اخبار

نظرسنجي

نحوه اطلاع رساني دوره هاي با كدام روش بهتر است

سايت 24.2%
نامه 11.9%
ايميل 29.6%
تلفن 31.8%
2.5%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مديريت توسعه سازمان و منابع انساني ( 5142970 )
اموزش ( 801679 )
گروه آموزش کارکنان قديم ( 748074 )
گروه آموزش کارکنان ( 658826 )
شناسنامه آموزشی کارکنان ( 527965 )
گروه طرح و لايحه ( 351942 )
اداره تامین و توزیع نيروي انساني ( 145887 )
مراحل پیگیری تائیدیه تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد و دولتی ( 144185 )
اداره بازنشستگي و وظيفه ( 141343 )
صفحه اصلي مشمولان طرح ( 131565 )
مدارك مورد نياز طرح ( 122236 )
بازديد از دوره هاي آموزشي ( 117860 )
اداره كارگزيني ستاد ( 114947 )
منبع گروه آموزش کارکنان ( 100632 )
Edareh arzeshyabi karonan ( 96526 )
مهندسی سازمان ومشاغل ( 68351 )
ويژه مشمولان خدمت طرح ( 62424 )
دوره های آموزشی مصوب89 ( 60915 )
اداره تامین و توزیع نيروي انساني ( 52285 )
واحد نقل و انتقالات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 52206 )
صفحه قدیمی اداره حقوق ودستمزد ( 44583 )
ثبت نام از مشمولان طرح رشته پزشكي ( 37213 )
گروه ارزیابی عملکرد کارمندان دانشگاه ( 37162 )
پمفلت آموزشي چيست ( 29138 )
ويژه پيام آوران بهداشت ( 29030 )

   پمفلت آموزشي چيست؟
  پمفلت نوعي رسانه آموزشي است . در ابعاد كاغذ A4تهيه ميشود . و به طور معمول به سه قسمت تقسيم ميگردد . اين رسانه مي تواند آموزشي ، هشدار دهنده و يا تبليغاتي باشد .كم حجم بوده و براي مطالعه از حوصله شخص مطالعه كننده خارج نيست . پمفلت به عنوان يك تقويت كننده يادگيري براي جلسات گروهي و آموزشهاي فردي مورد استفاده واقع ميشود . به عنوان يك ياد آورنده نكات مهم جلسه آموزشي عمل مي كند . اين رسانه را در مكان ها ي عمومي و به هنگام در خواست افراد ميتوان به آنها ارائه نمود .

موضوعات عمده مورد بررسي در اين رسانه عبارت است از : 1- بيماريها 2- معرفي وسايل و روشها 3- رفتار هاي بهداشتي

اصول كلي كه جهت تهيه اين رسانه مي بايست در نظر باشد عبارت است از : منطبق بودن مطالب و تصاوير با شرايط محلي موجود –استفاده از تصاوير و رنگهاي جالب –بر خورداري از زبان ساده و قابل فهم براي گروه هدف مورد نظر پمفلت –داشتن پيامهايي كه مي بايست كوتاه و مرتبط با موضوع پمفلت باشد و ذكر آدرسي جهت پاسخگوئي به سوالاتي كه ممكن است به دنبال مطالعه پمفلت براي مخاطب پيش بيايد .

رسانه پمفلت در سه قسمت 1- روي جلد 2- صفحات داخلي 3- صفحه پشت جلد بررسي ميشود .

صفحه روي جلد :

- نام و نشان ساز مان تهيه كننده قيد ميشود .

- عنوان نشريه قيد ميشود .

- تصوير متناسب با موضوع ، طرح ميشود .

- نام فرد ، واحد يا مركز تهيه كننده ، قيد ميشود .

- نام ناشر ، شماره و تاريخ انتشار ( براي زمان انتشار نهائي ) قيد ميشود .

- گروه هدف هر پمفلت بهتر است قيد شود.

صقحات داخلي :

- با نام خدا آغاز ميشود .

- در مقدمه اهميت موضوع قيد ميشود .

- از تصاوير مناسب با شرايط محلي استفاده ميشود .

- از تنوع رنگ استفاده ميشود .

- ادبيات به كار رفته ، ساده و قابل فهم مي باشد .

- پيامها كوتاه بوده و براي گروه هدف پمفلت مفهوم مي باشد .

- اگر موضوع بررسي يك بيماري باشد موادر زير رعايت ميشود .

- معرفي كلي بيماري

- راه هاي سرايت يا ابتلا به بيماري

- پيش گيري و درمان بيماري

- اگر موضوع پمفلت ، طريقه استفاده از وسايل و يا روشها باشد ، موارد زير رعايت ميشود .

- زمان استفاده

- مكان استفاده از وسيله

- مدت استفاده از وسيله يا روش

- طرز تهيه يا استفاده و تاثيرات وسيله يا روش

- اگر موضوع پمفلت بررسي رفتار باشد ، موارد زير رعايت ميشود .

- فايده يا ضرر رفتار مورد نظر .

