اخبار

نظرسنجي

به نظر شما بهتر است چه مطالبی بیشتر در سایت گذاشته شود ؟

اخبار پرسنلی 28.7%
اخبار شبکه 16.7%
دانستنیهای علمی 40.2%
راهنمای استفاده از خدمات 8.0%
سایر موارد 6.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

صفحه اصلی شبكه بهداشت و درمان شهرستان فريمان ( 49595 )
فرآيند هاي جاري بيمارستان امام خميني فریمان ( 14367 )
واحد کارگزینی شبکه بهداشت و درمان فریمان ( 12029 )
گالری عکسهای علمی ( 11782 )
گزیده قوانین درکارگزینی ( 11632 )
معرفی بیمارستان امام خمینی فریمان ( 10986 )
شبكه بهداشت و درمان فريمان-صفحه اصلی ( 10529 )
مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان ( 7245 )
واحدبهداشت محیط وحرفه ای فریمان ( 6301 )
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها ( 6020 )
نمودارسازمانی بیمارستان ( 5994 )
صفحه اصلی مركز بهداشت شهرستان فريمان ( 5442 )
صفحه قدیمی شبكه بهداشت و درمان فريمان ( 5347 )
واحد هماهنگی و گسترش شبکه فریمان ( 5315 )
مناسبتهای امروز ( 5298 )
معرفی شهرستان فریمان ( 5192 )
بيمارستان امام خميني فريمان ازنگاه تصوير ( 5151 )
اطلاعات پزشکان و مراکز بهداشتی و درمانی فريمان ( 5109 )
واحد بهداشت دهان و دندان فریمان ( 5086 )
رییس مرکز بهداشت شهرستان فريمان ( 4955 )
واحد سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت فریمان ( 4910 )
نشریه الکترونیک فریمان ( 4588 )
واحد بهداشت روان ( 4501 )
واحد مشارکت مردمی فریمان ( 4500 )
واحد آمار فریمان ( 4458 )

تعاريف در سيستم پرسنلي و كارگزيني

 

 • معرفي درختواره پارامترهاي مختلف به صورت باز و پويا ( شامل مدارك تحصيلي ، تابعيت ، رشته هاي تحصيلي ، مذهب ، انواع حكم كارگزيني ، انواع ايثارگري و ساير موارد )
 • معرفي مشخصات كامل پرسنل شامل مشخصات شناسنامه اي ، بستگان ، سوابق كاري و آموزشي ، مدارك تحصيلي ، سوابق ايثارگري ، سوابق مرخصي و قطع خدمت ، تشويقات و تنبيهات و …
 • معرفي كليه عوامل حقوقي به تفكيك استخدام و نحوه ارزيابي عوامل در هر مقطع زماني ( شامل حقوق پايه ، افزايش سنوات ، فوق العاده شغل ، حق جذب ، حق اولاد ، حق عائله مندي و … )
 • معرفي انواع جداول حقوقي مورد استفاده در سازمان به خصوص جدول ارتقاء گروه بر حسب سنوات و مدرك تحصيلي ، جدول حقوق پايه بر حسب گروه
 • معرفي طرح طبقه بندي مشاغل سازمان شامل رسته ها و رشته هاي شغلي ، طبقات هر رشته و شرح وظائف هر رشته و نيز ساير مشخصات هر رشته
 • معرفي انواع استخدامهاي موجود در سازمان و انجام كليه تعاريف حقوقي به تفكيك هر استخدام
 • معرفي چارت سازماني به صورت درختواره و چند سطحي
 • معرفي پستهاي سازماني موجود و اطلاعات حقوقي مرتبط
 • معرفي انواع عناوين احكام و شرح احكام
 • تعريف عوامل و ويژگيهاي اختصاصي سازمان براي پرسنل
 • معرفي درختواره محلهاي جغرافيايي به صورت پويا ( شامل كشورها ، استانها ، شهرستانها ، بخشها و … )

