اخبار

نظرسنجي

مطالب وكارائي سايت امور مالي

ضعيف 66.3%
متوسط 8.4%
خوب 8.1%
عالي 15.3%
2.0%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مديريت امور مالي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 47105 )
حقوق ( 35496 )
مدیریت امورمالی ( 27379 )
وظایف مدیر امور مالی ( 19490 )
نرم افزار اضافه كار- ماموريت نگارش قانون خدمات كشوري ( 19330 )
نظام نوین مالی ( 15870 )
دريافت و پرداخت ( 15708 )
دفترداري ( 11994 )
لیست اقلام و فرم های شرکت در مزایده اموال ( 11641 )
اداره های حوزه مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 10252 )
اداره اموال ( 8649 )
بازنشستگان ( 8488 )
اعتبارات ( 7530 )
آئين نامه-تعاريف ( 7479 )
فرایندها ( 7105 )
پرسنل اداره اسناد ( 7052 )
معرفی مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 7035 )
معرفي مدیریت امور مالی ( 7006 )
پرسنل اداره بازنشستگی ( 6083 )
آئين نامه ـمعاملات ( 5224 )
آئين نامه-تعاريف ( 5139 )
فرایند فروش اموال فرسوده، اسقاط و مازاد بر احتیاج دانشگاه ( 5085 )
آئين نامه -اموال ( 5075 )
بخشنامه ها ( 5013 )
معرفي اداره درآمد ( 4841 )

 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن داخلی شماره مستقیم شرح وظایف
زهرا نجفی ناوخی رییس اداره حسابداری منابع تامین اعتبار 3003 8713630 نظارت وپیگیری برثبت اعتبارمصوب  تخصیص اعتبار ووجوه دریافتی ازخزانه وسایرنهادها-نظارت برتامین اعتبار اسنادواحدها-کنترل سندهای حسابداری-نظارت وکنترل تراز ماهیانه ستاد-نظارت وکنترل مغایرت حسابهای بانکی دانشگاه- نظارت وکنترل برتهیه وتنظیم تفریغ بودجه دانشگاه وارائه به مراجع ذیصلاح -پاسخگوئی وارائه گزارش به مدیریت ودیوان محاسبات وخزانه معین استانوسایر مراجع ذیصلاح 
رسول  آسایش معاون اداره حسابداری منابع تامین اعتبار( تنظیم حسابها ) 1161 8713630 کنترل سندهای حسابداری-ثبت درخواست وجه های هزینه ای واختصاصی وتملک دارائیهای سرمایه ای -ثبت اعتبارات ابلاغی دریافتی ازوزارتخانه وسایرنهادها-انجام امورمربوط به بیمه عمرکارکنان -تهیه وتنظیم تراز ماهیانه دانشگاه -تهیه وتنظیم تفریغ بودجه دانشگاه -تهیه وتنظیم گزارشات درخواستی ازسوی مدیریت   دیوان محاسبات   خزانه  وسایرنهادها
خدیجه السادات رضوی معاون اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار(اعتبارات )   8795042 تامین اعتبار کلیه اسنادعمرانی واحدها -ثبت اعتباروصوب وتخصیص اعتباردانشگاه -تنظیم درخواست وجه اعتبارات هزینه ای وتملک دارائیهای سرمایه ای وپیگیری ازخزانه جهت وصول-تهیه وتنظیم گزارشات درخواستی ازسوی مدیریت   دیوان محاسبات   خزانه  وسایرنهادها
فاطمه  خزائی کارشناس اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار 1158   تامین اعتبار اسنادواحدها -کنترل تراز ماهیانه واحدها -پیگیری وثبت اعتبارات ابلاغی تخصیص داده شده به واحدها -تهیه وتنظیم گزارشات درخواستی -صدوراسنادحقوقی واحدها-ثبت درآمدها ی بهداشتی
زهرا چاکری بجستان کارشناس اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار 1155   انجام امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی-تاییدحواله وجه های ابلاغی ازسوی وزارتخانه وسایرنهادها-کنترل مغایرت حسابهای بانکی دانشگاه -انجام امورمربوط به سندهای پیمانکاری وسندهای عمرانی واحدها-کمک به تهیه ترازماهیانه دانشگاه -تهیه وتنظیم تفریغ بودجه عمرانی دانشگاه
مجید رشیدیان یزد کارشناس اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار 1192   صدورکلیه اسنادواحدها-تهیه مغایرت بانکی 
سید محمد ناظری کاخکی کارشناس اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار     صدورکلیه اسنادواحدها-تهیه مغایرت بانکی 
صالح  واسعی فر کارشناس اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار 1297   صدوراسنادحقوقی-تامین اعتبار اسنادواحدها -کنترل تراز ماهیانه واحدها -کنترل دفتراعتبارات واحدها 
محسن داستانی به آباد کارشناس اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار     صدوراسنادحقوقی-تامین اعتبار اسنادواحدها -کنترل تراز ماهیانه واحدها -کنترل دفتراعتبارات واحدها -تهیه مغایرت بانکی
معصومه  رسولی کارشناس اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار 1166   صدوراسنادحقوقی-تامین اعتبار اسنادواحدها -کنترل تراز ماهیانه واحدها -کنترل دفتراعتبارات واحدها -تهیه مغایرت بانکی-
ستاره میرشکاری کارشناس اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار 1292   صدوراسنادحقوقی-تامین اعتبار اسنادواحدها -کنترل تراز ماهیانه واحدها -کنترل دفتراعتبارات واحدها -تهیه مغایرت بانکی
فریبا میرزاخانی کارشناس اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار 8795042 تامین اعتبار اسناد واحدها - ثبت درآمدهای دارو
زهره رحیمی کارشناس اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار 1176   صدوراسنادحقوقی-تامین اعتبار اسنادواحدها -کنترل تراز ماهیانه واحدها -کنترل دفتراعتبارات واحدها -ثبت درآمدهای غیردرمان وپزشک خانواده
معصومه  ملیح کارشناس اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار   صدوراسنادحقوقی-تامین اعتبار اسنادواحدها -کنترل تراز ماهیانه واحدها -کنترل دفتراعتبارات واحدها -تهیه مغایرت بانکی-ثبت درامدهای غیردرمان وپزشک خانواده
طیبه  کاریزی کارشناس اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار 3001   صورکلیه چکها -تهیه مغایرت بانکی چهارحساب دانشگاه 
محمد رضا قاسم زاده کارشناس اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار 3020   بایگانی برگه های حسابداری-تاییدوصول مستندات کلیه اسناد-پیگیری درخواستهای خریدوامورمتفرقه 

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 29/08/91 ساعت 15:14

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بلوار فکوری شهرک دانش و سلامت تلفن: 8763916 0511 نمابر : 8763916 0511 پست الكترونيك: fmgt@mums.ac.ir
تمام حقوق مادي و معنوي اين سايت مربوط به دانشگاه علوم پزشكي مشهد مي باشد و هرگونه كپي برداري از مطالب آن تنها با ذكر منبع بلامانع است .