اخبار

نظرسنجي

انتظار شما از وب سایت معاونت درمان چيست؟

معرفي سازمان 12.5%
اطلاع رساني اداري 16.7%
اطلاع رساني علمي 16.0%
پيگيري نامه هاي اداري 11.8%
اتوماسيون كامل در جهت كاهش نياز مراجعه به سازمان 42.9%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 437052 )
مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ( 178192 )
درمان سوء مصرف مواد معاونت درمان مشهد ( 115804 )
جستجوی نشانی مطب پزشکان ( 63741 )
آموزش های عمومی کمک های اولیه ( 56453 )
استانداردهاي اعتباربخشي ( 54966 )
قوانين و دستورالعمل صدور پروانه‌هاي معاونت درمان مشهد ( 48726 )
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 46879 )
آموزش تصويري به اشتراک گذاشتن پرينتر فناوري اطلاعات معاونت درمان مشهد ( 46823 )
تعرفه های مصوب درمانی بخش دولتي ( 41775 )
صدور پروانه‌هاي معاونت درمان مشهد ( 38251 )
برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 37223 )
اداره امور آزمايشگاهها معاونت درمان مشهد ( 37011 )
امور بيماريهاي خاص معاونت درمان مشهد ( 36259 )
نحوه ثبت نام در دوره های چهارده روزه کارگاه عملی MMT ( 34845 )
ستاد مرکزی اداره اورژانس ۱۱۵ استان ( 34533 )
ســــطح هوشياري ( 34308 )
مدير نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان مشهد ( 29398 )
صفحه اصلی سایت اداره ارزشیابی ( 28839 )
واحد آموزش و ارتقاء کیفیت اورژانس ( 25984 )
نبض ( 25549 )
كميته تخصصي مديريت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 24347 )
مركز هدايت عمليات بحران ( 23711 )
مدير اقتصاد درمان، استاندارد و فناوريهاي سلامت دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 22675 )
تعرفه‌هاي پزشکي معاونت درمان مشهد ( 22547 )

 
آئین نامه اجرایی ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه
 
تاریخ ابلاغ 9/11/86
 

ماده 1- در اجراي مفاد ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه بيمارستانهاي عمومي ،‌ تخصصي و مراكز درماني دولتي و غيردولتي موظفند نسبت به پذيرش ، درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث رانندگي اعم از سرپائي و بستري اقدام نمايند .

تبصره 1 : مصدوم

در اين دستورالعمل به فردي اطلاق مي گردد كه در اثر حوادث و سوانح رانندگي با وسايل نقليه موتوري به خدمات تشخيصي و درماني مرتبط با آسيب ايجاد شده نياز پيدا مي كند .

تبصره 2 : منابع مالي

منابع مالي لازم مطابق مفاد ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه تامين خواهد شد .

ماده 2- شركتهاي بيمه گر تجاري مكلفند هنگام صدور بيمه نامه شخص ثالث ، سرنشين و مازاد عوارضي معادل 10% حق بيمه را طي يك فيش جداگانه دريافت و به حساب درآمد اختصاصي شماره 1441 خزانه داري كل كشور تحت عنوان تمركز وجوه درآمد اختصاصي وزارت بهداشت ،‌ درمان و آموزش پزشكي موضوع ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه واريز نمايند .

ماده 3- كليه بيمارستانها و مراكز درماني دولتي و غيردولتي هنگام پذيرش و طي زمان بستري مصدومين مشمول اين دستورالعمل ، حق دريافت هيچگونه وجهي ندارند .

ماده 4- عدم پذيرش مصدومين مشمول اين دستورالعمل توسط بيمارستانها يا مراكز درماني و يا اجبار به پرداخت وجه هنگام پذيرش تخلف محسوب و مطابق قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب سال 1354 عمل خواهد شد .

ماده 5- در صورتي كه اولين بيمارستان يا مركز درماني كه مصدوم به آن مراجعه مي كند امكانات تخصصي براي درمان مصدوم را نداشته باشد بيمارستان موظف است ضمن پذيرش و انجام اقدامات اوليه نظير احياء و تثبيت نمودن شكستگي ها ، بيمار مصدوم را به بيمارستان يا مركز درماني ديگري كه داراي امكانات مربوطه است معرفي و اخذ پذيرش نمايد مراكز ياد شده موظف به پذيرش بيمار مصدوم مي باشند .

