اخبار

نظرسنجي

انتظار شما از وب سایت معاونت درمان چيست؟

معرفي سازمان 12.6%
اطلاع رساني اداري 16.8%
اطلاع رساني علمي 15.8%
پيگيري نامه هاي اداري 11.9%
اتوماسيون كامل در جهت كاهش نياز مراجعه به سازمان 42.8%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 436876 )
مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ( 178067 )
درمان سوء مصرف مواد معاونت درمان مشهد ( 115763 )
جستجوی نشانی مطب پزشکان ( 63673 )
آموزش های عمومی کمک های اولیه ( 56453 )
استانداردهاي اعتباربخشي ( 54914 )
قوانين و دستورالعمل صدور پروانه‌هاي معاونت درمان مشهد ( 48712 )
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 46845 )
آموزش تصويري به اشتراک گذاشتن پرينتر فناوري اطلاعات معاونت درمان مشهد ( 46537 )
تعرفه های مصوب درمانی بخش دولتي ( 41713 )
صدور پروانه‌هاي معاونت درمان مشهد ( 38212 )
برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 37188 )
اداره امور آزمايشگاهها معاونت درمان مشهد ( 36884 )
امور بيماريهاي خاص معاونت درمان مشهد ( 36245 )
نحوه ثبت نام در دوره های چهارده روزه کارگاه عملی MMT ( 34741 )
ستاد مرکزی اداره اورژانس ۱۱۵ استان ( 34493 )
ســــطح هوشياري ( 34308 )
مدير نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان مشهد ( 29366 )
صفحه اصلی سایت اداره ارزشیابی ( 28800 )
واحد آموزش و ارتقاء کیفیت اورژانس ( 25970 )
نبض ( 25549 )
كميته تخصصي مديريت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 24311 )
مركز هدايت عمليات بحران ( 23684 )
مدير اقتصاد درمان، استاندارد و فناوريهاي سلامت دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 22668 )
تعرفه‌هاي پزشکي معاونت درمان مشهد ( 22495 )

معاونت درمان>مدیریت  نظارت و ارزشیابی>اداره نظارت بر درمان>آئين نامه ها

آئین نامه نحوه تاسیس وبهره برداری بيمارستانها

 
فصل اول- تعاريف:

 ماده 1- بيمارستان يك مؤسسه پزشكى است كه با استفاده از امكانات تشخيصى، درمانى، بهداشتى، آموزش و پژوهشى به منظور درمان و بهبودى بيماران سرپايى و بسترى بصورت شبانه روزى تأسيس مى‏گردد.

 تبصره 1- بيمارستان عمومى يك واحد بهداشتى و درمانى است و بايد حداقل داراى چهار بخش بسترى (داخلى - جراحى عمومى - زنان و زايمان - اطفال) و بخشهاى آزمايشگاه، داروخانه، راديولوژى، و فوريت‏هاى پزشكى (اورژانس) و تغذيه كه همگى اجزاى لاينفك بيمارستان بوده كه طبق ضوابط و آيين‏نامه‏هاى مربوطه پروانه تأسيس و مسئول فنى جداگانه صادر خواهد گرديد.
 تبصره 2- بيمارستان تك تخصصى يك واحد بهداشتى و درمانى است كه در يك رشته تخصصى يا فوق تخصصى پزشكى فعاليت خواهد نمود.
 تبصره 3- مؤسسين يا هيئت مديره بيمارستان‏هاى عمومى موظف هستند حداقل 20% ظرفيت تخت‏هاى مصوب بيمارستان تحت مديريت خود را به بسترى كردن بيماران داخلى و اطفال اختصاص دهند.
 تبصره 4- بيمارستانهاى عمومى موظفند در صورت نياز دانشگاه / دانشكده مربوطه 10% تختهاى مصوب را به بخش سوختگى و 10% به بخش روانپزشكى اختصاص دهند كه در اين صورت رعايت ضوابط مربوطه الزامى مى‏باشد.

 ماده 2- در اين آيين‏نامه به منظور اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى (وزارت) و به دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى - درمانى (دانشگاه / دانشكده) و به كميسيون تشخيص امور پزشكى موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكى، داروئى و مواد خوردنى و آشاميدنى مصوب سال 1334 (با اصلاحات بعدى) كميسيون قانونى و به پروانه‏هاى تأسيس و مسئول فنى (پروانه‏هاى قانونى) گفته مى‏شود.
 
 فصل دوم- شرايط تأسيس و بهره‏بردارى:

 ماده 3- اقدام به تأسيس هر نوع بيمارستان، منوط به كسب موافقت اصولى و اجازه تأسيس از وزارت مى‏باشد.

 ماده 4- اجازه تأسيس به كسانى داده مى‏شود كه صلاحيت آنها طبق ضوابط تعيين شده به تأييد كميسيون قانونى رسيده باشد.

 تبصره 1- هر فرد مى‏تواند حداكثر در دو مؤسسه پزشكى بعنوان مؤسس (يكى صورت حقيقى و يكى بصورت حقوقى) عضويت داشته باشد.
 تبصره 2- متقاضيان تأسيس بيمارستان بايد حداقل ده نفر بوده بطوريكه شش نفر از اعضاء مؤسس (نصف بعلاوه يك) از گروه پزشكى و پيراپزشكى از مقطع كاردانى به بالا كه سه نفر آنها مؤسسان واحدهاى پاراكلينيك (آزمايشگاه - داروخانه - راديولوژى) و بقيه از ساير افراد حقيقى يا حقوقى باشند.
 تبصره 3- دو سوم سهام‏داران بيمارستان بايستى از فارغ‏التحصيلان گروه پزشكى و پيراپزشكى باشند، ضمناً هر فرد مى‏تواند حداكثر در دو مؤسسه پزشكى سهام‏دار شود.

 ماده 5- شروع بكار، بهره‏بردارى و ادامه فعاليت بيمارستان عمومى و تخصصى منوط به راه‏اندازى بخش‏هاى مختلف بيمارستان و فوريت‏هاى پزشكى و بكارگيرى مسئولان فنى بيمارستان، مسئولان فنى بخش‏هاى پيراپزشكى و پرسنل بخش پزشكى و پيراپزشكى جوياى كار براى تمام بخشهاى بيمارستانى پس از تصويب كميسيون قانونى و اخذ مجوزهاى لازم از واحدهاى ذيربط وزارت و با رعايت ضوابط قانونى و مقررات مندرج در اين آيين‏نامه مى‏باشد.