امكانات و ويژگيهاي كاربردي در سيستم پرسنلي و كارگزيني

 • تعيين اطلاعات سازماني هر يك از پرسنل در هر مقطع زماني ( شامل شماره پرونده ، نوع استخدام ، گروه ، رسته ، رشته ، طبق ، درصد افزايش سنوات ، محل خدمت و ساير موارد )
 • امكان صدور احكام كارگزيني به تفكيك پرسنل به صورت انفرادي و گروهي
 • انتقال احكام عادي و معوق كارگزيني به سيستم حقوق و دستمزد پيوست
 • محاسبه و تهيه گزارش پرسنل مشمول ارتقاء گروه
 • صدور احكام كارگزيني معوق
 • نگهداري كليه سوابق پرسنلي
 • امكان استفاده از شرح هاي پارامتريك و متغير در صدور احكام
 • ارزشيابي دوره اي پرسنل بر حسب عوامل مختلف كاري ، سازماني و شخصيتي
 • محاسبه سنوات خدمت بر حسب تاريخ استخدام رسمي و تاريخ جاري و سنوات خدمت قبل و سوابق قطع خدمت و نيز مرخصي
 • امكان استفاده از الگوهاي محاسباتي و همچنين تعيين شرايط در ارزيابي عوامل مختلف حكم كارگزيني

 

  گزارشهاي سيستم پرسنلي و كارگزيني

 • گزارش خلاصه وضعيت پرسنل
 • گزارش اطلاعات وابسته به پرسنل
 • گزارش مشخصات پرسنل به هر فرم دلخواه
 • احكام كارگزيني به هر فرم دلخواه به صورت انفرادي و گروهي
 • آماده سازي گزارشهاي مختلف به تفكيك واحدهاي سازماني ، انواع استخدام و محلهاي خدمت
 • گزارش گروه و ارتقاء گروه پرسنل در مقطع زماني دلخواه
 • گزارش سوابق قطع خدمت و مرخصي بدون حقوق پرسنل
 • امكان تهيه گزارشات پويا به صورت كاملاً باز و دلخواه
 • گزارشهاي مديريتي به صورت متن و نمودار
 • ارسال گزارش به Excel و Access و تهيه به صورت HTML
 • امكان استفاده از SQL در تهيه گزارشهاي مورد نظر در محيط برنامه

 

 
امور   واحد کارگزینی:

 

         1- مطالعه قوانین و مقدمات استخدامی و اظهار نظر و اجرای قوانین و مقدمات مورد عمل

         2- شناخت وظایف و مسئو لیتها و شرایط احراز پستهای سازمانی مصوب

         3- رسیدگی به پیشنهادات و تقا ضا های واصله مربوطه از قبیل بازنشستگی – تبدیل وضعیت                 استخدامی و شرایط احراز پستهای سازمانی مصوب

         4- همکاری و تکمیل و رفع نواقص فرمهای ارزشیابی کارکنان

         5- صدور احکام کارگزینی از قبیل افزایش سنواتی - ارتقاء گروه - مرخصی بدون حقوق و ...

         6- کنترل حضور و غیاب پرسنل برابر تصویب نامه هیئت وزیران

         7- تهیه گزارشات و آمار های مختلف پرسنلی

         8- انجام سایر امور محوله

 

شرح فعالیتهای مسئول واحد کارگزینی:

 

1- رسیدگی به فرمهای پروژه استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

2- تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ترمیم حقوق،مرخصی ،معذوریت ،ترفیع ،اضافه کار ،و نظیر آن با اطلاع مقام ما فوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

3- تهیه پبش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام ما فوق

4- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضای واصله مربوطه به استخدام ،تبدیل وضع استخدامی ،ترفیع ،باز نشستگی و تعیین برقراری حقوق باز نشستگی و یا وظیفه

5- انجام امور مربوط به تعاون بیمه رفاه کارمندان

6- برنامه ریزی و کشیک و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

7- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

8- استخدام و معرفی  کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

9- تهیه ضوابط و دستورالعملها و جلسات مختلف

10- شرکت در کمیسیون و جلسات مختلف

11- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین احتیاجات

12- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

13- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

14- تهیه گزارشات لازم

 