صفحه پشت جلد پمفلت :

- در صورت نياز از هشدار يا شعار ، آيه ، روايت يا نقل قول ( يكي يا چند مورد ) استفاده ميشود .

- نشاني و شماره تماس جهت پاسخگوئي به سوالات قيد ميشود .

- تذكر : ويژگي يك شعار خوب استفاده شده در پمفلت عبارت است از : ساده و صريح باشد . مخاطب شعار معني آن فورا بفهمد ( يعني فرصتي را براي فكر كردن در باره منظور از طرح شعار از دست ندهد ) مثبت باشد ( دعوت به انجام يك رفتار باشد .با فعل مثبت تمام شود . ) –د راندازه و جاهاي مختلف كار آئي داشته باشد . مرتبط با هدف كليدي برنامه آموزشي باشد .

- تذكر : قبل از تهيه پمفلت مي بايست تا حد امكان وضعيت اطلاعات گروه هدف مورد آموزش، نوع رفتار هاي أنها و در صورت امكان بررسي نگرش گروه هدف يا نمونه اي از أن بررسي شده و رسانه ياد شده به قصد تغيير دانش ، نگرش يا أموزش يك مهارت رفتاري تهيه شود .

- تذكر : طرح اوليه پمفلت مي بايست در گروه هدف تعيين شده چند نوبت پيش آزمون شود و به دنبال نظر سنجي تغييرات لازم تا جائي انجام شود كه 90درصد افراد همان معني را كه منظور طراح پمفلت است از عكسها و نوشته ها داشته باشند .عكس ها و نوشته ها را دوست بدارند . هيچ پيشنهادي براي تغيير پمفلت نداشته باشند .

- تذكر : نعيين محتوي بر اساس اولويت بندي به صورت زير تهيه ميشود .

- - مهارت ، دانش يا نگرشي كه آموزش گيرنده ( بايد بداند ) در اولويت اول مطرح ميشود .

- - مهارت ، دانش يا نگرشي كه آموزش گيرنده (خوب است بداند ) دراولويت بعدي مطرح ميشود .

- - مهارت ، دانش يا نگرشي كه آموزش گيرنده ( خيلي خوب است بداند ) دراولويت آخر مطرح ميشود .

طبيعي است كه اين اولويت بندي د رمورد گروه هاي هدف مختلف ، متفاوت خواهد بود . به طور مثال مطلبي كه براي يك گروه هدف د ر رديف( بايد بداند) قرار گرفته براي گروه هدف ديگر ممكن است در رده( خيلي خوب است بداند) قرار گيرد .

. نمونه سوالاتي كه به عنوان راهنماي پيش آزمون به قصد تغيير و اصلاح مطالب و تصاوير پمفلت ( و همچنين ارزشيابي پمفلت ) مي تواند به كار رود عبارت است از :

چه اطلاعاتي دريافت كرديد ؟

به نظر شما معني اين نوشته چيست؟

اين تصوير چه چيزي را مي خواهد نشان بدهد ؟

آيا به شما مي گويد كاري انجام دهيد ؟

آگر بله ، چه كاري ؟

آيا نوشته با تصاوير هماهنگي دارد ؟

در اين صفحه از چه چيزي خوشتان آمد ؟

چه چيزي را دوست نداريد ؟

آيا كلماتي در اين جا نوشته شده است كه شما معني آن را متوجه نشده باشيد؟

كدام كلمات ؟

به جاي اين كلمه بهتر بود از چه لغات ديگري استفاده شود ؟

مهمترين پيام اين جملات و تصاوير چيست ؟

در اين پيام چه تغييري بدهيم بهتر است ؟

در اين تصوير چه تغييري بدهيم بهتر است ؟

ما مي خواهيم اين مطلب بهتر شود و به راحتي براي افراد قابل درك باشد ، شما فكر مي كنيد ، چگونه اين كار امكان پذير است ؟

منابع :

 

شجاعي زاده ، داود - مدل هاي مطالعه رفتار در آموزش  سلامت انتشارات  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي چاپ اول 1379

 

قدوسيان،احمد، قاسمي ، محمد ، سرمست حميده مباني و كار برد تكنولوژي آموزشي در ارتقاي سلامت انتشارات  بحر العلوم قزوين 1382

 
قاسمي ، محمد -نحوه ساز ماندهي يك كار گاه آموزشي :  انشارات دانشگاه علوم پزشكي قزوين
 

آموزش اثر بخش در بهداشت واحد آموزش بهداشت معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز - 1381

 

ايار- سمير- پور اسلامي پور اسلامي ،محمد در باره ايدز آموزش بدهيم- گروه مديريت برنامه هاي آموزش سلامت چاپ اول 1381

 

هابلي،جان برقراري ارتباط براي بهداشت نرجمه سعيد پارسي نيا انشارات جوان چاپ اول - 1372
  
 تهیه و تنظیم : مهرداد عبا باف

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 24/05/87 ساعت 18:03

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد -رضا شهر- بلوار شهيد فكوري - حد فاصل ميدان شهيد سيد علي آل شهيدي و ميدان شهيد جوان-شهرك دانش وسلامت -سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مشهد تلفن:8780272-0511
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.