 تبصره - بيمارستانها بصورت شبانه روزى و با سه نوبت كارى اداره خواهند شد.

 ماده 6- صدور مجوز شروع بكار بيمارستانها منوط به معرفى مسئولان فنى و ساير افراد فنى واجد شرايط با مدارك دانشگاهى جهت كليه نوبتهاى كارى و براى تمامى بخشهاى بيمارستانى به معاونت درمان دانشگاه / دانشكده و تأييد صلاحيت توسط كميسيون قانونى مى‏باشد.

 تبصره: تمديد پروانه تأسيس و مسئولان فنى بر اساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشكى كشور و ضوابط اعلام شده از سوى وزارت و نيز مفاد اين آيين‏نامه مى‏باشد.

 ماده 7- براى اخذ پروانه تأسيس (بهره‏بردارى) معرفى حداقل 50% كادر پزشكى و پيراپزشكى بعنوان مسئول فنى، پزشكان همكار و پيراپزشكان از دانش آموختگان گروه پزشكى و وابسته جوياى كار كه در مراكز دولتى، خصوصى، خيريه، نهادها و ارگانها هيچ نوع فعاليتى نداشته باشند براى تمامى نوبت‏هاى كارى ضرورى است.

 ماده 8- مسئولان پذيرش و بايگانى بيمارستانها بايستى از بين افراد جوياى كار رشته كارشناسى يا كاردانى مدارك پزشكى انتخاب و معرفى شوند (در صورت نبودن فارغ‏التحصيل رشته‏هاى فوق‏الذكر بكارگيرى افراد ساير رشته‏هاى گروه پزشكى جوياى كار نظير پرستارى بلامانع است)

 ماده 9- رعايت فعاليت حداكثر دو شيفت كارى براى كليه پزشكان (عمومى و تخصصى) و كادر پيراپزشكى كه در بيمارستان فعاليت مى‏كنند الزامى است و مجوز فعاليت همزمان براى دو محل در يك نوبت كارى براى افراد صادر نمى‏گردد، ضمناً يك پزشك حداكثر مى‏تواند با دو مؤسسه درمانى (اعم از بيمارستان - درمانگاه و...) همكارى داشته باشد.

 ماده 10- پزشكانى كه در بيمارستان فعاليت مى‏كنند (مسئولان فنى و پزشكان همكار) در همان نوبت كارى نمى‏توانند در مركز ديگرى فعاليت نمايند.

 ماده 11- رعايت مفاد آيين‏نامه اجرايى قانون اجازه تأسيس مطب در بكارگيرى پزشكان (عمومى و متخصص) بعنوان مسئول فنى و يا پزشك همكار از سوى مؤسس يا مؤسسان و مسئولان فنى بيمارستان الزامى است.

 تبصره - اعضاى هيئت علمى تمام وقت جغرافيائى دانشگاه‏ها / دانشكده‏ها نمى‏توانند در بيمارستان‏ها، درمانگاه‏ها و ... غيرسازمانى خود فعاليت نمايند.

 
 فصل سوم- شرح وظايف مؤسسان:

 ماده 12- اهم وظايف مؤسسان به شرح ذيل مى‏باشد:

    الف) رعايت كليه قوانين و مقررات و دستورالعمل‏هاى وزارت و فراهم نمودن زمينه لازم براى اجراى آنها.
    ب) رعايت شئون پزشكى و ضوابط اسلامى، اخلاقى، و انسانى و آيين‏نامه قانون انطباق امور پزشكى با موازين شرع مقدس و كليه دستورالعمل‏هاى مربوطه مورد تأييد وزارت
    ج) رعايت و اجراى نظريات و پيشنهادات مسئول فنى بيمارستان در امور پزشكى و فنى براساس ضوابط.
    د) معرفى مسئولان فنى بيمارستان، مسئولان فنى بخش‏هاى پيراپزشكى (داروخانه، آزمايشگاه، راديولوژى و غيره) و كادر پيراپزشكى جوياى كار (با تأييد دانشگاه / دانشكده) براى تمام نوبت‏هاى فعال كارى و تمامى بخشهاى بيمارستان با رعايت فصل دوم مفاد همين آيين‏نامه.

 تبصره 1- جهت اخذ موافقت اصولى براى داير نمودن واحدهاى پيراپزشكى كليه مؤسسان و مسئولان فنى جوياى كار واحدهاى ياد شده بايد از قبل آمادگى خود را براى همكارى با بيمارستان اعلام نموده باشند، لازم به تأكيد است كه كليه واحدهاى فوق‏الذكر جزء لاينفك بيمارستان بوده و حق نصب تابلو در خارج بيمارستان را نداشته و نبايد داراى ورودى مستقل خارج از بيمارستان باشد. اين واحدها نمى‏توانند از بيمارستان منفك و در خارج از آن كار كنند. حقوق مكتسبه براى ذينفعان منحصراً در بيمارستان قابليت اجرا دارد.

 تبصره 2: افزايش بخشهاى بالينى و پاراكلينيك به غير از داروخانه، آزمايشگاه و راديولوژى منوط به اخذ مجوز جداگانه در چهار چوب نظام سطح‏بندى خدمات و ضوابط هر يك از آيين‏نامه‏هاى مربوطه بوده و جزو لاينفك بيمارستان محسوب مي گردد.

