اخبار

نظرسنجي

چه اطلاعاتی را در وب سایت معاونت آموزشی دانشگاه ضروری می دانید

آیین نامه ها و مقررات 23.5%
اطلاعات علمی 26.5%
اطلاعات درباره فرایندهای آموزشی 12.0%
اطلاعات درباره رشته های تحصیلی 25.4%
فرایندها بصورت الکترونیکی 10.5%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 435478 )
پایگاه اطلاع رسانی مدیریت امور آموزشی دانشگاه ( 128715 )
فرآيند ثبت نام و انتخاب واحد ( 110530 )
ثبت نام دانشجویان متقاضی انتقالی، مهمان ، تغییر رشته سال 93-94 ( 72803 )
مديريت امور آموزشي ( 71970 )
ثبت نام اینترنتی دانشجویان ( 51888 )
تقويم آموزشی دانشگاه ( 40014 )
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ( 39819 )
معرفي دفتر نخبگان و استعدادهاي درخشان ( 34114 )
منابع آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته اتاق عمل ( 29859 )
مولاژهای مركز مهارتهاي باليني ( 29812 )
ثبت نام دانشجويان جديد الورود ( 29435 )
آيين نامه آموزشي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته ( 26844 )
شرح وظايف مسئول دفتر مديريت ( 25649 )
دکتر محمدرضا دارابی محبوب - معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 24613 )
فراخوان استخدام عضو هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 22134 )
ثبت نام از پذيرفته شدگان چهل و یکمین دوره آزمون پذيرش دستيار رشته هاي مختلف تخصصي باليني پزشکي سال تحصيلي 94-93 ( 20277 )
اداره خدمات آموزشي ( 19829 )
زايمان ( 19828 )
امور بورسيه های دانشگاه ( 19736 )
آيين نامه هاي آموزشي ( 18827 )
اداره تحصيلات تكميلي ( 18046 )
مولاژ آموزش تزریق عضلانی ( 17306 )
همکاران معاون آموزشی ( 17130 )
سر فصل دروس ( 16300 )

 

 

 

آيين نامه آموزشي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته

مصــوب نهــايـي جلســه 291

شوراي عالي برنامه ريزي

مورخ 25/10/73

مقدمه

فصل اول:كليات

فصل دوم :شرايط ورود

فصل سوم:واحدهاي درسي

فصل چهارم:حضور و غياب

فصل پنجم:طول دوره، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

فصل ششم:ارزشيابي
فصل هفتم:پایان نامه

فصل هشتم:ساير مقررات

مقدمه

آيين نامه آموزشي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب 1367 پس از اجراي دوره 5 ساله ومشاهده كاستي ها و همچنين تطبيق

با سياست هاي آموزش عالي در سطح تحصيلات تكميلي، نياز به اصلاحات و تغييراتي داشت كه بايد در آن به عمل مي آمد. اين تغييرات

براساس نظرات رسيده از دانشگاه ها، اعضاي هيات علمي، مسئولان اجرايي و پيشنهادهاي معاونين آموزشي دانشگاه ها و موسسات

آموزش عالي در گرد همايي هاي ادواري، توسط كميسيون تدوين آيين نامه ها ، جمع آوري و به صورت پيوست تنظيم ، تدوين و جهت

تصويب نهايي به شوراي عالي برنامه ريزي پيشنهادشد.

شوراي عالي برنامه ريزي طي جلسات 285 تا 291 خود اين پيشنهاد را بررسي و با اصلاحاتي آنرا تصويب كرد.اين آيين نامه جايگزين

آيين نامه قبلي مي شود و از آغاز سال تحصيلي 74-1373 براي دانشجويان ورودي اين سال و بعداز آن لازم الاجرااست و به موجب آن

همه آيين نامه ها و بخشهاي قبلي مغاير با آن، براي مشمولان اين آيين نامه لغو مي گردد.

اينك توجه مجريان محترم را به نكات زير جلب مي نمايد:

1- در اين آيين نامه تنها باذكر اصول اكتفا شده و آنجا كه ساكت است تصميم گيري بر عهده كميته يا شوراي تحصيلات تكميلي موسسه

ذيربط است.

2- از شرايط آيين نامه نويسي ، روشني و غير قابل تفسير بودن كلمات، سادگي عبارات، وسعت دامنه اجراء، قابليت درك و جامع بودن

آن است. در اينجا كوشش شده كه اين نكات تا آنجا كه ممكن است رعايت شود. معهذا اگر ابهامي دراصول آن پديد آيد، رفع ياتفسير

برعهده كميسيون تدوين آيين نامه ها است.

