اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره محتواي مطالب آموزشي قابل ارائه درسايت چيست؟

پزشكي و علوم وابسته 44.7%
قوانين و مقررات اداري 10.6%
فرهنگي و اجتماعي 3.1%
كاربرد علوم رايانه 4.0%
همه زمينه ها 37.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده دندانپزشکی مشهد ( 362158 )
كلينيك ويژه دانشكده دندانپزشكي ( 57438 )
چگونه يك مقاله مروري بنويسيم ( 19145 )
درباره دانشكده ( 18919 )
خدمات آموزشي دوره علوم باليني دكتراي عمومي دندانپزشكي ( 17189 )
دوره تخصصی ( 15699 )
خدمات آموزشي دوره علوم پايه دكتراي عمومي دندانپزشكي ( 14357 )
راهنماي ثبت، نگارش دفاع وارزشيابي پايان نامه هاي تحقيقاتي ( 14283 )
گروه ارتو ( 14065 )
گروه جراحی ( 13937 )
قوانين پايان نامه ها ( 13873 )
گروه اندو ( 12983 )
خدمات آموزشي دوره هاي دكتري تخصصي دندانپزشكي ( 12021 )
کتابخانه ( 11349 )
گروه پروتز ( 11242 )
رياست ( 11231 )
گروه ترميمی و زيبائي ( 10976 )
گروه پريو ( 10232 )
گروه کودکان ( 10107 )
گروه جراحي ( 9902 )
معاونين ( 9671 )
دكتر صراف شيرازي ( 9328 )
گروه بيماريها ( 9273 )
دانشجويان جديد الورود ( 9116 )
گروه ترميمي و زيبايي ( 9109 )

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر آقاي دكتر معين تقوي

نويسنده

عنوان

سال

نام مجله

تاريخ انتشار

کلمات کليدي

1-معين تقوي ا، ابراهيم نژاد ذ.

مقايسه دهانشويه هاي كلرهگزيدين 2/0% و پرسيكا در كاهش پلاك و التهاب لثه

پاييز 1381 جلد 20(3)-:صص370-378

مجله دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي

1381

2-معين تقوي ا، عجمي ب، محمودي ا

بررسي سلامت دهان و دندان كودكان مبتلا به بيماريهاي مادرزادي قلبي

1382:صص:30 – 36

مجله دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد- ويژه نامه دندانپزشكي سال يازدهم پيوست 2

1382

3-معين تقوي ا، تميزي م، معظمي م

بررسي اثر ژل كاربامايد پروكسايد 10% در تكنيك Home bleaching روي پريودونشيم

1382:صص:60- 68

مجله دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد- ويژه نامه دندانپزشكي سال يازدهم پيوست 2

1382

4-طالبي اردكاني م، معين تقوي ا، مهران ن، ميرحسيني نيا م. بررسي

شيوع ژنژيويت در دانش آموزان 11-8 ساله

تابستان 1382:صص54-59

– مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان – دوره 15 – شماره 2

1382

5-معين تقوي ا، صراف ع، آداوودي م

مقايسه كارايي دونوع مسواك مخصوص كودكان در كاهش پلاكميكروبي در كودكان 7-9 سال

–1384:صص 35-40

مجله دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد-شماره دوم

1384

6-طالبي اردكاني م، معين تقوي ا، احتشام منش ك.

- بررسي شيوع و علل ايجاد كننده بوي بد دهان –

1384:صص 27-34

6مجله دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد-شماره دوم

1384

7- Moeintaghavi A, Haerian A, Talebi M, Tabatabai I

.Hyperlipidemia in patients with periodontitis

2005, 6(3): 78-85

Journal of contemporary dental practice

2005

8-معين تقوي ا، عقيلي ح، طالبي اردكاني م، مدني فر س.

بررسي ميزان آگاهي بهورزان شهرستانهاي يزد و تفت از بهداشت دهان و دندان

1383،: صص103-113

مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان- دوره 16 شماره 4

1383

9-معين تقوي ا، حائريان اردكاني ا، طالبي اردكاني م، طباطبايي ا.

ارزيابي هيپرليپيدمي و بيماريهاي پريودونتال

1384، دوره 18، شماره 2: 53-59

مجله دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه تهران

1384

10-معين تقوي ا، فلاح تفتي ع، طالبي اردكاني م، حائريان اردكاني ا، انصاري غ

بررسي اثر پروتز ثابت بر روي پريودونشيوم در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد

1384، دوره 17: 52-61

مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان

1384

11-خيراللهي ح، معين تقوي ا، حائريان ا، عسگري آ.