شرح فعالیتهای کارگزین:

 

1- انجام امور مربوط به تعاون و رفاه کارمندان

2- رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

3- تهیه پیش نویسهای ساده کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال - ترمیم حقوق - مرخصی - معذوریت - ترفیع و اضافه کار و نظایر آنها با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

4- مرتب نمودن اطلاعات و آمار جمع آوری شده و انتقال آنها به پرونده های مربوطه

5- تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام ما فوق و در حد مطالب ساده و معین

6- تهیه صورت اضافه کار و مرخصی و معذوریت کارمندان

7- استخراج اطلاعات لازم از پرسشنامه های مربوط به کار گزینی

8- انجام سایر امور مربوطه 

 

شرح وظايف كارگزيني :

مطالعه مستمر مجموعه قوانين و مقررات اداري و استخدامي كشور – قوانين كار بخشنامه ها و تصويب نامه ها به منظور آشنايي كامل در اجراي آنها

تهيه پيش نويس احكام شاغلين اعم از انتصاب،ارتقاء گروه،افزايش سنوات،فوق العاده شغل،ماموريت و .... بر اساس تفويض اختيار لازم و رعايت قوانين و مقررات مربوطه

تهيه صورتجلسات كميته فرعي طرح طبقه بندي مشاغل و تنظيم مدارك مربوط جهت ارتقاء گروههاي تخصصي و ارسال به مراكز

تهيه پيش نويس قراردادهاي پرسنل بخش موقت – پيماني با رعايت مقررات مربوطه

تهيه گزارشهاي لازم در خصوص بازنشستگي افراد يا درخواست افراد براي بازنشستگي

بهنگام نمودن اطلاعات پرسنلي در سيستم و بهنگام نمودن سيستم

انجام امور مربوط به ارزشيابي پرسنل بخش در چارچوب دستورالعمل هاي تعيين شده

تهيه آمارهاي مختلف پرسنلي حسب مورد و طبق نظر مقام مافوق

تهيه مدارك لازم و ارسال به مركز جهت تبديل وضعيت استخدامي ،استفاده از گروههاي تشويقي خدمات بر جسته و ....

انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه و دريافت وام تعاوني اعتبار پرسنل بخش

صدور كارت ورود و خروج براي پرسنل بخش جديدالاستخدام

محاسبه و استخراج اضافه كار ، تاخير،تعجيل،ماموريت و مانده مرخصي هاي پرسنل بخش

ثبت برگه هاي ماموريت روزانه،مرخصي روزانه استحقاقي و استعلاجي در سيستم حضور و غياب

استخدام و معرفي كارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

ارائه گزارشهاي ادواري از وضعيت انجام امور محوله به مقام ما فوق

انجام ساير امور محوله از جانب مقام ما فوق

فعالیتهای جاری واحد :

1- تشکیل پرونده کارکنان استخدامی و طرحی .

2- انجام امور مربوط به حضورو غیاب و مرخصی کارکنان .

3- انجام مکاتبات مربوط به کارگزینی .

4- صدور کلیه احکام کارگزینی .

5- نماینده امورایثارگران و جانبازان شبکه .

6- انجام امور مربوط به قراردادهای ساختمانی شبکه .

7- تکمیل و بررسی کلیه صورتجلسات مربوط به کارگزینی.

8- دبیر شورای پزشکی .

9- دبیر کمیته نظام پیشنهادات .

تاريخ بروز رساني : جمعه 15/10/91 ساعت 07:51

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

فریمان، خیابان امام رضا غربی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان، کد پستی 14314-93919 تلفن :13-6226111 0512 نمابر: 05126224604 پست الکترونیک: dnfariman@mums.ac.ir
تلفن بیمارستان امام خمینی(ره) فریمان: 4-6221001 0512
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.