اخبار

نظرسنجي

نحوه اطلاع رساني دوره هاي با كدام روش بهتر است

سايت 24.2%
نامه 11.9%
ايميل 29.6%
تلفن 31.8%
2.5%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مديريت توسعه سازمان و منابع انساني ( 5140030 )
اموزش ( 801331 )
گروه آموزش کارکنان قديم ( 747949 )
گروه آموزش کارکنان ( 658677 )
شناسنامه آموزشی کارکنان ( 527426 )
گروه طرح و لايحه ( 351316 )
اداره تامین و توزیع نيروي انساني ( 145792 )
مراحل پیگیری تائیدیه تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد و دولتی ( 142214 )
اداره بازنشستگي و وظيفه ( 141026 )
صفحه اصلي مشمولان طرح ( 131345 )
مدارك مورد نياز طرح ( 121903 )
بازديد از دوره هاي آموزشي ( 117777 )
اداره كارگزيني ستاد ( 114742 )
منبع گروه آموزش کارکنان ( 100449 )
Edareh arzeshyabi karonan ( 96427 )
مهندسی سازمان ومشاغل ( 68173 )
ويژه مشمولان خدمت طرح ( 62302 )
دوره های آموزشی مصوب89 ( 60812 )
اداره تامین و توزیع نيروي انساني ( 52056 )
واحد نقل و انتقالات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 51984 )
صفحه قدیمی اداره حقوق ودستمزد ( 44500 )
گروه ارزیابی عملکرد کارمندان دانشگاه ( 37042 )
ثبت نام از مشمولان طرح رشته پزشكي ( 37017 )
پمفلت آموزشي چيست ( 28856 )
ويژه پيام آوران بهداشت ( 28500 )

 
شهرستانها
 

نام و نام خانوادگی                        واحد محل خدمت              تاریخ جلسه           موضوع فعالیت
 