    ه) كنترل و مراقبت وضعيت ساختمانى، تأسيساتى و امور پشتيبانى بيمارستان.
    و) درخواست تعويض مسئول فنى با ذكر دليل و احراز آن توسط كميسيون قانونى.
    ز) برنامه‏ريزى و سازماندهى جهت جلب رضايت مراجعين و رعايت منشور حقوقى بيماران
    ح) معرفى يك نفر از مسئولان فنى سه نوبت كارى بعنوان رابط با دانشگاه / دانشكده مربوطه كه نامبرده ضمن انجام وظايف واحد مربوطه، عهده‏دار ايجاد هماهنگى لازم بين مسئولان فنى بيمارستان و دانشگاه / دانشكده ذيربط مى‏باشد.
    ط) تعهد كتبى مؤسسان مبنى بر همكارى با وزارت و دانشگاه / دانشكده ذيربط در هنگام بروز حوادث غيرمترقبه و يا اعلام نياز از طرف آنها
    ى) معرفى كتبى محل احداث بيمارستان در فاصله شش ماه بعد از موافقت اصولى، شروع به احداث بيمارستان در سال دوم بعد از موافقت اصولى و تكميل و تجهيز و راه‏اندازى آن به فاصله 18 ماه از اعلام محل بيمارستان براى بيمارستان‏هاى زير 50 تخت - تا 24 ماه براى بيمارستان‏هاى 50 تختخوابى و 48 ماه براى بيمارستان‏هاى يكصد تختخوابى

 تبصره - عدم پيشرفت فيزيكى و تجهيزاتى به ميزان 75% به تشخيص كميسيون قانونى در مدت قيد شده موجب ابطال موافقت اصولى خواهد شد. در مواردى كه پيشرفت پروژه بيشتر از 75% باشد حداكثر 6 ماه تا يكسال مهلت براى اتمام پروژه داده خواهد شد.
 
 فصل چهارم- شرح وظايف مسئولان فنى:

 ماده 13- اهم وظايف مسئولان فنى بيمارستان عبارتند از:

    الف) نظارت بر كليه امور فنى خدمات پزشكى و پيراپزشكى بيمارستان و پاسخگويى در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتنى بر قوانين، مقررات و دستورالعمل هاى وزارت.
 تبصره - با توجه به ضرورت حضور و كنترل و نظارت مستمر مسئول فنى در نوبت كارى مربوطه، مسئولان فنى در زمان قبول مسئوليت فنى نبايستى در محل ديگرى (مطب، بيمارستان و...) اشتغال داشته باشند و پروانه مسئوليت فنى همزمان نيز صادر نمى‏گردد.
    ب) سرپرستى كليه بخشهاى بسترى، درمانگاه و فوريت‏هاى پزشكى (اورژانس)
    ج) كنترل و مراقبت وضعيت بهداشتى، درمانى، تجهيزات پزشكى و داروئى بيمارستان
    د) نظارت بر انتخاب، بكارگيرى و فعاليت نيروهاى انسانى واجد شرايط و صلاحيت براساس ضوابط مورد قبول وزارت براى قسمتهاى مختلف بيمارستان و نظارت بر فعاليتهاى آنان براساس مقررات موجود.
    ه) ايجاد هماهنگى لازم بين واحدها و بخش‏هاى مختلف بيمارستانى و تشكيل جلسات مربوطه براساس دستورالعمل‏هاى وزارت.
    و) نظارت بر حفظ شئون پزشكى و اجراى ضوابط انطباق امور پزشكى با موازين شرع مقدس و دستورالعمل‏هاى مربوطه.
    ز) جلوگيرى از اعمال پزشكى غير مجازيا بدون انديكاسيونهاى علمى.
    ح) رسيدگى به شكايات بيماران در امور فنى و پاسخگويى به انان و ساير مراجع ذيربط.
    ط) نظارت بر جمع آورى اطلاعات و آمار مربوط به ارائه خدمات، نحوه فعاليت بيمارستان و تهيه گزارش در صورت درخواست مراجع ذيربط براساس قوانين - مقررات و دستورالعملها.
    ى) كنترل و نظارت بر ارائه خدمات لازم به بيماران در تمام ساعات شبانه روز و ايام تعطيل با رعايت مقررات مصرح در اين آيين‏نامه.
    ك) كنترل و نظارت بر پذيرش موارد فوريتهاى پزشكى بدون پيش شرط و انجام خدمات درمانى لازم در مورد بيماران اورژانس و در صورت لزوم هماهنگى جهت اعزام بيمار به مراكز تخصصى واجد شرايط.
 تبصره - بخش فوريتهاى پزشكى بيمارستانها براساس تخصص هايى كه مجوز آنرا دريافت كرده بايستى امكانات، نيروهاى تخصصى و كادر پيراپزشكى مورد نياز را براى درمان بيماران اورژانسى بصورت 24 ساعته در اختيار داشته باشد و هيچ بيمار اورژانسى به مركز ديگر نبايستى انتقال داده شود مگر در شرايطى كه در حيطه تخصصى بيمارستان نبوده كه در اينصورت پس از انجام اقدامات اوليه درمانى مستقيماً و يا از طريق ستاد هدايت و اطلاع رسانى دانشگاه مربوط اقدام به اخذ پذيرش ميگردد.
    ل) نظارت بر گزارشدهى صحيح و به موقع مشخصات بيماران مبتلا به بيماريهاى واگير قابل گزارش، به مركز بهداشت شهرستان مربوطه.

 تبصره - فهرست بيماريهاى واگير قابل گزارش و چگونگى گزارشدهى توسط وزارت مشخص و اعلام مى‏شود.

    م) ارسال آمار كلى فعاليتهاى بيمارستان هر سه ماه يكبار به دانشگاه/ دانشكده مربوطه طبق فرم مخصوص كه از طرف وزارت در اختيار آنها قار مى‏گيرد.
    ن) نظارت بر پذيرش بيماران و رعايت تعرفه‏هاى مصوب دولت طبق ضوابط مربوطه.
    س) اعلام نواقص و تخلفات ارتكابى در نوبت‏هاى كارى بيمارستان از وظايف و دستورالعمل‏هاى مربوطه (از جمله اقدامات خلاف موازين اسلامى، قانون، شئون پزشكى و اخلاقى كادر پزشكى و پيراپزشكى) به مؤسس بيمارستان، وزارت، دانشگاه / دانشكده مربوطه، سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى و ساير مراجع ذيربط)
    ش) ايجاد هماهنگى بين مسئولان فنى و نظارت بر عملكرد آنها.
    ض) شركت در جلسات هماهنگى تشكيل شده از طرف دانشگاه/دانشكده ذيربط.
    ف) مسئولان فنى بيمارستان مى‏توانند از مؤسسين بيمارستان نيز باشند و در هر حال هر فرد فقط مى‏تواند حداكثر مسئول فنى دو نوبت كارى در هر شبانه روز باشد.

