اخبار

نظرسنجي

سايت پژوهشکده تا چه اندازه انتظارات شما را برآورده مي کند؟

1% تا 20% (خيلي کم) 97.3%
21% تا 40% (تا حدودي) 0.5%
41% تا 60% (راضي ام) 0.5%
61% تا 80% (خيلي خوب) 0.5%
81% تا 100% (عالي) 1.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

پژوهشکده بوعلی ( 158692 )
راهنماي ايمني كار با مواد شيميايي ( 77868 )
راهنماي ايمني كار با مواد شيميايي ( 73115 )
پذيرش دانشجوي دكتراي تخصصي پژوهشي Ph.D by Research ( 64715 )
دستورالعمل هاي اجرائي استاندارد ( 25072 )
برنامه‌ي کارگاه هاي پژوهشکده بوعلي ( 24917 )
راهنماي ايمني كار با مواد شيميايي ( 24576 )
كنفرانس هاي علمي ( 23836 )
راهنمای ایمنی در آزمایشگاههای زیستی و میکروبیولوژی ( 23707 )
جشنواره پژوهشي ( 22956 )
راهنمای ایمنی در آزمایشگاههای زیستی و میکروبیولوژی ( 17205 )
مسئولين پژوهشكده ( 16953 )
ميكروسكپ الكتروني ( 15138 )
فارماكولوژيك گياهان دارويي ( 13692 )
آزمايشگاه جامع تحقیقات ( 13179 )
فرآیند درخواست کارآموزی در پژوهشکده بوعلی ( 12700 )
ارتباط با ما ( 12521 )
دستورالعمل هاي اجرائي استاندارد ( 12450 )
باغ گياهان دارويي ( 12338 )
واحد ايمني و سلامت پژوهشكده بوعلي ( 10696 )
خدمات ( 10678 )
آزمايشگاه بيو شيمي ( 10385 )
پرسنل بخش اداري پژوهشكده ( 9824 )
بازديد از پژوهشكده بوعلي ( 9626 )
کتابخانه ( 9297 )

 
آقاي دكتر حسن علوي
 
عضو هيئت علمي گروه علوم تشريحي و بيو لو ژي سلولي
 ، دانشكده پزشكي
 

                     Halavi2003@gmail.com              

آدرس1:
مشهد- ابتدای بلوار وکیل اباد. پردیس دانشگاه .دانشکده پز شکی. تلفن  8002488  - .0511

آدرس2:
 مشهد– ميدان فردوسي- ميدان بوعلي- پژوهشكده بوعلي- بخش ميكروسكوپ الكتروني  -  تلفن 7112773-.0511  
 
فعالیتهای تحقیقاتی (CV)

سوابق تحصيلي
مراتب علمي
ليسانس بيولوژي جانوري   1363  دانشيار از سال 88
كارشناسي ارشد آناتومي  1365  استاديار تا سال88
Ph.D آناتومي با گرايش جنين شناسي  1371 مربي تا سال 1371

علائق تحقيقاتي
کارگاه های گذرانده شده
مشاوره ژنتيكي كارگاه روش تحقيق
سلولهای بنیادی. Cell Biology  كارگاه پاور پوينت
بيولوژي رشد Developmental  Biology كارگاه زبان تخصصي
Neuroscience  كارگاه مشاوره ي ژنتيك
   كارگاه روش تحقيق در علوم اعصاب 1 و 2 Neuroscience  
 

 
سوابق اجرایی
سوابق تدریس
 رئیس  بخش تشريح دانشكده پزشكي از سال 1382 تاكنون.
 آناتومي براي دانشجويان رشتة پزشكي ، دندانپزشكي، داروسازي و تحصيلات تكميلي
 رئيس بخش ميكروسكوپ الكتروني
فيزيولوژي براي دانشجويان پيراپزشكي
عضو کمیته پژوهشی و تحصیلات تکمیلی گروه
جنين شناسي دانشگاه آزاد
  رئيس مر کز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه
زبان تخصصي دانشجويان كارشناسي ارشد و Ph.D علوم تشريحي
 
درس اصول كار با ميكروسكوپ الكتروني تئوري و عملي
تدریس بیو لو ژی جهت دانشجو یان تحصیلات تکمیلی
اناتو می اعصاب برای دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی و تحصيلات تکميلي
طرح های تحقیقاتی:
 بررسی اثرات متفتامین بر مورفولوژی و پرولیفراسیون و اپوپتوز در بیضه رت
یررسی اثرات رازیانه رومی Pinpinella anisumبر امواج مغزی و مرگ سلولی در مدل تجربی تشنج القاشده بوسیله PTZ
 
