اخبار

نظرسنجي

نقش توصيه هاي بهداشتي در سلامت عمومي را چگونه ارزيابي مي نماييد؟

تاثيري ندارد 64.8%
كمتر از 25% 5.3%
تا 50% 6.9%
تا 75% 15.8%
100 % 7.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مركز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد ( 77396 )
هرم غذايي سالمندان ( 12230 )
مراكز بهداشتي درماني ( 10404 )
مديريت مركز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد ( 9180 )
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها ( 8000 )
واحد امور دارو ( 7701 )
واحد گسترش شبکه و پزشک خانواده ( 7667 )
آزمایشگاه تشخیص پزشکی مرکز بهداشت شماره 2 ( 6618 )
ويژه پرسنل بخش ( 5673 )
واحد سلامت خانواده و جمعيت ( 5667 )
فلوچارت مشاوره وازکتومي در مرکز بهداشت شماره 2مشهد ( 5557 )
واحد آمار و رايانه مركز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد ( 5423 )
واحد بهداشت دهان ودندان ( 5422 )
ليست فرآيندهاي واحدهاي ستادي ( 5207 )
معرفي واحد بهداشت محیط و حرفه ای ( 4690 )
مراکزنمونه گيري آزمايش کم کاري تيروييد ( 4612 )
واحد مشاركت مردمي مركز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد ( 4342 )
واحد بهداشت روان ( 4196 )
کلينيک وازکتومي ( 4176 )
تماس با ما ( 3794 )
آموزش ( 3682 )
تالاسمی ( 3296 )
تقويم ايام بهداشتي ( 3218 )
واحد سلامت خانواده و جمعیت ( 3206 )
برنامه سالمندان ( 3071 )

واحد امور دارويي

دکتر سيمين عبدي            مسئول امور دارويي
حورا زارع سبزواري             تکنسين امور دارويي
علي پاسباني                  تکنسين امور دارويي
محمد اسماعيل ذوالفقاري  مسئول انبار دارويي

آشنايي با واحد :

واحد امور دارويي وظيفه تهيه ، نگهداري و توزيع داروهاي مجاز به واحدهاي تحت پوشش ستادي و محيطي مرکز بهداشت شماره 2 را به عهده دارد . تهيه دارو از شرکت هاي دارويي و مرکز بهداشت استان صورت مي گيرد و داروهاي درخواست شده در انبار دارويي مرکز بهداشت نگهداري مي گردد .

توزيع داروها بصورت فصلي ( داروهاي بهداشتي ) و دو ماهه ( داروهاي شاخه درمان ) صورت مي گيرد ..

.

فعاليت ها و برنامه ها :

الف : برنامه تور دارويي

ب : پايش و نظارت

ج : تهيه ، توزيع و نگهداري دارو

د : برنامه هاي آموزشي

ه : بررسي نسخ دارويي جهت امور مالي

و : کميته ها

الف ) بررسي نسخ دارويي جهت امور مالي :

پس از ارسال نسخ بيمه از مراکز تحت پوشش و داروخانه هاي خصوصي طرف قرار داد ، نسخ ارسالي بر اساس ضوابط در واحد امور دارويي کنترل و مورد بررسي قرار گرفته و کسورات مربوطه مشخص ونتايج بازخورد داده مي شود.

مقررات لازم اجرا در نسخه نويسي و نسخه پيچي :

1- نسخي که داراي تاريخ ، امضاء مهر پزشک و تماما بدون خدشه و به خط پزشک معالج باشد . قابل قبول است و در صورت هر گونه خدشه بايد پزشک معالج مورد صحيح را در پشت نسخه مرقوم و مهر و امضا نمايد .

2- نظر به اينکه تاريخ ويزيت هر نسخه به مدت 72 ساعت داراي اعتبار مي باشد ، پزشک بايد تاريخ نسخ را همان تاريخ ويزيت مرقوم نمايد لذا به هيچ عنوان نسخه بدون تاريخ قابل پذيرش و پرداخت نمي باشد و داروخانه بايد مراجعه کننده را جهت اصلاح تاريخ به پزشک معالج ارجاع نمايد ودرج تاريخ يا دست کاري آن توسط داروخانه باعث اعمال کسورات مي گردد .