 تبصره 1- هر يكى از مسئولين فنى در نوبت كارى خود مسئوليت آن قسمت از وظايف مربوط به خود را كه در ارتباط با فعاليتهاى جارى بيمارستان است بعهده خواهند داشت.
 تبصره 2- بيمارستان بايد داراى دفتر مخصوصى باشد و كليه مسئولان فنى موظفند همه روزه پس از پايان كار خود اقدامات انجام شده در بيمارستان را طبق ضوابط مربوطه يادداشت و يا مشكلات بوجود آمده را در آن ثبت، امضاء و مهمور به مهر نظام پزشكى نمايند.
 تبصره 3- در صورت عدم امكان حضور هر يك از مسئولان فنى بيمارستان به مدت حداكثر 3 ماه با موافقت دانشگاه/دانشكده مربوطه، مسئول فنى موقت (جانشين) مسئوليت‏هاى وى را بعهده خواهد گرفت و در صورت غيبت بيش از سه ماه در سال بايستى فرد ديگرى بعنوان مسئول فنى طبق ضوابط معرفى گردد.
 تبصره 4- نام و مشخصات بيماران اورژانس بايد در دفتر مخصوص ثبت و اسامى افراد فوت شده برحسب دستورالعملهاى وزارت با ذكر علت و زمانبندى تعيين شده به معاونت مربوطه دانشگاه/دانشكده گزارش شود.

 ماده 14: بيمارستانها بايد حداقل يك دستگاه آمبولانس براى تمام ساعت در اختيار داشته باشند.

 تبصره 1: آمبولانس بيمارستان صرفاً مجاز به انتقال يا جابجايى بيماران تحت درمان خود در موارد مورد نياز مى‏باشد.
 تبصره 2: مشخصات فنى، تجهيزات، ملزومات، و خدمه آمبولانس براساس ضوابط مركز مديريت حوادث و فوريتهاى پزشكى خواهد بود.

 فصل پنجم- شرايط ساختمان، تجهيزاتى و پرسنلى:

 ماده 15- ضوابط فنى، مساحت زمين و كليه فضاهاى فيزيكى بيمارستان از قبيل اورژانس، درمانگاه سرپايى، بخشهاى بسترى، اطاقهاى عمل، بخشهاى پاراكلينيكى و خدمات تشخيصى نقشه ساختمان و تأسيسات بيمارستان بايد منطبق با استانداردهاى وزارت و ضوابط خاص بيمارستانى و تحت نظارت دفتر فنى دانشگاه/دانشكده مربوطه باشد.

 تبصره 1- تأييديه نهايى وزارت مبنى بر انطباق اجراى ساختمان با نقشه مصوب اوليه جهت اخذ پروانه تأسيس و بهره‏بردارى الزامى است.
 تبصره 2- حداقل مساحت بناى قابل قبول به ازاى هر تخت بيمارستانى 50 متر مربع مى‏باشد.
 تبصره 3- حداقل و نوع تعداد تخت‏هاى بيمارستانى با توجه به نظر وزارت يا دانشگاه/دانشكده مربوطه براساس ضوابط تعيين شده (سطح بندى خدمات و...) خواهد بود ولى بهر حال نبايد از 32 تخت كمتر باشد.

 ماده 16- كليه قسمتهاى بيمارستان از جمله محوطه اتاق عمل، اتاق‏هاى بسترى، سالن انتظار، آزمايشگاه و داروخانه بايد داراى وسائل ايمنى از جمله: كپسول ضد حريق نصب شده در محل مناسب، دستگاه مشخص كننده دود (smoke Detector) باشد و كليه پرسنل بخش آموزشهاى لازم در اين زمينه را ديده باشند بطوريكه در هر شيفت افراد آموزش ديده حضور داشته باشند.

 ماده 17- بيمارستان با توجه به بخش‏هاى مربوطه طبق ضوابط تعيين شده توسط وزارت بايد به تمام لوازم و تجهيزات فنى و ادارى مورد نياز منجمله سيستم برق اضطرارى مجهز باشد، استانداردهاى مربوط به تجهيزات فنى و ادارى طبق دستورالعمل‏هاى مربوطه خواهد بود.

 تبصره - بيمارستان بايستى داراى واحد مهندسى پزشكى بطور مستقل يا در قالب قرارداد همكارى به منظور نگهدارى و تعمير و كنترل كيفى دستگاه‏ها و ملزومات پزشكى باشد.

 ماده 18- نيروى انسانى و پرسنل فنى واجد شرايط مورد نياز بايد متناسب با نوع فعاليت بيمارستان بوده و طبق ضوابط تعيين شده توسط وزارت باشد.
 
 فصل ششم- مقررات بخش تغذيه
 
ماده 19- بخش تغذيه بيمارستان بايد داراى دو واحد مديريت خدمات غذايى و مشاوره تغذيه و رژيم درمانى باشد.

 ماده 20- واحد مديريت خدمات غذايى مسئول نظارت بر تهيه و توزيع غذا و بهداشت فضاى آشپزخانه و سالن‏هاى غذاخورى، و واحد مشاوره تغذيه و رژيم درمانى مسئول تكميل برگه‏هاى اطلاعات تغذيه‏اى بيماران جهت استفاده در پرونده درمانى، تنظيم رژيمهاى غذايى، و ارائه مشاوره تغذيه به بيماران در حين بسترى و قبل از ترخيص مى‏باشد.

 ماده 21- هر يك از دو واحد بخش تغذيه بايد داراى نيروى انسانى مستقل باشند.

 تبصره 1: براى واحد مشاوره تغذيه و رژيم درمانى به ازاء هر 50 تخت بيمارستانى، يك كارشناس تغذيه در نظر گرفته شود.
 تبصره 2: براى واحد مديريت خدمات غذايى با هر تعداد تخت بسترى يك نفر كارشناس تغذيه لازم و كافى مى‏باشد.
 تبصره 3: در بيمارستانهايى كه كمتر از 50 تخت دارند، مسئوليت هر دو واحد بخش تغذيه مى‏تواند بر عهده يك كارشناس تغذيه باشد.
 