بررسی نقش نیتریک اکساید در تفاوت تشنجات ناشی از PTZ در رت های تخمدان برداری شده و سالم 
 
بررسی تنظیم تکاملی گیرنده های انسولین و فاکتور رشد شبه انسولینی -1 در تشکیلات هیپوکامپ نوزادان رت های دیابتی
 یررسی تاثیر گیرنده آدنوزینی نوع 2 بر نرون های هیپوکامپ رت بعد از مصرف اکستازیMDMAمطالعه ساختاری و فراساختاری
 مقایسه اثر بتا استرادیول و Genisteinبر ایجاد دارک نرون در ناحیه هیپوکامپ رت در مدل تجربی تشنج القاشده بوسیله PTZ
 
 
 
 
 
مقالات:
مهندسی ژنتیکی.مجله طب و تزکیه.شماره 12-تابستان1373
 بررسي لكتين هيستو شيميائي گليكو كانجوگيت هاي اپيتليوم مني ساز در موش، مجله علوم تشريح ايران، سال اول، شماره پنجم – زمستان 1382.
 بررسي توزيع طبيعي اسيد سياليك در روند اسپرماتوژنز در موش. مجله علوم پايه پزشكي ايران- جلد 6 – شماره 2 – تابستان 1382.
 بررسي توزيع اسيد سياليك در اپيديديم موش. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان دوره يازدهم – شماره 3 – تابستان 1383.
 بررسي لكتين هيستو شيميائي اپيتليوم اپيديديم در موش. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گيلان – دوره 14 شماره 55 – پائيز 1384.
 بررسي اثر مورفين بر گليكو نجوكيت هاي اپيتليوم مني ساز در موش با روش لكتين هيستو شيمي. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بابل –
   دوره هشتم – شماره يك – زمستان 1384.
 اثر اتانول بر سلولهاي پانكراس در موش. نشريه افق دانش- مجله دانشگاه علوم پزشكي گناباد – دوره 10 شماره 4 – 1383.
 تاثیر مورفين برساختار هیستو پاتولوژیک كبد  موش بالغ. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان – دوره هفتم – شماره 2 – پائيز 1384.
 مطالعه مورفومتريك عضله اسكلتي در موش هاي ديابتي . مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند- دوره 12 – شماره 3- 1384.
 اثر وابستگی به مورفین بر گلیکو کانجو گه های اپیتلیوم اپبدیدیم در موش با استفاده از روش لکتین هیستوشیمی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه.سال دهم.شماره 2-تابستان1385
  مطالعهااثرات تزریق مورفین بر سا ختمان میکروسکوپیک جفت در موش.مجله افق دانش -  دانشگاه علوم پزشکی گناباد-دوره13-شماره 4-زمستان1386
 مطالعه اثر اتانول بر بافت غدد بزاقي در موش بالغ. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام .دوره پانزدهم-شماره 4- زمستان 1386
 بررسی اثرات متامفتامین بر روی تکثیرو اپوپتوز سلولهای اجدادی اسپرم در موش صحرائی بروش ایمینو هیستو شیمیا ئــی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. (پذیرش شده)
 
تعیین اثرات متامفتامین بر خصوصیات اسپرم موش صحرائی بالغ (مطالعه ایمینو هیستو شیمیائــی) .مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان.دوره پانزدهم شماره یک -1386
 
  Evaluation of effects of methamphetamine repeated dosing on proliferation and apoptosis of rat gem cells           
 
                                                                                                                                                   .5485-912008  system biology reproductive medicine  
The effect of L- arginine and L-name on pentylenetetrazole induced seizures in ovariectomized rats in vivo study.Elsevier. jour.Seizure,2009          
  
The effect of PTZ-induced Seizures on neuronal damage in Amygdala of rats.Pharmacologyonline 3:560-566 ,2009            

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 18/09/89 ساعت 13:24

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان فردوسی، ميدان بوعلي، پژوهشکده بوعلي. صندوق پستي: 9196773117 تلفن: 5-7112611 0511 نمابر: 7112596 0511 پست الکترونیک: BuAli.Research@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.