مقايسه تاثير مسواك زدن به روش Modified Bass و Scrub در برداشتن پلاك در دانشجويان دندانپزشكي

1383، سال سوم، شماره چهارم: 14-19

طلوع بهداشت

1383

12-

Arab HR, Sargolzaei N, Moeintaghavi A, Ghanbari H, Abdollahi Z

Antibiotics to prevent complications following periodontal surgery

2006; 2(2): 205-208

International Journal of Pharmacology

2006

13-

Arab HR, Tavakkol Afshari J, Radvar M, Moeintaghavi A, Sargolzaei N, Hemotian M, Ganjali R, Ebadian AR

: Association between TGF β1-509 gene polymorphism with aggressive periodontitis

2006; 6(3) : 448-452

Journal of Medical Sciences

2006

14-محمدرضا طالبي اردکاني- امير معين تقوي- احمد حائريان- محمد افخمي- محمدعلي بهناز- مهدي هاشم زاده

بررسي همبستگي بين ميزان قند خون شيار لثه اي با قند خون مويرگي نوك انگشت

دوره 24، شماره 3، پاییز 1385: 187-193

مجله دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شهيد بهشتي تهران

15-ناصر سرگلزايي – حميدرضا عرب – امير معين تقوي

ملاحظات پريودونتال در بيماران تحت شيمي درماني

دوره 24، شماره 4، زمستان 1385: 469-474.

مجله دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شهيد بهشتي تهران

16-حسين فلاحزاده – امير معين تقوي – مريم فروزان مهر

: مقايسه اثر كلينيكي دهان شويه هاي پرسيكا و كلر هگزيدين با استفاده از روش متا آناليز.

دوره 18، شماره 1، بهار 1385: 62-72

مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان

17-

Sargolzaei N, Arab HR, Moeintaghavi A, Ghanbari H, Rigi A, Hosseini- hoshyar M

Evaluation of longterm usage of low dose doxycycline after periodontal surgery in patients with chronic periodontitis

2006;2(4): 467-470

International Journal of Pharmacology

2006

18-

Arab HR, Tavakkol-afshari J, Radvar M, Moeintaghavi A, Sargolzaei N, Rigi A, Shirkhani M

IL-1β+3954 genetic polymorphism association with generalized aggressive periodontitis in Khorasan-Iran province

2007; 7(2): 222-227

. Journal of Medical Sciences

2007

19-

Moeintaghavi A. , Talebi MR, Haerian A , Zandi H. , Taghipoor SH. , Fallahzadeh H., Pakzad A. , Fahami N

Adjunctive Effects of Systemic Amoxicillin and Metronidazole with Scaling and Root planing: A Randomized, Placebo Controlled Clinical Trial.

Volume 8, No. 5, July 1, 2007:1-13

Journal of contemporary dental practice

2007

20-حمیدرضا عرب، جلیل توکل افشاری، امیر معین تقوی، ناصر سرگلزایی، اعظم بروک

بررسی اثرات خمیر پانسمان پریودونتال همراه با هیدروکسید کلسیم بر سلولهای فیبروبلاست L929 در محیط آزمایشگاهی

پاییز و زمستان 1385، 30(3و4): 279-288.

مجله دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي مشهد

21- ناصر سرگلزایی، حمید رضا عرب، امیر معین تقوی، محمد حسن نجفی نشلی

بررسی پریودونشیوم در بیماران مبتلا به HTLV1 در مرحله Carrier

پذیرفته شده برای چاپ

مجله دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شهيد بهشتي تهران

22- S.A Banihashemrad , A. Moeintaghavi , A. Rafighdoost

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHOLESTOROL AND TRIGLYCERIDE BLOOD VALUES AND PERIODONTAL PARAMETERS IN PATIENTS OF MASHHAD HEALTH CENTER

(Accepted for publishing)

The New York State Dental Journal.

23- ناصر سرگلزایی، حمید رضا عرب، امیر معین تقوی، حبیب الله قنبری

ارزیابی موقعیت کرست استخوان آلوئول بعد از فلپ با موقعیت آپیکالی با و بدون اکسپوز استخوان

بهار و تابستان 1386، 31(1و2):55-63

مجله دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي مشهد

24- حمیدرضا عرب، ناصر سرگلزایی، امیر معین تقوی، مرضیه شاهی

بررسی اثر استفاده از ترکیب خمیر پانسمان پریودنتال همراه با هیدرکسیدکلسیم در کاهش حساسیت عاجی پس از جراحی پریودونتال

بهار و تابستان 1386، 31(1و2):77-83

مجله دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي مشهد

25- Bahrololumi z , Moein Taghavi A, et al

Clinical and Radiographical evaluation of palpotomy using electrosurgery and formocrezo

In Press
Oct 2008

Indian Journal of dental research

26- Sargolzaei N, Moeintaghavi A, Sanatkhani M, Arab HR,

Association between periodontitis and C reactive protein

In Press

J Medical Sciences

کتب چاپ شده آقاي دكتر معين تقوي

نويسندگان

نام کتاب

سال انتشار

انتشارات

شابک ISBN

دكتر هاستون

تشخيص در ارتدنسي

1374

انتشارات كتابدرماني مشهد (ترجمه)

دكتر جان بسفورد

بهداشت دهان و دندان

1374

نشر كهن مشهد(ترجمه)

تاريخ بروز رساني : شنبه 09/06/87 ساعت 22:18

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، ابتداي بلوار وکيل آباد مقابل پارک ملت، دانشکده دندانپزشکی،کد پستي91735 ،صندوق پستي984 تلفن: 8832300 0511 ( 10 خط ) نمابر: 8829500 0511
پست الکترونیک: dnts.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.