرفه موسسه معامله را انجام دهد و سند مربوطه را با تعهد اينكه معامله را با بيشترين بهاي ممكن انجام شده است با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ ‘ امضا كند.

درمورد معاملات متوسط : اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و محل و ساعت حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد با آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشارو در صورت ضرورت به وسايل و طرق انتشاراتي ديگر از قبيل راديو و تلويزيون يا شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي والصاق آگهي درمعابر به اطلاع عموم برسد .

در مورد معاملات بزرگ : در آگهي مزايده شرايطي كه طبق اين آيين نامه براي آگهي مناقصه پيش بيني شده در صورتي كه با عمل مزايده منطق باشد بايد رعايت شود.

مقرراتي كه در قانون برگزاري مناقصات مصوب 130890 مورخ 17/11/83 در مورد ترتيب تشكيل كميسيون مناقصه واتخاذ تصميم در كميسيون مذكور و اجراي تصميم كميسيون و انعقاد قرارداد و تحويل مورد معامله موضوع ماده 59 معين شده در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد بايد اجرا شود.

 

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 07/10/85 ساعت 23:43

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بلوار فکوری شهرک دانش و سلامت تلفن: 8763916 0511 نمابر : 8763916 0511 پست الكترونيك: fmgt@mums.ac.ir
تمام حقوق مادي و معنوي اين سايت مربوط به دانشگاه علوم پزشكي مشهد مي باشد و هرگونه كپي برداري از مطالب آن تنها با ذكر منبع بلامانع است .