اخبار

نظرسنجي

سايت پژوهشکده تا چه اندازه انتظارات شما را برآورده مي کند؟

1% تا 20% (خيلي کم) 97.3%
21% تا 40% (تا حدودي) 0.5%
41% تا 60% (راضي ام) 0.5%
61% تا 80% (خيلي خوب) 0.5%
81% تا 100% (عالي) 1.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

پژوهشکده بوعلی ( 157973 )
راهنماي ايمني كار با مواد شيميايي ( 77493 )
راهنماي ايمني كار با مواد شيميايي ( 72882 )
پذيرش دانشجوي دكتراي تخصصي پژوهشي Ph.D by Research ( 64561 )
دستورالعمل هاي اجرائي استاندارد ( 24949 )
برنامه‌ي کارگاه هاي پژوهشکده بوعلي ( 24822 )
راهنماي ايمني كار با مواد شيميايي ( 24485 )
كنفرانس هاي علمي ( 23725 )
راهنمای ایمنی در آزمایشگاههای زیستی و میکروبیولوژی ( 23578 )
جشنواره پژوهشي ( 22917 )
راهنمای ایمنی در آزمایشگاههای زیستی و میکروبیولوژی ( 17134 )
مسئولين پژوهشكده ( 16846 )
ميكروسكپ الكتروني ( 15070 )
فارماكولوژيك گياهان دارويي ( 13648 )
آزمايشگاه جامع تحقیقات ( 12983 )
فرآیند درخواست کارآموزی در پژوهشکده بوعلی ( 12632 )
ارتباط با ما ( 12404 )
دستورالعمل هاي اجرائي استاندارد ( 12401 )
باغ گياهان دارويي ( 12283 )
واحد ايمني و سلامت پژوهشكده بوعلي ( 10639 )
خدمات ( 10606 )
آزمايشگاه بيو شيمي ( 10335 )
پرسنل بخش اداري پژوهشكده ( 9763 )
بازديد از پژوهشكده بوعلي ( 9551 )
کتابخانه ( 9245 )

                
  صفحه      3  2  1
 
    دستورالعمل اجرائی استاندارد                            Standard Operating Procedure SOP

                                                    کار با مواد شیمیایی پر خطر - خورنده
                                          Working with hazardous chemicals - corrosive
 
 
ارزيابي خطر
          در صورت اجراي كنترلهاي آزمايشگاهي حين كار ، خطر مواد خورنده كم خواهد بود . 
روشهاي پيشگيري از خطر
1- قبل از كاركردن با مادة خوردندة MSDS آن را تهيه و با خطرات احتمالي و وسايل كار مورد نياز آشنا شويد.
2- موقع كار از تجهيزات محافظت شخصي : لباس كار، دستكش، عينك محافظ، كفش مناسب استفاده كنيد.
3- تمام مواد خورنده را در كابينتي نگهداري كنيد كه به اين مواد مقاوم باشند.
4- از استنشاق گرد و غبار آن اجتناب كرده، در صورت لزوم از ماسك ضد غبار استفاده كنيد.
5- از تماس ماده با پوست و چشم اجتناب كنيد .
6- در صورت تماس با چشم يا پوست فوراً با مقادير زيادي آب شسته و به پزشك مراجعه كنيد.
7- ظروف حاوي مواد خورنده را با احتياط حمل كرده و موقع بازكردن درب آن مراقب باشيد.
8- در صورتي كه ماده خورنده به شكل مايع است از استنشاق بخارات آن اجتناب كرده و حتماً در زير هود با آن كار كنيد.
9- باقيمانده محلولها در ظرف شيشه اي نگهداري شود و داراي برچسب : نام – نوع خطرات احتمالي و توصيه هاي ايمني باشد.
10- موقع كار با مواد خورنده ، افراد ديگري را كه در مجاورت شما در آزمايشگاه هستند آگاه كنيد تا اقدامات ايمني لازم را بعمل آورند.
11- باور كنيم كه : التزام عملي به رعايت اقدامات ايمني در آزمايشگاه ضامن سلامتي است.
 