3- زمان اجراي اين آيين نامه ، از سال تحصيلي 74-1373 و بعد از آن است ولي از آنجا كه با آيين نامه هاي قبلي تفاوت اصولي ندارد،

قابليت تطبيق و تسري به دانشجويان فعلي رانيز دارد. معهذا تطبيق بايدبا نظر كميته يا شوراي تحصيلات تكميلي موسسه صورت گيرد.

4- لازم است دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دانشجويان رااز آغاز تحصيل با مواد اين آيين نامه آشنا سازند وبه

هنگام نامنويسي در نخستين نيمسال تحصيلي و ابتداي هر سال تحصيلي اهم مواد آن را در اختيار دانشجويان قرار دهند.

5- در پايان از كليه اعضاي محترم هيات علمي، دست اندركاران ومسئولان اجراي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي انتظار دارد با

توكل به خداوند متعال در تحقق اهداف مقدس انقلاب فرهنگي كه در وصيت نامه الهي سياسي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه به

آن تاكيد شده است تلاش نمايند ودر اين راه از هيچ نوع كوششي دريغ ننمايند و انشا الله موفق و مويد به تاييدات الهي باشند.

فصل اول

كليات

ماده 1- تعريف:دوره كارشناسي ارشد يكي از دوره هاي آموزش عالي بالاتراز دوره كارشناسي است كه پس از آن به اجرا در مي آيد وسرانجام به اعطاء
مدرك كارشناسي ارشد در رشته مربوطه منتهي مي گردد.

تبصره: در اين آيين نامه ، به منظور اختيار، به همه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتي مجاز، كه

در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشدو دكتراي (تحصيلات تكميلي) فعاليت دارند ،(موسسه ) گفته مي شود.

منظور از كميته تحصيلات تكميلي، كميته يا شورايي است كه در اين زمينه ، در سطح گروه يا دانشكده تشكيل مي شود.

ماده 2- هدف:هدف از ايجاد دوره كارشناسي ارشد، گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني است كه با فراگيري آموزشهاي لازم و آشنايي

با روشهاي پژوهش علمي، مهارت لازم رابراي آموزش، پژوهش و خدمات پيدا مي‌كنند.

فصل دوم

شرايط ورود

ماده 3: شرايط ورود به دوره به شرح زير است:

1-3: داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي

2-3: داشتن گواهينامه پايان دوره كارشناسي يا بالاتر مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات فن آوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشكي در رشته هاي مورد قبول ( به تشخيص شوراي عالي برنامه ريزي)
3-3: برخورداري از توانايي جسمي لازم و متناسب بارشته تحصيلي

4-3: موفقيت در آزمون ورودي دوره

تبصره: مدرك معادل كارشناسي براي ورود به اين دوره ها فاقداعتبار است.

فصل سوم

واحدهاي درسي

ماده 4: تعداد كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته، بااحتساب واحد پايان نامه ، برحسب رشته ، حداقل 28 و حداكثر

32 واحد است.

تبصره: چنانچه به تشخيص كميته تحصيلات تكميلي، گذراندن تعدادي از واحدهاي درسي دوره كارشناسي ، به عنوان دروس كمبود يا

جبراني براي دانشجو ضروري تشخيص داده شود، وي مكلف است آن دروس رابر اساس برنامه مصوب، اضافه بر واحدهاي درسي مقرر

در دوره كارشناسي ارشد مطابق اين آيين نامه بگذراند.

تعداددروس جبراني در هر رشته حداكثر 24 واحد است.

تبصره 2: در انتخاب دروس اولويت بادروس جبراني است ، تعيين تعداد و نوع دروس وزمان انتخاب آنها در چار چوب برنامه مصوب

شوراي عالي برنامه ريزي، برعهده كميته تحصيلات تكميلي موسسه ذيربط است.

تبصره 3: به ازاي گذراندن هر 12 واحد درسي از دروس جبراني، يك نيمسال تحصيلي به طول مدت تحصيل دانشجو افزوده مي شود.

ماده 5: تعدادواحد پايان نامه كارشناسي ارشد براي همه رشته ها بين 4 تا 10 واحد درسي، مطابق برنامه مصوب شوراي عالي

برنامه ريزي است.