علی سلیمی                              شبکه کاشمر                   16/4/1387             تعجیل
علی تقربی                                 شبکه چناران                   16/4/1387             ارتقاء گروه عادی
مهدی قدرتی کته شمشیری          شبکه فریمان                    16/4/1387             ارتقاء گروه عادی و درج مدرک
علی محمد مقدس                       شبکه فریمان                   16/4/1387              ارتقاء گروه عادی و درج مدرک
معصومه رمضانی                          شبکه چناران                   16/4/1387              ارتقاء گروه عادی 
حمیده جهانبخت                          شبکه چناران                   16/4/1387              ارتقاء گروه عادی 
اعظم کارگر                                  شبکه چناران                   16/4/1387              ارتقاء گروه عادی 
اقدس مطهری راد                          شبکه چناران                   16/4/1387              ارتقاء گروه عادی 
بی بی هاجر جهانی                     شبکه چناران                   16/4/1387              ارتقاء گروه عادی 
زهرا نیکنام درگاهی                      شبکه چناران                   16/4/1387              ارتقاء گروه عادی 
معصومه پژنگی پایه                       شبکه چناران                   16/4/1387              ارتقاء گروه عادی 
کنیز زهرا خاکباز                            شبکه چناران                   16/4/1387              ارتقاء گروه عادی
علی فتحی گاه                            شبکه چناران                   16/4/1387              ارتقاء گروه عادی
زهرا واحدی                                 شبکه چناران                   16/4/1387               ارتقاء گروه عادی
محمد آذری ازغندی                       شبکه چناران                   16/4/1387              ارتقاء گروه عادی
زکیه ناصحی فرد                           شبکه چناران                  16/4/1387               ارتقاء گروه عادی
محمود عبدی                               شبکه چناران                  16/4/1387               ارتقاء گروه عادی
الهام بمانی نائینی                       شبکه چناران                  16/4/1387               ارتقاء گروه عادی
محمد رضا زهیدی                         شبکه چناران                  16/4/1387               ارتقاء گروه عادی  
زینب بیات ترک                             شبکه نیشابور                23/4/1387               تعجیل
محمدهادی بزرگی                        شبکه نیشابور                23/4/1387               تعجیل
علیرضا سعیدی                            شبکه نیشابور                23/4/1387               تعجیل
راضیه شوریابی                            شبکه نیشابور                23/4/1387               تعجیل
احمدداغستانی                            شبکه قوچان                  23/4/1387               تعجیل 
حسین علیزاده                             شبکه قوچان                  23/4/1387               تعجیل
زهرا دلقندی                                شبکه قوچان                   23/4/1387              تعجیل
جمشیدخانی                              شبکه قوچان                   23/4/1387              تعجیل     
 زهرامصباحی                              شبکه قوچان                   23/4/1387             تعجیل
 رقیه آزادگان                                شبکه قوچان                   23/4/1387             تعجیل
 افسانه صفدری قره چاه                 شبکه قوچان                  23/4/1387              تعجیل
سهیل نوروزی                              شبکه قوچان                   23/4/1387             انتصاب
محمدعلی صالحی                       شبکه قوچان                   23/4/1387             انتصاب
زهراعثمان                                  شبکه تربت جام               23/4/1387             تغییررشته شغلی
فاطمه فلاح                                  شبکه کاشمر                  23/4/1387             انتصاب
مهدی قدرتی کته شمشیری           شبکه فریمان                  23/4/1387             ارتقاء گروه عادی ودرج مدرک
علی محمدمقدس                        شبکه فریمان                  23/4/1387             ارتقاء گروه عادی ودرج مدرک
علی تقربی                                 شبکه چناران                  23/4/1387             ارتقاء گروه عادی     
معصومه رمضانی                          شبکه چناران                  23/4/1387             ارتقاء گروه عادی
حمیده  جهانبخت                         شبکه چناران                  23/4/1387             ارتقاء گروه عادی 
اعظم کارگر                                 شبکه چناران                   23/4/1387            ارتقاء گروه عادی
اقدس مطهری راد                         شبکه چناران                   23/4/1387            ارتقاء گروه عادی
بی بی هاجر جهانی                    شبکه چناران                   23/4/1387            ارتقاء گروه عادی    
زهرانیکنام درگاهی                      شبکه چناران                   23/4/1387            ارتقاء گروه عادی 
معصومه پژنگی پایه                     شبکه چناران                    23/4/1387            ارتقاء گروه عادی
کنیززهرا خاکباز                           شبکه چناران                    23/4/1387            ارتقاء گروه عادی 
 علی فتحی گاه                         شبکه چناران                    23/4/1387            ارتقاء گروه عادی