  
دستور العمل اجرائی استاندارد                                    Standard Operation Prosedure SOP  
  
 
                                          کار  با مواد شیمیایی پرخطر - قابل انفجار
                                    Working with hazardous chemicals - explosive
 
 
     
ارزيابي خطر
     خطر مواد قابل انفجار با وجود كنترلهاي آزمايشگاهي وجود دارد، به همين دليل تمايل كمتري به استفاده از   آنها در آزمايشگاه وجود دارد .
روشهاي پيشگيري از خطر
1- قبل از استفاده كردن از مواد قابل انفجار ، بايد حتماً موافقت رئيس بخش و مسئول آزمايشگاه اخذ شود.
2- قبل از كار كردن با ماده انفجار MSDS آن را تهيه و با خطرات احتمالي، شيوه صحيح مصرف، نگهداري و وسايل كار موردنياز آن آشنا شويد.
3- موقع كار از تجهيزات محافظت شخصي مانند لباس آزمايشگاه ، كفش مناسب، عينك، دستكش و ماسك ضد غبار استفاده كنيد . 
4- توزين ماده را در مكاني انجام دهيد كه جريان هوا باعث آلودگي محيط نشود. (زير هود)
5- از تماس ماده با پوست و چشم خودداري شود.
6- درصورتيكه ماده به شكل مايع است، كار با آن حتماً در زير هود انجام شود.
7- باقيماندة محلولها و مواد داراي برچسب : نام ، نوع خطرات احتمالي و توصيه هاي ايمني باشد .
8- مواد قابل انفجار بايد در مكاني نگهداري شود كه در MSDS آن تأكيد شده است .
9- از نگهداري طولاني مدت مواد قابل انفجار در آزمايشگاه اجتناب كنيد .
10- باقيمانده هاي دور ريختني را در ظروف مناسب (ظروف شيشه اي) جمع آوري كرده و به شيوة مناسب     معدوم كنيد.
11- باور كنيم كه : التزام عملي به رعايت اقدامات ايمني در آزمايشگاه ضامن سلامتي است.
ليست مواد قابل انفجار بر اساس Risk phrases آنها در لينكهاي زير موجود است.
 
 
 
دستورالعمل استاندارد                                            Standard Operatng Pracedure SOP
 
                                        کار با مواد شیمیایی پر خطر - قابل اشتغال
                                           Working with hazardous chemicals - Flammable   
 
 
 
ارزيابي خطر
          در صورت اجراي كنترلهاي آزمايشگاهي حين كار ، خطر مواد قابل اشتعال كم خواهد بود . 
روشهاي پيشگيري از خطر
1- قبل از كاركردن با مادة قابل اشتعال MSDS آن را تهيه و با خطرات احتمالي و وسايل كار مورد نياز آشنا شويد.
2- موقع كار از تجهيزات محافظت شخصي: لباس كار، دستكش، عينك محافظ، كفش مناسب استفاده كنيد.
3- مواد قابل اشتعال را از اشعه، جرقه و دماهاي بالا دور نگه داريد.
4- از قراردادن مواد قابل اشتعال در مجاورت مواد اكسيدكننده جداً اجتناب كنيد.
5- اين مواد را در كابينت مقاوم به شعله نگهداري كنيد.
6- موقع كاركردن با مواد قابل اشتعال، افراد ديگري را كه در مجاورت شما در آزمايشگاه هستند آگاه كنيد تا اقدامات ايمني لازم را بعمل آورند .
7- باقيماندة محلولها داراي برچسب : نام ، نوع خطرات احتمالي و توصيه هاي ايمني باشد.
8- باوركنيم كه: التزام عملي به رعايت اقدامات ايمني در آزمايشگاه و كار با مواد شيميايي خطرناك، ضامن سلامتي است.

     ليست مواد قابل اشتعال بر اساس Risk phrases آنها در لينكهاي زير موجود است.
 