ماده 6- كليه هزينه هاي مصدومين مشمول اين دستورالعمل بر مبناي تعرفه هاي دولتي توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پرداخت خواهد شد .

ماه 7- در مواردي كه بيمار مصدوم مشمول اين دستورالعمل در ابتدا توسط بيمارستان خصوصي پذيرش شده باشد بيمارستان خصوصي موظف است پس از انجام اقدامات درماني اوليه نظير احياء بيماران و تثبيت شكستگيها ، بدون اخذ هيچگونه وجهي مراتب را به ستاد هدايت دانشگاه مربوطه اطلاع دهد . ستاد هدايت دانشگاه موظف است نسبت به اخذ پذيرش و اعزام اينگونه بيماران به بيمارستان دولتي اقدام نمايد .

تبصره : در صورتي كه بيمار مصدوم ، داوطلب ادامه درمان در بخش غيردولتي باشد مابه التفاوت هزينه توسط خودمصدوم پرداخت خواهد شد .

ماده 8- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مكلف است كليه هزينه هاي درمان مصدومين اعم از بستري و سرپائي از جمله دارو ، ملزومات مصرفي ، پروتزها و خدمات پاراكلينيك از هنگام پذيرش تا پايان روزهاي پيگيري مندرج در كتاب كاليفرنيا را تامين نمايد . بديهي است هزينه هاي ثانويه از قبيل خارج كردن پيچ و پلاك و يا درمان عوارض ديررس و موارد مشابه پس از پايان روزهاي پيگيري فوق الذكر مشمول اين دستورالعمل نمي باشد .

ماده 9- مصدومين مشمول اين دستورالعمل براي استفاده از تسهيلات مربوطه تا هنگام ترخيص از بيمارستان اسناد مثبته دال بر وقوع تصادف را از مراجع ذيصلاح اخذ و به مركز درماني مربوطه ارائه نمايند .

تبصره 1 : مدارك مثبته :

به اسنادي اطلاق مي گردد كه دال بر تاييد وقوع حادثه ترافيكي منجر به مصدوميت باشند و حداقل شامل يكي از موارد ذيل مي باشد :

1- كروكي

2- گزارش مراجع انتظامي يا احكام و مكاتبات قضايي

3- گزارش اورژانس 115

تبصره 2 : در صورت لزوم ترخيص يا اعزام بيمار به مراكز تخصصي ديگر قبل از حصول مدارك مثبته فوق الذكر ، صورتجلسه تاييد شده توسط نيروي انتظامي مقيم در بيمارستان ( در صورت وجود ) و مقام مسئول وقت بيمارستان با امضاي رئيس بيمارستان براي پرداخت هزينه مورد قبول مي باشد .

ماده 10- هر يك از سازمانهاي بيمه گر پايه ، اسناد مربوط به مصدومين مشمول اين دستورالعمل را مورد تاييد و رسيدگي قرار داده و عملكرد مربوط به آن را به دانشگاه ذيربط ارسال می نمايند تا دانشگاه از طريق وزارت بهداشت ، ‌درمان و آموزش پزشكي هزينه را دريافت و به بيمارستان پرداخت نمايد .

فرآيند اجرايي اين ماده به شرح ذيل مي باشد :

1-10- با توجه به عدم تعهد سازمانهاي بيمه گر پايه در خصوص هزينه هاي بيماران تصادفي در چارچوب اين دستورالعمل ، استفاده از دفترچه بيمه درماني اين گروه از بيماران مجاز نمي باشد .

تبصره : چنانچه مصدوم دچار تروماي متعدد ( مولتيپل تروما ) باشد مبناي روزهاي پيگيري بر اساس طولاني ترين روز پيگيري خدمات مورد نياز خواهد بود .