3- چنانچه نسخ ارائه شده داراي دو امضاء متفاوت ، مغايرت مهر و امضاء و يا دو خطي و دو رنگي باشد ، غير قابل پرداخت خواهد بود .

تبصره : دو رنگ متفاوت با توضيح پزشک معالج در پشت نسخه قابل پرداخت است .

4- داروهاي مورد تعهد بيمه روستايي ، اقلامي است که تحت عنوان فهرست دارويي طرح بيمه روستايي در اختيار مراکز و داروخانه هاي طرف قرار داد ، قرار گرفته است .

( فهرست ياد شده در سايت نيز موجود مي باشد )

5- ثبت بهاي دارو و تعداد اقلام تحويل شده توسط داروخانه مي بايست در حضور بيمار براي هر يک از داروهاي تحويلي صورت گرفته و جمع کل ، سهم بيمه شده و سهم سازمان در نسخه مشخص شود .

6- قيمت گذاري نسخ بايستي حتي المقدور بدون خط خوردگي باشد و اگر سهوا در زمان قيمت گذاري اشتباهي رخ دهد ، بايستي بدون لاک گيري و يا بر چسب زدن بر روي قيمت اشتباه يک خط تير کشيده شود به نحوي که قيمت اوليه قابل رويت و مبلغ صحيح در کنار آن ثبت گردد . در غير اين صورت به عنوان مورد مخدوش در نظر گرفته مي شود. اين توضيحات علاوه بر قيمت دارو ، شامل قيمت کل ، فرانشيز و سهم سازمان نيز مي باشد .

7- ملاک محاسبه قيمت داروها ، کمترين قيمت دارويي است که از طرف بيمه خدمات درماني اعلام شده است

8- در صورتيکه واحدهاي مختلف ويا قيمت هاي مختلف از يک نوع دارو موجود باشد پائين ترين واحد و ارزانترين قيمت مورد قبول است .

9- پرداخت فرانشيز قانوني و حق فني بر عهده بيمار است .

10- در صورتيکه در حين جدا کردن نسخه از دفترچه مشخصات مربوطه پاره گردد بايد قسمت مربوطه چسابنده و در پشت نسخه توسط داروخانه توضيح داده شده و مهر گردد .

11- در صورتيکه ويال هاي تجويز شده نياز به آب مقطر نياز داشته باشد . به ازاء هر ويال يک عدد آب مقطر قابل پرداخت است .

12- نسخ مربوط به هر ماه توسط داروخانه هاي مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش در هر ماه 2 بار به واحد امور دارويي ارسال مي گردد يک بار در تاريخ شانزدهم تا هفدهم همان ماه و يک بار در تاريخ اول تا چهارم ماه بعد .

13- نسخ دارويي داروخانه هاي خصوصي طرف قرار داد ، بايد هر ماه يک بار و حداکثر تا تاريخ هشتم ماه بعد به امور دارويي تحويل گردد .

14- در صورتيکه در ليست تنظيمي مربوط به يک ماه ، نسخ ماههاي ديگر هم موجود باشد ( نسخ ماه قبل تا 72 ساعت مورد قبول است) اينگونه نسخ براي آن ماه ، قابل پرداخت نمي باشد. در موارد استثنا اعمال کسورات و يا پذيرش و پرداخت نسخ بر اساس صلاحديد رئيس مرکز بهداشت مي باشد .

15ب ) برنامه تور دارويي

درخواست دارويي مراکز و خانه هاي بهداشتطبق جدول زمان بندي که از قبل برنامه ريزي شده است

به واحد امور دارويي تحويل مي گردد ، اين درخواست ها بررسي و کنترل شده و پس از تائيد ، فاکتور کامپيوتري صادر و مسئول انبار ، داروها را آماده و بعد توسط واحد نقليه به مراکز ، خانه هاي و پايگاهها به تفکيک ارسال مي گردد .

