اخبار

نظرسنجي

رضايت شما از سايت چقدر مي باشد ؟

100% 27.2%
75% 8.3%
50% 4.7%
25% 10.8%
0% 48.9%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد ( 46773 )
اختلالهاي رفتاري ( 19728 )
بيماري وبا (التور) ( 19719 )
قوانين ،آئين نامه ها و فرمها ي بهداشت حرفه اي ( 9216 )
شرح وظايف بهداشت حرفه اي ( 8026 )
جامعه ايمن شهرستان خليل آباد ( 7909 )
برنامه مادران ( 7649 )
مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد ( 7008 )
بهداشت حرفه اي ( 6688 )
گسترش شبكه و پزشك خانواده ( 5910 )
تاريخچه مختصرشبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد ( 4915 )
واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها ( 4800 )
آزمايشگاه مركز بهداشت شهرستان خليل آباد ( 4621 )
آشنايي مختصر با شهرستان خليل آباد ( 4614 )
كارگزيني ( 4525 )
واحد بهبود تغذيه ( 4375 )
تصاوير آزمايشگاهي نماتودها ( 4326 )
كارپردازي ( 4083 )
آمار ( 3925 )
شناسنامه تجهيزات آزمايشگاه ( 3871 )
سلامت خانواده و جمعيت ( 3860 )
بهداشت محيط و حرفه اي ( 3762 )
سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس ( 3704 )
حسابداري ( 3519 )
آموزش و ارتقاء سلامت ( 3507 )

 
شرح وظايف بهداشت حرفه اي
 
شرح فعاليت كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي ستاد مركز بهداشت برنامه ريزي : 

  1- برنامه ريزي جهت انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهي از وضعيت بهداشت محيط كار و شناخت مسائل بهداشت حرفه اي در بخشهاي صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات
  2- تدوين برنامه استراتژيك واحد
  3- تدوين برنامه هاي دوره هاي آموزشي براي گروههاي هدف
  4- برآورد و تامين منابع و امكانات و الزامات مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي بهداشت حرفه اي
  سازماندهي :
  5- هماهنگي درون بخشي با ساير واحدهاي مركز بهداشت ومراكز بهداشتي درماني تابعه
  6- هماهنگي بين بخشي و برون بخشي با سازمانهاي مرتبط ( معاونت، اداره كل كار و امور اجتماعي، سازمان محيط زيست، شهرداري ، اتحاديه‌هاي صنفي و.....) .
  نظارت و پايش :
- 7  نظارت و پايش فعاليتهاي بهداشت حرفه‌اي ستاد و مراكز تابعه و ارائه نظريات كارشناسي جهت رفع مشكلات موجود .
  8- نظارت بر تجزيه و تحليل عملكرد بهداشت حرفه اي مراكز و تهيه و ارسال فيدبك به مراكز مربوطه .
  9-  نظارت بر اجراي طرحهاي بهداشت حرفه اي ( طرح خانه هاي بهداشت كارگري، بهگر و .... )
 10- نظارت و پيگيري تشكيل كميته فني حفاظت و بهداشت كار
  هدايت و رهبري
  11 - هدايت برنامه استراتژيك واحد
  12 - تلاش در جهت حفظ و تقويت روحيه مشاركتي و انگيزش كاركنان بمنظور ارتقاء فرآيندهاي واحد.
  13 - تهيه و تدوين دستورالعملهاي اجرائي فرآيندهاي واحد بهداشت حرفه اي و بازنگري اين دستورالعملها در صورت نياز.
  14 -همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي استاني ، ملي و مقطعي.
  15-بررسي پيشنهادات و پيگيري حل مشكلات واحدهاي تحت نظارت.
  16 -تهيه و تنظيم بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي كاري مورد نياز و ابلاغ به مراكز تابعه.
 