ماده 6: دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين 8 تا 14 واحد درسي راانتخاب كندودر موارد

استثنايي ، باصلاحديد كميته تحصيلات تكميلي، اين تعداد مي تواندبه 16 واحد افزايش يابد.

تبصره 1: در آخرين نيمسال تحصيلي، نام نويسي دانشجو در كمتر از 8 واحد درسي بلامانع است.

تبصره 2: دانشجوياني كه برخي از دروس دوره كارشناسي ارشد رادر دوره كارشناسي گذرانده اند نمي توانند آن درس يا دروس

را مجدداً در دوره كارشناسي ارشد بگذرانند.

اين دانشجويان بايد باگرفتن ديگر دروس انتخابي جمع واحدهاي درسي خود را به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند.
 

فصل چهارم

حضور و غياب

.ماده7: حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است

غيبت دانشجو درهر درس نبايد از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، درغيراينصورت نمره دانشجو در آن درس

.صفر محسوب مي‌شود

تبصره: درصورتي كه غيبت دانشجو در يك درس بيش از حد مجاز بوده و از نظر موسسه ، موجه تشخيص داده شود، آن درس از مجموع دروس انتخابي دانشجو حذف مي شود. در اين صورت رعايت حد نصاب 8 واحد در آن نيمسال الزامي نيست. ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل براي دانشجو يك نيمسال كامل محسوب مي شود
ماده 8: غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس است
تبصره: درصورتي كه غيبت دانشجو در امتحان از نظر موسسه موجه تشخيص داده شود، درس مزبور حذف مي شود.

فصل پنجم

طول دوره، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

ماده 9: طول دوره مدتي است كه دانشجو بايد دروس تعيين شده در اين دوره را با پايان نامه براساس مقررات مربوط به اتمام برساند.طول دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته2 سال است .

تبصره 1: كميته تحصيلات تكميلي مي توانددر صورت لزوم و حسب مورد يك و حداكثر تادو نيمسال تحصيلي به طول دوره دانشجو اضافه كند.

تبصره 2: چنانچه موسسه نتواند حداقل واحدهاي درسي را در يك نيمسال تحصيلي ارائه دهد، به نسبت كسر واحدهاي ارائه شده ، به طول دوره دانشجو افزوده مي شود. در هر صورت طول دوره تحصيل نبايداز سه سال تجاوز نمايد.

ماده 10: دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مي تواندحداكثر براي يك نيمسال تحصيلي، با كسب موافقت دانشگاه ، از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

تبصره 1: مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

تبصره 2: درخواست مرخصي بايد قبل از شروع نامنويسي درهر نيمسال تحصيلي به موسسه مربوط تسليم و موافقت آن موسسه كسب گردد. موافقت موسسه بامرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي گيرد و منوط به اين است كه ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه نشود.

تبصره 3: درصورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت موسسه حتي براي يك نيمسال، ترك تحصيل نمايداز ادامه تحصيل محروم مي شود.

ماده 11: دانشجو مي تواند به هر دليل، از تحصيل اعلام انصراف نمايد، در اينصورت بايد درخواست خودرا مبني بر انصراف به موسسه تسليم نمايد. چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خود را پس نگيرد، آن موسسه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي نمايد.

تبصره : دانشجوي انصرافي يا اخراجي موظف است به تعهداتي كه سپرده است عمل نمايد به هر حال صدورهر گونه گواهينامه وتسليم ريزنمرات و دريافت مجوز شركت مجدد در آزمون ورودي منوط به تسويه حساب دانشجو با موسسه ذيربط است.

 

ارزشيابي

ماده 12: حداقل نمره قبولي درهر درس اعم از دروس دوره و دروس جبراني دردوره كارشناسي ارشد، 12 است.

تبصره1: اگر نمره دانشجو در يك درس انتخابي كمتر از 12 باشد، مي تواند با موافقت استاد راهنما به جاي آن درس ، درس ديگري را انتخاب نمايد.

تبصره2: درمواردي كه ارزشيابي دانشجو در يك درس موكول به فعاليتهايي باشد كه با تشخيص استادمربوط انجام آن در طول يك نيمسال تحصيلي ممكن نيست، نمره دانشجو در آن درس ناتمام محسوب مي شود. در اين صورت بايد نمره دانشجو در اين درس، حداكثر تا پايان نيمسال تحصيلي بعد، توسط استادذيربط به نمره قطعي تبديل و در كارنامه وي ثبت شود.