 
دستورالعمل اجرایی استاندارد                                   Standard Operating Procedure Sop
 
 
                                                      کار با مواد شیمیایی پرخطر - مضر
                              Working with hazardouse chemicals - Harmful
  
  
ارزيابي خطر
          در صورت رعايت اصول ايمني، خطرات احتمالي كاركردن با مواد مضر كاهش مي يابد. 
روشهاي پيشگيري از خطر
1- قبل از استفاده از هر ماده شيميايي با مطالعه MSDS آن با خطرات احتمالي و تجهيزات ايمني موردنياز آشنا شويد.
2- موقع كار از تجهيزات محافظت شخصي: لباس كار، دستكش، عينك محافظ، كفش مناسب استفاده كنيد.
3- ظرف حاوي ماده شيميايي را با احتياط حمل كرده و درب آن را بازكنيد.
4- توزين ماده را در مكاني انجام دهيد كه جريان هوا باعث آلودگي محيط نشود. (زير هود)
5- در صورتي كه ماده به شكل پودر است از ماسك ضدغبار استفاده كنيد.
6- در صورتي كه ماده به شكل مايع است، كاركردن با آن در زير هود شيمي انجام شود.
7- از تماس ماده با پوست و چشم خودداري شود.
8- باقيمانده مواد داراي برچسب: نام، نوع خطرات احتمالي و توصيه هاي ايمني باشد.
9- موقع كار كردن با مواد مضر افراد ديگري كه در مجاورت شما هستند را آگاه كنيد تا اقدامات ايمني لازم را بعمل آورند.
10- آموزش اينكه : التزام عملي به رعايت اقدامات ايمني موقع كار با مواد خطرناك در آزمايشگاه، تضمين كننده سلامتي شماست.
    ليست مواد مضر بر اساس Risk phrases آنها در لينكهاي زير موجود است.
 
 
 
دستورالعمل اجرایی استاندارد                                     Standard Operating Procedure Sop
 
 
                                   کار با مواد شیمیایی پرخطر - سوزش آور ، محرک
                                           Working with hazardous chemicals - Irritants
 
  
 ارزيابي خطر
          در صورت رعايت اصول ايمني، خطرات احتمالي كاركردن با مواد مضر كاهش مي يابد. 
روشهاي پيشگيري از خطر
1- قبل از استفاده از هر ماده شيميايي با مطالعه MSDS  آن با خطرات احتمالي و تجهيزات ايمني موردنياز آشنا شويد.
2- موقع كار از تجهيزات محافظت شخصي: لباس كار، دستكش، عينك محافظ، كفش مناسب استفاده كنيد.
3- ظرف حاوي ماده شيميايي را با احتياط حمل كرده و درب آن را بازكنيد.
4- از استنشاق غبار و بخارات آن خودداري كنيد.
5- توزين ماده را در مكاني انجام دهيد كه جريان هوا باعث آلودگي محيط نشود. (زير هود)
6- در صورتي كه ماده به شكل پودر است از ماسك ضدغبار استفاده كنيد.
7- موقع كار كردن با مواد مضر افراد ديگري كه در مجاورت شما هستند را آگاه كنيد تا اقدامات ايمني لازم را بعمل آورند.
8- موقع تهيه محلول در صورتي كه نمونه به شكل پودر است، بعد از توزين، مقداري آب به آن افزوده و سپس به بالون منتقل كنيد.
9- كار با نمونه اي كه به شكل مايع است بهتر است در زير هود انجام شود.
10-  باقيمانده مواد داراي برچسب: نام، نوع خطرات احتمالي و توصيه هاي ايمني باشد.
11-  آموزش و تعهد به رعايت اقدامات ايمني در آزمايشگاه و كار با مواد خطرناك.
     ليست مواد مضر(سوزش آور) بر اساس Risk phrases آنها در لينكهاي زير موجود است.
 
 
دستورالعمل اجرایی استاندارد                               Standard Operating Procedure Sop
 
 
 
                                                    کار با مواد شیمیایی پرخطر- سمی
                                         Working with hazardous chemicals - toxic
 