شرح وظايف كارشناس بهداشت حرفه اي ستاد مركز بهداشت

1. شناسائي و جمع آوري اطلاعات و آمار مشاغل بخشهاي صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات تحت پوشش مركز بهداشت‌
2. همكاري در انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهي از وضعيت بهداشت محيط كار و شناخت مسائل بهداشت حرفه‌اي صنايع تحت پوشش
3. بازديد از كارگاههاي تازه تاسيس جهت صدور صلاحيت بهداشتي.
4. ثبت و پيگيري شكوائيه هاي بهداشتي دريافت شده تا حصول نتيجه.
5. بازديد مشترك از كارخانه‌هاي بهداشت كارگري و نظارت بر انجام فعاليتهاي بهداشتياران كار.
6. همكاري در برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزشي براي گروههاي هدف ( كارشناس واحد، كارشناس صنايع، بهداشتياران كار، بهگران و كارآموزان).
7. همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي، ملي و مقطعي.
8. جمع آوري و جمع‌بندي آمار فعاليتهاي بهداشت حرفه اي بصورت سه ماهه، شش ماهه و ساليانه.
9. تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري و گزارش فعاليتهاي واحد.
10. معرفي كارگاههاي متخلف از موازين بهداشت حرفه‌اي به مراجع قضائي.
11. همكاري در برنامه‌ريزي فعاليتها جهت پيشبرد اهداف بهداشت حرفه اي.
12. نظارت و پايش فعاليتهاي واحدهاي بهداشت حرفه اي مراكزتابعه.
13. هماهنگي درون بخشي با ساير واحدهاي مركز بهداشت و مراكز تابعه.
14. همكاري در تهيه و تدوين دستورالعملهاي اجرائي فرآيندهاي واحد بهداشت حرفه اي و بازنگري آنها.
15. پايش كارگاه‌هاي با بعد كارگري بالاي 50 نفر.
 
شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای به قرار ذیل اعلام می گردد:

1- سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت فنی و اداری بر تشکیلات بهداشت حرفه ای تحت سرپرستی
2- نظارت فنی بر جذب کارکنان  تازه استخدام شده ، تغییر شغل ، یا اشتغال به کار فرد پس از غیبت پیش از 3 روز برای اعمال ضوابط بهداشت حرفه ای در جایگزینی فرد در شغل مناسب با هماهنگی پزشک دوره دیده طب کار
3- ایجاد هماهنگی درون بخشی و برون بخشی برای جلب مشارکت فعال یا جلب همکاری عوامل موثر در ارتقاء اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای در سطح واحد تولیدی
4- ایجاد ارتباط و هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ها با کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت منطقه و واحد تولیدی برای همگامی و همسو نمودن فعالیتهای بهداشت حرفه ای کارخانه با برنامه های ملی و منطقه ای و اجرای برنامه های جاری در سطح کارخانه برحسب مورد ، از قبیل خانه بهداشت کارگری ، ایستگاه بهگر و ...
5- مطالعه، جمع آوری و بررسی و تجزیه وتحلیل اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی و اجرای برنامه های سالم سازی محیط کار و انجام مراقبتهای بهداشتی درمانی شاغلین اعم از اطلاعات پرسنلی  اطلاعات فنی و تکنولوژیک ، سایر اطلاعات عام یا ویژه
6- بازدید منظم مطابق با برنامه از قبل تدوین شده از,واحدهای مختلف کارخانه و ثبت گزارشات بازدید و انعکاس آنها به مدیریت کارخانه و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت اطلاع از وضعیت بهداشت حرفه ای و اتخاذ تصمیم نهایی برای رفع مشکلات موجود
7- شناسایی ، نمونه برداری ، اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار که به نحوی از انحاء سلامت جسمی روانی اجتماعی شاغلین را مورد تهدید قرار می دهد .
8- بررسی عوامل ارگونومیک محیط کار و ارائه راه حلهای مناسب جهت انجام صحیح کار یا تغییرات لازم در خط تولید یا فعالیت مورد نظر و ارائه پیشنهادات در خصوص مناسب نمودن ابزار کار و وسایل مورد استفاده و غیره با همکاری متخصصین و مهندسین مرتبط .
9- برنامه ریزی و نظارت در جهت پایش ( نمونه برداری  ، سنجش و ارزشیابی مستمر) عوامل زیان آور به منظور اجرای حدود تماس شغلی مصوب وزارت بهداشت ، درمان آموزش و پزشکی
تبصره : در صورتی که کارخانه فاقد دستگاهها / متخصصین مربوطه جهت پایش عوامل زیان آور ، و ارزشیابی باشد کارشناس بهداشت حرفه ای موظف است هماهنگیهای لازم جهت فراهم آمدن امکانات مورد نیاز از بخش خصوصی یا دولتی جهت این نوع پایشها را به عمل آورد .
10- ارائه راه حلهای فنی و مهندسی ، اداری ( گردش کار و غیره ) در جهت کاهش مواجهه و تماس شاغلین واحد تولیدی با عوامل زیان آور موجود
تبصره : اجرای روشهای کنترلی پس از بررسی پیشنهادهای مختلف فنی و مهندسی و اعلام نظر نهایی کارشناسان بهداشت حرفه ای انجام می پذیرد .
11- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط کمی و کیفی مندرج در آئین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت
12- بررسی و شناخت واعلام نظر در خصوص مشاغل سخت و زیان اور قبل یا بعد از تصویب در کمیته کارهای سخت و زیان آور استان
13-درجه بندی  هر یک از مشاغل موجود در واحد تولیدی جهت الویت بندی و برنامه ریزی بهداشت حرفه ای و طب کار
14-برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی جهت شاغلین در سطح واحد/واحدهای تولیدی بنحوی که علاوه بر ارتقا سطح آگاهی موجب تغییر نگرش-باورها و عملکرد ورفتارهای بهداشتی کارگران گردیده تا در اجرای موازین بهداشت و سالم سازی محیط کار مشارکت فعال جویند
15-تشکیل جلسات آموزشی –توجیهی جهت سرپرستان خط تولید ومسئول ها مربوطه در زمینه اهداف و برنامه های بهداشت حرفه ای
16-تهیه وتدوین و تنظیم مواد و وسایل کمک آموزشی اعم از پوستر ، پمفلت ، مقاله ، فیلم ، اسلاید و غیره مورد نیاز جهت شاغلین کارخانه و سایر گروههای هدف.
17- همکاری و مشارکت فعال در برگزاری گردهمایی ، سیمنارها و غیره مختلف بهداشت حرفه ای در سطح منطقه ای ومحلی
18- ارائه راه حلهای مناسب در جهت رفع نواقص اعلام شده از طرف کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان منطقه در ظرف مهلت مقرر
19- شرکت فعال در جلسات کمیته حفاظت فنی  و بهداشت کار . انجام کلیه مکاتبات لازم با تائید نهایی مدیریت کارخانه انجام می گیرد اعم از دعوتنامه ها گزارش ارسالی به مراکز بهداشت منطقه و سایر ارگانهای مربوطه
20- بررسی هر گونه تغییر در تکنولوژی خط تولید ، در مواد اولیه ، نهایی یا جابجایی ماشین آلات یا افزایش ظرفیت تولید کارخانه وغیره برای پیشگیری و کنترلی هر گون هرگونه مواجهه مخاطره آمیز شاغلین با عوامل زیان آور احتمالی و ارائه گزارش لازم به مدیریت واحد تولیدی
21- شرکت در مطالعه و طبقه بندی مشاغل به منظور نظارت بر تطابق کار و کارگر و واگذاری کارهای متناسب به کارگران بالاخص کارگران معلول با توجه به تواناییهای جسمی  و روانی آنها .
22- برنامه ریزی نظارت و فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی شاغلین به خدمات بهداشتی اولیه (PHC)
23- برنامه ریزی  ، نظارت ، پایش و ارزشیابی در جهت نیل به حسن اجرای معاینات کارگری شاغلین واحد تولیدی
24- نظارت بر سطح صحیح و دقیق اطلاعات شغلی مورد نیاز در فرمهای معاینات کارگری مصوب و هماهنگی با پزشک دوره دیده طب کار در جهت تشخیص بهنگام بیماری عارضه ناشی از کار در بین شاغلین
25- مشاوره با پزشک دوره دیده طب کار در خصوص ادامه به کار فرد و بحث و بررسی و اعلام نتیجه نهایی
تبصره : در صورت عدم توافق نظر کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان منطقه قطعی خواهد بود
26- مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل علل و منشاء غیبت شاغلین و راههای پیشگیری کنترل حوادث بیماریهایی که موجب تعطیل کار یا غیبت شاغلین شده است و ارائه پیشنهادات فنی لازم به مدیریت واحد تولید
27- ثبت صحیح اطلاعات ، جمع آوری ، تجزیه و تحلیل آماری و حداقل تهیه جداول و نمودارهای مربوط به بیماریهای ناشی از کار و اطلاعات مربوط به شرایط بهداشت کار ، کارگر و محیط کار و خدمات بهداشتی ارائه شده و اعلام آن به مدیریت واحد تولیدی و مراجع مربوطه
28- اعلام موارد بیماری ناشی از کار ثبت شده به مراکز بهداشت ذیربط مطابق با فرمهای ابلاغ شده از سوی این مراکز
29- مطابق با آئین نامه کمیته حفاظت فنی بهداشت کار در صورتی که کارشناس بهداشت حرفه ای مسئولیت حفاظت فنی را عهده دار باشد باید اقدامات زیر را به عمل آورد :
30- برنامه ریزی ، هماهنگی ، همکاری در جهت حفاظ گذاری و دستگاههای حادثه آفرین و نظارت مستمر در جهت استفاده صحیح از حفاظ های مذکور
31- بازدید منظم و ثبت اطلاعات ، جمع آوری ،تجزیه و تحلیل آماری و حداقل تهیه جداول و نمودارهای مربوط به حوادث و تعیین علل حوادث و غیبتهای ناشی از حوادث و اعلام آن به مدیریت واحد تولیدی و مراجع ذیصلاح
32- بررسی ، برنامه ریزی و نظارت بر تهیه ، توزیع و کاربرد صحیح وسایل حفاظت فردی
33- نظارت بهداشتی بر کارگران موقت ( روز مزد ) و غیره وابسته به واحد تولیدی
34- طرح سریع هر گونه عامل زیان آور برای سلامتی شاغلین و ساکنین اطراف کارخانجات در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت رفع سریع معضل
33-ارائه نظرات و پیشنهادات در جهت ارتقاء برنامه های بهداشت حرفه ای به مرکز بهداشت شهرستان
34-ایجاد هماهنگی و همکاری بین مدیریت واحد تولیدی و مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان در جهت اجرای طرحهای پژوهشی واجرائی ملی و منطقه ای
 