زهرا واحد                                  شبکه چناران                    23/4/1387            ارتقاء گروه عادی
محمدآذری ازغندی                     شبکه چناران                     23/4/1387            ارتقاء گروه عادی
زکیه ناصحی فرد                        شبکه چناران                     23/4/1387            ارتقاء گروه عادی
محمودعبدی                             شبکه چناران                     23/4/1387            ارتقاء گروه عادی
الهام بمانی نائینی                    شبکه چناران                     23/4/1387            ارتقاء گروه عادی
محمدرضا زهیدی                       شبکه چناران                     23/4/1387            ارتقاء گروه عادی
موسی الرضا گلمکانی                شبکه چناران                     23/4/1387            ارتقاء گروه عادی
مهوان غلامی                            شبکه خواف                      20/5/1387            ارتقاءگروه عادی
فضل مالک موحدی                     شبکه خواف                      20/5/1387            ارتقاء گروه عادی 
 مصطفی دلشاد                        شبکه خواف                      20/5/1387            ارتقاء گروه عادی
مهدی صیدمحمدخانی                شبکه خواف                      20/5/1387            ارتقاء گروه عادی
 حمیدرضاارجمندی                     شبکه خواف                      20/5/1387            ارتقاء گروه عادی 
 کمال شریفان                           شبکه خواف                      20/5/1387            ارتقاء گروه عادی 
علی اصغررمضانی                     شبکه خواف                       20/5/1387            ارتقاء گروه عادی
طلعت افروزبیدخت                     شبکه خواف                       20/5/1387            ارتقاء گروه عادی
غلامحسن وحیدی رودی             شبکه خواف                       20/5/1387            ارتقاء گروه عادی 
 احمدعلی خوشامن                  شبکه خواف                       20/5/1387            گروه تشویقی جبهه
مهدی خدادادیان                       شبکه کاشمر                      20/5/1387            تخصیص پست 
 غلامعلی علیمیرزایی               شبکه سرخس                     20/5/1387           تخصیص پست
علی خراسانی حقوردی            شبکه درگز                          20/5/1387           ارتقاء گروه عادی
معصومه معصومی شیلگان        شبکه درگز                           20/5/1387          ارتقاء گروه عادی
عباس علیخانی                       شبکه درگز                          20/5/1387           ارتقاء گروه عادی
شیواجلالی                             شبکه درگز                          20 /5/1387          ارتقاء گروه عادی
حسینعلی ایزی                        شبکه درگز                          20/5/1387          ارتقاء گروه عادی 
رقیه رضائی                             شبکه درگز                          20/5/1387           ارتقاء گروه عادی  
حمیداله آبادی                          شبکه درگز                          20/5/1387           ارتقاء گروه عادی
اعظم غلامیان                          شبکه درگز                          20/5/1387           ارتقاء گروه عادی
جلیل کوهستانیان                    شبکه قوچان                       20/5/1387           ارتقاء گروه عادی
رضاقاینی                                شبکه تایباد                         20/5/1387           ارتقاء گروه عادی
محسن ظفرقاسم پور                شبکه تایباد                         20/5/1387           ارتقاء گروه عادی
منیژه حسین زاده                     شبکه تایباد                         20/5/1387           ارتقاء گروه عادی
معصومه غلامی                       شبکه تایباد                          20/5/1387          ارتقاء گروه عادی
فاطمه قاسمی                        شبکه تایباد                          20/5/1387          ارتقاء گروه عادی
آرزویارمحمدی                         شبکه تایباد                           20/5/1387          ارتقاء گروه عادی
بتول آموزگار                            شبکه تایباد                          20/5/1387           ارتقاء گروه عادی
مریم برزگر                              شبکه تایباد                          20/5/1387           ارتقاء گروه عادی
لیلی دادرضائی                       شبکه تایباد                          20/5/1387           ارتقاء گروه عادی
حسین صفائی فرد                  شبکه تایباد                          20/5/1387            ارتقاء گروه عادی
احمداشجعی                          شبکه تایباد                         20/5/1387            ارتقاء گروه عادی
محمودمحرراحمدی                   شبکه تایباد                         20/5/1387            ارتقاء گروه عادی
فاطمه ایروانی                         شبکه تایباد                         20/5/1387            ارتقاء گروه عادی
ابراهیم کنعانی                        شبکه تایباد                         20/5/1387            ارتقاء گروه عادی
فاطمه رضوی                           شبکه تایباد                         20/5/1387            ارتقاء گروه عادی
مریم مددی                             شبکه تایباد                         20/5/1387             ارتقاء گروه عادی
فتانه انزلی                              شبکه تایباد                        20/5/1387            ارتقاء گروه عادی
زینب السادات حسینی             شبکه تایباد                        20/5/1387            ارتقاء گروه عادی