ارزيابي خطر
          در صورت رعايت اصول ايمني، خطرات احتمالي كاركردن با مواد سمي كاهش مي يابد. 
روشهاي پيشگيري از خطر
1- قبل از كاركردن با هر ماده شيميايي سمي، ابتدا اطلاعات مربوطه از طريق منابع مورد دسترسي مطالعه شده واستاندارد شيوه كار با اين مواد را بياموزيد.
2- با مطالعه MSDS  ماده مورد نظر از خطرات احتمالي آن آگاه شويد.
3- استفاده از تجهيزات ايمني فردي مانند روپوش آزمايشگاه كفش مناسب (روباز نباشد) – دستكش ، عينك محافظ و ماسك محافظ صورت.
4- نگهداري مواد سمي در دماي آزمايشگاه داخل هودانجام شود.
5- جابجايي و بازكردن درب آن با احتياط انجام شود.
6- توزين اين مواد در محلهايي انجام شود كه جريان هوا نباشد.(زير هود)
7- در صورت كاركردن با ماده اي كه به شكل پودر است، استفاده از ماسك ضدغبار الزامي است.
8- از تماس با پوست و چشم خودداري شود.
9- در صورت كاركردن با محلول سمي از هود شيميايي استفاده نماييد.
10-  تمام محلولهاي شيميايي و ظروفي كه باقيمانده محلولها در آن جمع آوري مي شود ، داراي برچسب  نام ماده سمي، خطرات احتمالي توصيه هاي ايمني كار با آن ماده باشد .
11-  موقع كاركردن با مواد سمي ، در صورتيكه افراد ديگري در مجاورت شما هستند آنها را آگاه كنيد تا اقدامات ايمني لازم را بكار گيرند .
12- مواد دور ريختني و زائد سمي را در شيشه هايي درب دار جمع آوري كرده و طبق برنامه آن را معدوم كنيد.
13- آموزش هاي لازم جهت كليات مراقبتهاي آزمايشگاهي و كار با مواد خطرناك.
14- آموزشهاي لازم براي اطلاع از كليات مراقبت هاي آزمايشگاهي و كار با مواد خطرناك، قبل از شروع به كار داده شود.
ليست مواد سمي بر اساس Risk phrases آنها در لينكهاي زير موجود است.
 
 
 
دستورالعمل اجرایی استاندارد                               Standard Operating Procedure Sop
 
 
 
                               کار با مواد شیمیایی پرخطر- مواد خطرناک برای محیط زیست
                             Working with hazardous chemicals - Dangerous for Environment           

 ارزيابي خطر
          در صورت اجراي كنترلهاي آزمايشگاهي حين كار ، خطر مواد زيان آور براي محيط كم خواهد بود.

روشهاي پيشگيري از خطر
1- قبل از كاركردن با موادي كه براي محيط زيست  خطرناك هستند،MSDS آن را تهيه و با خطرات احتمالي و وسايل كار مورد نياز آشنا شويد.
2- در حين آزمايش از تجهيزات محافظت شخصي مانند : لباس آزمايشگاه، دستكش، عينك و ماسك ضد غبار استفاده كنيد.
3- توزين ماده را در مكاني انجام دهيد كه جريان هوا باعث آلودگي محيط نشود. (زير هود)
4- از تماس مواد با پوست و چشم اجتناب كنيد.
5- در صورتيكه ماده شيميايي به شكل مايع است ، كار با آن حتماً در زير هود انجام شود.
6- باقيمانده مواد و محلولها داراي برچسب : نام – نوع خطرات احتمالي و توصيه هاي ايمني باشد.
7- باقيمانده هاي دور ريختني را در ظروف مناسب (شيشه اي) جمع آوري كرده و به شيوه مناسب معدوم كنيد.
8- باقيمانده مواد را داخل دستشويي تخليه نكنيد.
9- باور كنيم : التزام عملي به رعايت اقدامات ايمني در آزمايشگاه ضامن سلامتي است .

ليست موادخطرناك براي محيط زيست بر اساس Risk phrases آنها در لينكهاي زير موجود است.


R50  Very toxic to aquatic organisms.

R51  Toxic to aquatic organisms.