شرح وظايف كارشناس بهداشت حرفه‌اي مستقر در مراكز بهداشتي و درماني

1. شناسائي وجمع‌‌آوري اطلاعات و آمار لازم از مشاغل بخش‌هاي : صنعت ، معدن ، كشاورزي و خدمات مركزتحت پوشش .
2. همكاري در انجام مطالعات لازم به منظور آگاهي از وضعيت بهداشت محيط ‌ كار و شناخت مسائل بهداشت حرفه‌اي صاحبان مشاغل در شاخه صنعت ، معادن ، كشاورزي و خدمات و جمع‌آوري اطلاعات لازم از سازمانها و ارگانهاي ذيربط .
3. ارائه طريق جهت انجام اقدامات لازم به منظور كنترل عوامل زيان آور محيط كار.
4. پيگيري عمليات اجرائي در زمينه پيشگيري ، بيماريابي و مبارزه با بيماريها و مسموميت‌ها ي ناشي از كار با همكاري پزشك طب كار .
5. نظارت بر نحوه كار ايستگاههاي بهگر در كارخانجات مناطق تحت پوشش). كارگاه‌هاي با بعد كارگري زير 50 نفر(
6. نظارت و پيگيري تشكيل كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار در كارگاههاي واجد شرايط.
7. برنامه ريزي جهت اجراي فعاليتهاي بهداشت حرفه اي.
8. همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي ، ملي و مقطعي .
9. جلب مشاركتهاي درون بخشي و بين بخشي در پيشبرد اهداف بهداشت حرفه‌اي در مركز تحت پوشش .
10. جمع‌‌آوري و ارسال به موقع آمار فعا ليتهاي بهداشت حرفه‌اي مطابق فرمهاي مربوطه از مركز تحت پوشش به ستاد .
11. بازديد و پيگيري مستمر از كارگاهها و كارخانجات با بعد كارگري زير 50 نفرتحت پوشش مركز .
12. رسيدگي به شكوائيه ‌ هاي وا صله در زمينه مسائل بهداشت حرفه‌اي .
13. اجراي برنامه هاي آموزشي ( شاغلين- مديران- كارآموزان و ....) با همكاري ساير واحدهاي مركز.
 
