اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره سایت چیست؟

ممتاز 11.1%
عالي 6.1%
خوب 9.1%
متوسط 14.1%
ضعيف 59.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله علوم پايه پزشکي ايران ( 33956 )
صفحه اصلی ( 8851 )
ارسال الکترونیکی مقالات ( 8070 )
خلاصه فارسی مقاله ( 4788 )
آرشیو ( 4371 )
راهنمای نويسندگان ( 3483 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3242 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3229 )
آرشیو ( 3160 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره چهارم زمستان 85 ( 2985 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2851 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2811 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2805 )
فهرست مقالات جلد دهم شماره 1، پیاپی 33 - بهار 86 ( 2782 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2734 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2709 )
هيات تحريريه ( 2585 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2547 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2538 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2497 )
هيات تحريريه ( 2453 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2446 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2303 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره سوم پاییز 85 ( 2251 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره اول بهار 85 ( 2144 )

راهنماي‌ نگارش‌ مقالاتمجله‌ علوم‌ پايه‌ پزشكي‌ ايران‌ كه‌ يك‌ مجله‌ علمي‌ - تحقيقي‌ است‌ مقالاتي‌ را براي‌ انتشار مي‌پذيرد كه‌ شرايط‌ زير را دارا باشند.

1- مقاله‌ قبلاً در مجله‌ ديگري‌ چاپ‌ نشده‌ باشد و نويسنده‌ در نامه‌ ارسالي‌ خود قيد نمايد كه‌ تا دريافت‌ پاسخ‌ از اين‌ مجله‌، آنرا براي‌ انتشار به‌ مجله‌ ديگري‌ نفرستد.

2- مقاله‌ تحقيقي‌ و كار خود نويسنده‌ و يا اعضاء گروه‌ همكاران‌ تيم‌ وي‌ باشد.

3- فرآيند ارزيابي: مقالات پس از دريافت، اعلام وصول شده و جهت بررسي براي حداقل سه نفر از متخصصين مربوطه ارسال مي‌شود و پس از تاييد نهايي و پذيرش در هيات تحريريه و انجام ويرايشهاي لازم قابل چاپ خواهد بود. مجله‌ علوم‌ پايه‌ پزشكي‌ ايران‌ حق‌ رد يا قبول‌ و نيز ويراستاري‌ (جزيي‌) مقالات‌ وارده‌ را براي‌ خود محفوظ‌ مي‌دارد. نتيجه‌ پذيرش‌ يا عدم‌ قبول‌ مقاله‌ به‌ اطلاع‌ نويسنده‌ خواهد رسيد. مقالاتي‌ كه‌ مورد قبول‌ قرار نگرفته‌ مسترد نخواهد شد و براي‌ نويسنده‌اي‌ كه‌ مقاله‌اش‌ پذيرفته‌ شود، يك‌ جلد از همان‌ شماره‌ مجله‌ و 5 نسخه‌ (كپي‌) چاپي‌ از مقاله‌ ارسال‌ مي‌گردد.

4- مقاله‌ پژوهشي‌ داراي‌ بخش‌هاي‌ معين عنوان‌، عنوان‌ خلاصه‌ شده‌، چكيده،‌ مقدمه‌، مواد و روش‌ كار، نتايج‌ ‌، بحث‌ و نتيجه‌گيري‌، تقدير و تشكر، فهرست‌ منابع‌ و مآخذ مي‌باشد.

5- مقاله‌ تدويني‌ (Review article) از پژوهشگران‌ مجرب‌ و محيط‌ به‌ موضوع‌ كه‌ قسمت‌ اعظم‌ مقاله‌ نتيجه‌ تحقيقات‌ خود آنها باشد پذيرفته‌ مي‌شود.

6- مقاله‌ پژوهشي‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌ همراه‌ با چكيده فارسي‌ پذيرفته‌ مي‌شود.

7- مقاله‌ بر يك‌ روي‌ كاغذ A4 و با گذاشتن‌ فاصله‌ مناسب‌ (حداقل‌ 5/2 سانتيمتر) از دو سمت‌ تهيه‌ و دريك‌ نسخه‌ اصلي‌ و سه‌ نسخه‌ كپي‌ ارسال‌ شود.

8- توصيه‌ مي‌شود مقالات‌ با استفاده‌ از نرم‌افزارWord XP تايپ‌ شوند. مسلم‌ است‌ با اعلام‌ پذيرش‌ مقاله‌، از نويسنده‌ محترم‌ تقاضاي‌ ارسال‌ ديسكت‌ حاوي‌ مقاله‌ خواهد شد.

9-نحوه ارائه متن مقاله:

· صفحه عنوان: در صفحه‌ اول‌ عنوان‌ مقاله‌ به‌ زبان‌ فارسي‌، نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ نويسنده‌ (گان‌)، آدرس‌، شماره‌ تلفن‌ ، نمابر و e-mail آنها و نيز تخصص و رتبه‌ علمي‌ آنان‌، ذكر شود. همچنين نويسنده مسئول به همراه آدرس، تلفن، نمابر و پست الكترونيكي وي جهت پيگيري بايد مشخص شده باشد.