2-10- بديهي است حق الزحمه هاي مربوط به خدمات ارائه شده به بيماران تصادفي ، مشمول K2 هيات علمي تمام وقت جغرافيايي و تعرفه ترجيحي مناطق محروم و 3000 تخت نمونه و در صورت طي مراحل قانوني خواهد بود .

3-10- كليه اسناد سرپايي و بستري بيماران تصادفي همانند ساير بيمه شدگان طي ليست جداگانه اي ، توسط مركز درماني تنظيم و به جهت رسيدگي به سازمانهاي بيمه گر مربوطه ارسال مي گردد .

4-10- بيمارستان پس از تحويل اسناد به سازمانهاي بيمه گر و دريافت رسيد ، با ارسال رسيد مربوطه به دانشگاه معادل 80% رقم صورتحساب را با احتساب تنخواه گردان در اختيار ، وصول خواهد نمود .

5-10- كليه اسناد رسيدگي شده توسط سازمان بيمه گر ،‌ همراه با ليست و ذكر مبالغ تاييد شده و كسورات به حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مربوطه با اخذ رسيد ، عودت خواهد شد .

6-10- با توجه به بند « ذ » تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 كل كشور ،‌چنانچه مصدوم تصادفي فاقد هرگونه پوشش بيمه اي باشد و به بيمارستانهاي دولتي و دانشگاهي مراجعه نمايد ، بيمه شده سازمان بيمه خدمات درماني محسوب و روند رسيدگي به اسناد بيمار به عهده آن سازمان مي باشد .

تبصره : در صورت مراجعه اين گروه از مصدومين به ساير مراكز درماني ، روند رسيدگي به اسناد كمافي السابق خواهد بود .

7-10- چنانچه مصدوم تصادفي تحت هر شرايطي متحمل پرداخت هزينه هاي دارو ، ‌لوازم مصرفي ، پروتز ، پاراكلينيك در چارچوب اين دستورالعمل گردد با تاييد نماينده بيمه مربوطه ، هزينه ياد شده با درج موارد در صورتحساب مطابق فاكتور ( تا سقف ريالي پرداختي توسط سازمانهاي بيمه گر پايه در موارد مشابه ) حداكثر ظرف يك هفته پس از ارائه فاكتور معتبر توسط امور مالي بيمارستان به بيمار پرداخت خواهد شد .

8-10- در صورت بروز هر گونه اختلاف نظر في مابين سازمانهاي بيمه گر پايه و بيمارستانهاي دولتي و غيردولتي در خصوص اجراي هر يك از مفاد اين دستورالعمل مراتب در كميته حل اختلاف بررسي و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .

تبصره : تركيب كميته حل اختلاف شامل معاون درمان / سلامت دانشگاه / دانشكده ، رئيس بيمارستان و يك نماينده از سازمان بيمه گر مربوطه خواهد بود . بديهي است حل اختلاف مطروحه به صورت اجماع نظرات ( بدون رأي گيري ) مي باشد و در صورت عدم رفع اختلاف ، نظر شخص رياست محترم دانشگاه / دانشكده به عنوان حكم مورد تاييد طرفين جاري خواهد بود .

9-10- بازبيني مجدد اين دستورالعمل پس از گذشت 6 ماه از تاريخ ابلاغ و بر اساس مشكلات و موانع پيش آمده در مسير ارائه خدمات درماني به مصدومين حوادث ترافيكي و جريان رسيدگي به اسناد صورت خواهد پذيرفت .

ماده 11- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است عملكرد اين دستورالعمل را هر 6 ماه يك بار تهيه و به مراجع ذيربط ارسال نمايد .

ماده 12- اين دستورالعمل شامل 12 ماده و 8 تبصره بوده و جايگزين دستورالعملهاي قبلي مي باشد و از زمان ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود .
 
 
 
 

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 03/01/88 ساعت 00:03

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بلوار شهيد فکوري، حد فاصل ميدان شهيد سيد علي ال شهيدي و ميدان شهيد جوان، روبروي فکوري 94، شهرک دانش و سلامت، سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي مشهد ، کد پستي 9177899191 تلفن: 3-38795031 051 نمابر: 38798385 051 رايانامه (ايميل): vcr.pr@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.