شرح وظايف كاردان بهداشت حرفه اي مراكز بهداشتي درماني
 
1. همكاري با كارشناس بهداشت حرفه‌اي در شناسايي عوامل مهم زيان‌آور محيط كار .
2. همكاري در تشخيص روش‌ها ي اوليه و فرآورده هاي گوناگوني كه عوامل زيان آور محيط كار را بوجود مي آورند .
3. همكاري در تشخيص عدم انطباق بعضي از شرايط كار با قابليت ‌ هاي افراد شاغل .
4. كمك به كارشناس بهداشت حرفه‌اي و پزشك تيم در تشكيل پرونده‌هاي بهداشتي ، پزشكي در يك برنامه از قبل تنظيم شده جهت افراد شاغل براي ادامه معاينات و تكميل پروند ه‌ ها .
5. پايش كارگاه‌هاي با بعد كارگري زير 50 نفر برابر دستورالعمل‌هاي موجود و ثبت گزارش فعاليت‌ها در دفتر ثبت روزانه با نظارت كارشناس و ارسال آن به واحد‌هاي ذيربط .
6. كمك به كارشناس بهداشت حرفه‌لي در جمع آوري و جمع بندي آمار سه ماهه، ‌شش ماهه و سالانه و ارسال آن به ستاد مركز بهداشت.
7. انجام برنامه‌هاي مربوط به آموزش بهداشت حرفه‌اي با كمك كارشناسان مربوط .
8. همكاري با كارشناس بهداشت حرفه‌اي در جمع آوري اطلاعات و آمار مربوط به صنايع و مشاغل كشاورزي و خدماتي مركز.
9. كمك به كارشناس بهداشت حرفه‌اي در نمونه‌برداري از عوامل زيان آور محيط كار
10. همكاري در آموزش عملي دانشجويان رشته‌هاي مختلف بهداشتي .
11.  انجام ساير امور مربوط ارجاعي .
 
شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات

       ماده 1 : کارشناس بهداشت حرفه ای به فردی اطلاق می گردد که دارای حداقل مدرک کارشناسی بهداشت حرفه ای از یکی  از دانشگاههای معتبر بوده و پس از مشخص شدن وضعیت طرح نیروی انسانی در واحد تولیدی به عنوان مسئول بهداشت حرفه ای شناخته و مشغول به کار شود و ضمن نیازسنجی ، سیاست گذاری ، برنامه ریزی و بودجه بندی دراز مدت در جهت حفظ و تامین و ارتقای سطح سلامت نیروی کار وظیفه اطلاع رسانی ، بالا بردن سطح آگاهی و هدایت و  راهنمایی مدیریت در خصوص سرمایه گذاری در طرحهای سالم سازی محیط کار را به انجام می رساند .
کارشناس بهداشت حرفه ای از یک سوی مجری فعالیتهای فوق الذکر بوده و از سوی دیگر عضویت دائمی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار کارخانه را عهده دار می باشد و موظف است ضمن شرکت در جلسات کمیته مذکور براساس آئین نامه های مصوب در کلیه اموری که مربوط به سالم سازی محیط کار و ایجاد شرایط مطلوب و تسهیلات مناسب برای کارگر می باشد اظهار نظر فنی نماید و مدیریت کارخانه به عنوان بالاترین مقام اجرایی کمیته مزبور موظف است پیشنهادات فنی وی را جهت اجرا به قسمتهای مربوطه ابلاغ نماید .
تبصره :در صورت عدم توافق در اجرای پیشنهادات کارشناس نظریه کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 2:
ماده3:
این بخشنامه مشتمل بر 3 ماده-5 تبصره و34بند در جهت انجام وظائف کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات تدوین تا پس از ابلاغ –نظارت-پایش و ارزشیابی فعالیتهای کارشناسان مزبور بر مبنای مفاد انجام پذیرد.
شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها

1.      تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته
2.      پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 
3.      تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان
4.      تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی
5.      تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری
6.      ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان
7.      شناسایي شغلهاي موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زيان آور محيط كار
8.      بازدید روزانه از بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام كليه ايرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پيشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه
9.      شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی
a.      مخاطرات فیزیکی
b.      مخاطرات شیمیایی
c.        مخاطرات بیولوژیکی
d.      مخاطرات ارگونوميك، رواني – اجتماعي و فاكتورهاي سازماني
10. نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری
11. تهیه MSDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض
12. برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی
13. نظارت بر تهيه و استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنين نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محيط كار
14. تهيه پيش نويس دستور العمل جهت انجام معاينات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای )براي     
15. شغل هاي موجود و تهيه جدول آزمايشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل 
16. نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام ودوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل
17. اعلام موارد مشكوک بيماريهای حرفه ای به طريق مدير بيمارستان و مراکزمربوطه
18.  تهیه دستورالعمل های ایمنی  تجهیزات ، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...
19.  ثبت آمار حوادث در  بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه
20. همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه
21. تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای
a.     آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان  
b.      آموزش نحوه صحیح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی
c.       آموزش نحوه صحیح حمل بار
d.      آموزش کارکنان در طی دوران حاملگی
e.      آموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری
f.        آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده  از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش)
g.      آموزش رعایت الزامات بهداشتی – ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن
h.      آموزش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر
22. به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی
23. شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی
24. مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان
25.   ارسال يك نسخه از كليه اقدامات انجام شده و نتيجه اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار به معاونت بهداشتی
شرح وظايف مشاور بهداشت حرفه اي :

1. بازديد در فواصل زماني معين و منظم در هر ماه حداقل دوبار از كليه قسمتهاي كارگاه /كارخانه / ماشين آلات، وسايل ، تجهيزات خط توليد و تاسيسات رفاهي، خدماتي وبهداشني
2. انداره گيري، پايش و ثبت مداوم اطلاعات شامل نمونه برداري، اندازه گيري، آناليز و ارزشيابي مستمر ميزان عوامل زيان آور و بيماري زاي محيط كار و مقايسه با حدود تماس شغلي مصوب وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي
3. ثبت اطلاعات بهداشتي (اعم از محيط كار، ابزار كار و پرسنلي ) و هر گونه عوامل زيان آور موجود در محيط كار كه سلامت شاغلين را تهديد مي كند .
4. ارائه طريق واجراي اقدامات موثر جهت كاهش و يا كنترل عوامل زيان آور از قبيل ايجاد ويا بهبود سيستم هاي تهويه، كنترل سروصدا، بهبود سيستم روشنايي، تامين وسايل حفاظت فردي
5. نهيه وتنظيم دستورالعملهاي اجرايي، اخطارها، هشدارها واطلاعيه هاي بهداشتي به زبان ساده وقابل استفاده براي كارگران در زمينه نحوه صحيح و بهداشتي انجام كار، راه اندازي و بهره برداري از دستگاه يا تجهيزات خط توليد
6. برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه بهداشت حرفه اي
7. تنظيم واجراي برنامه هاي تشويقي با هماهنگي مركز بهداشت منطقه جهت كارگراني كه مقررات و ضوايط بهداشتي را رعايت مي نمايند.
8. تهيه، تدوين، تنظيم، طراحي، تكثير، چاپ مواد آموزشي در زمينه هاي مختلف بهداشتي اعم از پوستر،پمفلت، مقاله، فيلم، اسلايد وغيره مورد نياز جهت آموزش شاغلين وساير گروههاي هدف
9. نظارت بر اجراي معاينات دوره اي كارگران مطابق با فرمهاي مصوب وزارت يهداشت ودرمان و آموزش پزشكي سالي يك بار براي كليه شاغلين
10. شركت در جلسات كميته حفاظت فني و رعايت ماده 5 آيين نامه كميته حفاظت فني وبهداشت كار     

تاريخ بروز رساني : يكشنبه 03/03/94 ساعت 03:33

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

آدرس : خراسان رضوي - شهرستان خليل آباد - خيابان امام خميني - شبكه بهداشت و درمان خليل آباد كد پستي : 9677115565 تلفن : 12-57727310 نمابر : 57727315
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است