اخبار

نظرسنجي

نحوه اطلاع رساني دوره هاي با كدام روش بهتر است

سايت 24.2%
نامه 11.9%
ايميل 29.6%
تلفن 31.8%
2.5%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مديريت توسعه سازمان و منابع انساني ( 5141824 )
اموزش ( 801545 )
گروه آموزش کارکنان قديم ( 748018 )
گروه آموزش کارکنان ( 658762 )
شناسنامه آموزشی کارکنان ( 527754 )
گروه طرح و لايحه ( 351660 )
اداره تامین و توزیع نيروي انساني ( 145849 )
مراحل پیگیری تائیدیه تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد و دولتی ( 143257 )
اداره بازنشستگي و وظيفه ( 141219 )
صفحه اصلي مشمولان طرح ( 131481 )
مدارك مورد نياز طرح ( 122090 )
بازديد از دوره هاي آموزشي ( 117819 )
اداره كارگزيني ستاد ( 114861 )
منبع گروه آموزش کارکنان ( 100544 )
Edareh arzeshyabi karonan ( 96484 )
مهندسی سازمان ومشاغل ( 68272 )
ويژه مشمولان خدمت طرح ( 62379 )
دوره های آموزشی مصوب89 ( 60865 )
اداره تامین و توزیع نيروي انساني ( 52212 )
واحد نقل و انتقالات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 52128 )
صفحه قدیمی اداره حقوق ودستمزد ( 44541 )
ثبت نام از مشمولان طرح رشته پزشكي ( 37135 )
گروه ارزیابی عملکرد کارمندان دانشگاه ( 37105 )
پمفلت آموزشي چيست ( 29035 )
ويژه پيام آوران بهداشت ( 28787 )

 

        صفحه اصلي    معرفي اداره     تماس با ما     آمار فعاليتها    فرآيندها     بخشنامه ها     قوانين و مقررات          دريافت فرم
 

امور موظفين

 
 
 
 
 
 
 

وراث قانوني مستخدمين در شرايط ذيل حق دريافت وظيفه فوت را طبق شرايط مقرر خواهند داشت :
در صورت فوت مستخدم از كار افتاده وظيفه بگير ( تبصره 2 ماده 79 و تبصره ماده 80ق.ا.ك )
در صورت فوت مستخدم رسمي ( ماده 81 ق.ا.ك )
در صورت فوت مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه ( ماده 83 ق.ا.ك )
در صورت فوت مستخدم بازنشسته ( ماده 82 ق.ا.ك )

 .همسر دائمي تا زماني که شوهر اختيار نکرده است .
.فرزندان ذكور (پسر) تا سن 20 سال و درصورت اشتغال به تحصيل عالي تا پايان سن 25 سالگي .
.پدر و مادري كه در زمان حيات متوفي تحت تكفل وي بوده باشد .
.شوهردر صورتي كه عليل و از كار افتاده بوده و در زمان حيات عيال متوفاي خود تحت تكفل وي بوده باشد .
.فرزندان و نوادگاني كه عليل و يا ناقص العضو بوده و مادام العمر قادر به انجام كار نباشد .
.فرزندان و نوادگان اناث (دختر) به شرط نداشتن همسر و عدم اشتغال بکار مشروط به اينکه در زمان حيات متوفي تحت تکفل بوده باشند .
 

.موارد قطع حقوق وظيفه وراث :ازدواج و اشتغال بکار فرزندان و نوادگان اناث .
.رسيدن فرزندان ذکور به سن 20 سالگي مشروط به اينکه به تحصيلات عاليه اشتغال نداشته باشند و درصورت ادامه تحصيل تا پايان 25 سالگي به شرط ارائه گواهي از موسسات آموزشي عالي داير به اشتغال به تحصيل .
.ترک تابعيت .
.فوت هريک از وراث وظيفه بگير .
.درهنگام فوت داراي ورثه قانوني حائز شرايط نباشد .

مدارك مورد نياز جهت برقراري حقوق وظيفه وراث شاغلين فوتي(ماده 81)


.كليه پرونده هاي پرسنلي از واحد خدمت بانضمام تسويه حساب
.گواهي فوت صادر شده از ثبت احوال
.كارت ملي، شناسنامه وراث وظيفه بگير
.عقدنامه همسرمتوفي يا برگ انحصار وراثت
.فرم تكميل شده تعهدنامه وراث اناث
.مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد مستخدميني كه به سسب انجام وظيفه (ماده 83 قانون استخدام كشوري)فوت نموده اند.
.گواهي پزشكي يا حكم حجر در مورد وراث عليل يا از كار افتاده
.قيم نامه فرزندان و نوادگان و وراث وظيفه بگيري كه به تشخيص دادگاه صالحه قيوميت آنان را به عهده دارند.
.گواهي تحصيلي از دانشگاهها يا موسسات آموزش عالي رسمي دال بر اشتغال به تحصيل فرزندان و نودگان ذكور بالاي 20سال سن مستخدم متوفي
.آراء و احكام صادره از سوي هياتها و مراجع ذيصلاح
.فرم تكميل و ممهور شده اعلامنامه برقراري حقوق وظيفه
.درخواست ورثه اناث مبني بر برقراري حقوق وظيفه
.دفتر طلاق دختران اناث كه پس از ازدواج متاركه مي نمايند.
.استعلام از سازمان آموزش و پرورش و سازمان تامين اجتماعي
.هرگونه اوراق و مدارك ديگري كه برحسب نظر كارشناس، ضروري تشخيص داده شود.

 مدارك مورد نياز جهت برقراري حقوق وظيفه وراث بازنشستگان يا وظيفه بگيران فوتي (ماده82)


.درخواست ورثه متوفي مبني بر برقراري حقوق وظيفه
.آخرين حكم حقوق بازنشستگي يا حكم برقراري بازنشستگي
.گواهي فوت صادر شده از ثبت احوال
.كارت ملي و شناسنامه وراث و متوفي
.عقدنامه، سند ازدواج يا برگ انحصار وراثت
.فرم تكميل شده تعهدنامه وراث اناث
.استعلام از سازمان آموزش و پرورش
.گواهي پزشكي قانوني يا حكم حجر در مورد وراث مشمول بند(ج)ماده 86قانون استخدام كشوري(عليل يا از كار افتاده)
.قيم نامه فرزندان و نوادگان و وراث وظيفه بگيري كه به تشخيص دادگاه صالحه قيوميت آنان را به عهده دارند.
.گواهي تحصيلي از دانشگاهها يا موسسات آموزش عالي رسمي دال بر اشتغال تحصيل فرزندان و نوادگان ذكور بالاي 20سال سن
.دفتر طلاق دختران اناث كه پس از ازدواج متاركه مي نمايند.
.استعلام از سازمان سازمان تامين اجتماعي
.هرگونه اوراق و مدارك ديگري كه بر حسب نظر كارشناس، ضروري تشخيص داده شود.

 
 
هرگاه مستخدم رسمي فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده باشد در تاريخ فوت بازنشسته محسوب و حقوق بازنشستگي او به وراث قانوني وي پرداخت مي شود.
 
 
هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شود حقوق بازنشستگي او به عنوان حقوق وظيفه طبق مقررات اين قانون به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
 
 
هرگاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه فوت شود تمام حقوق او به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 20/10/91 ساعت 01:32

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد -رضا شهر- بلوار شهيد فكوري - حد فاصل ميدان شهيد سيد علي آل شهيدي و ميدان شهيد جوان-شهرك دانش وسلامت -سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مشهد تلفن:8780272-0511
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.