R53   May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

 
دستور العمل اجرائی استاندارد                                       Standard Operating Procedure Sop 
 
کار با مواد شیمیایی پر خطر- با خاصیت سمیت سلولی
 Working with hazardous chemicals - cytotoxic
 
   
ارزيابي خطر  
          در صورت اجراي كنترلهاي آزمايشگاهي حين كار ، خطر cytotoxic كم خواهد بود.
روشهاي پيشگيري از خطر
1- قبل از استفاده كردن از مواد cytotoxic بايد حتماً موافقت رئيس بخش و مسئول آزمايشگاه اخذ شود.
2- قبل از كاركردن با ماده cytotoxic ،MSDS آن را تهيه و با خطرات احتمالي و وسايل كار مورد نياز آشنا شويد.
3- موقع كار از تجهيزات محافظت شخصي مانند : لباس آزمايشگاه، دستكش، عينك و ماسك ضد غبار استفاده كنيد.
4- هنگام جابجايي و باز كردن درب ظروف مراقب باشيد.
5- توزين ماده را در مكاني كه جريان هوا نيست انجام دهيد.
6- در صورتيكه ماده به شكل پودر است، حين كار حتماً از ماسك ضد غبار استفاده كنيد.
7- در صورتيكه ماده به شكل مايع است ، حتماً در زير هود كار كنيد.
8- از تماس ماده با پوست و چشم اجتناب كنيد.
9- باقيمانده محلولها و مواد داراي برچسب : نام – نوع خطرات احتمالي و توصيه هاي ايمني باشد.
10- موقع كار با مواد cytotoxic ، افراد ديگري را كه در مجاورت شما در آزمايشگاه هستند آگاه كنيد تا اقدامات ايمني لازم را بعمل آورند.
11- باور كنيم كه : التزام عملي به رعايت اقدامات ايمني در آزمايشگاه ضامن سلامتي است.
 
  
دستور العمل اجرائی استاندارد                                     Standard Operating Procedure SOP
 
کار بامواد شیمیایی پر خطر - سرطان زا 
Working with hazardous chemicals - carcinogen
 
   
ارزيابي خطر
          خـطر استفاده از مواد شيميايي سرطـان زا زماني كه امكان استفاده از كنترلـهاي آزمايشگاهي وجود دارد كاهش مي يابد . مواد شيميايي جايگزين بايد در هر زماني كه ممكن است شناسايي و بكار گرفته شوند.
روشهاي پيشگيري از خطر
1- استفاده از مواد شيميايي سرطان زا فقط در صورت موافقت رئيس بخش بايد باشد.
2- قبل از كاركردن با مواد سرطان زا ،MSDS آن را تهيه و با خطرات احتمالي و وسايل كار مورد نياز آشنا شويد.
3- موقع كار از تجهيزات محافظت شخصي مانند : روپوش، كفش مناسب، دستكش، عينك محافظ و ماسك ضد غبار استفاده شود.
4- استفاده از سيستم اندازه گيري مواد شيميايي موجود در هوا به منظور جلوگيري از خطرات تنفسي.
5- از تماس ماده با پوست و چشم خودداري كنيد.
6- اگر ماده شيميايي حالت مايع دارد، كاركردن با آن در زير هود شيمي انجام شود.
7- باقيمانده محلولها و مواد داراي برچسب : نام – نوع خطرات احتمالي و توصيه هاي ايمني باشد.
8- باقيمانده هاي دورريختني را در ظروف مناسب (ظروف شيشه اي) جمع آوري كرده و به شيوه مناسب معدوم كنيد.
9- باقيمانده محلولها را در دستشويي خالي نكنيد.
10- موقع كاركردن با مواد سرطان زا، افراد ديگري را كه در مجاورت شما در آزمايشگاه هستند آگاه كنيد تا اقدامات ايمني لازم را بعمل آورند.
11- باور كنيم كه : التزام عملي به رعايت اقدامات ايمني حين كار با مواد شيميايي خطرناك در آزمايشگاه ضامن سلامتي است.
لينك مفيد در اين زمينه:
http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/osh/ip/risky.htm
موادي را كه ممكن است سرطان زا باشند ،در آدرس زير ببينيد:
11- فنول تركيبي است قابل اشتعال، لذا از دماي بالا و حرارت و همچنين از تماس با اسيدها – قلياها و مواد اكسيد كننده مانند كلر- برم، هيپوكلريت سديم و ... دور نگه داشته شود.
12- در صورت اشتعال فنول اگر مقدار آن كم بود از پودرهاي خشك آتش نشاني و در صورتي كه مقدار آن زياد باشد با آب به صورت اسپري يا از كف آتش نشاني استفاده شود.
13- شستشوي دستها و صورت در صورت تماس و قبل از ترك آزمايشگاه، قبل از سيگار كشيدن و پايان كار انجام شود. 
 