برنامه تور دارويي شاخه بهداشتي  ( داروهاي پيشگيري از بارداري – خانه بهداشت – واحد مبارزه با بيماريها )

برنامه تور دارويي برنامه پزشک خانواده
ج ) برنامه هاي آموزشي :

1- برنامه آموزشي بهورزان : در هر فصل مطالب آموزشي اعلام و پس آزمون برگزاري مي گردد .

2- برنامه آموزشي داروياران : در هر فصل مطالب آموزشي اعلام و پس آزمون برگزار مي گردد .

3- برنامه آموزشي پزشکان : در هر فصل يک عدد پمفلت آموزشي جهت پزشکان ارسال مي گردد .

د : پايش و نظارت : پايش و نظارت از مراکز بهداشتي درماني ، خانه هاي بهداشت ، پايگاهها ، داروخانه هاي خصوصي و انبار دارويي بصورت فصلي صورت ميگيرد .

ه : تهيه، توزيع و نگهداري دارو :

تهيه داروها :

داروها به 2 دسته تقسيم بندي مي شود :

1 – داروهاي شاخه بهداشتي(اقلام تنظيم خانواده-مکملها-داروهاي برنامه ما نا –داروهاي سل ،جذام ومالاريا )

2 – داروهاي برنامه پزشک خانواده

(1)داروهاي شاخه بهداشتي هر 3 ماه يکبار طي مراحل زير تهيه مي گردد :

  • پس ازاينکه درخواستهاي دارويي خانه هاي بهداشت وپايگاههابه امور دارويي ستاد ارسال شد.برآورد نياز و تنظيم درخواست بر اساس موجودي انبار دارويي ، مصرفي 3 ماهه قبل ، باقيمانده مراکز تابعه و برنامه نرم افزاري ، با هماهنگي واحد هاي بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريها صورت ميگيرد.
  • ارسال درخواست به مرکز بهداشت استان در زمان معين
  • دريافت دارو از انبار استان در زمان مشخص
  • صدور رسيد انبار توسط مسئول انبار و سپس فاکتور ورودي توسط بخش رايانه و نهايتاً نگهداري دارو در انبار دارويي تا زمان توزيع

(2)- داروهاي شاخه درماني هر 2 ماه يکبار طي مراحل زير تهيه مي گردد:

  • پس از اينکه طبق برنامه زمان بندي درخواست هاي مراکز بهداشتي درماني به امور دارويي ستاد تحويل گرديد.برآورد نياز و تنظيم درخواست بر اساس موجودي انبار دارويي ، مصرفي 2 ماهه قبل ، باقيمانده مراکز تابعه و نيز ميزان اعتبار تخصيص يافته صورت مي گيرد . همچنين اعلام نياز مراکز بهداشتي درماني روستايي ( داراي پزشک خانواده ) هم مورد توجه قرار مي گيرد
  • هماهنگي و خريد از طريق شرکت هاي پخش
  • دريافت دارو از شرکت هاي پخش دارو
  • صدور رسيد انبار توسط مسئول انبار و سپس فاکتور ورودي توسط بخش رايانه و نهايتاً نگهداري دارو در انبار تا زمان توزيع دارو .

همچنين تجهيزات پزشکي يکبار مصرف از قبيل باند ، گاز ، پنبه ، نخ بخيه ، الکل و ...... بر اساس ميزان موجودي انبار دارويي ، مصرفي 3 ماهه قبل با قيمانده مراکز تابعه و نياز واحد هايي مثل آزمايشگاه ، واحد وازکتومي ،واحد دندانپزشکي ، واحد بيماريها ، واحد بهداشت روان و .... هر 3 ماه يکبار از طريق واحد امور دارويي از شرکت ها خريداري مي گردد .