 فصل هفتم- مقررات بهداشتى:
 
 ماده 22- مقررات بهداشتى به منظور كنترل عفونت در بيمارستان به شرح ذيل مى‏باشد:

    الف) هر بيمارستان بايد داراى يك كميته كنترل عفونت بيمارستان طبق ضوابط اعلامى وزارت باشد.

 تبصره: مسئوليت نظارت بر برنامه‏هاى كنترل عفونت بيمارستان از جمله عملكرد صحيح تجهيزات استريل كننده، آموزشهاى منظم و دوره‏اى پرسنل و عملكرد صحيح آن برعهده اين كميته است.

    ب) بيمارستها مكلفند براساس دستورالعمل كشورى كنترل عفونت كه توسط وزارت اعلام مى‏گردد، اقدام نمايند.
    ج) بيمارستانها بايستى وسايل محافظت فردى (Personal proteive Equipment) متناسب با بخش مربوطه فراهم نمايند.
    د) هر يك از بخشهاى داخلى، اطفال و عفونى بايستى داراى حداقل يك اتاق يك تخته تحت فشار منفى داراى يك پيش ورودى و داراى سرويس بهداشتى (توالت و دستشوئى) مستقل براى بسترى بيماران نيازمند به ايزوله تنفسى باشند.
    ه) بخش ICU بايد داراى اتاق پيش ورودى با دستشويى مناسب باشد.
    و) اتاقهاى ايزوله تنفسى و اتاق انجام برونكوسكوپى بايد تحت فشار منفى باشند و تهويه آنها ضمن مجهز بودن به فيلتر HEPA، تواناى تعويض هوا حدود 15-10 مرتبه در ساعت را داشته باشد.
    ز) اتاقهايس عمل بايد تحت فشار مثبت نسبت به فضاهاى بيرونى بوده و تهويه آنها 2-15 مرتبه در ساعت هوا را تعويض نمايد. در مسير جريان هوا بايد فيلترهاى اوليه براى گرد و غبار و فيلتر نهايى HEPA وجود داشته باشد.
    ح) كليه پرسنل بويژه قسمت خدمات بيمارستان بايستى برعليه هپاتيت B و ساير بيماريهايى كه واكسيناسيون بر عليه آنهارا وزارت ضرورى مى‏داند واكسينه شوند.
 
 فصل هشتم- مقررات بهداشت محيطى:
 
 ماده 23- مقررات بهداشتى كه بايد در بيمارستانها رعايت شود به شرح ذيل مى‏باشد:

    الف: درب اصلى بيمارستان بايستى از طريق يكى از خيابانهاى اصلى  و يا فرعى، قابل دسترسى براى تردد وسايل نقليه از جمله آمبولانس، ماشين‏هاى آتش نشانى و... و دور از هر نوع مراكز مزاحم و آلوده كننده باشد.
    ب: آب بيمارستان از شبكه‏هاى عمومى آب آشاميدنى تأمين شده يا داراى شبكه آب خصوصى با رعايت استانداردهاى آب آشاميدنى كشور باشد و همچنين داراى مخزن ذخيره آب به ميزان كافى باشد و كنترلهاى بهداشتى در مورد مخازن ذخيره آب صورت گيرد.
    ج) سيستم جمع‏آورى فاضلاب بيمارستان بايد سيستمى باشد كه سطوح، خاك، آبهاى سطحى و آبهاى زير زمينى را آلوده نكند، بند پايان و جوندگان به آن دسترسى نداشته باشد و متعفن و بد منظره نباشد با اولويت روشهاى زير:

1-         چنانچه شهردارى داراى سيستم جمع آورى، تصفيه و دفع فاضلاب در حال بهره‏بردارى و كارآمد باشد. دفع فاضلاب بيمارستان به سيستم همانند مشتركين فاضلاب عادى خواهد بود.
2-         در مورد شهرهائيكه داراى شبكه جمع‏آورى فاضلاب بوده و فاقد تصفيه خانه باشد اتصال فاضلاب بيمارستان به شكبه پس از استفاده از سپتيك تانك و ضد عفونى كامل پساب بلامانع است.
3-         در صورت عدم سيستم شبكه فاضلاب در منطقه، سيستم كامل تصفيه فاضلاب براى بيمارستان الزامى است.
 
 د: روش جمع آورى زباله‏هاى خطرناك (عفونى)