ماده 13: ميانگين نمرات دروس دانشجو در دوره كارشناسي ارشد ، در هر نيمسال تحصيلي نبايد از 14كمتر باشد. اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي كمتر از 14 باشد، آن دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي شود.

تبصره : نمره دروس پيشنياز يا جبراني در كارنامه دانشجو، جداگانه ثبت مي شود اما در احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي شود.

ماده 14: ميانگين كل نمرات دانشجودر پايان دوره نبايداز 14 كمتر باشد در غير اينصورت فارغ التحصيل دوره كارشناسي ارشد شناخته نمي شود.

تبصره 1: دانشجوياني كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره ، ميانگين كل نمرات او از 14 كمتر باشد، در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد، مي تواند تا 16 واحددرسي را كه در آنها نمره كمتر از 14 گرفته است، فقط در يك نيمسال تحصيلي تكرار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين كل، فارغ التحصيل شود.(مصوب جلسه 371 مورخ 2/12/77 شوراي عالي برنامه ريزي) دانشجوياني كه به هر دليل نتواند از اين فرصت استفاده كنند از ادامه تحصيل محروم مانده و مدركي دريافت نمي كنند.


الحاق يك تبصره به ماده 14 آيين نامه كارشناسي ارشد در خصوص پذيرش واحدهاي درسي دانشجويان كارشناسي ارشد

مصوب جلسه 333 مورخ 23/10/75 شوراي عالي برنامه ريزي

دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد كه به هر دليل از ادامه تحصيل محروم مي شوند، چنانچه بادانشگاه محل تحصيل خودتسويه حساب كنند ، مي توانند مجدداً در آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد شركت نمايند.

درصورت قبولي در آزمون، واحدهاي درسي قبلي آنها، پس از ارزيابي و تطبيق با برنامه هاي مصوب از آنان پذيرفته مي شود. ارزيابي دروس و تطبيق واحدها برعهده دانشگاه يا موسسه پذيرنده است و بازاي هر 12 واحد كه پذيرفته مي شود يك نيمسال از طول مدت مجاز تحصيل دانشجو كاسته مي شود.

پذيرش واحدهاي درسي قبلي اين دانشجويان منوط به احراز سه شرط زير است:

1- داشتن مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد.

2- پذيرش دانشجو از طريق آزمون سراسري

3- اجراي برنامه هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي


فصل هفتم

پايان نامه

ماده 15: تهيه پايان نامه آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود، زير نظر استاد راهنما، به تحقيق و تتبع بپردازد.

ماده 16: استادراهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد وتاييدكميته تحصيلات تكميلي ، از اعضاي هيات علمي موسسه يا خارج از موسسه باحداقل مرتبه استادياري تعيين مي گردد.

تبصره 1: چنانچه استادراهنما، خارج از موسسه آموزش عالي انتخاب شود به جاي شرط استادياري داشتن مدرك دكتري الزامي است.

تبصره 2: در رشته هايي كه استايار به تعداد كافي وجودندارد، استادراهنما را مي توان با تاييدكميته تحصيلات تكميلي از بين مربيان برجسته موسسه و داراي حداقل 10 سال سابقه كار مفيد آموزشي و پژوهشي انتخاب كرد.
ماده 17: دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامه خود رابانظر استادراهنما انتخاب كند.موضوع پايان نامه پس از تاييد كميته تحصيلات تكميلي قطعيت مي يابد.
ماده 18: استادمشاور به پيشنهاداستاد راهنما وپس از تاييدكميته تحصيلات تكميلي از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققان مربوط انتخاب مي شود.
ماده 19: ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيات داوران ، متشكل از استاد راهنما، استادمشاور وحداقل يك نفر نماينده كميته تحصيلات تكميلي و دو نفر از بين اعضاي هيات علمي يامتخصصان و محققان داخل يا خارج موسسه صورت مي‌گيرد.
ماده 20: پايان نامه توسط هيات داوران در پنج درجه ارزشيابي شده و به هر درجه نمره اي تعلق مي گيرد و اين نمره در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود.
 
<DIV dir="

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 08/11/87 ساعت 01:47

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

معاونت آموزشی، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خيابان دانشگاه، کد پستی: 13131- ۹۱۳۷9 تلفن: 8433999 ۰۵۱۱ نمابر: ۸۴13006 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: vpeducation@mums.ac.ir
اداره کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مشهد میدان سعدی ، نبش سناباد 7 ،کد پستی:91387، تلفن24-8421023 0511، نمابر 8406555 0511
پست الکترونیک:vce.em@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.