توزيع داروها :

داروهاي شاخه بهداشتي و تجهيزات پزشکي هر 3 ماه يکبار و داروهاي شاخه درماني هر 2 ماه يک بار به شرح زير توزيع مي گردد

1- ارسال درخواست از مراکز بهداشتي درماني ، خانه هاي بهداشتي ، پايگاهها و واحد هاي متفرقه به امور دارويي

2- تائيد درخواسا ها توسط واحد هاي ستادي مربوطه ( بهداشت خانواده و واحد بيماريها ) و سپس واحد امور دارويي

3- صدور فاکتور خروج از انبار

4- تحويل دارو از انبار به دارويار ( مراکز روستايي ) يا ناظر دارويي ( مراکز شهري ) يا پرسنل مسئول داروخانه مرکز بر اساس فاکتور خروجي

5- ارسال دارو توسط واحد نقليه به مراکز تابعه و خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي به تفکيک

و ) کميته ها :

1 –کميته اولويت بندي دارويي : بصورت فصلي تشکيل مي گردد و اعضاي آن مسئول مرکز بهداشت .معاون فني. پرسنل واحد امور دارويي ، مسئول واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها ، مسئول واحد بهداشت خانواده

2- کميته بررسي نسخ : هر 2 ماه يکبار تشکيل مي گردد . اعضاي آن سرپرست مرکز بهداشت ، معاون فني ، 2 نفر از پزشکان مراکز بهداشتي درماني ، پزشک هماهنگ کننده سل وکارشناسان واحد امور دارويي مي باشند . حسب ضرورت از دبير کميته تجويز و مصرف منطقي دارو معاونت دارو . غذا هم دعوت بعمل مي آيد .

کميته بررسي نسخ  به صورت هر دو ماه يکبار و با حضور اعضاء مذکور در راستاي اصلاح الگوي مصرف و رفع مشکلات درمان تشکيل شده است . و در طي اين مدت روند رو به رشدي را طي کرده است نتايج ارزشيابي نسخ پزشکان به صورت جدول از طريق ايميل با ذکر جزئيات بررسي به پزشکان تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 2 مشهد و نيز اعضاء کميته ارسال شده است . و در اين ميان پزشکاني که از بيشترين امتياز برخوردار بوده اند مورد تشويق کتبي قرار گرفته اند و در صورت مشاهده مشکلات مشاهده شده در نسخه نويسي نيزبه پزشکان بازخورد داده شده است .

در زمينه ارتقاء نسخه نويسي صحيح پمفلت هاي تداخلات دارويي تهيه و در اختيار همکاران قرار گرفته است .

مطالب آموزشي :

دستورالعمل ها و بخشنامه ها :
دستورالعمل واگذاري خدمات دارويي در طرح پزشک خانواده

اخبار و تازه ها :

 آخرين ليست قيمت داروهاي دارونامه مراکز بهداشتي درماني

فرآيند امور دارويي
 
شرح وظايف :

1 – بهورز

2- تکنسين امور دارويي

3- کار شناس امور دارويي

انبار دارويي :

برنامه استانداردسازي انبار دارويي مرکز بهداشت شماره 2 از سال گذشته اغاز وهم اکنون ادامه دارد.همچنين هر سال اين انبار بيمه ميگردد.

برنامه بازديد از انبار به صورت فصلي مي باشد.

تماس با واحد :

واحد امور دارويي : 223 داخلي 3653000-0511

واحد انبار دارويي : 218 داخلي 3653000-0511

تلفن مستقيم واحد : 3684881-0511

drugunit
لینکهای مربوطه:
antibiotics
دارونامه مراکز بهداشتي درماني

دارونامه خانه بهداشت

فرم هاي دارويي :

فرم درخواست دارويي مراکز

فرم درخواست دارويي خانه بهداشت

فرم درخواست دارويي پايگاه بهداشتي

فرم درخواست دارويي 

فرم انبار گرداني 

نحوه پيشگيري از مسموميت ناشي از داروها

 

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 17/03/91 ساعت 23:33

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، ابتدای بولوار وحدت، جنب پارک وحدت، مركز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد. تلفن : 3-3653000 0511 نمابر : 3648789 0511 پست الكترونيک: M2HCenter@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.