1- زباله‏هاى خطرناك (عفونى) در مبدأ توليد از زباله‏هاى معمولى (عادى) تفكيك شده و در كيسه‏هاى زرد رنگ مقاوم ضد نشت جمع‏آورى و در مخزن زرد رنگ قابل شستشو و ضد عفونى نگهدارى گردد و پس از جمع‏آورى بايستى به نحوى به زباله‏هاى بى خطر تبديل شود و در حمل و نقل آن ضوابط بهداشتى رعايت گردد.
2- كليه سرنگهاى استفاده شده و زباله‏هاى تيز و برنده در قسمتهاى مختلف بيمارستان بايستى طبق دستورالعمل‏هاى وزارت در ظروف استاندارد (Safty box) جمع آورى و به نحو مقتضى امحاء گردد.
3- زباله‏هاى معمولى (عادى) بيمارستان در كيسه زباله مشكى رنگ مقاوم ضد نشت، جمع آورى و در مخزن آبى رنگ قابل شستشو و ضد عفونى نگهدارى گردد.
4- به تعداد كافى مخزن زباله با رنگ و حجم مناسب سالم - درب دار پدالى در بخشهاى مختلف بيمارستان قرار داده شود و به طور مرتب زباله‏ها تخليه (حداقل هر نوبت كارى) و زباله‏دانها شستشو و ضد عفونى شود.
5- پسمانده‏هاى پرتوزا (راديواكتيو) تحت شرايط خاص خود زير نظر مسئول بهداشت پرتوها (فيزيك بهداشت) بخش مربوطه برابر ضوابط اعلام شده توسط وزارت و سازمان انرژى اتمى مديريت خواهند شد.
6- اعضا و اندامهاى قطع شده و جنين بايستى مجزا جمع آورى و جهت دفن به گورستان محل حمل شده و به روش خاص خود دفن گردد.
- هنگاميكه سه چهارم ظروف و كيسه‏هاى زباله پر شد، بايد درب آنها را بسته و به محل نگهدارى موقت انتقال داد.
7- حمل زباله‏ها در داخل بخشهاى بيمارستان بايد بوسيله ترولى چرخدار يا ظروف (Bib) چرخدار يا گاريهايى كه براى هيچ منظور ديگرى از آنها استفاده نمى‏شود انجام گردد. تعويض ترولى يا گارى چرخدار از انتهاى بخش تا محل نگهدارى موقت ضرورى است.
8- محل نگهدارى موقت زباله داراى اتاق با فضاى مناسب با حجم زباله‏هاى توليد شده، درب دار، مسقف با شرايط بهداشتى از جمله:
كف سالم و قابل شستشو نشت‏ناپذير و محكم - داراى شيب مناسب بطرف كفشوى - وصل پساب به سيستم تصفيه بيولوژيكى فاضلاب يا چاه جاذب - ديوارها تا سقف قابل شستشو - داراى شير آب سرد و گرم - غيرقابل نفوذ براى حشرات و حيوانات - جهت نگهدارى انواع زباله قسمت بندى و علامت گذارى شده باشد - ارتباط مناسب با بخشها داشته باشد - از بخشهاى مانند آشپزخانه دور بوده داراى تهويه باشد - مجهز به سيستم خنك كننده باشد - مجهز به قفل باشد - وسيله جمع آورى پسماندها به راحتى به محل ذخيره دسترسى داشته باشد. هيچ كيسه محتوى زباله بدون داشتن برچسب و تعيين نوع محتواى كيسه از محل توليد خارج نشود.
- كليه پرسنل در خصوص تفكيك زباله آموزشهاى لازم را ديده باشند. افرادى كه وظيفه جمع آورى حمل و دفع زباله‏هاى خطرناك را بعهده دارند نسبت به خطرات اين مواد آگاه باشند و آموزشهاى لازم را ديده باشند.
9- دفع زباله‏هاى بيمارستان مطابق دستورالعملهاى مربوطه خواهد بود.
    ه: مراكز نگهدارى و تهيه و توزيع مواد غذايى (آشپزخانه - سردخانه - انبار و آبدارخانه) برابر مقررات ماده 13 قانون مواد خوردنى، آشاميدنى، آرايشى و بهداشتى خواهد بود.
 - كليه وسايل تخت بيمار از قبيل ملحفه‏ها، تشك، پتو، بالش و روتختى‏ها بايد بطور مرتب و حداقل روزى يكبار تعويض گردد بنحويكه پيوسته سالم، تميز و عارى از آلودگى باشد.
 - كليه پنجره‏هاى مشرف به كوچه‏ها و خيابان‏هاى پر سرو صدا بايد داراى شيشه دو جداره باشد.
 - ميز مخصوص غذا و كمدهاى كنار تخت بايستى سالم و رنگ‏آميزى شده و تميز و فاقد گوشه‏هاى تيز باشند (ميزها و كمدهاى استيل نياز به رنگ‏آميزى ندارند)
 - اتاق‏ها و كليه وسايل و تجهيزات موجود در آن بطور روزانه نظافت گردد.
 - تهويه كليه اتاق‏ها مى‏بايست به نحو مناسب و بهداشتى انجام شود بطوريكه به منظور ايجاد حرارت و برودت لازم بايستى از سيستم تهويه مطبوع يا از سيستم حرارت مركزى (شوفاژ) و كولر (آبى - گازى) استفاده شود.
 تبصره: در خصوص بيمارستانهاى جديد الاحداث استفاده از سيستم تهويه مطبوع ضرورى است.
 - از استقرار گلدانهاى خاك دار در كليه اتاقهاى بيماران خوددارى گردد.
 - كف كليه اتاقها و راهروها در بخشها بايستى بطور مرتب در هر نوبت كارى نظافت و سپس باقى آغشته به محلول مناسب ضدعفونى گردد.
 - كليه توالت‏ها، دستشويى‏ها و حمام‏هاى بخش‏ها بايستى بطور مرتب و حداقل در دو نوبت كارى و روزانه تميز و ضد عفونى گردد.
 - وجود حداقل يك نفر كارشناس بهداشت محيط شاغل در بيمارستان كه بطور مستمر (روزانه) عوامل بهداشت محيطى بيمارستان را كنترل نمايد، ضرورى است.
 - هنگام صدور پروانه تأسيس و بهره‏بردارى تأييديه معاونت بهداشتى دانشگاه/ دانشكده مربوطه براى بيمارستان ضرورت دارد.
 - كليه دستورالعملهاى بهداشت محيطى ابلاغى از طرف وزارت لازم الاجرا مى‏باشد.

 ماده 24: بيمارستان بايد داراى سردخانه جسد با فضاى كافى جهت نگهدارى اجساد باشد و محل سردخانه بايد داراى تهويه مناسب - كف شور و سيستم فاضلاب مناسب بوده و تجهيزات لازم جهت شستشوى منظم آن وجود داشته باشد. كف و ديوارها تا سقف كاشى قابل شستشو باشد.
    همچنين محل آن دور از دسترس و ديد بيماران و مراجعين و دور از محل نگهدارى مواد غذايى و آشپزخانه باشد و تردد آمبولانس حمل جسد به آسانى و در مسيرى غير از ورود و خروج بيماران و همراهان صورت پذيرد.
 
 فصل نهم- شرايط اختصاصى بخشهاى اتاق عمل:
 
ماده 25- اتاق‏هاى عمل ضمن دارا بودن شرايط بهداشتى ساير اتاق‏ها، بايستى داراى شرايط ويژه به شرح ذيل باشد:

    الف) كف - در كليه قسمتهاى اتاق عمل بايد سالم، بدون درز و شكاف و جنس آن از كف پوش مناسب و به گونه‏اى باشد كه ذرات از آن جدا و در فضا پخش نگردد و نيز غير قابل نفوذ به آب و قابل شستشو بوده و محل اتصال كف به ديوار بدون زاويه باشد.
    ب) ديوارها- بايد تا سقف كاشى كارى و رنگ كاملاً روشن سالم و بدون درز و شكاف و ترك خوردگى و مقاوم به مواد ضد عفونى كننده و پاك كننده باشد.
    ج) سقف - سالم، بدون درز و شكاف و ترك خوردگى و برنگ روشن و قابل شستشو باشد.
    د) ورودى به بخش اتاق عمل (خطر قرمز) مى‏بايستى بوسيله حفاظى به ارتفاع 20 سانتى متر از فضاهاى طرفين جدا شود.
    ح) كليد و پريزهاى برق ضد جرقه و داراى اتصال زمين باشند.
    و) توالت و دستشويى با شرايط بهداشتى به تعداد كافى در مجموعه اتاقهاى عمل قبل از اتاق رختكن و خط قرمز در نظر گرفته شود.
    ز) قفسه‏هاى لباس اتاق عمل بايستى داراى شرايط بهداشتى بوده و براى كل پرسنل اتاق عمل مجزا باشد.
    ط) هوا بطور مرتب با روش مناسب تهويه و رطوبت نسبى آن بين 60-50 درصد و دماى خشك بين 24-20 درجه سانتيگراد باشد.
    ى) اتاق عمل بايستى بطور مرتب و به روش مناسب ضد عفونى گردد.
    ك) محل رختكن جراح و كادر پرستارى و تكنسين‏ها ضمن برخوردارى از شرايط بهداشتى و رعايت موازين انطباق بايد داراى كمد لباس انفرادى و دوش نيز باشد.
    ل) وجود اتاق وسايل استريل با قفسه هاى مورد لزوم جهت نگهدارى وسايل رسيده از بخش CSR (بخش استريليزاسيون مركزى) الزامى است.
    م) جهت نگهدارى وسايل تميز كننده و تجهيزات مكانيكى نظافت، مواد پاك‏كننده و ضدعفونى‏كننده، بايستى اتاق مخصوص با شرايط بهداشتى در نظر گرفته شود.
    وجود يك محل شستشوى مجهز به سيستم آب گرم و سرد و تسهيلاتى براى تميز كردن و ضد عفونى كردن پوتين‏ها، چكمه‏ها، كفش‏ها و تى الزامى است.
    ص) اتاق استراحت كادر اتاق عمل بايستى در قسمت رختكن‏هاى محوطه بخش اتاق عمل مستقر گردد.
    ع) كليه توالت‏ها، دستشوئى‏ها و حمام‏هاى اتاق عمل بايستى بطور مرتب و روزانه حداقل دو مرتبه با مواد ضد عفونى كننده مناسب گندزدائى گردد.
    ف) سينك اسكراپ براى خانم‏ها و آقايان بايد جدا باشد.

 ماده 26- كليه شرايط، استانداردهاى ساختمانى و ايمنى ساختمان، تجهيزات پزشكى و بهداشتى ساير بخشها بر اساس ضوابط وزارت خواهد بود.

 ماده 27- كليه بيمارستانها موظفند ضوابط و دستورالعمل جديد صادره از سوى وزارت را رعايت نمايند.

 ماده 28- تمديد پروانه‏هاى تأسيس براساس اين آيين‏نامه و ساير ضوابط وزارت بوده و تمديد پروانه مسئولان فنى بيمارستانها و بخشهاى پاراكلينيك براساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشكى و ساير ضوابط تعيين شده از جمله نظارتهاى مستمر در اين آيين‏نامه خواهد بود.

 تبصره: تمديد پروانه تأسيس بيمارستان هر پنج سال براساس ضوابط مذكور مى‏باشد و حداكثر زمان براى اصلاح شش ماه خواهد بود.

 ماده 29- بازرسان و مسئولان نظارت هنگام ارزشيابى و ارزيابى بيمارستان و بازديدهاى دوره‏اى خود موظفند موارد مندرج در اين آيين‏نامه را مورد توجه قرار دهند.
 
 فصل دهم- شرايط ارزشيابى:
 
 ماده 30- درجه ارزشيابى بيمارستانها طبق ارزشيابى ساليانه براساس ضوابط مربوطه مشخص مي گردد.

 تبصره - چنانچه نتيجه ارزشيابى ساليانه زير استاندارد باشد براساس ماده 23 آيين‏نامه اجرائى ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مصوب سال 1367 عمل و در صورت لزوم بيمارستان تعطيل خواهد گرديد. ماده 31- بيمارستان بايد داراى كميته‏هاى فعال مندرج در ضوابط ارزشيابى باشد.

 ماده 32- تعيين علائم و نشانه‏هاى عمومى داخل محوطه بيمارستان، راهروها، بخشها، نحوه شناسايى و تفكيك پرسنل، بيماران، پرسنل بخش پشتيبانى و ... مطابق ضوابط و دستورالعمل‏هاى وزارت خواهد بود.

 فصل يازدهم- تخلفات:

 ماده 33- چنانچه مسئولان بيمارستان اعم از مؤسس يا مؤسسان، مسئول يا مسئولان فنى و... از ضوابط تعيين شده در اين آيين‏نامه و يا دستورالعملهاى ابلاغى توسط وزارت تخطى نمايد به ترتيب زير رفتار خواهد شد:

    الف) بار اول تذكر با قيد موضوع در صورتجلسه بازرسى محل توسط وزارت يا دانشگاه/دانشكده ذيربط.
    ب) بار دوم اخطار كتبى توسط وزارت يا دانشگاه/دانشكده ذيربط.
    ج) تنزل يك درجه ارزشيابى بيمارستان در صورت عدم توجه به سه نوبت تذكر كتبى دانشگاه/دانشكده مربوط و اعلام موضوع به سازمانهاى بيمه‏گر.

 تبصره: در صورتيكه نتيجه ارزشيابى بصورتى باشد كه در هر سه ماه يكبار درجه ارزشيابى يك درجه تنزل يابد تا وقتى زير استاندارد قرار گيرد تعطيلى بيمارستان مطابق تبصره ماده 27 مقدور خواهد بود.

    د) در صورت تكرار و ادامه تخلف و عدم توجه به اخطارهاى قبلى چنانچه اعمال انجام شده در قالب قانون تعزيرات حكومتى (در امور بهداشتى - درمانى) باشد، موضوع به كميسيون ماده 11 قانون ياد شده و در ساير موارد موضوع به محاكم عمومى احاله خواهد شد.