 استاندارد شیوه کار با هیدروژن پروکسید ( H2O2) 
       
  SOP.Hydrogen Peroxide
  
ارزيابي خطر:
     رعايت نكات ايمني ذيل درنقل و انتقال و جابجایی محلول های (30% - 50%) هیدروژن پروکسید ضروري است.
ماده ای بینهایت خطرناک است، با اکسیژن ترکیب میشود، فرساینده و خورنده است . این ماده قابل اشتعال نمی باشد ، اما ممکن است در تماس و ارتباط با مواد الی شروع به آتش گرفتن و منفجر شدن کند .
روشهاي پيشگيري از خطر :
1- قبل از كار كردن با هيدروزن پراكسيد MSDS آن را تهيه وبا خطرات احتمالي و وسايل كار مورد نياز آشنا شويد.
2- از تماس ماده ( هیدروژن پروکسید) با پوست باید اجتناب کرد، چرا که ممکن است باعث سوختگی و سوزش شدید شود.
3- استفاده ازدستکشهای ساخته شده از جنس نیتریل ، نئوپرن ،  PVC ( پلی وینیل کلراید) و یا انهایی که با لاستیک طبیعی تقویت و ساخته شده اند و یا از جنس ویتون هستند ، میتوانند به طور موثر حفاظت پوست را فراهم کنند .
4- زمانی که در حال استفاده از مقادیر زیاد ماده (هیدروژن پروکسید) هستید ، از عینک های ایمنی استفاده کنید و در مقابل ترشح و پاشیده شدن هیدروژن پروکسید، پوششی را مانند سپر ها و محافظ هایی که مقابل صورت قرار میگیرد به کار گیرید .  زمانی که در حال استفاده از مقادیر کم و جزئی ماده (هیدروژن پروکسید) هستید در مقابل ترشح و پاشیده شدن ماده (هیدروژن پروکسید) استفاده  از عینک های ایمنی لازم و ضروری است .
5- زمانی که در حال استفاده از مقادیر زیاد ماده (هیدروژن پروکسید) هستید و یا امکان ترشح و پاشیده شدن ماده (هیدروژن پروکسید) وجود دارد ، استفاده از پیشبند (روپوش) از جنس لاستیک ، نئوپرن و یا PVC لازم و ضروری است .
6- زمانی که در حال استفاده از مقادیر زیاد ماده (هیدروژن پروکسید) هستید و نیز زمانی که امکان آزاد شدن و رها شدن محصولات و فراورده های خطر ناک در طی واکنش وجود دارد ، باید از هودهای بخار (کلاهک های بخار) استفاده شود .
7- در مکان و ناحیه ای که هیدروژن پروکسید استفاده میشود باید یک روش و وسیله ی ایمنی برای ریختن آب جهت شستشوی چشم آماده در دسترس و قابل استفاده باشد .
(شیوه وروش خاص نقل و انتقال و شرايط نگهداری و ذخیره سازی در انبار)
8- هیدروژن پروکسید یک اکسید شونده ی قوی است . (به این معنا که این ماده تمایل زیاد و نیرومندی جهت ترکیب با اکسیژن دارد. و به راحتی با اکسیژن ترکیب میشود.) این ماده (هیدروژن پروکسید) باید در هوایی سرد
  وخنک ، مکانی تاریک ، ناحیـه ای دور از مواد قابل اشتعال (سوختنی) ، دور از مـواد آلی ، دور از گـرما و حرارت، دور از نمک ها و قلیا های قوی ، دور از عوامل و واسطه های کاهنده ، دور از فلزات و سنگهای ساییده و پودر شده ( به پودر تبدیل شده) و دور از نمک ها  و قلیاهای فلزی نگهداری و ذخیره سازی شود .
9- مقادیر موجود در مخزن و انبار و نیز مقادیر ذخیره سازی شده از هیدروژن پروکسید  را باید به حد اقل رساند و مواد خام و موجود از این ماده را در مکان خود باید مدام به گردش در آورد .(منظور این است که این ماده نباید به طور پیوسته در یک مکان نگهداری شود و مکان ذخیره سازی آن باید پیوسته در حال تغییر باشد)
