اخبار

نظرسنجي

22.6%
16.0%
7.2%
4.8%
49.2%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

    
راهنماي تدوين خلاصه مقاله 
لازم به ذكر است كه تاريخ ارائه مقاله غير قابل تغيير است. چنانچه قادر به حضور در تاريخ مقرر نمي باشيد بايد با مسئول جلسه هماهنگ گردد تا شخص ديگري  به عنوان جايگزين فرد ارائه دهنده مقاله معرفي گردد.
متن خلاصه مقالات به هر دو زبان فارسي و انگليسي به ترتيب زير بايد طراحي شود:

·        تمام خلاصه مقالات بايد به صورت آنلاين ارسال گردد.

·        تمام خلاصه مقالات بايد با Word 2007 ارسال گردد.

·       تمام خلاصه مقالات بايد بر روي برگه A4 با حاشيه 3 سانتي متر از هر طرف نوشته شود.

·       تمام خلاصه مقالات بايد با قلم B Nazanin 12 نوشته شود.

·        خلاصه مقاله (به غير از عنوان، اسمامي نويسندگان،و آدرس محل خدمت) بايد بين 250-300 كلمه باشد.

·         فاصله خطوط از هم 2 سانتي متر باشد .هيچ نمودار يا جدولي در خلاصه مقاله پذيرفته نمي شود.

·         در خلاصه مقاله رفرنس  قرار ندهيد.

خلاصه مقاله بايد شامل قسمت هاي زير باشد.

Øعنوان

عنوان بيش از 10 كلمه نبايد باشد.

Øنويسندگان

·         اگر مقاله بيش از يك نويسنده داشته باشد ، بايد اسم نويسنده ارائه دهنده خلاصه مقاله زير خط دار شود.

·        ابتدا نام خانوادگي و بعد حرف اول اسم نويسندگان به ترتيب بايد نوشته شود.

·         بايد اسامي نويسندگان با ، از هم جدا شود.

·        لطفاً موضع علمي نويسندگان (مثال استاد) و درجه علمي آنها(مثال دكتر، دكتراي تخصصي) نوشته نشود.

مثال: عزتي ع1،تهرانيان ش2،محمودي ل3،مومن زاده ا4،اسميت ج3

Øسمت و محل خدمت

لطفاً آدرس محل خدمت نويسندگان را به ترتيب زير بنويسيد:

مركز تحقيقات ، بخش ،بيمارستان،دانشكده، دانشگاه، شهر ، كشور

مثال:1گروه اطفال،دانشكده پزشكي،دانشكده پزشكي شيراز، شيراز، ايران.2گروه اطفال، دانشكده پزشكي مشهد،مشهد ، ايران.

3 بيمارستان عمومي ماساچوست،بوستون،ايالات متحده امريكا.4بيمارستان رضوي، دانشكده پزشكي مشهد،مشهد،ايران.

Øمقدمه

· بايد پيش زمينه اي در مورد تحقيق به عمل آمده  بيان گردد.

· هدف از اين تحقيق نوشته شود.

Øمواد و روش

بايد كوتاه باشد با جزئيات كامل تا در صورت لزوم كار توسط شخص ديگري قابل ادامه دادن يا انجام مجدد باشد.مدت زمان انجام مطالعه بايد توضيح داده شود.داده هاي آماري و روش ارائه آنها بايد بيان گردد.

Øيافته ها

يافته ها بايد به صورت متن ،جدول، آمار و ارقام ارائه شود از بيان مطالب تكراري به شدت اجتناب شود. سطح معني داري آماري بايد نشان داده شود.

Øنتيجه گيري

نتايج مرتبط با فرضيات بيان شده در مقدمه و كار هايي كه ديگر پژوهشگران انجام داده اند با هم مقايسه گردد.  

Øكلمات كليدي
 

·        كلمات كليدي بايد بعد از خلاصه مقاله بيايد تا در نمايه سازي مقاله به ما كمك نمايد.

·        كلمات كليدي بايد بين 3-5 كلمه باشد.

 تذکر
  • دبیرخانه ی کنگره از بررسی خلاصه مقالاتی که فرمت آنها با فرمت اعلام شده مغایرت داشته باشد معذور می باشد.
  • تا حد امکان مقالات حاصل از کار پژوهشی ارسال گردد .
  • شما تا قبل از پايان فرصت ارسال خلاصه مقاله ها می‌توانيد از طريق پست الکترونيکي ( با دبیرخانه از طریق ارسال پست الکترونیکی )مکاتبه نموده و درخواست اصلاح مقاله نمایید .
  • براي ثبت نام و ارسال خلاصه مقاله فقط از طريق پست الکترونيکي استفاده فرمائيد. دبیر خانه همایش از پذیرش مقالات ارسالی از طریق دورنگار و پست معذور است .
  • آخرين مهلت ارسال خلاصه مقالات حداکثر تا تاريخ 11 بهمن 1392 مي باشد .
  • مهلت ارسال مقالات تا پنجشنبه 1/12/1392 تمديد شده  است.
  • لطفاً قبل از ارسال خلاصه مقاله، به نکات فوق دقت نماييد.

آدرس الكترونيك دبيرخانه:PedGastroliverPedGastroliver@mums.ac.ir

 
 

تاريخ بروز رساني : يكشنبه 17/01/93 ساعت 09:44

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.