 تبصره 1- روش‏هاى اجرايى تصميمات كميسيون مزبور و آراء محاكم قضايى در كميسيون قانونى مطرح و جهت اجرا به واحدهاى ذيربط ابلاغ مى‏گردد.
 تبصره 2- دانشگاه/دانشكده‏ها و بازرسان مربوطه بايد موارد تخلف را منطبق با ضوابط قانونى و آيين‏نامه و دستورالعمل‏هاى مربوطه بطور مشخص در صورتجلسات و مكاتبات قيد و رونوشت آن را به وزارت منعكس نمايند.
 ماده 34- مطابق ماده 4 آيين‏نامه اجرايى قانون تمركز مؤسسات صحى مملكتى مصوب سال 1333، وزارت مجاز است كه هر يك از مؤسسات درمانى و تشخيصى كشور را هر زمان لازم باشد مورد بازرسى قرار داده مسئولان بيمارستان مكلفند كه هر نوع اطلاعات لازم را در دسترس بازرسان وزارت و يا دانشگاه/دانشكده قرار دهند و چنانچه در وسايل، لوازم، بنا و اداره مؤسسه درمانى نقصى مشاهده و گزارش شد، مكلف به رفع آن مى‏باشند. در صورت تسامح مسئولين بيمارستان چنانچه وزارت تشخيص دهد كه عدم اجراى امور مذكور موجب بروز مشكلات بهداشتى - درمانى مى‏شود مى‏تواند بعد از اخطار كتبى، دستور تعطيلى مؤسسه تا رفع نواقص را بدهد و در صورت عدم توجه بيمارستان، درخواست لغو دائم پروانه تأسيس را از مراجع ذيصلاح نمايد.

 ماده 35- اين آيين‏نامه در 35 ماده و 36 تبصره جايگزين آيين‏نامه‏هاى قبلى و به استناد ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و دارويى و خوردنى و آشاميدنى مصوب 1334 (با اصلاحات بعدى) در تاريخ ... به تصويب رسيد و با رعايت آيين‏نامه تأسيس مطب هيأت وزيران و قوانين سازمان نظام‏پزشكى و ساير مقررات قابل اجرا است. با ابلاغ اين آيين‏نامه، آيين‏نامه‏هاى قبلى مرتبط با تأسيس بيمارستان ملغى مى‏گردد. ک/4/12

    الف) بار اول تذكر با قيد موضوع در صورتجلسه بازرسى محل توسط وزارت يا دانشگاه/دانشكده ذيربط.
    ب) بار دوم اخطار كتبى توسط وزارت يا دانشگاه/دانشكده ذيربط.
    ج) تنزل يك درجه ارزشيابى بيمارستان در صورت عدم توجه به سه نوبت تذكر كتبى دانشگاه/دانشكده مربوط و اعلام موضوع به سازمانهاى بيمه‏گر.

 تبصره: در صورتيكه نتيجه ارزشيابى بصورتى باشد كه در هر سه ماه يكبار درجه ارزشيابى يك درجه تنزل يابد تا وقتى زير استاندارد قرار گيرد تعطيلى بيمارستان مطابق تبصره ماده 27 مقدور خواهد بود.

    د) در صورت تكرار و ادامه تخلف و عدم توجه به اخطارهاى قبلى چنانچه اعمال انجام شده در قالب قانون تعزيرات حكومتى (در امور بهداشتى - درمانى) باشد، موضوع به كميسيون ماده 11 قانون ياد شده و در ساير موارد موضوع به محاكم عمومى احاله خواهد شد.

 تبصره 1- روش‏هاى اجرايى تصميمات كميسيون مزبور و آراء محاكم قضايى در كميسيون قانونى مطرح و جهت اجرا به واحدهاى ذيربط ابلاغ مى‏گردد.
 تبصره 2- دانشگاه/دانشكده‏ها و بازرسان مربوطه بايد موارد تخلف را منطبق با ضوابط قانونى و آيين‏نامه و دستورالعمل‏هاى مربوطه بطور مشخص در صورتجلسات و مكاتبات قيد و رونوشت آن را به وزارت منعكس نمايند.

 ماده 34- مطابق ماده 4 آيين‏نامه اجرايى قانون تمركز مؤسسات صحى مملكتى مصوب سال 1333، وزارت مجاز است كه هر يك از مؤسسات درمانى و تشخيصى كشور را هر زمان لازم باشد مورد بازرسى قرار داده مسئولان بيمارستان مكلفند كه هر نوع اطلاعات لازم را در دسترس بازرسان وزارت و يا دانشگاه/دانشكده قرار دهند و چنانچه در وسايل، لوازم، بنا و اداره مؤسسه درمانى نقصى مشاهده و گزارش شد، مكلف به رفع آن مى‏باشند. در صورت تسامح مسئولين بيمارستان چنانچه وزارت تشخيص دهد كه عدم اجراى امور مذكو موجب بروز مشكلات بهداشتى - درمانى مى‏شود مى‏تواند بعد از اخطار كتبى، دستور تعطيلى مؤسسه تا رفع نواقص را بدهد و در صورت عدم توجه بيمارستان، درخواست لغو دائم پروانه تأسيس را از مراجع ذيصلاح نمايد.

 ماده 35- اين آيين‏نامه در 35 ماده و 36 تبصره جايگزين آيين‏نامه‏هاى قبلى و به استناد ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و دارويى و خوردنى و آشاميدنى مصوب 1334 (با اصلاحات بعدى) در تاريخ 24/12/1383 به تصويب رسيد و با رعايت آيين‏نامه تأسيس مطب هيأت وزيران و قوانين سازمان نظام پزشكى و ساير مقررات قابل اجرا است. با ابلاغ اين آيين‏نامه، آيين‏نامه‏هاى قبلى مرتبط با تأسيس بيمارستان ملغى مى‏گردد. ک/4/12
                                                 دكتر مسعود پزشكيان

    


    

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 05/08/88 ساعت 12:51

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بلوار شهيد فکوري، حد فاصل ميدان شهيد سيد علي ال شهيدي و ميدان شهيد جوان، روبروي فکوري 94، شهرک دانش و سلامت، سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي مشهد ، کد پستي 9177899191 تلفن: 3-38795031 051 نمابر: 38798385 051 رايانامه (ايميل): vcr.pr@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.