10-  در فواصل معین (از نظر زمانی) ظروف حاوی این ماده (هیدروژن پروکسید) را از نظر ایجاد برآمدگی و احتمالاّ افزایش موقتی و تورم در آنها باید مورد بازرسی و بررسی قرار داد .
11- آلودگی و آلوده شدن هیدروژن پروکسید  از هر منبعی نظیر : خاک ، گرد و غبار و یا فلزات ممکن است سبب انحلال ، تجزیه ، فساد ، و تلاشی این ماده به همراه تولید مقادیر زیادي اکسیﮋن پر فشار (با فشار زیاد و بالا) شود .
12- هیدروژن پروکسید نباید مستقیماّ در داخل قفسه های چوبی و سخت ذخیره ، انبار و نگهداری شود . این ماده را بهتر است در ظروفی دارای سد نفوذ ثانوی و فرعی مانند تیوب ها ، لگن ها و تشت های پلاستیکی ذخیره و نگهداری کرد .
13-  در صورتي كه اين ماده با پوست تماس پيدا كند باید با مقدار کافی آب معمولي شستشو داد . شستشو باید برای حد اقل 15 دقیقه انجام گیرد . در مواقع لزوم باید در صدد توجه ، رسیدگی و مراقبت طبی بر آمد.
14-  قرار گرفتن چشم در معرض هیدروژن پروکسید :
بخار های ناشی از این ماده بسیار خورنده و فرساینده هستند و موجب تحریک ، سوزش و خارش چشم ها میشوند. نشانه و علایم آن شامل : درد ، و قرمزی در ناحیه ی چشم و تار کردن بینایی میباشد .ترشح و پاشیده شدن هیدروژن پروکسید  و بخار آن ممکن است سبب تخریب بافت چشم شود .در این مواقع چشم ها را باید برای حداقل 15 دقیقه شستشو داد، به گونه ای که همراه با باز كردن پلک های چشم باشد وباید فوراّ به پزشك مراجعه كرد.
15- هیدروژن پروکسید میتواند با آزاد كردن اکسیزن سبب تسریع سوزش و احتراق شود . هیدروژن پروکسید میتواند با مواد آلی واکنش دهد و سبب حریق و اتش سوزی شود .
17- در صورت احتمال ریختن و سرایت کردن به مقدار کم (جزئی) باید از پوشش و لوازم و تجهیزات حفاظتی که در مطالب فوق بیان شد استفـاده کرد . نواحـی آلوده شده با هیدروژن پروکسید  را با آب رقيـق كنيد (آب به مقدار کافی در دسترس باشد) و از یک جاذب  پهن و وسـیع برای نظافت کـامل و پاکسازی  ماده ی ریخته شده استفـاده کنید.  اگر از توانایی خود برای انجام کار مربوط به نظافت کامل و پاکسازی (محیط) نا مطمئن هستید ، (عدم توانایی) و یا اگر مشاهده و دریافت کردید که خطری بزرگتر از حد معمول و طبیعی در نتیجه عملکرد در آزمایشگاه وجود دارد ، کوشش و مبادرتی برای پاکسازی (محیط) نکنید . (اقدامی انجام ندهید)
18-  از مقادیر کافی آب جهت شستشوی ماده ی ریخته شده روي زمین و همچنین جهت کاهش بخار های قابل اشتعال استفاده کنید .
19-  هیدروژن پروکسید را بیرون از فضا و مكانهای تنگ و محدود (مانند برخی از مجرا ها چون مجرای فاضلاب) قرار داده و نگهداری کنید به دلیل اینکه امکان یک انفجار و احتراق ناشی از آن وجود دارد .
 
 صفحه      3  2  1

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 22/08/86 ساعت 16:26

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان فردوسی، ميدان بوعلي، پژوهشکده بوعلي. صندوق پستي: 9196773117 تلفن: 5-7112611 0511 نمابر: 7112596 0511 پست الکترونیک: BuAli.Research@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.