زهره امینی                             شبکه تایباد                        20/5/1387            ارتقاء گروه عادی
موسی معصومی                      شبکه تایباد                       20/5/1387           ارتقاء گروه عادی
نثاراحمدموحدی رودی                شبکه تایباد                         20/5/1387           ارتقاء گروه عادی
سعیدابوبکری                           شبکه تایباد                         20/5/1387            ارتقاء گروه عادی
علی عباسپور بنهنگی               تربت حیدریه                        20/5/1387            تخصیص پست   
محمدهادی محمدپور                  تربت حیدریه                        20/5/1387            تخصیص پست 
ناهیدناصری بوری آبادی              تربت حیدریه                        20/5/1387            تخصیص پست 
مهنازاسدی قلعه نی                  تربت حیدریه                        20/5/1387            تخصیص پست 
رقیه لطفی                               تربت حیدریه                        20/5/ 1387           تخصیص پست 
حسین مهجوری                        تربت حیدریه                        20/5/1387            تخصیص پست 
طاهره محمدزاده                       تربت حیدریه                          20/5/1387             تخصیص پست 
بهنام فیوضی                           شبکه چناران                          20/5/1387            گروه امتیازی
 معصومه حاجی پور                   تربت جام                               20/5/1387            گروه امتیازی
موسی جهانی                         تربت جام                               20/5/1387            گروه امتیازی
کاظم حسن زاده                       شبکه فریمان                         20/5/1387             ارتقاء گروه عادی
حوریه جوانشیرزاده                    شبکه فریمان                         20/5/1387             ارتقاء گروه عادی          
بی بی فاطمه بهنام هاشمیان     شبکه فریمان                         20/5/1387             ارتقاء گروه عادی
براتعلی اخلاصی                       شبکه فریمان                         20/5/1387              ارتقاء گروه عادی
حمیدصادقی پور                        شبکه فریمان                         20/5/1387             ارتقاء گروه عادی
راضیه ملای عرب                       شبکه فریمان                         20/5/1387             ارتقاء گروه عادی
محمدعلی قنبری                      شبکه فریمان                         20/5/1387             ارتقاء گروه عادی          
شبنم نصیرایی                         شبکه فریمان                         20/5/1387             ارتقاء گروه عادی
مرضیه موسی زاده                    شبکه فریمان                         20/5/1387             ارتقاء گروه عادی
نساء حسن پور                         شبکه فریمان                         20/5/1387             ارتقاء گروه عادی
سکینه صدیقی                         شبکه فریمان                        20 /5/1387            ارتقاء گروه عادی
افسانه فریدپاک                         شبکه فریمان                        20 /5/1387            ارتقاء گروه عادی
فاطمه قربانی                            شبکه فریمان                        20/5/1387             ارتقاء گروه عادی
احمدخسرودوست                      شبکه فریمان                        20/5/1387             ارتقاء گروه عادی
محمدرضامرادیان                        شبکه فریمان                        20/5/1387             ارتقاء گروه عادی
محمدرضاوفائی فرد                    شبکه فریمان                         20/5/1387             ارتقاء گروه عادی
احسان موسی فرخانی              شبکه فریمان                         20/5/1387            ارتقاء گروه عادی           
محمدرضاعلمی اول                   شبکه فریمان                         20/5/1387             ارتقاء گروه عادی
مهدی گله دار                           شبکه فریمان                         20/5/1387             ارتقاء گروه عادی
رقیه خوشحال                          شبکه فریمان                         20/5/1387             ارتقاء گروه عادی
میترادیندار                               شبکه قوچان                         20/5/1387              تعجیل
حسن حسین زاده                    شبکه قوچان                         20/5/1387              تعجیل
محمدحسین شکوفه احسان آبادی       قوچان                         20/5/1387              تعجیل 
حسن سعیدی                         شبكه قوچان                         20/5/1387              تعجيل
جمال الدين مروي                     شبكه تربت جام                     20/5/1387              ارتقاء گروه تخصصي
دكتر فرزانه بياني                      شبكه خواف                          20/5/1387              انتصاب
نسرين محسني                      شبكه كاشمر                        20/5/1387              انتصاب
ابراهيم سياه پوش                   شبكه نيشابور                       20/5/1387              انتصاب
 
 
                                                           ادامه
 
 
 
 
 
 

تاريخ بروز رساني : شنبه 02/06/87 ساعت 00:29

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد -رضا شهر- بلوار شهيد فكوري - حد فاصل ميدان شهيد سيد علي آل شهيدي و ميدان شهيد جوان-شهرك دانش وسلامت -سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مشهد تلفن:8780272-0511
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.