· چكيده مقاله: چكيده فارسي شامل بخشهاي هدف، مواد و روش كار، نتايج،‌ نتيجه‌گيري، كلمات كليدي و چكيده انگليسي شامل بخشهاي Objective, Materials and Methods, Results, Conclusion,Keywords ، مي‌باشد (حداقل 150 كلمه و حداكثر 250 كلمه). ضمنا كلمات كليدي بايد بر اساس فرمت MeSH تنظيم شود.

· مقدمه: بايد بيانگر هدف و مسئله مورد تحقيق و حاوي خلاصه‌اي از مطالعات مرتبط با تحقيق باشد.

· مواد و روش كار: در اين قسمت بايد ضمن اشاره به نوع پژوهش انجام گرفته (مانند تجربي، تحليلي، توصيفي و...) مواردي مانند مواد آزمايشگاهي، چگونگي انتخاب نمونه و كنترل، روش آماري به كار رفته و مرجع روش كار نيز بيان شوند.

· نتايج: در اين قسمتجدولها و شكل‌هادر صفحات‌ جداگانه‌ تهيه‌ گردد.
جدول‌ يا شكل‌ شماره‌ معيني‌ كه‌ در متن‌ به‌ آن‌ اشاره‌ مي‌شود، داشته‌ باشد و محل‌ آنها در صفحه‌ متن‌ مقاله‌ نيز مشخص‌ گردد. شماره‌ و جهت‌ عكسها و نام‌ مؤلف‌ با مداد نرم‌ بر پشت‌ عكس‌ مشخص‌ شود. جداول و نمودارها به صورت سياه و سفيد و يك بعدي قابل پذيرش است.

· بحث: در اين بخش نتايج به دست آمده از تحقيق با ديگر تحقيقات مقايسه مي‌گردد. در قسمت پاياني نيز نتيجه‌گيري كلي و پيشنهاد‌هاي آينده بيان مي‌شود.

· منابع و ماخذ: شماره‌ منابع‌ به ترتيب ورود آنها در متن‌ (روش ونكوور) و در داخل‌ پرانتز ‌ باشد.
 
درمورد منابع‌ طبق‌ قاعده‌ ساده‌تر بين‌المللي‌ مطابق‌ دو نمونه‌ زير عمل‌ شود:

الف‌- كتاب‌:

Moallem SA, Balali Mood K. Opioids and opiates. In: Mozayani A, Raymon LP, editors. Handbook of drug interactions: A clinical and forensic guide. 1st ed. Totowa: Humana Press Inc; 2004.  p. 123-149.
 
Walsh G. Proteins: biochemistry and biotechnology. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons; 2002.
 
ب‌ - مقاله‌ :
 
Mousavi SH, Hersey P. Role of caspases and reactive oxygen specious in rose bengal-induced toxicity in melanoma cells. Iran J Basic Med Sci 2007; 10:118-123.
 
10- مسئوليت‌ محتواي‌ علمي‌ هر مقاله‌ به‌ عهده‌ نويسنده‌(گان‌) است‌ و رعايت اصول اخلاقي در تحقيقات باليني يا حيواني و همچنين حفظ منافع و اسرار بيماران الزامي است. هرگونه برداشت از مطالب مقاله بايد با ذكر نام نويسنده (گان) باشد.

11- ترتيب‌ درج‌ مقالات‌ در نشريه‌ به‌ ترتيب‌ حروف‌ الفباي‌ نام‌ خانوادگي‌ نويسنده‌ اول‌ مقاله‌ مي‌باشد و نشان‌دهنده‌ اهميت‌ موضوع‌ يا شخصيت‌ علمي‌ نويسنده‌ نيست‌.

12- شايسته است نويسندگان محترم سه نفر متخصص در زمينه مقاله خود را با ذكر تخصص، آدرس پستي و e-mailبه مجله معرفي نمايند.

13- نويسندگان محترم مي‌توانند مقالات خود را به آدرس دفتر مجله:
مشهد- خيابان دانشگاه- سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي
مشهد- معاونت پژوهشي – كد پستي 9138813944- صندوق پستي 445 - مجله‌ علوم‌ پايه‌ پزشكي‌ ايران‌

تلفنها: 5-8412081 و 8403555-0511 ، فاكس 8430249-0511

و يا از طريق پست الكترونيك به آدرس: jbms@mums.ac.ir و يا از طريق سايت www.SID.ir به صورت on line ارسال نمايند


تاريخ بروز رساني : سه شنبه 21/08/87 ساعت 05:57

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاه. کد پستی: 9138813944 تلفن: 8439490 ۰۵۱۱ نمابر: 8439490 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: jbms@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.